slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PICTURI POPULARE în vechi biserici româneşti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGS In old Romanian wooden ch PowerPoint Presentation
Download Presentation
PICTURI POPULARE în vechi biserici româneşti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGS In old Romanian wooden ch

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

PICTURI POPULARE în vechi biserici româneşti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGS In old Romanian wooden ch - PowerPoint PPT Presentation


  • 714 Views
  • Uploaded on

Horia Mitrofan Mihaela Ghiţă. PICTURI POPULARE în vechi biserici româneşti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGS In old Romanian wooden churches (the 18th – 19th centuries). Dezvăluiri ale unei arte uitate Revelations of a forgotten art.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PICTURI POPULARE în vechi biserici româneşti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGS In old Romanian wooden ch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Horia Mitrofan Mihaela Ghiţă

PICTURI POPULARE

în vechi biserici româneşti de lemn

(secolele XVIII-XIX)

FOLK ART PAINTINGS

In old Romanian wooden churches (the 18th – 19th centuries)

slide2

Dezvăluiri

ale unei arte uitate

Revelations of a forgotten art

slide3

Am descoperit „pe proprie piele” că România ascunde sumedenie de monumente uimitoare.

Iar uimirea este cu atât mai mare cu cât adeseori nu găseşti nici o publicaţie – fie ea simplu pliant, ghid, ori tratat de specialitate – care să te incite a le vizita.

I discovered with my own eyes that Romania conceals many astonishing monuments. The wonder is even greater when one often fails to find a publication – be it a simple leaflet, guide or specialty treaty – likely to invite one to wander around.

slide4

Bisericile de lemnpictate sunt o categorie cu totul aparte de astfel de monumente.

The painted wooden churches are a very special category of such monuments.

Evanghelistul Ioan

Dimitrie Ispas din Gilău, 1824

SÂRBI ( judeţul Sălaj)

John the Evangelist

Dimitrie Ispas of Gilău, 1824

SÂRBI (Sălaj county)

slide6

Naşterea lui Isus

Mihai, fiul lui popa Ghiţă zugravu Ploştinariu, 1833

Oltenia de sub munte

The Birth of Jesus

Mihai, son to priest Ghiţă the painter Ploştinariu, 1833

Oltenia under the mountain

slide7

Adormirea Maicii Domnului pictor anonim, 1775-1776, Oltenia subcarpatică

Dormition of the Mother of God, Anonymous painter, 1775-1776,

Sub-Carpathian Oltenia

slide8

Pentru fiecare dintre cei dispăruţi se înalţă mai multe cruci: una lângă un izvor sau fântână, o alta la un capăt de punte – ca să ajute sufletul să treacă râul – şi încă una la o răspântie, ca să dezlege sufletul, după cum ne-a explicat parohul satului,

de jurămintele făcute.

For each one of the dead several crosses stand: one near a spring or well, another at the end of a bridge – to help the soul cross the river – and another at the crossroads, to release the soul from the vows made, as the parish of the village explained to us.

slide9

Creatură imaginară pictată pe o uşă de biserică.

Posibil avertisment asupra Necuratului, care ne pândeşte

de cum am ieşit dincolo de pragul lăcaşului sfânt

Imaginary creature painted on a church door.

Possible warning to Satan who watches us as soon as we step out the holy place.

Răspândite în multe locuri – nu doar în Maramureş, aşa cum ţine să ne convingă o propagandă turistică de serie – lăcaşurile de lemn pictate vorbesc despre o spiritualitate românească a altor vremuri.

Spread in many places – not only in Maramureş, as a common tourist propaganda tries to persuade us – the painted wooden places of worship reveal a Romanian spirituality of yore.

slide11

Ca decoraţie de biserici, respectivul gen de pictură este de mult ieşit „din vogă”.

Dar l-am putea privi, în zilele noastre, şi printr-o perspectivă diferită: cea a corespondenţelor cu experimente plastice „moderniste”: expresionismul, sau curentul „secession”. Pentru a sugera astfel de trimiteri, prezenta selecţie de imagini a favorizat – în mod subiectiv – reprezentări care se detaşau prin expresivitate, prin insolit– prin “stridenţe” după cum le percepea cândva istoricul de artă Radu Creţeanu.

N-am făcut în acest fel decât să încercăm a încropi modeste punţi de comunicare între vechi artişti – cu viziunile lor adeseori contrariante – şi un public al secolului al XXI-lea.

