slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vývoj didaktických pomôcok v 20. storočí a efektívnosť ich využitia v hudobnom edukačnom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vývoj didaktických pomôcok v 20. storočí a efektívnosť ich využitia v hudobnom edukačnom

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 44
Download Presentation

Vývoj didaktických pomôcok v 20. storočí a efektívnosť ich využitia v hudobnom edukačnom - PowerPoint PPT Presentation

aldon
195 Views
Download Presentation

Vývoj didaktických pomôcok v 20. storočí a efektívnosť ich využitia v hudobnom edukačnom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vývoj didaktických pomôcok v 20. storočí a efektívnosť ich využitia v hudobnom edukačnom procese v súčasnosti

 2. OBSAH • UČEBNÉ POMÔCKY A DIDAKTICKÉ TECHNICKÉ PROSTRIEDKY • MATERIÁLNE PROSTRIEDKY • PEDAGOGICKÝ SOFTVÉR • UČEBNÉ POMÔCKY A DIDAKTICKÉ TECHNICKÉ PROSTRIEDKY V SÚČASTNOSTI • KLASIFIKÁCIA UČEBNÝCH POMÔCOK A TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV PRE HV • PERCEPČNÉ UP A DTP • PRODUKTÍVNE UP A DTP • UP A DTP SYNTETIZUJÚCE PRODUKCIU A PERCEPCIU • PROGRAMY SPRACUJÚCE HUDOBNÉ DÁTA • VÝVOJ UP A DTP PRE HV V 20. STOROČÍ A ICH VYUŽITIE V SÚČASTNOSTI • DTP PRE HUDOBNÚ VÝCHOVU V SÚČASTNOSTI • VIZUALIZÁCIA • HUDOBNÁ VÝCHOVA A OSOBNÝ POČÍTAČ

 3. UČEBNÉ POMÔCKY A DIDAKTICKÉ TECHNICKÉ PROSTRIEDKY Prostriedokje všetko to, čo môžu učitelia i žiaci využiť k dosiahnutiu vyučovacích cieľov. Takýmto prostriedkom môže byť vyučovacia metóda, forma, didaktická zásada, prostriedkom je ale taktiež školská tabuľa, učebnica, učebné priestory, výpočtová technika a pod. Charakter týchto prostriedkov je rôzny. Preto delíme prostriedky na: • nemateriálne (formy, metódy...) • materiálne (tabuľa, učebnica...)

 4. Materiálne prostriedkymajú vo vyučovacom procese dôležitú úlohu, pretože človek až 80% informácii získava zrakom, 12% sluchom, 5% hmatom a 3% inými zmyslami. Staré čínske príslovie hovorí, že vidieť znamená zabudnúť, vidieť a počuť znamená poznať, vidieť, počuť a pracovať znamená vedieť. J. A. Komenský zas preferoval nutnosť predvádzania toľkými zmyslami, koľkými je to len možné. Průcha vymedzuje pojem didaktické prostriedkyako akékoľvek materiálne prostriedky, ktoré zefektívňujú priebeh vyučovania. Za najdôležitejšie z nich považuje učebné pomôcky (vizuálne, zvukové alebo kombinované modely reality, a tiež médiá založené na počítačoch, internete a hypermédiách) a učebnice.

 5. Pedagogický softvér Dôležité je rozlišovať formu učebného materiálu a formu jeho doručenia žiakovi. Často sa však stáva, že si ľudia tieto formy zamieňajú a akékoľvek elektronické doručenie ľubovoľného obsahu považujú za pedagogický softvér. Pedagogický softvér je jednou z foriem učebných materiálov bez ohľadu na jeho doručenie – či už je priamo inštalovaný v žiackych počítačoch alebo je súčasťou mobilného telefónu či sa spúšťa ako webová aplikácia. Podstatné je to, že ide o softvérový nástroj, ktorý nám dovoľuje niečo aktívne vytvárať, riešiť, objavovať a skúmať.

