Arne Skauges time - Utsikter for finansiell stabilitet - PowerPoint PPT Presentation

albert
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arne Skauges time - Utsikter for finansiell stabilitet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arne Skauges time - Utsikter for finansiell stabilitet

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
Arne Skauges time - Utsikter for finansiell stabilitet
149 Views
Download Presentation

Arne Skauges time - Utsikter for finansiell stabilitet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Arne Skauges time - Utsikter for finansiell stabilitet Bankenes Sikringsfonds Hstkonferanse 2007 Oslo, 18. september 2007

  3. Lang periode med hy finansiell stabilitet Stabilitetsfremmende konomisk politikk - ES-avtalen - inflasjonsml - handlingsreglen Bedre styrings-, risiko- og kontrollsystemer i bankene Mer solide banker! Hyere egenkapital i foretakene Mer solide husholdninger med strre buffere Bedre tilsyn

  4. Utvikling i bankenes resultat og tap p utln

  5. Prisutviklingen og inflasjonsml i Norge % - vis rlig endring

  6. Norges Banks rentekorridor (t/n- og 3 mnd. pengemarkedsrente %)

  9. De strste brsnoterte foretak p Oslo Brs Egenkapitalandel %

  11. Husholdningenes sparing og netto finansinvesteringer i prosent av disponibel inntekt. Korrigert for utbytte. rstall. 1980 2010

  14. Bankenes situasjon Mer robuste balanser - mer obligasjoner mindre kortsiktige innskudd Obligasjonsandelen er i sterk vekst - Obligasjoner med fortrinnsrett kan ke andelen ytterligere Om det kommer en krise vil den frst vise seg i form av sviktende likviditet ikke sviktende soliditet, jf. sub-prime krisen i USA Understreker at tillit er et nkkelord i bankvirksomhet Obligasjonsrapport: (konf. SSJ/KHJ) Forslag:

  16. Bankenes1) eiendeler og finansiering. Prosent. 31. mars 2007

  27. Rapport fra FNH: det norske obligasjonsmarkedet En del av det nringspolitiske arbeidet Tiltak for et mer velfungerende kapitalmarked En arbeidsgruppe har utredet og belyst problemene i obligasjonsmarkedet, og fremmer forslag til tiltak

  28. Obligasjonsmarkedets rolle Markedsplass for kreditt, alternativ til bank Finansieringskilde for banker, alternativ til innskudd Markedsplass for standardiserte investeringer i verdipapirer med rente og kredittrisiko Markedsplass for rentedannelsen Referansemarked for derivater

  29. Svakheter ved det norske obligasjonsmarkedet Lite volum Liten likviditet Begrenset statslnsmarked (Staten trenger ikke lne penger) Mangel p lang renterisiko (livselskapene mangler investeringsalternativer)

  30. Betydningen for finansiell stabilitet IMF uttrykker en viss bekymring: Av hensyn til livselskapene og andre hensyn br man fremme et dypere innenlands kapitalmarked Et mer effektivt obligasjonsmarked vil redusere bedriftenes avhengighet av banksystemet en fordel for den finansielle stabilitet Obligasjoner med fortrinnsrett vil virke til fordel for den finansielle stabilitet.

  31. Obligasjoner med fortrinnsrett Fra 1. juni 2007 kan spesialiserte kredittforetak utstede obligasjoner med fortrinnsrett Obligasjonseierne fr fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestende av panteln og offentlige ln Forbedrer banksektorens tilgang til obligasjonsmarkedet Reduserer bankenes avhengighet av kortsiktig finansiering nskelig at utstederne benytter den norske markedsplassen

  32. kt tilbud av lang renterisiko Behov for kt tilbud av lang renterisiko fra staten - Stort og likvid statslnsmarked, en samfunnsmessig verdi - Andre land uten statlig finansieringsbehov gjr det - Staten taper neppe om den lner mer, midlene kan forvaltes samme med Statens pensjonsfond Fremme andre lntakeres interesse for lang rentebinding - Kraftsektoren - Husholdningene (via boligln i kredittforetakene) - Infrastrukturinvesteringer (broer, veier, etc.)

  33. Gjkunger 1990-2007 Vekst 1990-2007