1 / 14

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Τεχνολογία

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Τεχνολογία. «Η Χρήση των Κινητών και Ασύρματων Τεχνολογιών στην Εκτελεστική Εφοδιαστική Αλυσίδα» Ζαχαροπούλου Νίκη Παλληκαράκης Εμμανουήλ Σπηλιόπουλος Βασίλης Σπυρόπουλος Δημήτρης. Agenda. Αποθήκευση Προβλήματα Αποθήκευσης Αστικές Διανομές & Προβλήματα

alban
Download Presentation

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Τεχνολογία

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων & Τεχνολογία «Η Χρήση των Κινητών και Ασύρματων Τεχνολογιών στην Εκτελεστική Εφοδιαστική Αλυσίδα» Ζαχαροπούλου Νίκη Παλληκαράκης Εμμανουήλ Σπηλιόπουλος Βασίλης Σπυρόπουλος Δημήτρης

 2. Agenda • Αποθήκευση • Προβλήματα Αποθήκευσης • Αστικές Διανομές & Προβλήματα • Ασύρματες Τεχνολογίες & Τεχνολογίες Εντοπισμού • Ασύρματες Τεχνολογίες στην Αποθήκευση και Πλεονεκτήματα • Ασύρματες Τεχνολογίες στις Διανομές • Case Study ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ

 3. ΛΗΨΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποθήκευση 1.Λήψη προϊόντων (Receiving) 2.Aποθήκευση Προϊόντων (Storage) 3.Ανάκληση, προετοιμασία και συσκευασία προϊόντων (Picking) και 4.Αποστολή Προϊόντων (Shipping)

 4. Προβλήματα Αποθήκευσης (1) • Αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης του είδους και της ποσότητας των εισερχόμενων προϊόντων • Αδυναμία ταχείας ταξινόμησης τους και επεξεργασίας τους • Αδυναμία επαλήθευσης της ποσότητας των προϊόντων σε realtime • «Τυφλές» Περίοδοι (BlindPeriods) κατά τις οποίες το κεντρικό σύστημα αδυνατεί να γνωρίζει τις διαθέσιμες περιοχές για την αποθήκευση των προϊόντων σε παλέτες

 5. Προβλήματα Αποθήκευσης (2) • Αδυναμία του συστήματος να προσφέρει realtime πληροφορίες στο προσωπικό για τις εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν • Αδυναμία αξιολόγησης της συνολικής αξίας των προϊόντων μέσα στην αποθήκη σε περίπτωση καταστροφής τους. • Κίνδυνος τοποθέτησης των προϊόντων σε λάθος θέσεις

 6. Αστικές Διανομές

 7. Προβλήματα Αστικών Διανομών

 8. Ασύρματες Τεχνολογίες Και Τεχνολογίες Εντοπισμού • Διανομές Εξαρτώμενες Δικτύου (GSM, GPRS) • Αποθήκευση Μη Εξαρτώμενες Δικτύου (W-LAN, RF-id) • Διανομές Συστήματα Εντοπισμού Θέσης (GPS)

 9. ΦΑΣΗ Α ΛΗΨΗ RF-id RTD RTLS ΦΑΣΗ Β ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ RF-id RTD RTLS ΦΑΣΗ Γ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ RF-id RTD RTLS ΦΑΣΗ Δ ΑΠΟΣΤΟΛΗ RF-id RTD RTLS FRONT-END MIDDLEWARE BACK-END RFDC W-LAN WDSS WMS Ασύρματες Τεχνολογίεςστην Αποθήκευση

 10. Ασύρματες Τεχνολογίεςστην Αποθήκευση (Πλεονεκτήματα) • Πληροφορίες/Τοποθεσία του προϊόντος σε πραγματικό χρόνο • Κατάργηση Γραφειοκρατίας • Ασύρματη Μεταφορά Πληροφοριών • Προκαθορισμένες Διαδικασίες • Επιτάχυνση Διαδικασιών

 11. GPS/GPRS GIS GIS για χάρτες monitoring φορτηγών Black box με GPS/GPRS receiver Ασύρματες Τεχνολογίεςστις Διανομές • To σύστημα αποτελείται από: • Μονάδα Οχήματος • Τηλεπικοινωνίες • Σταθμός Βάσης

 12. Case Study ΠΕΤΡΟΓΚΑΖΠηγή: www.EBusinessForum.gr, Ομάδα Ε4 • Ο Στόχος: Βελτιστοποίηση της Εξυπηρέτησης • του Πελάτη και της Διανομής των Προϊόντων • Η Λύση: Ενσωμάτωση Συστήματος E-Track Τα Πλεονεκτήματα: • Έλεγχος Κίνησης Φορτηγών • Όγκο Παράδοσης • Χρονική Στάθμευση/Πελάτη • Ταχύτητα Κίνησης κάθε Φορτηγού

 13. Οφέλη της χρήσης των κινητών και ασύρματων τεχνολογιών • Μείωση Δαπανών Στόλου • Συνεχής επικοινωνία οχήματος-αποθήκης • Βελτιστοποίηση χειρισμού απορόσμενων γεγονότων • Ελαχιστοποίηση Επιστροφών • Ικανοποίηση πελατών

 14. Ευχαριστούμε...

More Related