PICTURI POPULARE în vechi biserici româneşti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGS In old Romanian wooden ch - PowerPoint PPT Presentation

albert
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PICTURI POPULARE în vechi biserici româneşti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGS In old Romanian wooden ch PowerPoint Presentation
Download Presentation
PICTURI POPULARE în vechi biserici româneşti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGS In old Romanian wooden ch

play fullscreen
1 / 59
Download Presentation
PICTURI POPULARE în vechi biserici româneşti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGS In old Romanian wooden ch
720 Views
Download Presentation

PICTURI POPULARE în vechi biserici româneşti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGS In old Romanian wooden ch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Horia Mitrofan Mihaela Ghiţă PICTURI POPULARE în vechi biserici româneşti de lemn (secolele XVIII-XIX) FOLK ART PAINTINGS In old Romanian wooden churches (the 18th – 19th centuries)

 2. Dezvăluiri ale unei arte uitate Revelations of a forgotten art

 3. Am descoperit „pe proprie piele” că România ascunde sumedenie de monumente uimitoare. Iar uimirea este cu atât mai mare cu cât adeseori nu găseşti nici o publicaţie – fie ea simplu pliant, ghid, ori tratat de specialitate – care să te incite a le vizita. I discovered with my own eyes that Romania conceals many astonishing monuments. The wonder is even greater when one often fails to find a publication – be it a simple leaflet, guide or specialty treaty – likely to invite one to wander around.

 4. Bisericile de lemnpictate sunt o categorie cu totul aparte de astfel de monumente. The painted wooden churches are a very special category of such monuments. Evanghelistul Ioan Dimitrie Ispas din Gilău, 1824 SÂRBI ( judeţul Sălaj) John the Evangelist Dimitrie Ispas of Gilău, 1824 SÂRBI (Sălaj county)

 5. Naşterea lui Isus Mihai, fiul lui popa Ghiţă zugravu Ploştinariu, 1833 Oltenia de sub munte The Birth of Jesus Mihai, son to priest Ghiţă the painter Ploştinariu, 1833 Oltenia under the mountain

 6. Adormirea Maicii Domnului pictor anonim, 1775-1776, Oltenia subcarpatică Dormition of the Mother of God, Anonymous painter, 1775-1776, Sub-Carpathian Oltenia

 7. Pentru fiecare dintre cei dispăruţi se înalţă mai multe cruci: una lângă un izvor sau fântână, o alta la un capăt de punte – ca să ajute sufletul să treacă râul – şi încă una la o răspântie, ca să dezlege sufletul, după cum ne-a explicat parohul satului, de jurămintele făcute. For each one of the dead several crosses stand: one near a spring or well, another at the end of a bridge – to help the soul cross the river – and another at the crossroads, to release the soul from the vows made, as the parish of the village explained to us.

 8. Creatură imaginară pictată pe o uşă de biserică. Posibil avertisment asupra Necuratului, care ne pândeşte de cum am ieşit dincolo de pragul lăcaşului sfânt Imaginary creature painted on a church door. Possible warning to Satan who watches us as soon as we step out the holy place. Răspândite în multe locuri – nu doar în Maramureş, aşa cum ţine să ne convingă o propagandă turistică de serie – lăcaşurile de lemn pictate vorbesc despre o spiritualitate românească a altor vremuri. Spread in many places – not only in Maramureş, as a common tourist propaganda tries to persuade us – the painted wooden places of worship reveal a Romanian spirituality of yore.

 9. Ca decoraţie de biserici, respectivul gen de pictură este de mult ieşit „din vogă”. Dar l-am putea privi, în zilele noastre, şi printr-o perspectivă diferită: cea a corespondenţelor cu experimente plastice „moderniste”: expresionismul, sau curentul „secession”. Pentru a sugera astfel de trimiteri, prezenta selecţie de imagini a favorizat – în mod subiectiv – reprezentări care se detaşau prin expresivitate, prin insolit– prin “stridenţe” după cum le percepea cândva istoricul de artă Radu Creţeanu. N-am făcut în acest fel decât să încercăm a încropi modeste punţi de comunicare între vechi artişti – cu viziunile lor adeseori contrariante – şi un public al secolului al XXI-lea. As church decoration, that genre of painting has long been unfashionable. However nowadays we might regard it from a different perspective: that of the correspondence with “modernist” artistic experiments: expressionism, or the “secession” trend. In order to suggest such references, the current selection of images favoured – subjectively – depictions singled out due to their expressiveness, originality – by “stridence”, as once perceived by the art historian Radu Creţeanu. We did nothing else but try to build modest communication links between the old artists – with their often intriguing views – and a 21st century audience Fecioara cu Pruncul pictor şi datare necunoscute Oltenia de sub munte Virgin and Child unknown painter and date. Oltenia under the mountain