 6. Učebné pomôcky a didaktické technické prostriedky v súčasnosti Školy sú vybavené materiálnymi didaktickými prostriedkami v nerovnakej kvalite i kvantite. Vybavenosť školy modernými technickými prostriedkami nezáleží vždy len od finančných prostriedkov, ktorými škola disponuje, ale taktiež od nadšencov v učiteľskom zbore, ktorí sú ochotní sa učiť zapájať techniku do vyučovania a zvládnuť všetky ich tajomstvá. Mali by sme si uvedomiť, že školské prostredie bolo vždy vzorným prostredím pre žiakov, zvyšovalo ich nároky na životné prostredie a viedlo tak k pokroku. Túto funkciu by mali školy aspoň z časti zachovať. Ukazovať, že napríklad televízia nie je iba prostriedkom zábavy, ale i poučenia a učenia. Taktiež osobný počítač, ktorý sa stáva súčasťou vybavenia našich domácností, nemusí byť len protihráčom v rôznych agresívnych hrách, ale významným nosičom informácii, prostredníctvom interaktívnych programov veľmi trpezlivým partnerom v učení. V súčasnosti vzniká čoraz viac inštitúcii, ktoré sa zaoberajú tvorbou vyučovacích programov. Učitelia by mali poznať vyučovacie programy pre svoj predmet a zaraďovať ich do vyučovania.

 7. Okrem svojich primárnych didaktických cieľov by mal učebný materiál podporovať: • rozvoj kompetencií pre komunikáciuakooperáciu, • rozvoj digitálnej gramotnosti, • kompetencie pre 21. storočie • kritické vnímanie a myslenie, • vyššie poznávacie funkcie, • rozhodovanie sa a riešenie problémov, • zvládanie meniacich sa a neočakávaných situácií, • riešenie otvorených úloh a pod. Učebný materiál by mal využívať moderný konštruktivistický prístup k plánovaniu poznávacieho procesu a mal by podporovať všetky etapy poznávacieho procesu – teda etapu motivačnú, expozičnú aj fixačnú. Musí byť atraktívny a stimulujúci – pre žiakov i učiteľov.

 8. Klasifikácia učebných pomôcok a technických prostriedkov pre hudobnú výchovu Učebné pomôcky ako prostriedky procesu prenosu a tvorby informácií môžeme deliť a systematizovať podľa rôznych kritérií. • Podľa charakteru hudobných činností v predmete hudobná výchova je vhodné deliť učebné pomôcky a didaktické technické prostriedky na: • percepčné (odvodené od slova percepcia, vnímanie, pozorovanie, zmyslové prijímanie informácií pomocou zmyslových orgánov: sluchu, zraku, prípadne ďalších zmyslových vnemov); • produktívne (odvodené od slova produkcia, tvorba, výroba a umožňujúce tvorbu hudobných informácií vytváraním hudby a jej prvkov – hudobné nástroje); • syntetizujúce percepciu a produkciu (umožňujúce vo svojej komplexnej podstate tak možnosti percepčných prostriedkov a pomôcok, ako aj produktívnych, čím ich prakticky úplne, alebo sčasti nahrádzajú – multimediálny počítač)

 9. Percepčné učebné pomôcky a didakticko-technické prostriedky • auditívne (gramofón, gramofónová platňa, magnetofón, CD prehrávač...), • vizuálne (diaprojektor, učebnica, obraz, notový zápis...), • audiovizuálne (film, video, televízor...),

 10. Produktívne učebné pomôcky a didakticko-technické prostriedky Hudobné nástroje.Tie môžeme deliť na: • klasické hudobné nástroje (klavír, husle, flauta, gitara..), • nástroje typu Orffovho inštrumentára (aj vlastné), • elektronické hudobné nástroje (s vlastným charakterom zvuku, alebo častejšie v súčasnosti nahradzujúce zvukmi klasických i niektorých elektronických nástrojov, napr. keyboard, syntetizér, pred časom elektrické miniharmónium...).

 11. Syntetizujúce percepciu a produkciu Multimediálny počítač Je schopný nahradiť takmer všetky učebné pomôcky a didakticko-technické prostriedky, percepčné aj produktívne. Samozrejme to nemôže byť počítač hocijaký, ale počítač dostatočne a kvalitne prispôsobený a doplnený konkrétnymi súčasťami na použitie v predmete hudobná výchova.

