Teavitusest h daolukorras
Download
1 / 18

Teavitusest hädaolukorras - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Teavitusest hädaolukorras. Viktor Saaremets avalike suhete büroo juhtivspetsialist Lääne-Eesti Päästekeskus. Kavas:. Avariiolukord Sellest lähtudes teavituse õiguslikud alused KOV kohustused Kriisikommunikatsiooni korraldus. Teavituse õiguslikud alused. Hädaolukorra seadus (HOS)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teavitusest hädaolukorras' - albin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Teavitusest h daolukorras

Teavitusest hädaolukorras

Viktor Saaremets

avalike suhete büroo juhtivspetsialist

Lääne-Eesti Päästekeskus


Kavas
Kavas:

 • Avariiolukord

 • Sellest lähtudes teavituse õiguslikud alused

 • KOV kohustused

 • Kriisikommunikatsiooni korraldus


Teavituse iguslikud alused
Teavituse õiguslikud alused

 • Hädaolukorra seadus (HOS)

  -üldiselt teavitamiskohustusest

  Kaks alamakti:

  - avalikkuse teavitamine (Avalikkuse hädaolukorra tekkimise vahetust ohust, hädaolukorrast ja hädaolukorra lahendamisest teavitamise kord ning nõuded edastatavale teabele VV määrus)

  - asutustevaheline teavitamine (Hädaolukorrast või hädaolukorra tekkimise vahetust ohust Siseministeeriumi teavitamise kord VV määrus)

 • HOS kohaselt üldiselt, avalikkust tuleb teavitada kui

  - ohustab inimeste elu või tervist

  - võib põhjustada suure varalise kahju või keskkonnakahju

  - häirib muul viisil tavapärast elukorraldust


Teavituskohuslased
Teavituskohuslased

 • hädaolukorra lahendamist juhtiv asutus

 • suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted

 • elutähtsat teenust osutavad või selle toimepidavust korraldavad ettevõtted

 • kohalikud omavalitsused (kui elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavad asutused)


Asutustevaheline teavitamine
Asutustevaheline teavitamine

 • KOV kohustus teavitada siseministeeriumi

  Kohaliku omavalitsuse üksus teavitab alljärgnevast:

 • kaugküttesüsteemi või -võrgu toimimise täielik katkemine kütteperioodil prognoositavalt enam kui 24 tunniks;

 • ühisveevärgi või -kanalisatsiooni toimimise täielik katkemine prognoositavalt enam kui 24 tunniks


Avalikkuse teavitamine
Avalikkuse teavitamine

 • Igale hädaolukorrale on määratud juhtiv asutus, kes teavitab

  - hädaolukorra vahetu oht

  - tekkinud hädaolukord

  • hädaolukorra lahendamine

 • Ei kattu

  - tormi vahetu oht, EMHI

  - hädaolukord torm, EMHI

  - hädaolukorra torm lahendamine, päästeasutus


 • Kes teavitab h daolukorra lahendamisest
  Kes teavitab hädaolukorra lahendamisest

  • Üldine, teavitamist korraldab juhtiv asutus

  • Hädaolukorra lahendamisse kaasatud asutused teavitavad kooskõlastatult juhtiva asutustega

  • Hädaolukorrale järgneb taastamine, KOV kanda


  Kov kriisikomisjon teavitamisel
  KOV kriisikomisjon teavitamisel

  • Kui on juhtiv asutus määratud, siis KOV kriisikomisjonil abivav funktsioon

   - piirkonda jäävate inimeste teavitamisel

   - avalikkuse teavitamisel

  • tagab avalikkuse teavitamise kohalikule omavalitsusele seadusega määratud ülesande toimepidevuse osalisest või täielikust katkemisest ning rakendatud meetmetest tagajärgede leevendamisel ja toimepidevuse taastamisel;

   - häired vesi, kanalisatsioon, küte, teed, transport, prügi


  Hos j rgi kov kohustused
  HOS järgi KOV kohustused

  • Kohalik omavalitsusüksus korraldab oma haldusterritooriumil järgmiste elutähtsate teenuste toimepidevust:

  • 1) kaugküttesüsteemi ja -võrgu toimimine;2) valla teede ja linnatänavate korrashoiu toimimine;3) veevarustuse ja kanalisatsiooni, sealhulgas reoveepuhastite toimimine;4) jäätmehoolduse toimimine;5) valla- või linnasisese ühistranspordi toimimine.