 10. Pilda celor zece fecioare. Fecioare nebune Ioan Pop din Unguraşi, 1800 PĂUŞA ( judeţul Sălaj) Parable of the Ten Virgins. Mad Virgins. Ioan Pop of Unguraşi, 1800 PĂUŞA (Sălaj county)

 11. Eva (fragment din scena Păcatului Originar) pictor anonim (şcoala lui Radu Munteanu din Ungureni), pe la 1800 DOBRICU LĂPUŞULUI (judeţul Maramureş) Eve (fragment from the Original Sin scene) anonymous painter (school of Radu Munteanu of Ungureni), by 1800 DOBRICU LĂPUŞULUI (Maramureş county)

 12. Înălţarea lui Isus la Ceruri, pictor şi datare necunoscute Ţara Lăpuşului Ascension, unknown painter and date Lăpuş Country

 13. Apostol pictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-lea Muntenia subcarpatică Apostle anonymous painter, first half of the 19th century Sub-Carpathian Muntenia

 14. În căutarea pinacotecilor pe bârne In Search of Art Galleries on Beams

 15. Naşterea lui Isus popa Ghiţă Siciufi din Ploştina, 1819, Oltenia subcarpatică The Birth of Jesus Priest Ghiţă Siciufi of Ploştina, 1819, Sub-Carpathian Oltenia

 16. Buna vestire pictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-lea, Muntenia subcarpatică Annunciation anonymous painter, first half of the 19th century Sub-Carpathian Muntenia

 17. În secolul al XVIII-lea, urmare a politicii de reforme duse de principii fanarioţi în Valahia, respectiv de monarhia habsburgică în Transilvania, apăruseră noi pături de români înstăriţi. Aceştia tindeau să-şi decoreze ctitoriile – lăcaşuri modeste, clădite de cele mai multe ori din lemn – într-o manieră atipică: mai detaşată de scheme şi canoane – fie acestea bizantine, baroce, ori neoclasiciste – şi desconsiderând monumentalul, în favoarea vervei, a sincerităţii, a comunicării afective. Era poate o sfidare, pe care noile clase întreprinzătoare o adresau unei aristocraţii rămase tradiţionaliste. During the 18th century, following the reform policies of the Phnariot principles of Wallachia, of the Habsburg monarchy in Transylvania, respectively, new categories of wealthy Romanians emerged. They used to decorate their buildings – modest places, more often than not built of wood – in a non-typical manner: more detached from designs and canons – be they Byzantine, Baroque or neocalssical – and disregarding grandeur, in favour of liveliness, sincerity, affectionate communication.It might have been a challenge, that the emerging bourgeois classes addressed to a traditional aristocracy

 18. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorulpictor anonim, 1811LIBOTIN (judeţul Maramureş)The Beheading of Saint John the Baptistanonymous painter, 1811LIBOTIN (Maramureş county)

 19. Botezul Domnului, popa Ghiţă Siciufi din Ploştina, 1819 Oltenia subcarpatică The Baptism of Jesus, Priest Ghiţă Siciufi of Ploştina, 1819 Sub-Carpathian Oltenia

 20. Pilda celor zece fecioare. Fecioare înţelepte pictor anonim, a doua jumătate a secolului al XVIII-lea ORŢÂŢA (judeţul Maramureş) Parable of the Ten Virgins. Wise Virgins anonymous painter, second half of the 18th century ORŢÂŢA ( Maramureş county)

 21. Buna vestire pictor anonim, 1775-1776 Oltenia subcarpatică Annunciation anonymous painter, 1775-1776 Sub-Carpathian Oltenia

 22. Începând însăcam din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin „introducerea neinteligentă a pictorilor brevetaţi şi pomeniţi în Monitorul Oficial” (după cum nota cândva, acid, istoricul Nicolae Iorga) întreaga pictură bisericească avea să reintre în tipare prestabilite – cele pe care le gira ierarhia superioară. However, beginning in the second half of the 19th century, by the “unintelligent introduction of the licensed painters mentioned in the Official Gazette” (as once the historian Nicolae Iorga bitterly remarked), the entire religious painting would resume established patterns – authorized by the leadership. Isus învăţător pictor şi datare necunoscute Oltenia subcarpatică Jesus as Teacher unknown painter and date Sub-Carpathian Oltenia

 23. Sfânta Paraschiva (?) pictor şi datare necunoscute Oltenia subcarpatică Saint Parascheva (?) unknown painter and date Sub-Carpathian Oltenia Experimentului plastic românesc nu i se va mai acorda ulterior drept de existenţă decât în arta profană. The Romanian artistic experiment would never be given a second chance but in profane art.

