Žilinská univerzita v Žiline
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva. h ttp://fsi.uniza.sk/. “ Príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !” o fakulte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - albin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta špeciálneho inžinierstva

http://fsi.uniza.sk/


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva
“ Príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”o fakulte

 • Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline je fakultou manažérsko-technologického zamerania.

 • Študijné programy a vedecko-výskumná činnosť je zameraná na problémy:

  krízového manažmentu,záchranných služieb,bezpečnostného manažmentu,dopravy v krízových situáciách,manažmentu rizík,

  a ďalších oblastí krízových situácií.


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

katedry a pracoviská riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • Katedra krízového manažmentu

 • Katedra požiarneho inžinierstva

 • Katedra bezpečnostného manažmentu

 • Katedra technických vied a informatiky

 • Pracovisko výskumu krízového riadenia


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

fakulta v číslach riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”(2011)

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • 44 akademických pracovníkov

 • 5 vedeckých pracovníkov

 • 27 doktorandov

 • 393 inžinierskych študentov

 • 728 bakalárskych študentov

  (vo všetkých 3 stupňoch:Bc.,Ing.,Ph.D.)

 • Krízový manažment

 • Záchranné služby

 • Bezpečnostný manažment

 • Doprava v krízových situáciách


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

kurzy riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • V rámci celoživotného vzdelávania fakulta implementovala niekoľko typov kurzov spojených najmä s druhým, inžinierskym, stupňom štúdia a založených a potrebe praxe

 • Tieto kurzy má fakulta akreditované:


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

kurzy riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • Efektívny krízový manažment,

 • Manažérstvo bezpečnostných systémov pri ochrane osôb a majetku,

 • Bezpečnosť informačných systémov vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch,

 • Bezpečnostný manažér vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch,

 • Kurz základnej prípravy technikov a špecialistov požiarnej ochrany,

 • Špecializovaná príprava požiarnej ochrany zamestnancov samospráv.


Veda a v skum s motormi inov ci vedecko v skumn aktivity
riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !” Veda a výskum sú motormi inovácií !”vedecko-výskumné aktivity

 • Fakulta špeciálneho inžinierstva je súčasťou vedecko-výskumnej základne Žilinskej univerzity.

 • Fakulta vytvára podmienky na vedecko-výskumnú činnosť v oblastiach civilnej ochrany, bezpečnosti ľudí a majetku, protipožiarnej bezpečnosti, riešenia krízových situácií v jednotlivých oblastiach životného prostredia, atď.


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

laboratória riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Požiarno-chemické laboratórium umožňuje:

 • testovanie látok a ich reakcia na oheň,

 • simulovanie úniku nebezpečných látok (napr. olejové produkty) a ich možná likvidácia (napr. sorbentami),

 • definovanie vybraných fyzikálnycha chemických vlastností, respektíve požiarno-technických charakteristík horľavých látok v kvapalnom alebo tuhom skupenstve,

 • sledovanie tepelného efektu na anorganické a organické látky, svetelný efekt procesu horenia organickýcha anorganických látok, proces samozapálenia chemických látok.


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

laboratória riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Centrum simulácií krízových javov umožňuje:

 • použitie moderných informačných technológií, hardvéru a softvéru, pre potreby vzdelávania, vedy a výskumu,

 • využitie modelovania a simulácií rôznych typov krízových javov a krízových situácií,

 • vytvárať prognózy, možné dôsledky a následky týchto javov a situácií,

 • využiť možnosť konferenčných hovorov.


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

laboratória riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Laboratórium bezpečnostného manažmentu:

 • Laboratórium bezpečnostného manažmentu slúži na zabezpečenie výučby odborných predmetov (systémy obvodovej ochrany, projektovanie bezpečnostných systémov, systémov vnútornej ochrany, MZP a pod.), kde sa študenti názorne zoznamujú s prvkami bezpečnostných systémov, signalizačných a ovládacích systémov (stredisko registrácie poplachov, poplachový prenosový systém, elektrický zabezpečovací systém, uzatvorený televízny okruh, systém kontroly vstupov, atď.).


