Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RNDr. Tomáš Pitner, Dr. Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
RNDr. Tomáš Pitner, Dr. Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky

RNDr. Tomáš Pitner, Dr. Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky

143 Views Download Presentation
Download Presentation

RNDr. Tomáš Pitner, Dr. Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Státní informační politika ve vzdělávání - cíle a postupyCo pro realizaci SIPVZ nabízí Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně? RNDr. Tomáš Pitner, Dr. Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky

 2. Co je Státní informační politika ve vzdělávání? • SIPV je koncepce předložená MŠMT a MK a přijatá vládou ČR na jaře letošního roku. • Je jednou z nejdůležitějších rezortních realizačních politik Státní informační politiky. • Hlavním cílem je hmotně i nehmotně podpořit přechod české vzdělávací soustavy (v širokém slova smyslu) ke znalostní společnosti. Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000

 3. Proč Státní informační politika ve vzdělávání? • Znalostní společnost vyžaduje nový – na zpracování znalostí zaměřený – vzdělávací systém. • Práce s informacemi/znalostmi znamená v současnosti intenzivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT). • Jejich dostupnost, zvládnutí a všestranné používání se stává pro vzdělávací systémy vyspělých zemí nutností. • Koncepce: • naznačuje směry přechodu k intenzivnímu využívání ICT ve vzdělávání na všech stupních; • ponechává dostatečný prostor k vlastní realizaci Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000

 4. Kdo je cílovou skupinou dopadů SIPV? • Učitelé (především základních a středních škol) všech aprobací • investice do kompetencí učitelů mají obecně velký multiplikativní efekt; • téměř všichni jsou státní zaměstnanci, stát má zájem na jejich odborném růstu; • jsou natolik významnou skupinou, že zkušenosti získané z realizace SIPV bude možné přenést do dalších oblastí SIP (informační gramotnost občanů) • Žáci těchto škol • ICT koordinátoři • Informační pracovníci Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000

 5. Cíle SIPV podrobněji • Infrastruktura • vybavení alespoň jedním multimediálním PC • připojení do Internetu • posléze další vybavení počítači (8) • Koordinátoři ICT • Informační gramotnost učitelů • základní: na úrovni ECDL • vyšší: aplikace ICT ve vzdělávání • Informační gramotnost knihovníků a inf. pracovníků • Grantové programy Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000

 6. Koordinační centrum pro realizaci SIPV • Zřízeno rozhodnutím MŠMT 12. září 2000 • Vláda potvrzuje úmysl investovat v průběhu pěti let 7.5 mld Kč ze státního rozpočtu + 5.5 mld Kč z FNM • Vedení: vedoucí koordinátor, tajemnice, manažer pro komunikaci a tři vedoucí projektů • P1 (doc. Kvasnička, FEL ČVUT Praha -- abdikoval) • P2 dr. Zelenda (MFF UK Praha) • P3 Jaromír Horák (Aquasoft, s.r.o. Praha) • Pro letošek vyčleněno 8 mil Kč Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000

 7. Koordinační centrum pro realizaci SIPV • Tři projekty: • Školení ICT koordinátorůŠkolení pedagogů • Podpora při zajištění informačních zdrojůPodpora při zajištění SW nástrojů pro výuku informatikyPodpory při zajištění SW nástrojů pro výuku ostatních předmětůPodpora při zavádění SW nástrojů a informačních zdrojů do výuky • Podpora při zajištění IP konektivity (vnější i vnitřní)Nabídka na dodávky HW • Pilotní projekt: připojení 100 škol na severní Moravě Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000

 8. Tematické okruhy informační gramotnosti -- grantové programy • Multimediální nástroje a programy • Zavádění ICT do výuky • Informační zdroje pro vzdělávání • Další vzdělávání učitelů a knihovníků • Informační gramotnost občanů • Informační gramotnost učitelů, budování školicí sítě, certifikace lektorů • Připojení k Internetu a vybavení multimediálními počítači • Problematika hardware Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000