 24. Buna vestire, pictor şi datare necunoscute Oltenia subcarpatică Annunciation, anonymous painter, first half of the 19th century Sub-Carpathian Muntenia

 25. Buna vestire pictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-lea Muntenia subcarpatică Annunciation anonymous painter, first half of the 19th century Sub-Carpathian Muntenia

 26. Naşterea lui Isus, popa Ghiţă Siciufi din Ploştina, 1814 Oltenia subcarpatică The Birth of Jesus, Priest Ghiţă Siciufi of Ploştina, 1814 Sub-Carpathian Oltenia

 27. Naşterea lui Isus (detaliu) pictor anonim, 1775-1776 Oltenia subcarpatică The Birth of Jesus anonymous painter, 1775-1776 Sub-Carpathian Oltenia

 28. Volumul de faţă reuşeşte să reproducă zugrăveli păstrate în 29 de vechi biserici româneşti de lemn. Ele sunt răspândite în sate din Oltenia,din Muntenia, precum şi de pe marginile de est şi de nord-vest ale Depresiunii Transilvaniei; de asemenea, în Ţara Lăpuşului - o enclavă teritorial apropiată, dar artistic distinctă de ceeea este denumit azi “Maramureşul istoric”. The present volume succeeds in reproducing depictions preserved in 29 old Romanian wooden churches. They are spread in villages in Oltenia, Muntenia, as well as on the east and northwest margins of the Transylvanian Depression; meanwhile, in Lăpuş Country – a close territorial enclave, but artistically distinct from what today we call “historic Maramureş”.

 29. Fragment de catapeteasmă pictor şi datare necunoscute MARIŢA (judeţul Vâlcea) Catapetasma Fragment unknown painter and date MARITA (Vâlcea)

 30. Buna vestire pictor anonim, prima jumătate a secolului al XIX-lea Muntenia subcarpatică Annunciation anonymous painter, first half of the 19th century Sub-Carpathian Muntenia

 31. Rugăciunea pe Muntele Măslinilor pictor anonim (şcoala lui Radu Munteanu din Ungureni), pe la 1800 DOBRICU LĂPUŞULUI (judeţul Maramureş) Mountain of Prayer anonymous painter (school of Radu Munteanu of Ungureni), by 1800 DOBRICU LĂPUŞULUI (Maramureş county)

 32. Pironirea lui Isus pe cruce Dimitrie Ispas din Gilău, 1802 DÂNGĂU MIC (judeţul Cluj) The Nailing of Jesus to the Cross Dimitrie Ispas of Gilău, 1802 DÂNGĂU MIC (Cluj county)

 33. Judecata de Apoi (fragment) pictor şi datare necunoscute DOBRICU LĂPUŞULUI (judeţul Maramureş) The Last Judgement (fragment) unknown painter and date DOBRICU LĂPUŞULUI (Maramureş county)

 34. Apostolii Toma şi Bartolomeu pictor şi datare necunoscute Oltenia subcarpatică Thomas and Bartholomew the Apostles unknown painter and date Sub-Carpathian Oltenia

 35. Apostolii Ioan şi Pavel pictor şi datare necunoscute Oltenia subcarpatică John and Paul the Apostles unknown painter and date Sub-Carpathian Oltenia Majoritatea picturilor selectate nu sunt semnate. Cât pentru datare, adesea doar caracterele chirilice ale scrierii – păstrate în uz până pe la 1870 – oferă indicii vagi. Most selected paintings are not signed. As for the dates, often only the Cyrillic characters of the writing – used until 1870 – provides vague clues.

 36. Fecioara cu pruncul pictor anonim, 1775-1776 Oltenia subcarpatică Virgin and Child anonymous painter, 1775-1776 Sub-Carpathian Oltenia

 37. Referitor la asemenea reprezentări „populare”,nici măcar specialiştii par să nu se fi pronunţat, până în prezent, categoric. “Cercetătorul […] trebuie să părăsească, pentru a le judeca şi simţi, atât concepţia Renaşterii, cât şi ideea picturii bizantine.Fiindcă e vorba de oaltă lume şi de o concepţie diferită de amândouă. Ipotezele naivităţii şi ţărănismului nu sunt întemeiate şi nu explică nimic. Sunt numai piedici în calea preţuirii unei arte de o deosebită valoare.” I.D. Ştefănescu, 1968 Regarding such “folk” depictions, not even the specialists seem to have said something definite until now. “The researcher […] has to abandon, in order to judge and feel them, both the outlook of Renaissance, and the idea of Byzantine painting. As we deal with another world and an outlook different from both. The hypotheses of naivete and the peasant movement have no grounds and explain nothing. They only hinder the appreciation of a very precious art”. I.D.Stefanescu, 1968

 38. Cina din Mamvripictor şi date necunoscute, Oltenia sub-carpaticăSupper in Mamvriunknown painter and dateSub-Carpathian Oltenia