As church decoration, that genre of painting has long been unfashionable.

However nowadays we might regard it from a different perspective: that of the correspondence with “modernist” artistic experiments: expressionism, or the “secession” trend. In order to suggest such references, the current selection of images favoured – subjectively – depictions singled out due to their expressiveness, originality – by “stridence”, as once perceived by the art historian Radu Creţeanu.

We did nothing else but try to build modest communication links between the old artists – with their often intriguing views – and a 21st century audience

Fecioara cu Pruncul

pictor şi datare necunoscute Oltenia de sub munte

Virgin and Child

unknown painter and date. Oltenia under the mountain

slide12

Pilda celor zece fecioare. Fecioare nebune

Ioan Pop din Unguraşi, 1800

PĂUŞA ( judeţul Sălaj)

Parable of the Ten Virgins. Mad Virgins.

Ioan Pop of Unguraşi, 1800

PĂUŞA (Sălaj county)

slide13

Eva (fragment din scena Păcatului Originar)

pictor anonim (şcoala lui Radu Munteanu din Ungureni), pe la 1800

DOBRICU LĂPUŞULUI (judeţul Maramureş)

Eve (fragment from the Original Sin scene)

anonymous painter (school of Radu Munteanu of Ungureni), by 1800

DOBRICU LĂPUŞULUI (Maramureş county)

slide14

Înălţarea lui Isus la Ceruri, pictor şi datare necunoscute

Ţara Lăpuşului

Ascension, unknown painter and date

Lăpuş Country

slide15

Apostol

pictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-lea

Muntenia subcarpatică

Apostle

anonymous painter, first half of the 19th century

Sub-Carpathian Muntenia

slide16

În căutarea pinacotecilor pe bârne

In Search of Art Galleries on Beams

slide17

Naşterea lui Isus

popa Ghiţă Siciufi din Ploştina, 1819, Oltenia subcarpatică

The Birth of Jesus

Priest Ghiţă Siciufi of Ploştina, 1819, Sub-Carpathian Oltenia

slide18

Buna vestire

pictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-lea, Muntenia subcarpatică

Annunciation

anonymous painter, first half of the 19th century

Sub-Carpathian Muntenia

slide19

În secolul al XVIII-lea, urmare a politicii de reforme duse de principii fanarioţi în Valahia, respectiv de monarhia habsburgică în Transilvania, apăruseră noi pături de români înstăriţi.

Aceştia tindeau să-şi decoreze ctitoriile – lăcaşuri modeste, clădite de cele mai multe ori din lemn – într-o manieră atipică: mai detaşată de scheme şi canoane – fie acestea bizantine, baroce, ori neoclasiciste – şi desconsiderând monumentalul, în favoarea vervei, a sincerităţii, a comunicării afective.

Era poate o sfidare, pe care noile clase întreprinzătoare o adresau unei aristocraţii rămase tradiţionaliste.

During the 18th century, following the reform policies of the Phnariot principles of Wallachia, of the Habsburg monarchy in Transylvania, respectively, new categories of wealthy Romanians emerged.

They used to decorate their buildings – modest places, more often than not built of wood – in a non-typical manner: more detached from designs and canons – be they Byzantine, Baroque or neocalssical – and disregarding grandeur, in favour of liveliness, sincerity, affectionate communication.It might have been a challenge, that the emerging bourgeois classes addressed to a traditional aristocracy

slide20

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorulpictor anonim, 1811LIBOTIN (judeţul Maramureş)The Beheading of Saint John the Baptistanonymous painter, 1811LIBOTIN (Maramureş county)

slide21

Botezul Domnului, popa Ghiţă Siciufi din Ploştina, 1819

Oltenia subcarpatică

The Baptism of Jesus, Priest Ghiţă Siciufi of Ploştina, 1819

Sub-Carpathian Oltenia

slide22

Pilda celor zece fecioare. Fecioare înţelepte

pictor anonim, a doua jumătate a secolului al XVIII-lea

ORŢÂŢA (judeţul Maramureş)

Parable of the Ten Virgins. Wise Virgins

anonymous painter, second half of the 18th century

ORŢÂŢA ( Maramureş county)

slide23

Buna vestire

pictor anonim, 1775-1776

Oltenia subcarpatică

Annunciation

anonymous painter, 1775-1776

Sub-Carpathian Oltenia

slide24

Începând însăcam din

a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin „introducerea neinteligentă

a pictorilor brevetaţi şi pomeniţi în Monitorul Oficial”

(după cum nota cândva, acid, istoricul Nicolae Iorga) întreaga pictură bisericească avea să reintre în tipare prestabilite – cele pe care le gira ierarhia superioară.