 12. Programy spracujúce hudobné dáta Technický vývoj počítačov je tak veľký, že sa budeme v ňom musieť vzdelávať celý život. Počítačový softvér obsahuje množstvo užitočných programov, s ktorými môže učiteľ na vyučovacích hodinách pracovať a využiť pri práci s IKT. Programy spracujúce hudobné dáta a hudobné súbory môžeme deliť podľa výstupných dát: • notačné a vizualizačné, • akustické a elektroakustické, • kombinované a multimediálne.

 13. Podľa používateľskej funkčnosti: • databázové, • kompozičné, • nahrávacie a prehrávacie, • výučbové programy podporujúce hudobné vzdelávanie na • všetkých úrovniach, • kombinované alebo univerzálne.

 14. Vývoj učebných pomôcok a didaktických prostriedkov pre hudobnú výchovu v 20. storočí a ich využitie v súčasnosti • V 20. storočí, s prudkým technickým vývojom, začali vznikať rôzne technické prostriedky (didaktické i nie priamo určené pre didaktické účely), ktoré mohli pomôcť učiteľom hudobnej výchovy pri vyučovaní a príprave na vyučovanie. Medzi ne by sme mohli zaradiť: • rozhlas(mal časové a priestorové obmedzenie a hudobné rozhlasové relácie nenašli široké uplatnenie), • gramofóny (ľahko sa obsluhovali, mohli sa prenášať, platne sa častým používaním poškodzovali), • magnetofóny - najskôr páskové, neskôr kazetové (magnetofónové pásky sa krčili, trhali, kvalita nahrávky sa prehrávaním strácala), • Hi-Fi(zvuk začal byť kvalitný), • diaprojektor (potrebné boli diapozitívy), • videoprehrávač, • keyboardy, • multimediálny počítač. • V súčasnosti sú tieto prostriedky oveľa dokonalejšie, taktiež sa rozšírila rozmanitosť ich využitia na vyučovacom procese.

 15. Didakticko-technické prostriedky pre hudobnú výchovu v súčasnosti Na mnohých odborných stretnutiach sa rieši priepasť medzi charakterom a obsahom školskej hudobnej výchovy a reálnym prostredím, v ktorom žije súčasné dieťa. Svoju úlohu hrajú mimo iného zmenené podmienky v jeho mimoškolskom živote; veľkú časť dieťa trávi v spoločnosti videotechniky (televízia, video, videohry, počítače a pod.). Veľké percento žiakov je tak orientované na vnímanie vizuálneho prostredia, na jednoduchý a väčšinou pasívny príjem informácii a dochádza k miernemu útlmu vnímania ostatnými zmyslami, najmä sluchom. V škole sa tieto zmeny prejavujú tak, že deti bývajú pasívnejšie a ako poslucháči menej pozorní. Mávajú problémy s koncentráciou na akékoľvek zvukové informácie. Ponúka sa úvaha či nie je výhodné si urobiť z „nepriateľa spojenca“, využiť jav nazývaný vizualizácia, a to najmä pri percepčných činnostiach. Ak učitelia riešia často základnú otázku – akými prostriedkami motivovať žiakov k hudobnej aktivite a ako udržať jeho sústredenú pozornosť, plní vizualizácia pozitívnu úlohu. Vizualizácia je užitočná najmä pre žiakov: hudobne menej rozvinutých, s dominantnou zrakovou pamäťou, rozmaznávaných vizuálnou technikou, hyperaktívnych a s poruchami sústredenia.

 16. Vizualizácia Vizualizáciuchápeme ako pedagogicko-psychologický proces, umožňujúci syntézou sluchových a zrakových vnemov aktivizovať pozornosť dieťaťa pri prijímaní hudby a spoluúčastniť sa na utváraní jeho predstáv. • Vizualizácia má rôzne podoby: • obrazové dokumenty, • filmové šoty, • vizuálne vyjadrenie obsahu, • sledovanie grafického záznamu, • tematické CD, • hotové vyučovacie programy, • animovaná podoba.

