slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wektor Consulting s.c . Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wektor Consulting s.c . Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Wektor Consulting s.c . Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Wektor Consulting s.c . Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec Tel. 17/ 773 30 40 www.wektor.org.pl. Nazwa projektu: „Pod wodą – specjalistyczne kursy nurkowania dla służb ratowniczych” Termin realizacji: 02.01.2012 – 31.10.2012 Kierownik projektu: Sylwia Cichoń

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wektor Consulting s.c . Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec' - alda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń

ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

Tel. 17/ 773 30 40

www.wektor.org.pl

slide3

Nazwa projektu:

„Pod wodą – specjalistyczne kursy nurkowania dla służb ratowniczych”

Termin realizacji:

02.01.2012 – 31.10.2012

Kierownik projektu: Sylwia Cichoń

Asystent projektu: Anna Kuszal

Tel. 501 388 569, 17/ 773 30 48

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide4

Grupa docelowa

 • Projekt skierowany jest do osób, które:
 • pracują w Państwowej Straży Pożarnej,
 • pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej i jednocześnie są członkami w jednostkach:
 • Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego,
 • posiadają co najwyżej wykształcenie średnie,
 • ukończyły 18 lat,
 • wyrażą chęć wniesienia 10% wkładu własnego.
 • Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności w zawodzie płetwonurka-ratownika.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide5

Grupa docelowa

Ze względu na zatrudnienie z projektu wykluczone są osoby:

- prowadzące działalność gospodarczą

- rolnicy ubezpieczeni w KRUS

- bezrobotne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide6

Zasada równych szans

Z uwagi na niewielką liczbę kobiet pracujących w systemie ratownictwa będą one brane pod uwagę

w pierwszej kolejności (dodatkowe 2 pkt przy rekrutacji).

Grupy promowane

Strażacy zawodowi z PSP, wcześniej niż inne grupy zawodowe przechodzą na emeryturę. Doświadczenie zawodowe w połączeniu z nowo zdobytymi kwalifikacjami pozwoli tym osobom znaleźć zatrudnienie (poza służbami mundurowymi) na regionalnym rynku pracy. Warunkiem uznania premii pkt. (dodatkowo 1pkt) będzie udokumentowany czas pozostający do osiągnięcia wieku emerytalnego (do 24 m-cy) - weryfikowane na podstawie oświadczenia od Komendanta.

Grupa docelowa z wykształceniem co najwyżej średnim – osoby o niskich kwalifikacjach w dobie spowolnienia gospodarczego najmocniej odczuwają skutki restrukturyzacji w zakładach pracy i najbardziej zagrożone są utratą pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide7

Różne potrzeby grupy wsparcia:

 • szkolenia dofinansowane z budżetu Państwa dla strażaków nie zawsze pokrywają się z ich zainteresowaniami i oczekiwaniami,
 • ratownicy z OSP czy WOPR muszą podnosić swoje kwalifikacje na własny koszt; niewystarczające zarobki ochotników pracujących etatowo w różnych branżach.
 • Dostępność szkoleń: ze względu na odległość i czas trwania szkolenia, względy finansowe.
 • Działalność WOPR i OSP(stowarzyszenia) opiera się na pracy społecznej jej członków:
 • bieżąca działalność; brak środków na organizowanie nieodpłatnych szkoleń dla ochotników;
 • członkowie WOPR-u - dodatkowo zobligowani do podnoszenia kwalifikacji ratownika wodnego, aby móc awansować w strukturze organizacji.
 • Sezonowość pracy ratowników WOPR-u:
 • podwyższone kwalifikacje na np. instruktora pozwoliłyby BO na poprawę sytuacji zawodowej poprzez poszerzenie uprawnień i pracę całoroczną.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide8

Większa szansa na pracę przy ochronie publicznych kąpielisk, większa skuteczność akcji ratowniczych.

