F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid
Download
1 / 56

- PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

What Every Parent – Guardian Should Know – Creole version. Nancy E. Brito, Department of Assessment briton@palmbeach.k12.fl.us 561-357-7521, PX47521. F lorida C omprehensive A ssessment T est Tès evalyasyon konpreyansyon jeneral nan Florid. Kisa chak paran/responsab dwe konnen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

What Every Parent – Guardian Should Know – Creole version

Nancy E. Brito, Department of Assessment

briton@palmbeach.k12.fl.us

561-357-7521, PX47521

Florida Comprehensive Assessment TestTès evalyasyon konpreyansyon jeneral nan Florid

Kisa chak paran/responsab dwe konnenF lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Èske ou te konnen kèlkeswa sa nan se kay kote timoun nan rete a.ou fè oswa pa fè, sa ou di oswa pa dipitit ou yo, ap gen yon ENPAK sou pèfòmans akademik yo?


Ki bi prezantasyon sa a

Ki bi prezantasyon sa a? nan se kay kote timoun nan rete a.

Pou bay paran/responsab

Enfòmasyon sou

Tès evalyasyon konpreyansyon nan Florid(Florida Comprehensive Assessment Test- FCAT) pou fè sèten

Pa gen okenn paran oswa responsab ki rete dèyè


Kisa t s evalyasyon konpreyansyon nan florid florida comprehensive assessment test fcat la ye
Kisa tès evalyasyon konpreyansyon nan Florid (Florida Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

 • FCAT la se yon egzamen yo bay elèv nan eta Florid pou mezire sa yo konnen ak sa yo kapab akonpli nan lekti, konpozisyon, matematik, ak syans.


Kisa t s evalyasyon konpreyansyon nan florid florida comprehensive assessment test fcat la ye1
Kisa tès evalyasyon konpreyansyon nan Florid (Florida Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

 • FCAT SSSla mezire kijan elèv yo ap pwogrese nan estanda akdemik pou eta Florid la nan lekti, konpozisyon, Matematik ak syans.


Detay sou fcat
Detay sou FCAT Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

 • Rezilta yo gen rapò ak pèfòmans elèv la dapre matyè ki nan barèm estanda eta Florid la (the Sunshine State Standard -SSS)

 • Mezire akonplisman nan lekti, matematik, syans & konpozisyon

  • Evalye lekti ak matematik nan klas 3-10

  • Evalye konpozisyon nan klas 4, 8, & 10

  • Evalye syans nan klas 5, 8, & 11

 • Modèl kesyon: chwa miltip, repons kadriye, & kesyon entèlijans


Detay fcat yo
Detay FCAT yo Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

 • Matematik mezire yon gran varyete teknik ak metòd pou rezoud pwoblèm.

 • Lekti mezire vokabilè & teknik pou li ak ekri.

 • Konpozisyon mezire konesans kat (4) eleman nan konpozisyon: fokis, òganizasyon, sipò ak konvansyon.

 • Syans mezire konsèp syans ak rezònman syantifik.


Ki s ki kapab pran fcat
Ki ès ki kapab pran FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

 • Elèv ki nan klas 3-11


Ki dire fcat la an minit
Ki dire FCAT la an minit? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?


Konbyen kesyon ki gen nan fcat la
Konbyen kesyon ki gen nan FCAT la? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?


Ki kalite kesyon ki gen nan fcat la
Ki kalite kesyon ki gen nan FCAT la? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

 • Chwa miltip (lekti, matematik & syans)

 • Kesyon entèlijans (repons kout ak long)

 • Repons kadriye (matematik & syans)

 • Kesyon disètasyon/redaksyon (konpozisyon)


Ki kalite kesyon ki gen nan fcat la1
Ki kalite kesyon ki gen nan FCAT la? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Chwa miltip – Elèv yo chwazi youn (1) nan kat (4) chwa posib yo

 • Lekti, matematik, syans

 • Klas 3 - 11

 • 1 pwen pou chak

Egzanp kesyon chwa miltip pou lekti


Ki kalite kesyon ki gen nan fcat la2
Ki kalite kesyon ki gen nan FCAT la? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Kesyon entèlijans – Elèv yo reponn kesyon lekti a ak pwòp mo pa yo oswa montre repons solisyon yo pou matematik ak syans.