However, beginning in the second half of the 19th century, by the “unintelligent introduction of the licensed painters mentioned in the Official Gazette” (as once the historian Nicolae Iorga bitterly remarked), the entire religious painting would resume established patterns – authorized by the leadership.

Isus învăţător

pictor şi datare necunoscute

Oltenia subcarpatică

Jesus as Teacher

unknown painter and date

Sub-Carpathian Oltenia

slide25

Sfânta Paraschiva (?)

pictor şi datare necunoscute

Oltenia subcarpatică

Saint Parascheva (?)

unknown painter and date

Sub-Carpathian Oltenia

Experimentului plastic românesc nu i se va mai acorda ulterior drept de existenţă decât în arta profană.

The Romanian artistic experiment would never be given a second chance but in profane art.

slide26

Buna vestire, pictor şi datare necunoscute

Oltenia subcarpatică

Annunciation, anonymous painter, first half of the 19th century

Sub-Carpathian Muntenia

slide27

Buna vestire

pictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-lea

Muntenia subcarpatică

Annunciation

anonymous painter, first half of the 19th century

Sub-Carpathian Muntenia

slide28

Naşterea lui Isus, popa Ghiţă Siciufi din Ploştina, 1814

Oltenia subcarpatică

The Birth of Jesus, Priest Ghiţă Siciufi of Ploştina, 1814

Sub-Carpathian Oltenia

slide29

Naşterea lui Isus (detaliu)

pictor anonim, 1775-1776

Oltenia subcarpatică

The Birth of Jesus

anonymous painter, 1775-1776

Sub-Carpathian Oltenia

slide30

Volumul de faţă reuşeşte să reproducă zugrăveli păstrate în 29 de vechi biserici româneşti de lemn.

Ele sunt răspândite în sate din Oltenia,din Muntenia, precum şi de pe marginile de est şi de nord-vest ale Depresiunii Transilvaniei; de asemenea, în Ţara Lăpuşului - o enclavă teritorial apropiată, dar artistic distinctă de ceeea este denumit azi “Maramureşul istoric”.

The present volume succeeds in reproducing depictions preserved in 29 old Romanian wooden churches. They are spread in villages in Oltenia, Muntenia, as well as on the east and northwest margins of the Transylvanian Depression; meanwhile, in Lăpuş Country – a close territorial enclave, but artistically distinct from what today we call “historic Maramureş”.

slide31

Fragment de catapeteasmă

pictor şi datare necunoscute

MARIŢA (judeţul Vâlcea)

Catapetasma Fragment

unknown painter and date

MARITA (Vâlcea)

slide32

Buna vestire

pictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-lea

Muntenia subcarpatică

Annunciation

anonymous painter, first half of the 19th century

Sub-Carpathian Muntenia

slide33

Rugăciunea pe Muntele Măslinilor

pictor anonim (şcoala lui Radu Munteanu din Ungureni), pe la 1800

DOBRICU LĂPUŞULUI (judeţul Maramureş)

Mountain of Prayer

anonymous painter (school of Radu Munteanu of Ungureni), by 1800

DOBRICU LĂPUŞULUI (Maramureş county)

slide34

Pironirea lui Isus pe cruce

Dimitrie Ispas din Gilău, 1802

DÂNGĂU MIC (judeţul Cluj)

The Nailing of Jesus to the Cross

Dimitrie Ispas of Gilău, 1802

DÂNGĂU MIC (Cluj county)

slide35

Judecata de Apoi (fragment)

pictor şi datare necunoscute

DOBRICU LĂPUŞULUI (judeţul Maramureş)

The Last Judgement (fragment)

unknown painter and date

DOBRICU LĂPUŞULUI (Maramureş county)

slide36

Apostolii Toma şi Bartolomeu

pictor şi datare necunoscute

Oltenia subcarpatică

Thomas and Bartholomew the Apostles

unknown painter and date

Sub-Carpathian Oltenia

slide37

Apostolii Ioan şi Pavel

pictor şi datare necunoscute

Oltenia subcarpatică

John and Paul the Apostles

unknown painter and date

Sub-Carpathian Oltenia

Majoritatea picturilor selectate nu sunt semnate. Cât pentru datare, adesea doar caracterele chirilice ale scrierii – păstrate în uz până pe la 1870 – oferă indicii vagi.