 • Powstawanie w OSP jednostek płetwonurkowych złożonych z wyszkolonych PR.
 • Dodatkowo wyższe kwalifikacje mogą pomóc ochotnikom w zmianie sytuacji zawodowej. To przepustka do zawodowych służb ratowniczych w PSP, ale także w coraz szybciej rozwijającej się branży turystycznej.
 • Szkolenie płetwonurków ma szczególnie istotne znaczenie dla woj. podkarpackiego, ponieważ w województwie jest jedynie 5 jednostek, które posiadają przeszkolonych PR.
 • Największe zapotrzebowanie deklarują OSP: nowy sprzęt do ratownictwa przeciwpowodziowego, duży deficyt wykwalifikowanej kadry do jego obsługi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide9

Nabycie przez 96 BO z woj. Podkarpackiego specjalistycznych kwalifikacji i umiejętności ratowniczych :

  • wyposażenie 96 BO z woj. Podkarpackiego w umiejętności i kwalifikacje pozwalające na samodzielne wykonywanie zawodu płetwonurka ratownika,
  • wyposażenie 96 BO z woj. Podkarpackiego w umiejętności udzielania pomocy tlenowej niezbędnej w zawodzie płetwonurka ratownika,
 • Projektodawca oszacował liczbę BO, którzy skorzystają ze wsparcia, na poziomie 96 osób.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide10

CENTRUM SZKOLENIOWE PIERWSZEJ POMOCY „LIFE”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide11

Część merytoryczna projektu została podzielona na 3 tożsame edycje, w każdej weźmie udział 32 BO.

Ośrodki:

Mielec, 03. 2012 – 05.2012

Rzeszów, 05.2012 – 07.2012

Przemyśl, 07.2012 – 09.2012

Promocja

Rekrutacja

Realizacja kursu nurkowania PADI OWD (Professional Association of DivingInstructorOpenWaterDiver)

Realizacja szkolenia DAN Ratownika Tlenowego (Divers Alert Network OxygenProvider – Pierwsza Pomoc Tlenowa)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide12

ETAP I

Nabór

 • Zebranie Formularzy rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
 • W czasie trwania rekrutacji Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do Biura projektu:
 • oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • kserokopię dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego,
 • kserokopię legitymacji PSP/OSP/WOPR.

ETAP II

Spotkanie informacyjne

 • Przedstawienie zakresu oferowanego wsparcia ,
 • Przypomnienie zapisów Regulaminu Rekrutacji i Regulaminu uczestnictwa w projekcie,
 • Podpisanie Regulaminów przez Kandydatów,
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie.
 • W oparciu o kryteria rekrutacji Zespół projektu sporządzi listę Kandydatów do projektu:
 • Lista podstawowa: 37 Uczestników projektu
 • Lista rezerwowa: 8 osób

ETAP III

Badania lekarskie

 • Kandydaci do uczestnictwa w projekcie kontaktują się z lekarzami, którzy mają uprawnienia do przeprowadzania badań dla płetwonurków.
 • Za badania płaci Kandydat, a w późniejszym czasie, po pozytywnym ich przejściu oraz po wpłacie wymaganego wkładu na konto projektu, już jako Uczestnik projektu otrzyma zwrot.
 • Zwrot kosztów badań lekarskich będzie się odbywał na podstawie złożonego przez Uczestnika w Biurze projektu wniosku o zwrot kosztów badań lekarskich z dołączonym do niego imiennym rachunkiem za badania.
 • Osoby, które nie przeszły wymaganych badań lekarskich, zostają skreślone z listy kandydatów, a ich miejsce zajmują kolejno osoby z listy rezerwowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide13

Każdy uczestnik zostanie ubezpieczony polisą NNW na okres trwania kursu.