 17. Súčasný učiteľ by mal vedieť: • skenovať obrázky či ich kopírovať z internetu, • pracovať so zvukovou stopou, • obohacovať zvukovú stopu o vizuálnu zložku, • kopírovať a orezávať videá z YouTube, • kopírovať a orezávať videoukážky (DVD, nahrávky z televízie), • vytvárať PowerPointové prezentácie – vrátane vkladania obrázkov, zvuku • a videa zo súboru.

 18. Hudobná výchova a osobný počítač V súčasnosti, keďže vývoj techniky je rýchly a nezadržateľný, sa bude stále viac hovoriť o potrebe multimediálneho osobného počítača vo výchovnom a vzdelávacom procese na hodinách hudobnej výchovy. Už František Sedlák vo svojej didaktike hudobnej výchovy propaguje a presadzuje používanie modernej techniky a upozorňuje rigidných konzervatívcov, tvrdiacich, že „starí učitelia naučili deti spievať dobre len s použitím huslí alebo klavíra...“, že tento prístup je neudržateľný a neakceptovateľný. Cieľom hudobnej výchovy už zďaleka nie je len naučiť deti spievať, dobre a čisto, že tento cieľ v žiadnom prípade nemôže byť jediným, ale je len jedným z cieľov predmetu, a dôležitý je tak, ako ďalšie, nemenej dôležité vzdelávacie a výchovné ciele.

 19. Osobné počítače sú moderné informačné nástroje, ktoré môžu nemalou mierou zvýšiť profesionalitu učiteľa. Pri vhodnom používaní doslova otvárajú okno do sveta a sprístupňujú učiteľovi i jeho žiakom nekonečnú radu nových poznatkov. Počítačový softvér obsahuje množstvo užitočných programov, s ktorými môže učiteľ na vyučovacích hodinách pracovať. Čoraz viac sa na školách využívajú informačné a komunikačné technológie.

 20. Výučbová prezentácia • V školskej praxi oceníme výhody multimediálnej prezentácie náročného vzdelávacieho obsahu, názornú a prehľadnú systematizáciu poznatkov, pútavú ukážku výsledkov práce záujmového krúžku, samostatnej práce žiakov a pod. • Starostlivo pripravená prezentácia s premyslenou osnovou a primeraným obsahom môže: • zvýšiť názornosť výkladu, • úroveň pochopenia preberaného učiva, • trvácnosť vedomostí, • motiváciu študentov k vzdelávaniu. • Na základe vlastných pedagogických skúseností môžeme veľmi jednoducho a pružne modifikovať už hotové prezentácie podľa aktuálnych potrieb žiakov.

 21. Výučbová prezentácia predstavuje interaktívne prepojenie súboru obrazoviek obsahujúcich texty, obrázky, zvuky, animácie a videozáznamy, ovládacie a navigačné prvky a pod. Prezentáciu je možné prezerať na monitore počítača, televíznej obrazovke alebo prostredníctvom dataprojektora na projekčnom plátne. • Základné požiadavky: • jasne vymedzený zámer, • logická štruktúry, • primeraný rozsah, • komplexný obsah, • vhodne spracované informácie, • účelné a estetické podanie, • intuitívna a jednoznačná navigácia, • funkčnosť.

 22. Prezentácie v školskej praxi zvyčajne využívame ako prostriedok pri: • vstupnej motivácii k tematickému celku, vyučovacej jednotke, • názornom sprístupňovaní dávky učiva využitím multimédií, • opakovaní, upevňovaní a systematizácii poznatkov, • žiackych projektoch, ročníkových prácach, laboratórnych meraniach, riešení úloh, • prácach študentskej odbornej činnosti, záujmových krúžkoch, • maturitných otázkach, • aktivitách realizovaných vo voľnom čase, propagovaní školy, triedy, školských akcii • a pod.