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

vedecko-výskumné aktivity riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • názov projektu:

  SALIANT - Selective Antibodies Limited Immuno Assay Novel Technology

 • grantová agentúra:

  7. Rámcový program

 • Hlavným cieľom tohto projektu je vyvinúť prístroja, ktorý bude analyzovať v reálnom čase na úrovni stop: výbušniny, drogy a nebezpečnýmateriál. Kľúčovou inováciou je pozitívny test na detekciu malých molekúl (nano a piko), ktorý je veľmi citlivý a ľahko sa používa pri prvej pomoci (záchranári), pre intervenciu, rovnako ako trestnej činnosti a teroristických útokov


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

vedecko-výskumné aktivity riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • názov projektu:

  Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov - MoPoRi

 • grantová agentúra:

  Agentúra na podporu výskumu a vývoja

 • Hlavný cieľ projektu spočíva vo vytvorení logického a zrozumiteľného komplexného modelu posudzovania rizík založeného na vývojových diagramoch a kvantitatívnych metódach v súlade s európskymi štandardmi pre tzv. „Seveso podniky" v SR, ktoré predstavujú najmä riziko vzniku závažnej priemyselnej havárie v Slovenskej republike.


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

názov projektu: riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava

grantová agentúra:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a rozvoj širokej základne teoretických poznatkov potrebných na prijatie optimálnych rozhodnutí v procese tvorby strategických a koncepčných dokumentov na úseku ochrany KI SR s dôrazom na KDI.

vedecko-výskumné aktivity

Fakulta špeciálneho inžinierstva


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

vedecko-výskumné aktivity riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • názov projektu:

  Požiare osobných automobilov, Simulácie požiarov and ich experimentálne overenie

 • grantová agentúra:

  Agentúra na podporu výskumu a vývoja

 • Hlavný cieľ projektu je posúdenie priebehu a rozšírenie jednotlivých fáz horenia vybraných typov požiaru automobilov a nameranie potrebných vstupných dát pre systém počítačovej simulácie na modelovanie správania sa konkrétnych typov požiarov automobilov.


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

inovačné a vzdelávacie aktivity riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • Názov projektu:

  E-portál kompetencií v jednotlivých oblastiach bezpečnostného inžinierstva / Competency Based e-Portal of Security And Safety Engineering

 • grantová agentúra:

  EACEA - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission

 • Cieľom tohto projektu je rozvoj a zvýšenie kompetencií študentov, pedagógov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti, ale i odbornej verejnosti v rámci Európskej únie.


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

konferencie riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • Riešenie krízových situácii v špecifickom prostredí(každoročne od roku 1995)

 • LOGVD – Dopravná logistika a krízové situácie (od roku 1997)

 • Mladá veda a krízové situácie(od roku 2003)

 • Ochrana pred požiarmi(od roku 2004)


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

publikácie riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

 • Riadenie rizík v železničnej doprave(monografia, 2010)

 • Ochrana proti terorizmu(monografia, 2010)

 • Sociálne aspekty v infraštruktúre mestskej dopravy (monografia,2009)

 • Aktuálne otázky krízového manažmentu(monografia, 2009)

 • Bezpečnosť prepravy nebezpečných vecí(monografia, 2008)

 • Ekonomické dôsledky katastrof(monografia, 2008)

 • Krízový manažment / Crisis Management (vedecko-odborný časopis, vychádza od roku 2002)


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

medzinárodná spolupráca riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Rozsiahla spolupráca je založená na bilaterálnych dohodách s univerzitami a ich pracoviskami v krajinách: Belgicko, Česká republika, Fínsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Ruská federácia, Španielsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia a USA, najmä:

 • Technická univerzita Ostrava, ČR,

 • PolytechnicInstituteofLeiria, Portugalsko.

 • Universita’ DegliStudidiMessina, Taliansko.

 • Universityof Pittsburgh, GraduateSchoolofPublic and InternationalAffairs, USA.


Ilinsk univerzita v iline fakulta peci lneho in inierstva

Žilinská univerzita v Žiline riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti !”

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Ďakujem za pozornosť !