 • Kontakt z osobami znajdującymi się na liście podstawowej i poinformowanie ich o terminach wpłaty wymaganego wkładu własnego.
 • Kandydaci z listy podstawowej, którzy przeszli pozytywnie badania lekarskie otrzymają formularz „Informacja o wpłacie” z podanym nr konta, na który zobowiązani są wpłacić kwotę w wysokości 270 zł.
 • Osoby, które nie wpłacą wymaganego wkładu własnego w określonym terminie, zostają skreślone z listy kandydatów, a ich miejsce zajmują osoby z listy rezerwowej.
 • Wyłonienie ostatecznej „listy podstawowej” Uczestników projektu.
 • Każda osoba z ostatecznej „listy podstawowej” będzie zobligowana do podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”, „Deklaracji udziału w projekcie”.
 • Uczestnik zobowiązany jest również do podpisania oświadczenia
 • o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide14

BADANIA LEKARSKIE

Badanie u lekarza medycyny sportowej (wykaz załączony do oświadczenia medycznego)

Centrum medyczne PROMEDICA wykonuje kompleksowe usługi medyczne

związane z badaniami płetwonurków.

lek.med. Piotr Compała

Plac Wolności 17, Rzeszówtel. (+48) - 017 859 20 20

Godziny przyjęć: poniedziałek oraz piątek: od 08:20 do 12:00

Należy zachować rachunki za badania lekarskie.

TERMIN DOSTARCZENIA BADAŃ LEKARSKICH DO BIURA PROJEKTU:

do 14 MAJA 2012.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide15

WKŁAD WŁASNY

W dniu dostarczenia rachunków za badania do Biura projektu Kandydaci otrzymują informację o numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić wkład własny w wysokości 270 zł.

Termin wpłacania wkładu własnego dla osób skierowanych na badania:

do 18 maja 2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide16

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ W RAMACH KURSU PADI OWD

26.05.2012 – przewidywany termin pierwszych zajęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide17

Realizacja szkolenia DAN Ratownika Tlenowego (Divers Alert Network OxygenProvider – Pierwsza Pomoc Tlenowa)

Realizacjakursunurkowania PADI OWD (Professional Association of Diving Instructor Open Water Diver)

Osoby biorące udział w projekcie otrzymają materiały szkoleniowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide18

W ramach 3 edycji z kursu nurkowania PADI OWD (OpenWaterDiver) z kursu skorzysta każdorazowo 32BO w 4grupach szkoleniowych. Łącznie będzie to 96BO.

Kurs nurkowania PADI trwać będzie łącznie 45h zajęć; teoret. i prakt. W ramach kursu przewidziane jest:

-10h zajęć teoret. (5dni szkol.)

-15h nurkowych zajęć prakt. w basenie (w gr. 8os.)-5dni szkol.

-20h nurkowych zajęć prakt. na zalewie w Machowie lub Zakrzówku k. Krakowa (w gr. 8os.)-2dni szkol.

Szkolenie zakończy się egzaminem, który potwierdzony zostanie międzynarodowym certyfikatem PADI OWD, uprawniającym do:

-nurkowania bez nadzoru instruktora

-nurkowania do 18 metrów

Uprawnienia te pozwolą BO wykonywać zawód płetwonurka (Kod zawodu:754105).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide19

Kurs DAN Ratownika Tlenowego, jest szkoleniem podstawowym mającym na celu przedstawienie urazów nurkowych i nauczenie pierwszej pomocy tlenowej w przypadkach podtopień.

Celem kursu jest zapoznanie PR i wyszkolenie ich, aby mogli zastosować terapię tlenową wraz z dalszą pomocą. Kurs dostarczy też informacji na temat rozpoznawania i postępowania z urazami nurkowymi i podtopieniami.

Szkolenia Ratownika Tl. DAN aktualne są przez 2lata!!!

Osoba kończąca kurs DAN Ratownik Tlenowy zostanie wyszkolona, aby móc udzielić pierwszej pomocy podczas oczekiwania na jednostki ratownicze.

W ramach wsparcia zostanie przeprowadzonych 12h zajęć teoret. (2dni szkol.).

Kurs zakończy się egzaminem, który potwierdzony zostanie międzynarodowym Certyfikatem Oxygen First AidProvider.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego