r a ymo geb jim ugdymas es ra ymas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
R ašymo gebėjimų ugdymas: esė rašymas PowerPoint Presentation
Download Presentation
R ašymo gebėjimų ugdymas: esė rašymas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

R ašymo gebėjimų ugdymas: esė rašymas - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

R ašymo gebėjimų ugdymas: esė rašymas. Eglė Petronienė 2012 02 14 Vilnius. „ Essayer “ – pranc . mė ginti , s tengtis , išbandyti (jėgas). „Exagium“ – lot. p asverti, apgalvoti. Michel de Montagne ( 1533 – 1592) – „ Essais ” ( 1580). Francis Bacon (1561 – 1626) –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'R ašymo gebėjimų ugdymas: esė rašymas' - alda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r a ymo geb jim ugdymas es ra ymas

Rašymo gebėjimų ugdymas:esė rašymas

Eglė Petronienė

2012 02 14

Vilnius

slide2

„Essayer“ – pranc. mėginti, stengtis, išbandyti (jėgas).

 • „Exagium“ – lot. pasverti, apgalvoti.
slide3

Michel de Montagne (1533 – 1592) –

„Essais” (1580).

 • Francis Bacon (1561 – 1626) –

„The Essays, or Counsels, Civil and Moral“ (1612).

 • XVIII-XIX a. esė žanras plėtojamas nuo reflektyviojo, filosofinio pobūdžio iki moderniojo žurnalistinio stiliaus.
slide4

XX a. esė susipina įvairūs stiliai: grožinės literatūros, žurnalistinis, dokumentinis, biografijų, politinis ir kt.

 • Akademinė esė yra minties, nuomonės raiška.
 • Rašytojo minčių kelionė į skaitytoją.
slide5

Rašymas yra komunikacinė veikla.

 • Akademinė esė yra komunikacinės veiklos rūšis.
 • Akademinės esė rašytojas ir skaitytojas yra tam tikros komunikacinės situacijos dalyviai.
slide6

Atsakingas rašančiojo požiūris. Rašantysis rašo skaitytojui. Rašantysis nori būti suprastas skaitytojo.

 • Atsakingas požiūris ir klausimo aktualumas ir rimtumas nulemia kalbinę raišką. Rašymo stilius yra formalus arba neutralus. Reikėtų vengti neformalių frazių.
slide7

Nuoseklumas. Rašantysis turėtų būti nuoseklus ne tik savo minčių, bet ir kalbinės raiškos požiūriu.

 • Objektyvumas. Rašantysis reiškia savo nuomonę, ją pagrįsdamas, vengia nepagrįstos kritikos, vartoja modalines konstrukcijas.
slide8

Esė skaitytoją verčia samprotauti, jeigu joje reiškiniai yra analizuojami, mintys dėstomos logiškai, jos pagrindžiamos, pateikiami realūs faktai, įtikinami pavyzdžiai, išvados logiškai išplaukia iš samprotavimo eigos.

slide9

Nuo 2013 metų B2 kalbos mokėjimo lygio mokiniai brandos egzamine rašys esė ir bus vertinami pagal tai,

 • kaip kuriamo teksto turinys atitinka duotą temą, kiek ji išplėtota ir rišliai pateikta;
 • kaip nuosekliai dėstomos mintys, ar tekstas logiškai skirstomas pastraipomis, ar tinkamai vartojamos teksto jungimo priemonės;
slide10

Kiek įvairios ir kokio sudėtingumo yra leksinės ir gramatinės formos ir struktūros, ar tinkamai ir taisyklingai vartojamos.

slide11

Gebėjimas reikšti mintis raštu yra glaudžiai susijęs su mąstymu.

 • Tikslinga mokytis rašyti, kartu mokantis kalbėti ir kritiškai skaityti.
slide12

Trys teksto tipai:

 • - pasakojimas (veiksmas)
 • - aprašymas (vaizdas)
 • - samprotavimas (mąstymas)
slide13

Esė apibrėžiamas kaip rašytinis pasakojamasis, aprašomasis arba samprotaujamasis tekstas, kurio esmė yra rašančio asmens minčių raiška duota tema.

slide14

Pasakojamojo tipo esė remiasi laike vykstančiu veiksmu. Pastarasis gali būti skaidomas į smulkesnius veiksmus, bet visi jie yra susieti laiko santykiais. Tekstas suvokiamas kaip nuosekli veiksmų seka, turinti pradžią, raidą ir pabaigą.

slide15

Aprašomojo tipo esė pagrindas – vietą užimantis daiktas (pvz., augalas, paveikslas, žmogus, vietovė, įvykis). Aprašyme laikas nekinta. Jeigu aprašoma daikto kaita ar procesas, tokį tekstą derėtų vadinti pasakojimu. Aprašymo sudedamųjų dalių eilės tvarką tokio tipo esė nurodo erdvės santykiai.

slide16

Samprotaujamojo tipo esėpagrindą sudaro viena rašančiajam svarbi mintis. Esė pagrindinis teiginys, išreiškiantis svarbiausią mintį, yra skaidomas į kitus susijusius teiginius, kurie tekste išdėstomi tokia tvarka, kokios reikalauja loginis nuoseklumas. Atskirų teiginių eilės nuoseklumas grindžia samprotaujamojo tipo teksto vientisumą.

slide17

Paprastai skiriami du protavimo būdai: dedukcinis ir indukcinis.