 23. Učitelia hudobnej výchovy by mali vedieť pracovať s programami, ktoré konvertujú rôzne zvukové formáty na WAV, ktorý je pre prácu s PowerPointom najvýhodnejší. Ak sa do prezentácie vloží zvukový záznam tohto formátu, automaticky sa uloží do spomínanej prezentácie, čiže neodkazuje sa na zvukový dokument, t. z., že prezentáciu možno prenášať z počítača do počítača bez ďalších zvukových súborov. Takúto prezentáciu je možné „zavesiť“ i na internet pre využitie ďalšími učiteľmi. Vhodným programom k spomínanému konvertovaniu je program CDex. Podobne sa konverzuje i video, ktoré spĺňa obdobné funkcie ako hudba vo formáte WAV. Videá konvertujeme pomocou programu Windows MovieMaker, ktorý ukladá film vo formáte WMV. Videá z YouTube sťahujeme pomocou programov YouTubeDownloaderalebo Tube Catcher. Pomocou nich možno i konvertovať videá na formát WMV.

 24. Interaktívna tabuľa Interaktívna tabuľa je dotykovo senzitívna plocha, prostredníctvom ktorej prebieha vzájomná komunikácia medzi užívateľom a počítačom s cieľom zabezpečiť maximálnu možnú mieru názornosti zobrazovaného obsahu. Obvykle sa využíva v spojení s počítačom a dataprojektorom. Učitelia získavajú možnosť prostredníctvom interaktívnej tabule ovplyvňovať činnosť počítača a v ňom spustených programov. Vďaka obrazu premietanému dataprojektorom na IT je možné sledovať aktuálny stav počítača. IT sa ovláda prostredníctvom stylusu – špeciálneho pera, priamo prstom alebo pomocou ukazovadla. Súčasťou IT sú aj reproduktory umožňujúce ozvučiť rôzne multimediálne zdroje (CD, DVD), videá z internetu a i.

 25. Interaktívna tabuľa

 26. Ak je interaktívna tabuľa pripojená na internet, učitelia majú okamžitý prístup k informačným zdrojom z webových stránok. • Existujú rôzne typy interaktívnych tabúľ. V súčasnosti sú najpoužívanejšie dva hlavné typy interaktívnych tabúľ: • Tvrdé elektromagnetické tabule– majú tvrdý magnetický povrch v pozadí a potrebujú špeciálne elektronické perá na písanie a komunikovanie na ploche. • Mäkké tabulepracujúce na systéme infračerveného žiarenia – vďaka dotykovým membránam na ploche umožňujú písanie prstom alebo špeciálnym perom. • Základné časti interaktívnej tabule: • samotná plocha tabule, • dataprojektor, • počítač, • dodaný softvér, • pevný závesný systém alebo prenosná konštrukcia na uchytenie IT.

 27. Interaktívne tabule zjednocujú vyučovanie pri tabuli pomocou počítača. Umožňujú vytváranie dynamických obsahov. Vyučovaciu hodinu tak môžeme oživiť videom, zvukovými efektmi a pod. Obsah hodiny na tabuli ostáva. Jednoduchšia tvorba výučbových materiálov, pretože pripravené už učitelia nemusia pracne prepisovať ako kedysi. K dodanému softvéru ACTIV-studio patrí rozsiahla zbierka zdrojov použiteľných na každom vyučovacom predmete, ktorá sa nazýva knižnica prostriedkov. Nachádzajú sa v nej obrázky, schémy, zvuky, texty, pozadia a iné. Všetko je uložené na jednom mieste. Všetky objekty v ACTIV štúdiu sú voľne pohyblivé, čo umožňuje učiteľovi tvoriť plne interaktívne úlohy a vyučovacie hodiny. Vo Veľkej Británii má interaktívnu tabuľu už skoro každá trieda. V Rakúsku a Čechách sú taktiež tieto prostriedky pomerne populárne. V obľube ich má i maďarské, slovinské, či chorvátske školstvo. U nás už viac ako 370 škôl používa interaktívne tabule a ministerstvo školstva SR sa už trochu dlhodobo pokúša nakúpiť interaktívne tabule pre ďalších 400 škôl. Pričom ani samostatné školy neváhajú pri ich kúpe.

 28. Tablet Tablet je zariadenie s povrchovou plochou reagujúcou na dotyk, zvyčajne veľkosti knihy formátu A6 až A4 s hrúbkou 1 až 2 cm. Pohyb špeciálneho pera po tejto ploche sa prenáša do počítača. Ak pohybujeme perom, pohybuje sa aj kurzor na obrazovke počítača alebo na predvádzanej projekcii. Ak sa dotkneme tabletu, vyvoláme akciu podobnú kliknutiu myši. Kým myš pozná iba stav kliknutia a držania jej tlačidiel, pero tabletu rozpoznáva navyše aj tlak, takže v prípade kreslenia kreslíme rôznym tlakom pera rôzne hrubú čiaru. Svojou funkciou je tablet ako „miniatúrna interaktívna tabuľa“. Skoro všetky tablety obsahujú nasledovné základné časti: samotný tablet, digitálne pero, USB prijímač alebo USB kábel.

 29. Spracovanie digitálneho zvuku Záznam a reprodukcia zvuku má bohatú históriu, ktorá bola silne ovplyvnená predovšetkým hudobným a filmovým priemyslom. V školských podmienkach využívané gramofóny, tranzistorové rádioprijímače, šuštiace telefóny a neodmysliteľný školský rozhlas, nám časť histórie dnes už iba ticho pripomínajú. Technologický pokrok a moderné technické zariadenia posunuli záznam, spracovanie a reprodukciu zvuku na kvalitatívne vysokú úroveň dostupnú už aj v domácich či školských podmienkach. Hovoríme o digitálnom zvuku nahrávanom na minidisku, Mp3 zariadení, mobile, digitálnej kamere, upravenom počítači a uloženom na CD, DVD, mp3 alebo pevnom disku.

 30. Zvuková karta je (analógovo-digitálnym) prevodníkom. Elektrický signál z mikrofónu sa premieňa na digitálny signál.

 31. Na vytvorenie digitálnej nahrávky zvuku môžeme okrem mikrofónu použiť digitálny diktafón, minidisk, Mp3 prehrávač s nahrávaním, mobilný telefón.

 32. Vytvorené súbory prenesieme do počítača cez USB rozhranie. Na spracovanie digitálnej nahrávky potrebujeme audio softvér, umožňujúci spravidla pomocou časového znázornenia záznamu, jeho pohodlnú úpravu.

 33. Na prehratie digitálneho zvuku využijeme softvérový prehrávač. Prehrávanie sa uskutočňuje reproduktormi. Vystačíme si aj s najjednoduchšími vstavanými, alebo na zvukovú kartu pripojenými reproduktormi. Kvalita reprodukcie však vo významnej miere závisí od kvality a počtu reproduktorov. Z tohto dôvodu je vhodné do triedy umiestniť audio zostavu domáceho kina.

 34. Mikrofóny • Na začiatku každej nahrávky zvuku je mikrofón. Jeho úlohou je premeniť zvukový signál, čiže mechanické vlnenie, na signál elektromagnetický. V súčasnosti sa používa viac druhov mikrofónov, napríklad dynamický, uhlíkový, piezoelektrický kondenzátorový. • Dynamický mikrofón obsahuje membránu, ktorá sa pôsobením zvukovej vlny • rozkmitá. • Kondenzátorový mikrofón funguje na princípe zmeny kapacity kondenzátora. Zmena • kapacity je vyvolaná stláčaním jednej z platní kondenzátora vplyvom zvukového • vlnenia. • Piezoelektrický mikrofón v sebe obsahuje kryštál, ktorý sa deformuje vplyvom zvuku • a ktorý zároveň pri deformácii generuje napätie. • Frekvenčný rozsah mikrofónov je dôležitým faktorom pri kúpe mikrofónu. Meria sa od 20 Hz do 20kHz (Takisto sú merané i zvukové karty). • Pre učiteľa je dôležité vedieť, že rôzne mikrofóny reagujú rôznymi spôsobmi a nechovajú sa rovnako vo všetkých situáciách.