 9. Rada programu podpory informační gramotnosti při MŠMT a její úkoly • Konkretizovat a rozpracovat příslušný program • Formulace podmínek pro výběrová řízení • Formulace kritérií pro posuzování výsledků projektů • Vyhodnocování výsledků projektů • Ve spolupráci s ministerstvem vedení evidencí projektů • Návrhy dalších programů Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000

 10. Projekt P1 -- Vzdělávání • Veden zpočátku doc. Kvasničkou, ten se vzdal funkce. • Členové základního týmu: • doc. Rudolf Kryl (UK Praha) • ing. Božena Mannová (ČVUT Praha) • dr. Tomáš Pitner (MU Brno) • dr. Zdeněk Svoboda (ÚIV Praha) -- ředitel projektu P1 • ing. Petr Šaloun (TU Ostrava) Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000

 11. Projekt P1 -- Vzdělávání • Hlavní úkoly • r. 2000: rozběh části „vzdělávání“ pilotního projektu „Ostrava“ • počínaje zač. 2001: definovat požadovaný profil ICT koordinátora • definovat požadovanou úroveň vzdělávání ostatních učitelů (v několika stupních) • určit způsob financování tohoto procesu • ve 2001 bude do P1 vloženo cca 280 mil. Kč • většina jde přímo do škol, část na centrálně financ. Aktivity • peníze nejdou na odměny ICT koordinátorům - třeba najít další zdroje Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000

 12. Kde získat další informace? • Plné znění koncepce (MŠMT) http://www.msmt.cz/pdf/kestazeni/SIPveVZ.doc • Pracovní skupina MŠMT pro inf. gramotnost: http://www.msmt.cz/cp1250/ig/index.asp • Příspěvek na konf. RUFIS 2000 (doc. Matyska): http://www.vutbr.cz/konference/rufis2000/sbornik/14-ludek.pdf Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000

 13. Co můžete udělat sami pro zdar SIPVz • Sledovat dění na webu IG MŠMT i jinak. Sledovat vypisování grantových programů (zejm. v P2, P3). • Promýšlet a sepisovat rozvojové plány ICT na škole (náhoda přeje připraveným, viz předchozí bod). • Zajímat se o možnosti dalšího vzdělávání „řadových“ učitelů a ICT koordinátorů. Účastnit se ho (viz možný kariérní růst učitele). • Ptát se odpovědných míst (vč. těch nejvyšších) a nekompromisně vyžadovat odpověď. Odvolávat se na původní politickou vůli realizovat SIPVZ. • Angažovat senátory, poslance… Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000

 14. Nabídka MU v Brněpro realizaci SIPVz na rok 2001 • Kurzy organizuje a garantuje Masarykova univerzita (FI + CDV) • odborná erudice učitelů FI (vysoký podíl doc./prof.) • dlouholeté zkušenosti a organizační zázemí CDV • Kurzy realizovány převážně distanční formou • účastník dostane tištěný hlavní výukový materiál v rozsahu cca 90 stran • dále obdrží CD-ROM s materiály a software • průběžně bude dostávat zadání a budou mu opravovány dílčí úkoly • účastní se dvou soustředění • má možnost konzultací on-line, telefonicky a osobně (i mimo soustředění) • po úspěšné závěrečné zkoušce mu bude • vystaven certifikát • Kurzy lze hradit z prostředků DVPP • Délka trvání jeden semestr (cca 5 měsíců), cena 4500,- Kč • Start: únor/březen 2001, předpokládá se i v dalších semestrech Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000

 15. Chcete-li nám k tomu psát... RNDr. Tomáš Pitner, Dr. Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky Botanická 68a 602 00 Brno e-mail: tomp@fi.muni.cz tel.: 05/41512360 Seminář "Příprava škol na státní informační politiku ve vzdělávání", Znojmo, 23. listopadu 2000