Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ជ្រើសរើសកសិករគំរូចំនួន ១០០នាក់ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ជ្រើសរើសកសិករគំរូចំនួន ១០០នាក់

ជ្រើសរើសកសិករគំរូចំនួន ១០០នាក់

228 Views Download Presentation
Download Presentation

ជ្រើសរើសកសិករគំរូចំនួន ១០០នាក់

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ជ្រើសរើសកសិករគំរូចំនួន ១០០នាក់ 1

  2. ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីកសិកម្មចំរុះដល់កសិករចំនួន១០០នាក់ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីកសិកម្មចំរុះដល់កសិករចំនួន១០០នាក់ 2

  3. បង្កើនក្រុមស្រី្តសន្សំប្រាក់ចំនួន ៥ក្រុម និងផ្តល់ទុនដល់ក្រុមសន្សំ 3

  4. បង្កើនក្រុមធនាគារស្រូវចំនួន ៥ក្រុម ផ្តល់ស្រូវពូជ និងធ្វើជង្រុកស្រូវ៥ 4

  5. ផែនការសំរាប់ត្រីមាសទី៤ផែនការសំរាប់ត្រីមាសទី៤ (កញ្ញា រហូត ធ្នូ ២០១៣) ការប្រជុំជាមួយអាជ្ញធរមូលដ្ឋាននិងសមាជិកសហគមន៍ស្តីពីការ​បង្កើត​សហ មន៍ព្រៃឈើ 2. ការ​បោះ​ឆ្នោត​​ជ្រើស​រើស​គណៈ​កម្មការ​គ្រប់​សហគមន៍​ព្រៃឈើ ការប្រជុំបង្កើតច្បាប់ និងលក្ខន្តិកៈរបស់សហគមន៍ព្រៃឈើដែលមានការ​ ចូលរួមរដ្ឋ​បាល​ព្រៃឈើ​​ អាជ្ញាធរ​​ និង​សមា​ជិក​សហគមន៍​ 4. តាមដាន​ត្រួតពិនិត្យ​ ផ្តល់ការគាំទ្រ​ និងប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់សហគមន៍ ​ព្រៃឈើ​ (ឃុំ ភូមិ ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឡើង​វិញ​ស្តី​ពី​គោលការណ៍​ច្បាប់ និង​បទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​សហ គមន៍​នេសាទ​ 6. លែងកូនត្រីចំនួន ១០,០០០ក្បាល​ ចូលទៅក្នុងអាងទឹក​ម្កាក់ 5

  6. ផែនការសំរាប់ត្រីមាសទី៤ផែនការសំរាប់ត្រីមាសទី៤ (កញ្ញា រហូត ធ្នូ ២០១៣) តាមដាន​​ត្រួតពិនិត្យ​​ ផ្តល់ការគាំទ្រ​ និងប្រជុំប្រចាំត្រីមាសរបស់សហគមន៍ ​នេសាទ 8.ស្តារប្រឡាយចាស់ ខ្លាឃ្មុំ (បណ្តោយ២៥០០ម xបាទក្រោម២ម x មាត់លើ៤ម x ជំរៅ​១ម) ​ ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីលក្ខន្តិកៈ ​នៃ​ការ​ជ្រើសរើស​សំរាប់​គ្រួសារ​ដែល​មាន​​ចំ​ណាប់​ អារម្មណ៍​អំពី​ការងារ​កសិកម្ម​ចំរុះ (៦០%ជាស្រ្តី)​ ផ្តល់ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាទៅអង្គការេសដាក ខេត្តតាកែវ​ដល់​កសិក​គំរូចំនួន ១៥​នាក់​ជា​អ្នក​អនុវត្ត​បាន​ល្អបំ​ផុត​ 11.ប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអត្ថប្រយោជន៍នៃក្រុម ធនាគារ​ស្រូវ និង​ដំណើរ​ការ​ជ្រើស​រើស​សមាជិក​ក្រុម