 35. Reproduktory Digitálny záznam zvuku idúci z počítača sa mení na analógový pre reproduktory. Samotné reproduktory fungujú opačne ako mikrofón. Na ľahkú cievku spojenú s membránou je priviazané premenlivé elektrické napätie. Cievka s membránou sa v magnetickom poli rozkmitá. Kmitajúca membrána reproduktora je zdrojom zvuku. Na dosiahnutie kvalitného zvuku potrebujeme reproduktory s určitými parametrami. Kvalitné ozvučenie dosiahneme výberom vhodného typu a veľkosti reproduktorov. Na tóny s nižšou frekvenciou je vhodné zadovážiť si kvalitnejšie a rozmerovo väčšie reproduktory. Ak chceme ozvučiť väčšiu miestnosť, prípadne ak je v miestnosti viac ľudí, potrebujeme reproduktory s väčším výkonom. Obyčajne nám nebudú stačiť klasické „stolové“ počítačové reproduktory.

 36. Audio softvér Audio softvér slúži na ovládanie nahrávania, vizualizáciu, úpravu a spracovanie nahratého zvuku, ako aj na generovanie nových požadovaných tónov a zvukov. Jedným z voľne šíriteľných programov, ponúkajúcich širokú ponuku nástrojov na spracovanie zvuku, je Audacity. Program si môžeme stiahnuť z internetu a nainštalovať ho do počítača. Softvér je publikovaný v rôznych jazykoch a je možné ho využívať v rámci operačných systémov Windows, Mc OS a Linux.

 37. CoolEdit CoolEditje program, ktorý si stojí veľmi dobre v porovnaní s množstvom ďalších komerčne dostupných editorov vzoriek. Ponúka veľké množstvo procesovania zvuku, ktoré môžeme využiť na naše vzorky. Taktiež nám dovolí editovať monofónne a stereofónne vzorky. Podporuje mnoho rôznych typov formátov vzoriek. Program predstavuje najlepšiu kombináciu vlastností a jednoduchého dizajnu medzi dostupnými lacnými programami vhodnými pre začiatočníkov.

 38. Nuendo Nuendo je najprogresívnejšie softvérové riešenie do štúdia pre živý záznam i zvukovú post-produkciu, ale i pre prácu so zvukom k obrazu. Obsahuje jedinečné pokročilé nástroje, ktoré umožňujú prirodzené pracovné postupy v post-, živej- a zvukovej produkcie. Podporuje tvorivosť pre audio profesionálov v mediálnom prostredí, pri nahrávaní a vo filmovom priemysle. Je finančne náročný.

 39. Vytváranie a zapisovanie hudby prostredníctvom počítača Zvuk môžeme pomocou počítača aj vytvárať. Mnohé hudobné skladby vznikajú pomocou digitálnych zariadení. • Nevýhody • Podľa niektorých niektorých je písanie nôt na počítači menej komfortné ako písanie rukou na papier, pretože písaním rukou možno rýchlejšie zaznamenať viac informácii. • Ak prehrávame hudbu na počítači, znie to ako orchestrion – nespomalí, nezrýchli, stále ako „hracia skrinka“. • Zvuky na počítači sú stále nedokonalé napodobneniny skutočných živých nástrojov alebo hlasov. • Niektorí sú názoru, že by sa malo hrať na klavíri, na skutočnej gitare, spievať, čiže fyzicky tóny vytvárať a pritom samozrejme hudbu zapisovať. Tak sme s umením predsa v užšom prepojení.

 40. Výhody • Spojenie hudby a počítača prináša nové kvality. • Hudba vytváraná alebo prehrávaná na počítači hudbu živú úplne nenahradzuje a ani nahradiť nemôže. Skôr ju obohacuje o množstvo nových možností. • Pri správnom používaní si môžu byť oba svety veľmi užitočné. Počítače dokážu živú hudbu zaujímavo rozvíjať. Napríklad elektronická hudba dokáže živú hudbu ozvláštniť novými farbami, ktoré by sme inou cestou nezískali. • Svoje hudobné výtvory si môžeme ľahko zálohovať a kedykoľvek znovu s nimi pracovať. • Programy nám ponúkajú množinu počítačových operácií (editácia), ktoré nám uľahčujú prácu.