  H daolukorra lahendamise juhtiv ametkond
  Hädaolukorra lahendamise juhtiv ametkond:

  • Peab ette valmistama vastava struktuuri avalikkuse teavitamiseks

  • KOV-ile sellist kohustust pandud ei ole, ise otsustab kuidas korraldab

  • Asutus:

  • juhib vastavalt käesolevas paragrahvis sätestatud pädevusele avalikkuse teavitamist hädaolukorra ajal;

  • moodustab avalikkuse kiireks ja tõhusaks hädaolukorra lahendamisest teavitamiseks asutuse teavitusrühma ja koostab selle töökorra;

  • kaasab vajaduse korral teavitusrühma töösse asutusi ja isikuid väljastpoolt asutuse haldusala;

  • koostab ettevalmistava tegevusena avalikkuse teavitamise korra oma pädevusse kuuluva hädaolukorra lahendamise kohta;

  • analüüsib hädaolukorra lahendamise järel avalikkuse teavitamise korraldamist ning vajaduse korral muudab hädaolukorra lahendamisel avalikkuse teavitamist käsitlevaid protseduure ja regulatsioone;

  • arvestust avalikkuse teavitamiseks vajalike teavituskanalite ning asjassepuutuvate asutuste ja isikute andmete kohta

  • määrab kindlaks võimalikud ja asjassepuutuvad koostööpartnerid avalikkuse teavitamisel ning vajaduse korral sõlmib avalikkuse teavitamise korraldamiseks eelkokkulepped;

  • tagab asutuse valmisoleku ja võimekuse avalikkuse teavitamiseks.


  Ldiselt miks teavitada
  Üldiselt, miks teavitada

  • Õigusaktid kohustavad

   - avaliku teabe seadus

   • hädaolukorra seadus

 • Avalikkuse huvi

 • Organisatsiooni maine


  • Avalikkuse arusaam olukorrast ongi TEGELIKKUS

  • kui inimestele tundub, et on kriis, siis tulebki olukorda käsitleda kriisina

  • Ainuke võimalus infot kontrollida on ise seda anda

  • Info puudumisel hakkavad levima kuulujutud

  • Väärinfot keeruline ümber lükata


  Kriisikommunikatsiooni etapid hos m istes
  Kriisikommunikatsiooni etapid (HOS mõistes)

  • Kriisikommunikatsioon on informatsioonikava kindla kasutamise süsteem kriisiohtlikus olukorras või kriisi ajal. (Kaja Tampere)

  • Algab prognoosist, mis sisaldab ajalist mõõdet

  • ENNE eelhoiatused

  • AJAL käitumisjuhised, info sündmuse lahendamise kohta

  • PÄRAST nõuanded tagajärgede leevendamise kohta


  Keda teavitada
  Keda teavitada?

  • Teavitamise prioriteedid

  • 1) ohustatud isikud;2) kannatanud;3) hukkunute ja kannatanute omaksed;4) avalikkus

  • prioriteet inimesed, keda olukord otseselt mõjutab

  • avalik huvi, kuidas riik lahendab olukorra, mis mõjutab hulga inimeste elu-olu


  Lesanded avalikkuse teavitamisel
  Ülesanded avalikkuse teavitamisel

  • Sündmuse info jälgimine (logi)

  • Pressiteadete koostamine

  • Meediatöö sündmuskohal

  • Kõneisiku määramine

  • Pressikonverentsi korraldamine

  • Meedia monitoorimine

  • Väärinfo ümberlükkamine

  • Päringutele vastamine  Uudisv rtuse kriteeriumid
  Uudisväärtuse kriteeriumid vaid kui võimalust inimesi rahustada ja juhtunut selgitada

  • Mõju

  • Ebatavalisus

  • Prominentsus

  • Konflikt

  • Lähedus

  • Värskus

  • Aktuaalsus


  Avarii kohta
  Avarii kohta: vaid kui võimalust inimesi rahustada ja juhtunut selgitada

  • Määrata vastutusala

  • Milline asutus hakkab infot andma?

  • Määrata info sihtgrupid

  • Kuidas erinevaid sihtgruppe teavitada

  • Kes on kõneisik (ud)


  ad