 • Dedukcija paremtame tekste pirma pateikiamas teiginys-tezė. Tada jis įrodomas, remiantis faktais, pavyzdžiais arba pagrindžiančiais teiginiais.
 • Indukcija grindžiamame tekste pateikus faktų, pavyzdžių ar priežasčių, formuluojama išvada.
slide18

Nesant vieningos samprotaujamojo tipo tekstų sistemos, VUBP įtraukia tokius samprotavimo tekstų tipus, kurie išskiriami daugelyje klasifikacijų:

 • argumentavimo (remiasi dedukcija),
 • aiškinimo (remiasi indukcija),
 • lyginimo (remiasi dedukcija ir skirstomi į nuoseklaus ir paralelinio dėstymo)
 • svarstymo (išskiriant privalumus ir trūkumus).
slide23

Visų tipų tekstams yra būdinga viena forma:

 • Įžanga
 • Dėstymas
 • Apibendrinimas
kas b dinga argumentavimo es
Kas būdinga argumentavimo esė?
 • Loginis argumentavimas visų pirma turi aiškią mintį, kurią rašantysis pateikia skaitytojui, kad įrodytų jos teisingumą. Įrodinėjama remiantis pagrindžiančiais teiginiais („už“, ne „prieš“).
 • Pagrindinis teiginys – tezė – paprastai pateikiamas Įžangoje. Jį stiprinantys argumentai dėstomi tekstą skaidant į pastraipas. Vienam argumentui pateikti skiriama viena pastraipa. Pastraipoje tezės argumentai tampa vadinamomis antraeilėmis tezėmis, kurios remiasi savais argumentais.
 • Argumentavimo esė baigiama apibendrinant tai, kas įrodo tezės teisingumą.
slide28

Argumentavimo esė dedukcinis protavimo būdas yra būdingesnis už indukcinį, tačiau pastarasis nėra negalimas. Priimtina Įžangoje suformulavus problemą, toliau esė dėstymo dalyje pateikti faktų, pavyzdžių, autoritetų minčių ir tik Apibendrinime formuluoti išvadą – tezę.

 • Pirmasis būdas yra tinkamesnis tokiais atvejais, kai rašantysis įrodinėja tezės teisingumą tik ją palaikančiais, stiprinančiai argumentais.
 • Antrasis būdas dažniau taikomas, kai rašantysis pateikia argumentų už ir prieš kokį nors požiūrį ir, apibendrinęs jam labiau įtikinamus argumentus, pateikia savo požiūrį į problemą.
kas b dinga ai kinimo es
Kas būdinga aiškinimo esė?
 • Aiškinimas padeda nustatyti reiškinių priežasties ir pasekmės santykius. Aiškinamasis tekstas atsako į klausimą „kodėl?“. Rašantis aiškinimo esė stengiasi analizuoti ir paaiškinti įvykius, faktus ar procesus. (aiškinimo proceso seka: „pirmiausia“, „po to“, „tada“; tokia seka baigiama „todėl“)
 • Įžangoje pristatoma tema ir rašančiojo tikslas. Dėstymo dalyje pateikiamos priežastys – svarbūs teiginiai – kurios veda prie tam tikros pasekmės. Apibendrinimo pastraipoje formuluojama tezė. Tezė atspindi aiškinimo tikslą ir išreiškia rašančiojo poziciją.
slide30

Yra skiriami keli priežasties-pasekmės modeliai. Būdingiausias - kai keletas priežasčių lemia vieną pasekmę. Dėl vienos priežasties gali būti daug pasekmių arba kiekviena priežastis gali turėti savo pasekmę.

 • Tekstus, turinčius pakankamai sudėtingus gelminius loginius ryšius, siūlytina mokytis rašyti, turint patirties ir gebėjimų kurti paprastesnius samprotaujamojo tipo tekstus.
kas b dinga lyginimo es
Kas būdinga lyginimo esė?
 • Lyginamojo tipo esė Įžanga savo struktūra panaši į kitų tekstų tipus. Pirmasis sakinys patraukliai pristato temą, kuri 1-2 sakiniais išplečiama ir baigiama konkrečiu ir kryptingu teiginiu – pagrindine mintimi.
slide32

Paskutinis Įžangos sakinys gali ir neatskleisti rašančiojo požiūrio, bet jis turi orientuoti skaitytoją į teksto turinį. Pavyzdžiui, Įžangos paskutiniame sakinyje gali būti nurodyti tik lyginimo kriterijai/aspektai, o pateikus lyginimą, autorius Apibendrinime formuluoja pagrindinę mintį.

slide33

Lyginimas turi būti motyvuotas. Jeigu teminis sakinys teigia, kad du dalykai yra panašūs arba kad jie skiriasi, tai greičiausiai minties objektai bus tik aprašyti kaip aprašymo tekste. Bet jeigu pagrindiniame teiginyje atsispindi ir lyginimo tikslas, rezultatas yra aiškinamosios strategijos tekstas.

slide34

Lyginama gali būti dviem būdais.