 • Lekti (klas 4, 8, 10)

 • Matematik (klas 5, 8, 10)

 • Syans (klas 8, 11)

  De (2) kalite:

 • Repons kout

  • Maksimòm 2 pwen

 • Repons long

  • Maksimòm 4 pwen


Ki kalite kesyon ki gen nan fcat la3
Ki kalite kesyon ki gen nan FCAT la? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Kesyon entèlijans

Egzanp repons kout nan lekti

 • Egzanp repons long nan lekti


Ki kalite kesyon ki gen nan fcat la4
Ki kalite kesyon ki gen nan FCAT la? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Repons kadriye – Kesyon pou repons kadriye yo mande pou elèv yo rezoud pwoblèm yo epi “nwasi," oswa make repons nimerik yo nan repons kadriye a.

 • Matematik (klas 5, 8, 10)

 • Syans (klas 8, 11)

 • 1 pwen pou chak

Egzanp repons kadriye nan matematik


Ki kalite kesyon ki gen nan fcat la5
Ki kalite kesyon ki gen nan FCAT la? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Kesyon disètasyon/redaksyon – mande pou elèv yo ekri yon repons ak topik (sijè) yo pwopoze yo a.

 • Konpozisyon

 • Klas 4, 8, 10

 • Maksimòm 6 pwen

Elèv klas 4yèm reponn yon sijè kote yo mande yo oswa pou eksplike yon istwa (eksplikasyon ) oswa rakonte l ( narasyon ).

Elèv klas 8yèm ak 10yèm reponn yon sijè kote yo mande yo oswa pou eksplike yon istwa (ekspoze) oswa konvenk (konpozisyon konvenkan).

Egzanp sijè narasyon pou konpozisyon


Konbyen kesyon ki gen nan fcat la pa seri
Konbyen kesyon ki gen nan FCAT la, pa seri ? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?


Konbyen kesyon ki gen na fcat la pa seri
Konbyen kesyon ki gen na FCAT la, pa seri ? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?


Konbyen kesyon ki gen na fcat la pa seri1
Konbyen kesyon ki gen na FCAT la, pa seri ? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?


Kisa nivo konpleksite koyitif yo ye
Kisa nivo konpleksite koyitif yo ye? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

 • Kesyon FCAT yo gen twa (3) nivo konpleksite koyitif:

  • Ba - mande pou rezoud yon pwoblèm ki gen yon sèl etap, memorizasyon, rekonesans, enfòmasyon fondamantal

  • Modere –mande plis pase yon senp memorizasyon, oswa pou aplike teknik ak konsèp ki kouvri nan konpleksite ki nan ba nivo.

  • Wo – mande analiz ak sentèz enfòmasyon, anpil demand sou panse elèv, panse abstrè ak rezònman.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Egzanp konpleksite koyitif nan lekti FCAT Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Chen Maria a, Spot, manke frape l atè a pandan l ap antre nan pòt la. Maria fenk remake ke tout bòl yo te vid epi li te bliye kite manje deyò. Spot pa t kab tann pou Maria plen bòl yo tèlman l ap prese pou l manje. Pita, lè Maria te retounen nan kizin lan, li remake yon souri nan figi Spot pandan li t ap dòmi.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Egzanp konpleksite koyitif nan lekti FCAT Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Ba - Kijan chen Maria a te rele?

(Li liy yo)

Modere - Kisa k te pwoblèm Spot?(Li ant liy yo)

Wo - Poukisa Spot te PLIS PARET souriyan lè l t ap dòmi?

(pi lwen pase liy yo )


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kisa nivo pèfòmans akdemik FCAT yo ye? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

 • Nivo pèfòmans FCAT

 • Dekri siksè yon elèv te akonpli nan SSS lekti, matematik, ak pòsyon syans tès la pou Florid

 • Kòmanse depi 1 jiska 5 ak nivo 1 ki se nivo ki pi ba epi nivo 5 ki se nivo ki piwo a.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan nivo yo dekri pèfòmans akademik elèv la? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

 • Nivo 5 Elèv sa a gen siksè nan matyè ki pi difisil nan nivo klas li dapre estanda edikatif pou eta Florid la.