 39. Răstignirea pictor şi datare necunoscute Oltenia subcarpatică Crucifixion unknown painter and date Sub-Carpathian Oltenia

 40. Intrarea lui Isus în Ierusalim Mihai, fiul lui popa Ghiţă zugravu Ploştinariu, 1833 Oltenia de sub munte Entry into Jerusalem Mihai, the son of the Priest painter Ghiţă Ploştinariu, 1833 Sub-Carpathian Oltenia

 41. Un privitor occidental contemporan acestei arte se declara, la rândul lui, încântat, cu toate că îl contraria mesajul echivoc al imaginlor. Într-un iurnal de călătorie în Transilvania, publicat într-o revistă vieneză de pe la 1845, el sesiza “mulţimea figurilor de necrezut care te privesc pătrunzător, pe de o parte cu zâmbet, pe de alta scrâşnind din dinţi”. A Western on the contemporary arts declare, in turn, delighted, although it displease equivocal message of the images. In a diurnal travel in Transylvania, published in a magazine Viennese from the 1845, he refer "Unbelievable crowd figures I look shrewd, on the one hand with the smile on the other grind. " Sfânta Maria Egipteanca pictor anonim, 1812 DOMNIN (judeţul Sălaj) Saint Mary of Egypt unknown painter 1812 DOMNIN (county Sălaj)

 42. Răstignirea pictor şi datare necunoscute PORUMBENI ( judeţul Mureş) Crucifixion unknown painter and date PORUMBENI (Mureş county)

 43. Evanghelist Porfirie de la Feisa, 1852 DEAG (judeţul Mureş) Evangelist Porphyry from Feisa, 1852 DEAG (Mureş county)

 44. Sărutul Iudei şi prinderea lui Isus (detaliu) pictor şi datare necunoscute OROIU ( judeţul Mureş) Judas Kiss and Jesus’ Capture (detail) unknown painter and date OROIU (Mureş county)

 45. Ceea ce uimeşte în primul rând la aceste picturi este de excesul de stilizare şi de decorativism. Realitatea vizibilă este atât de distorsionată în acele imagini, încât ajungi să te întrebi dacă zugravii lor nu erau cumva nişte mucaliţi - un fel de Ion Creangă ai vizualului. What astonishes most in these paintings is the excessive stylization and decoration. The visible reality is so distorted in these images, that one wonders if their painters were not funny people – a sot of Ion Creangă of the visual. Apostolul Iuda pictor şi datare necunoscute Oltenia subcarpatică Judas the Apostle unknown painter and date Sub-Carpathian Oltenia

 46. Sărutul Iudei şi prinderea lui Isus, pictor anonim, 1812 DOMNIN (judeţul Sălaj) Judas Kiss and Jesus’ Capture, anonymous painter, 1812 DOMNIN (Sălaj county) Nu este mai puţin surprinzător să descoperi cum, aceiaşi zugravi, excelau atunci când pe chipurile personajelor sacre reprezentau expresii de îndoială, de deziluzie, ori chiar de derută. Erau „uitate” trăirile imperturbabile, abstracte, ale canoanelor bizantine, ori gesturile patetice caracteristice barocului, adoptat de catolicismul din acele vremuri. It is no less surprising to find out how the same painters excelled whenever on the faces of the holy characters they depicted expressions of doubt, disillusion, or even disarray. They used to “forget” the abstract poise feelings of the Byzantine canons, or characteristic Baroque pathetic gestures, adopted by Catholicism of those times.

 47. În ceea ce ne priveşte, credem că picturile în cauză au conservat ceva din spiritul reformator al secolului în care au început să se nască - al XVIII-lea, supranumit „al luminilor”: o înţelegere mai tolerantă a naturii umane, cu o abordare uneori familiară, poate şi uşor umoristică a sacrului. As far as we are concerned, we think that the paintings in question have conserved something of the reforming spirit of the century in which they emerged – the 18th century, called “enlightenment”: a more tolerant understanding of human nature, a sometimes familiar approach, maybe slightly humorous, to the sacred. Dublă reprezentare a lui Iona vărsat pe pământ din pântecele chitului pictor anonim (şcoala lui Radu Munteanu din Ungureni), pe la 1800 DOBRICU LĂPUŞULUI (judeţul Maramureş) Double depiction of Jonas taken out to earth from the belly of the whale anonymous painter (school of Radu Munteanu of Ungureni), by 1800 DOBRICU LĂPUŞULUI (Maramureş county)

 48. Pilda celor zece fecioare. Fecioare nebune Iosif Perso, paroh al Elciului ,1831 VOIVODENI ( judeţul Sălaj) Parable of the Ten Virgins. Mad Virgins Iosif Perso, parishioner of Elciu, 1831 VOIVODENI (Sălaj county)