Most selected paintings are not signed. As for the dates, often only the Cyrillic characters of the writing – used until 1870 – provides vague clues.

slide38

Fecioara cu pruncul

pictor anonim, 1775-1776

Oltenia subcarpatică

Virgin and Child

anonymous painter, 1775-1776

Sub-Carpathian Oltenia

slide39

Referitor la asemenea reprezentări „populare”,nici măcar specialiştii par să nu se fi pronunţat, până în prezent, categoric.

“Cercetătorul […] trebuie să părăsească, pentru a le judeca şi simţi, atât concepţia Renaşterii, cât şi ideea picturii bizantine.Fiindcă e vorba de oaltă lume şi de o concepţie diferită de amândouă. Ipotezele naivităţii şi ţărănismului nu sunt întemeiate şi nu explică nimic. Sunt numai piedici în calea preţuirii unei arte de o deosebită valoare.”

I.D. Ştefănescu, 1968

Regarding such “folk” depictions, not even the specialists seem to have said something definite until now.

“The researcher […] has to abandon, in order to judge and feel them, both the outlook of Renaissance, and the idea of Byzantine painting. As we deal with another world and an outlook different from both. The hypotheses of naivete and the peasant movement have no grounds and explain nothing. They only hinder the appreciation of a very precious art”.

I.D.Stefanescu, 1968

slide40
Cina din Mamvripictor şi date necunoscute, Oltenia sub-carpaticăSupper in Mamvriunknown painter and dateSub-Carpathian Oltenia
slide41

Răstignirea

pictor şi datare necunoscute

Oltenia subcarpatică

Crucifixion

unknown painter and date

Sub-Carpathian Oltenia

slide42

Intrarea lui Isus în Ierusalim

Mihai, fiul lui popa Ghiţă zugravu Ploştinariu, 1833

Oltenia de sub munte

Entry into Jerusalem

Mihai, the son of the Priest painter Ghiţă Ploştinariu, 1833

Sub-Carpathian Oltenia

slide43

Un privitor occidental contemporan acestei arte se declara, la rândul lui, încântat, cu toate că îl contraria mesajul echivoc al imaginlor.

Într-un iurnal de călătorie în Transilvania, publicat într-o revistă vieneză de pe la 1845, el sesiza

“mulţimea figurilor de necrezut

care te privesc pătrunzător, pe de o parte cu zâmbet, pe de alta scrâşnind din dinţi”.

A Western on the contemporary arts declare, in turn, delighted, although it displease equivocal message of the images.

In a diurnal travel in Transylvania, published in a magazine Viennese from the 1845, he refer "Unbelievable crowd figures I look shrewd, on the one hand with the smile on the other grind. "

Sfânta Maria Egipteanca

pictor anonim, 1812

DOMNIN (judeţul Sălaj)

Saint Mary of Egypt

unknown painter 1812

DOMNIN (county Sălaj)

slide44

Răstignirea

pictor şi datare necunoscute

PORUMBENI ( judeţul Mureş)

Crucifixion

unknown painter and date

PORUMBENI (Mureş county)

slide45

Evanghelist

Porfirie de la Feisa, 1852

DEAG (judeţul Mureş)

Evangelist

Porphyry from Feisa, 1852

DEAG (Mureş county)

slide46

Sărutul Iudei şi prinderea lui Isus (detaliu)

pictor şi datare necunoscute

OROIU ( judeţul Mureş)

Judas Kiss and Jesus’ Capture (detail)

unknown painter and date

OROIU (Mureş county)

slide47

Ceea ce uimeşte în primul rând la aceste picturi este de excesul de stilizare şi de decorativism. Realitatea vizibilă este atât de distorsionată în acele imagini, încât ajungi să te întrebi dacă zugravii lor nu erau cumva nişte mucaliţi - un fel de Ion Creangă ai vizualului.

What astonishes most in these paintings is the excessive stylization and decoration. The visible reality is so distorted in these images, that one wonders if their painters were not funny people – a sot of Ion Creangă of the visual.