 • Paralelinio lyginimo tekste pagal tam tikrus aspektus pirma aptariamas vienas objektas (daiktas, reiškinys ar įvykis), tada pagal tuos pačius aspektus aptariamas antrasis objektas.
 • Antrasis būdas vadinamas nuosekliuoju: du dalykai greta aptariami pagal vieną aspektą, po to pagal antrąjį, tada pagal trečiąjį ir taip toliau.
slide35

Pirmasis būdas daugiau taikomas, kai svarbesni patys objektai, o ne jų detalės. Antrasis būdas patogesnis išryškinti detales, o objektai pasirenkami kaip pavyzdžiai tam tikrom savybėm, ypatybėm iliustruoti.

slide36

Priklausomai nuo pasirinkto lyginimo būdo, Dėstymo dalis skaidoma į pastraipas.

 • Paralelinio lyginimo atveju, kiekvienas objektas aptariamas pagal tuos pačius aspektus atskirose pastraipose.
 • Nuosekliojo lyginimo atveju, teksto skaidymo pastraipomis pagrindu pasirinkami lyginimo kriterijai/aspektai. Kiekviena Dėstymo pastraipa lygina pasirinktus objektus tam tikru aspektu.
kas b dinga svarstymo es
Kas būdinga svarstymo esė?
 • Svarstymo tikslas – atskleisti, kas būdinga pasirinktam objektui, išskirti jo gerąsias savybes/privalumus ir ne tokias geras/trūkumus.
 • Nuo kitų teksto tipų svarstomojo tipo esė skiriasi tuo, kad joje gali ir nebūti pateikta konkreti autoriaus nuomonė. Tikslas nėra įrodyti ar itikinti, o daugiau parodyti ir pakviesti pamąstyti.
slide38

Sarstymo esės Įžangoje nurodoma, kuo pasirinktas objektas yra įdomus, patrauklus arba prieštaringas.

 • Dėstyme atskleidžiamos jo savybės, kurios nebūtinai visos yra patrauklios.
 • Apibendrinime yra susumuojama, kas aptarta Dėstyme, o išvadą autorius gali daryti pats arba ją formuluoti palikti skaitytojui.
kas b dinga pasakojimo es
Kas būdinga pasakojimo esė?
 • Pasakojimo tikslas – pasakyti, kas atsitiko.
 • Pasakojime dalyvauja veikėjas/ai, ir vyksta veiksmas.
 • Vieta, laikas ir priežastys taip pat gali būti svarbūs.
slide40

Rašantysis gali iš karto Įžangoje pasakyti, kokią įtaką jo gyvenime turėjo vienas ar kitas įvykis. Įžangoje pagrindinė mintis gali būti ir neišreiškiama. Taip autorius stengiasi sudominti skaitytoją savo ypatinga istorija.

 • Tekstas skaidomas į pastraipas, remiantis laiko arba vietos kategorijomis arba reikšmingumo principu.
kas b dinga apra ymo es
Kas būdinga aprašymo esė?
 • Aprašymo tikslas – priversti skaitytoją pamatyti tai, ką mato rašantysis.
 • Aprašyti objektą galima dalykiškai ir objektyviai arba pateikiant asmeninius įspūdžius, išreiškiant asmeninį požiūrį.
 • Skiriami keli aprašymo modeliai: erdvės tvarkos, chronologinės tvarkos, reikšmingumo, detalių rūšių. Paprastai aprašoma aplinka, daiktas arba žmogus. Šių trijų minties objektų specifika nulemia rašančiojo pasirinkimą, kuriuo modeliu/iais vadovautis.
slide42

Aprašymo esė Įžangoje pasakoma, kas yra aprašoma ir nurodomas aprašymo tikslas.

 • Dėstymo dalyje atskleidžiamos ryškiausios objekto savybės ir parodomos svarbiausios detalės.Priklausomai nuo objekto savybių ir pasirinktų detalių skaičiaus, vietos kitimo, dinamikos bei aprašymo modelio, Dėstymo dalis skaidoma į pastraipas.
 • Apibendrinime gali būti pakartota, kodėl objektas svarbus rašančiajam ir kuo jis gali būti įdomus skaitytojui.