 41. Softvér určený pre notografický zápis Pre hudobníkov (učiteľov hudobnej výchovy) je dôležité dostať midi skladby po vytvorení na papier. Ak budete chcieť zmeniť každý detail vo vašej skladbe (midi), budete sa musieť naučiť používať notátor. Je to niečo ako textový procesor pre hudbu. Prostredníctvom neho sme schopní zapisovať a tlačiť celé symfónie na počítači alebo prepisovať jazzovú skladbu, prehrávať ju pomocou zvukovej karty a transponovať tieto skladby do ktorejkoľvek tóniny. Dobré notátory umožňujú základnú funkciu sekvenceru, t. z. dovoľujú ukladať skladby ako midi súbory a môžeme nimi ďalej manipulovať mnohými ďalšími spôsobmi. Napríklad pripojiť midi nástroj a pracovať s notačným softvérom – nahrávať hudbu a mať ju ihneď v notách v reálnom čase (musíte hrať strojovo presne v tempe podľa metronómu, ktorý udáva počítač). Tieto programy vás nenechajú písať nezmysly. Prinúti Vašu notáciu a symboly, aby súhlasili so správnym počtom dôb v takte, automaticky zabráni použiť nesprávne symboly vo Vašej kompozícii.

 42. K notátorom patria programy ako Finale,Encore,OpusAmadeus,Capella,CakewalkOverture,Sibelius,Opus,Allegro, PrintMusic, CapellaSplitaCapellaconvert. Encore Ak máme s notačnými programami len malé alebo žiadne skúsenosti, bude pre nás pravdepodobne najvhodnejšie začať pracovať v prostredí, ktoré má ovládanie najjednoduchšie, a tým je bezpochyby Encore. Má jednoduché, intuitívne ovládanie a prehľadnú grafiku. Menej komfortnejšia práca je s celkami, s ich kopírovaním, prenášaním a vkladaním. Má slabšie notografické vybavenie. Encore ponúka množstvo nástrojových paliet, ktoré dovoľujú využiť takmer každý hudobný symbol, ktorý existuje v partitúre. Sibelius Pre tých, ktorí majú s notačnými softvérmi väčšie skúsenosti a patria k tým, ktorí majú vyššie nároky, sa im ponúka program, ktorý patrí medzi svetové jednotky, Sibelius. Tento softvér sa vyznačuje jednoduchosťou, rýchlosťou, príjemným vzhľadom a intuitívnosťou a skenovaním. Obsahuje špeciálnu funkciu „Espressivo“, t. z. využíva umelú inteligenciu k dodaniu výrazu a frázovania počas prehrávania.

 43. Syntetizátor V 90. rokoch, aj vplyvom humanizácie, humanizácie, demokratizácie, ekonomizácie a komercionalizácie sa v oblasti produktívnych učebných pomôcok, hudobných nástrojov začali v hudobnom živote ľudí a v hudobno-pedagogickej praxi škôl (ZŠ, ZUŠ, SŠ i VŠ) uplatňovať a používať tzv. keyboardy. Sú populárne pre svoje malé rozmery a nízku cenu v porovnaní s klavírom, či digitálnym piánom. Niektoré keyboardy majú zabudované aj elektronické výukové systémy a tak sa na nich môžu učiť hrať aj tí, ktorí nemajú možnosť alebo chuť chodiť na hodiny do hudobnej školy či k učiteľovi. Vďaka zabudovaným reproduktorom odpadá potreba ďalších zosilňovačov a reproduktorov. Ide o moderné a praktické elektronické hudobné nástroje, založené na PCM-syntéze, využívajúce štandardnú banku zvukov a základné rytmy najznámejších, najpopulárnejších a najpoužívanejších tanečných skladieb svetovej modernej populárnej hudby. Výhodou keyboardu je jeho zvuková pestrosť, možnosť využívať rytmy, pri kvalitnejších možnosť využívať pripravené hudobné motívy, časti skladieb, skladby vo vnútornom sekvenceri, možnosť cez midi vstup a výstup komunikovať s externým sekvencetrom iného nástroja, respektíve softvérovým sekvencerom počítača.

 44. Ďakujem za pozornosť!