Apostolul Iuda

pictor şi datare necunoscute

Oltenia subcarpatică

Judas the Apostle

unknown painter and date

Sub-Carpathian Oltenia

slide48

Sărutul Iudei şi prinderea lui Isus, pictor anonim, 1812

DOMNIN (judeţul Sălaj)

Judas Kiss and Jesus’ Capture, anonymous painter, 1812

DOMNIN (Sălaj county)

Nu este mai puţin surprinzător să descoperi cum, aceiaşi zugravi, excelau atunci când pe chipurile personajelor sacre reprezentau expresii de îndoială, de deziluzie, ori chiar de derută. Erau „uitate” trăirile imperturbabile, abstracte, ale canoanelor bizantine, ori gesturile patetice caracteristice barocului, adoptat de catolicismul din acele vremuri.

It is no less surprising to find out how the same painters excelled whenever on the faces of the holy characters they depicted expressions of doubt, disillusion, or even disarray. They used to “forget” the abstract poise feelings of the Byzantine canons, or characteristic Baroque pathetic gestures, adopted by Catholicism of those times.

slide49

În ceea ce ne priveşte, credem că picturile în cauză au conservat ceva din spiritul reformator al secolului în care au început să se nască - al XVIII-lea, supranumit „al luminilor”: o înţelegere mai tolerantă a naturii umane, cu o abordare uneori familiară, poate şi uşor umoristică a sacrului.

As far as we are concerned, we think that the paintings in question have conserved something of the reforming spirit of the century in which they emerged – the 18th century, called “enlightenment”: a more tolerant understanding of human nature, a sometimes familiar approach, maybe slightly humorous, to the sacred.

Dublă reprezentare a lui Iona vărsat pe pământ din pântecele chitului

pictor anonim (şcoala lui Radu Munteanu din Ungureni), pe la 1800

DOBRICU LĂPUŞULUI (judeţul Maramureş)

Double depiction of Jonas taken out to earth from the belly of the whale

anonymous painter (school of Radu Munteanu of Ungureni), by 1800

DOBRICU LĂPUŞULUI (Maramureş county)

slide50

Pilda celor zece fecioare. Fecioare nebune

Iosif Perso, paroh al Elciului ,1831

VOIVODENI ( judeţul Sălaj)

Parable of the Ten Virgins. Mad Virgins

Iosif Perso, parishioner of Elciu, 1831

VOIVODENI (Sălaj county)

slide51

Apostolul Pavel

Gheorghe, Laţco, 1807, Oltenia de sub munte

Paul the Apostle

Gheorghe, Laţco, 1807, Oltenia under the mountain

slide52

Pilda celor zece fecioare. Fecioare nebune

pictor anonim, a doua jumătate a secolului al XVIII-lea

ORŢÂŢA (judeţul Maramureş)

Parable of the Ten Virgins. Mad Virgins.

anonymous painter, second half of the 18th century

ORŢÂŢA ( Maramureş county)

slide53

Buna vestire

pictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-lea

Oltenia subcarpatică

Annunciation

anonymous painter, first half of the 19th century

Sub-Carpathian Oltenia

slide54

Isus învăţător

pictor şi datare necunoscute Oltenia subcarpatică

Jesus as Teacher

unknown painter and date

Sub-Carpathian Oltenia

slide55

Sfântul Dumitru

Anghel, Ioan, Badea, Mărin, 1833

pictură actulamente distrusă prin degradarea progresivă, în decurs de câţia ani,a bisericii de lemn părăsite.

Saint Dumitru

Anghel, Ioan, Badea, Mărin, 1833

A painting currently destroyed through gradual degradation,, during several years, of the abandoned wooden church.

slide56

Se vede treaba că fenomenul plastic asociat bisericilor de lemn îşi caută, încă, terenuri de de inter-relaţionare: între vechii pictori, izolaţi în arhipelagurile lor de candoare, şi un public contemporan, năpădit de potopurile vizuale ale secolului XXI.

Iar undeva pe la mijloc - “riscându-se” să facă oficiul de P.R. - s-au nimerit autorii acestui album.

It is clear that the artistic phenomenon associated with the wooden churches is still in search of intertwining fields: among the old painters, isolated in their islands of candor, and a contemporary audience, stifled by the visual seas of the 21st century.

And somewhere in the middle – “risking” a P.R. role – the authors of this album.

slide57

CUPRINS

Dezvăluiri ale unei arte uitate……………...….……3

În căutarea pinacotecilor pe bârne……...……….19

CONTENTS

Revelations of a forgotten art……………………………………3

In Search of Art Galleries on Beams……………………………19

slide58

Heruvim

Chrerubim

slide59
Sfârşit / End

Realizatori:

Vasile Andrei

Florentina Udrea