  7. បញ្ហាប្រឈមរបស់គម្រោង (កញ្ញា រហូត ធ្នូ ២០១៣) -ការលំបាកមួយទៀត​បានជួបប្រទៈ នៅពេលអនុវត្តគំរោង គឺប្រជាក សិកររវល់​ជាប់​ធ្វើ​ស្រែ​វស្សាចំពេលរដូវបុណ្យចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​ ដែលជា​ទំនៀម​ទំលាប់​ ប្រពៃណី​នយោបាយ ពុំ​សូវ​បាន​ចូល​រូម​អោយ​បាន​គ្រប់​ចំនួន​ដូច​ដែលបាន​គ្រង​ទុក​តាម​កម្ម​វិធី​របស់​អង្គការ​ជា​ហេតុ​ធ្វើ​​អោ​យ​គំរោង​មាន​ការ​ពន្យា​ពេល​បន្តិច​បន្តួច​ខុស​ពី​ការ​គ្រោង​ទុក​។​ -សហគមន៍អ្នកប្រើប្រាស់ទឹកធ្លាប់សង្ឃឹមថា គំរោង​​នឹងបានរៀបចំឲ្យមាន ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត បាន​គ្រប់​គ្រាន់​។​ប៉ុន្តែរ​តាម​ការ​សណ្ឋាន​របស់​មេឃុំ​គោគ​​​ធ្លក​លើ​បាន​អោយ​ថា​ទោះ​បី​ជា​ធ្វើ​ទំនប់​និង​ស្តារ​ប្រឡាយ​ហើយ​ក៍​ដោយ​ប្រជា​កសិករ​មិន​អាច​ធ្វើស្រែ​​បាន​ពីរ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ ទេ​។ដោយ​ទំនប់​អាង​​ម្កាក់​នៅ​មាន​កំរិត​នៅ​ឡើយ​។ សហគមន៍ព្រៃឈើ​ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិនិងលោកមេឃុំ ព្រមទាំងប្រជាជនទាំង១៣ភូមិ ធ្វើសំណូមពរប្តូសកម្មភាពពីសហគមន័ព្រឈើ ទៅ ជាគំរោងសកម្មភាពសំខាន់របស់ ភូមិឃុំ យោងតាមការណែនាំរបស់ឯកឧត្តម្ភអភិបាលខេត្ត និងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំ (និងសំំរេចនៅពេលខាងមុខ)។ 7

  8. Enjoy Video Show

  9. យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោងយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោង • បង្កើនទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន មន្ទីរធនធានទឹក មន្ទីរកសិកម្ម មន្ទីរបរិស្ថាន រដ្ឋបាលព្រៃឈើ រដ្ឋបាលជលផល សាលាស្រុកជីក្រែង និងសាលាខេត្តសៀមរាប • ចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងពីកសិកម្មចំរុះដល់កសិករក្នុងតំបន់ • ការបញ្រាបយេនឌរ័ ក្នុងគម្រោងតាមរយៈក្រុមកសិករគំរូ ក្រុមសន្សំប្រាក់ ក្រុមធនាគារស្រូវ គណៈកម្មការសហគមន៍ព្រៃឈើ អនុគណៈកម្មការប្រើប្រាស់ទឹក (ដោយមានស្រី្តចូលរួមយ៉ាងតិច ៤០%)​ • បង្កើនមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈក្រុមសន្សំ ធនាគារស្រូវ និងកសិកម្មចំរុះ • ស្វែងរកទីផ្សារកសិផលអោយប្រជាកសិករ • បង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកអំពីកសិកម្មចំរុះ 9

  10. sUmGrKuN¡ kariyal½ykNþal³ pÞHelx177 pøÚv31BT PUmisnSMkuslü sgáat;bwgTMBn; xNнmanC½y raCFanIPñMeBj TUrsBÞ½elx³ 012 918 333¼ 0977 40 33 97 GIuEm:l³ communication@scocambodia.org vibsay³ www.scocambodia.org 10