 • Nivo 4 Elèv sa a gen siksè nan matyè ki difisil nan nivo klas li dapre estanda edikatif pou eta Florid la.

 • Nivo 3 Elèv sa a reyisi anpati nan matyè ki difisil nan nivo klas li dapre estanda edikatif pou eta Florid la, men pèfòmans la pa konsistan.

 • Nivo 2 Siksè elèv sa a limite nan matyè ki difisil nan nivo klas li dapre estanda edikatif pou eta Florid la.

 • Nivo 1 Elè sa a pa gen siksè nan matyè ki difisil nan nivo klas li dapre etanda edikatif pou eta Florid la.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kisa echèl nòt devlopmantal yo ye Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye? ?

 • Echèl nòt devlopmantal (Developmental Scale Scores (DSS)

 • Kòmanse apati 86 - 3008

  • Sèvi pou detèmine pwogrè anyèl yon elèv nan yon klas pou ale nan yon lòt klas

  • Sèvi nan lekti ak matematik

Nan kanè elèv la Echèl mwayèn devlopmantal la rele nòt FCAT.


Nivo p f mans fcat ak n t devlopmantal yo
Nivo pèfòmans FCAT ak nòt devlopmantal yo Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Lekti

Matematik


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kisa echèl nòt yo ye? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

 • Echèl nòt yo

  • Kòmanse apati 100 - 500

  • Sèvi pou detèmine rezilta tès syans FCAT yon elèv

Nan kanè elèv la yo rele nòt lan nòt FCAT.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kisa echèl nòt yo ye? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Syans


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kisa nòt klasman yo ye? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

 • Nòt klasman

  • Kòmanse kote yo pa kab bay nòt jiska 6

  • Sèvi pou detèmine rezilta sijè tès konpozisyon FCAT yon elèv

Nan kanè elèv la yo rele nòt klasman nòt FCAT.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kisa klasman rezilta yo ye? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Klasman konpozisyon


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Tès la reflete pèfòmans jeneral pitit ou a. Otan timoun lan twouve l nan yon sitiyasyon pou l aprann, otan timoun lan ap travay pi byen nan tès yo

 • Fè sèten pitit ou ale lekòl regilyèman.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv yo prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Yon timoun ki pè echwe gen plis risk pou l fè erè.

 • Ankouraje pitit ou a. Fè l konpliman pou tout bagay li fè byen padan ane a.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Yon kò ansante fè chemen pou yon lespri ki ansante epi aktif

 • Veye si pitit ou a gen yon rejim balanse.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Devwadmezon sipòte enstriksyon nan klas epi li kab ede pitit ou a pi konprann travay ki fèt nan klas la.

 • Veye si pitit ou a fin fè devwadmezon l.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Paran ak pwofesè yo dwe travay ansanm nan enterè timoun lan.

 • Rankontre ak pwofesè pitit ou tanzantan pou konnen pwogrè l ap fè.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Lekòl pa sèl kote ki genyen pou moun aprann. Ou kab ede pitit ou a konprann devwa lekòl li.

 • Mande pwofesè pitit ou a pou l sijere w aktivite pou w fè lakay ou ak pitit ou a.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Elèv yo bezwen yon lè ak yon kote pou yo konsantre sou devwadmezon yo.

 • Bay yon orè ak yon kote trankil, konfòtab pou l etidye lakay li.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Timoun ki fatige gen mwens chans pou yo suiv nan klas oswa pou yo konprann devwa nan klas ak tès yo.

 • Fè sèten pitit ou a byen repoze l nan jou lekòl yo.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Lè yo bay rezilta tès yo twòp enpòtans sa kab twouble timoun yo.

 • Pa kite rezilta tès yo ba ou kè sote.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Se dwa w pou konnen ki tès pitit ou a ap pran epi pou ki rezon l ap pran tès la.

 • Mande direktè/tris ak konseye akademik pitit ou a pou ba ou orè tès ane a epi eksplike w itilite tès yo.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Elèv yo bezwen tan pou prepare leson jounen an.

 • Fè sèten pitit ou a rive lekòl alè.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Elèv yo ta dwe mete rad ki konfòtab epi apwopriye pou tanperati a.

 • Veye si pitit ou a abiye yon fason konfòtab.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Lè ou koute direksyon epi ou kab li tès la, sa pèmèt ou pèfòme ladan l.

 • Si pitit ou a pote aparèy pou tande oswa linèt, fè sèten li sonje pou l itlize yo pandan tout sesyon tès yo.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

 • Pitit ou a kapab gen dwa pou l

  • Resevwa tan anplis pou l fini tès la;

  • Jwenn èd avèk tradiksyon;

  • Pran tès la nan yon klas separe;

  • Gen agrandisman vizyèl; oswa

  • Lòt akomodasyon.

 • Fè sèten pitit ou a resevwa akomodasyon ki apwopriye pou l pran tès.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Dejne se repa ki pi enpòtan nan jounen an! Li se sibstans ki fè kò a mache nan maten. Ti moun ki manje dejne travay pi byen lekòl, gen plis dezi pou patisipe nan aktivite fizik, epi an jeneral yo gen tandans pou manje repa ki pi nourisan.

 • Fè sèten pitit ou a repoze byen epi li manje yon dejne ki nourisan jou tès la.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Enkyetid osijè tès yo kab lakòz yon elèv bliye fè travay nan kay epi sa kab mennen diskisyon.

 • Fè sèten pitit ou a pa toumante ak twòp demand pandan lè tès la.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Y ap Pèfòme byen nan tès la lè yo kab panse klè epi konsantre sou travay yo gen pou fè a.

 • Fè sèten ou pa ajoute plis presyon oswa ki gen rapò ak lekòl oswa ki pa gen rapò ak lekòl. Elèv yo bezwen konsantre enèji yo pou byen travay nan tès la.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Preparasyon ak òganizasyon ede w gen yon jou pèzib.

 • Fè sèten ou pa nan prese nan maten tès la.  Ede pitit ou a òganize tout sa li gen bezwen nan sware avan tès la, leve alè pou l kab gen ase tan pou l manje yon bon dejne, epi pou l rive lekòl alè.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Emosyon gen rapò konsiderab ak motivasyon epi pèfòmans akademik elèv la.

 • Rann jou tès yo agreyab, san emosyon negatif.


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Kijan paran/responsab kapab ede elèv prepare pou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Tès fè pati sistèm edikasyon nou an. Pale sou tès la ak pitit ou a kab soulaje l anba estrès osijè pran tès.

 • Kenbe yon atitid pozitif osijè tès yo


Ki kote paran responsab kab jwenn enf masyon sou fcat
Ki kote paran & responsab kab jwenn enfòmasyon sou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

http://fcat.fldoe.org/fcatpub3.asp


F lorida c omprehensive a ssessment t est t s evalyasyon konpreyansyon jeneral nan florid

Ki kote paran & responsab kab jwenn enfòmasyon sou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

http://fcat.fldoe.org/pdf/ufr_08.pdf


Ki kote paran responsab kab jwenn enf masyon sou fcat1
Ki kote paran & responsab kab jwenn enfòmasyon sou FCAT? Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

http://www.palmbeach.k12.fl.us/drea/pro_devel/index_pro_devel.html


Matery l pou aprann nan palm beach
Materyèl pou aprann nan Palm Beach Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Materyèl

Pou paran

Materyèl

Pou elèv

http://www.palmbeach.k12.fl.us/learning_tools/


Sonje
Sonje… Comprehensive Assessment Test - FCAT) la ye?

Ansanm ansanm, nou kapab ede elèv nou yo reyisi!

Pèfòmans elèv!

Translated by the Creole Translation Team of the Multicultural Education Department, School District of Palm Beach County – January 2009 – SY091021 – Phone: (561) 434-8620