in en ring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inženýring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inženýring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 214

Inženýring - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Inženýring. Ing. Dana Měšťanová, CSc dana.mestanova@fsv.cvut.cz B 421. Předmět INŽENÝRING navazuje na předměty z bakalářského studia a prolíná se s dalšími předměty, jež jsou obsahem magisterského studia. Z bakalářského studia: Kalkulace a nabídky KAN Příprava a řízení staveb PPRS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Inženýring


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
in en ring

Inženýring

Ing. Dana Měšťanová, CSc

dana.mestanova@fsv.cvut.cz

B 421

slide2
Předmět INŽENÝRING navazuje na předměty z bakalářského studia a prolíná se s dalšími předměty, jež jsou obsahem magisterského studia
 • Z bakalářského studia:

Kalkulace a nabídky KAN

Příprava a řízení staveb PPRS

Stavební a smluvní právo SSPR

Management výstavbových projektů MVPR

a další

 • V rámci magisterského studia se prolíná s předměty:

Řízení veřejných projektů

Development a facility management

Projektové řízení

a další

 • Inženýring se aplikuje v řadě odvětví, nejenom v oblasti stavebnictví!
anotace p edm tu uveden na internetu
Anotace předmětu uvedená na internetu:
 • koncepční a operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů, nákladů - analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura
 • studie investičních možností, studie proveditelnosti optimalizace zájmů - podklady technické, právní, finanční
 • tvorba cen - obchodní závazkové právo, vzory smluv pro inženýring
 • podmínky dodávek VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), používané německými investory
 • smluvní podmínky FIDIC - užívané v mezinárodní stavební praxi
 • smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce
 • časové plány
 • územní, stavební řízení, plnění zákona č. 183/2006 Sb.
 • zadávání stavební zakázky
 • investorský inženýring, dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů
 • finanční řízení, kapacitní plánování
 • kontrola jakosti, technologické předpisy - plán přejímacího řízení
 • zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů
 • plánování stavební údržby
okruhy p edn ek
Okruhy přednášek
 • Vymezení pojmu inženýring, investorský, dodavatelský inženýring, cíle
 • Rozhodovací proces při přípravě investice, EIA, nebezpečí při přípravěinvestice, finanční řízení projektu, plánování projektu,identifikace faktorů při přípravě investice, kriteria hodnocení při plánování investice, tým realizující inženýring

3. Stručné opakování z předmětu Stavební a smluvní právo:

Smluvní vztahy

Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení č. 139/2006

Sb.(PPP)

účastníci výstavbového projektu a vztahy mezi nimi

Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb.

postup výstavby podle stavebního zákona, časový sled činností pro

pořízení stavebního díla (stavby) s ohledem na smluvní vztahy.

4. Tendrová řízení, Claimová agenda vedená investorem, claimová agenda vedená dodavatelem, cíle a výstupy z claimové agendy

slide5
Smlouvy v souladu s podmínkami VOB a BGB, zadávací a smluvní řád pro stavební výkony(Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB), Všeobecné podmínky pro zadávání stavebních výkonů,Všeobecné smluvní podmínky pro provádění stavebních výkonů,Bürgerliches Gesetzbuch– BGB, Handelsgesetzbuch – HGB
 • NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, vady ve stavebnictví – řešení dle VOB, vady právní, vady zjevné, vady skryté, vady faktické, vady fyzické povahy, zakrývání prací
 • Normy ISO, Mezinárodní organizace pro normalizaci
 • Systém organizace výstavbového projektu, systém jediného dodavatele, systém více dodavatelů, kombinace předchozích možností, způsob výstavby dodavatelský, investorský, kombinovaný s vyšším dodavatelem , s vyšším dodavatelem na klíč,….organizační struktura výstavbového projektu, dodavatelské systémy - příklad klasického dodavatelského systému, dodavatelské systémy velkých staveb, plán organizace výstavby
 • Přehled inženýrských činností/služeb na řízení projektu, cena dokumentace projektu (stavby), formy organizace řízení výstavbového projektu
slide6
Výstavbový projekt, management - prostředky a nástroje, rizika, inženýring v  roli manažera realizace stavby,, v roli kontraktora, projektový manažer, smluvní management, řízený proces -navrhování/projektování,pořízení dokumentace projektu,realizace, tj. pořízení stavby v souladu s dokumentací projektu,užívání, tj. provozování stavby.
 • Technický dozor investora, základní povinnosti, zkušenosti z výkonu TDI, úloha TDI při zabezpečování jakosti staveb. Chyby na stavbách (z důvodu nepoctivosti dodavatele, z důvodu technické neodbornosti, chybného čtení výkresů, nepochopením záměru,…)
 • Kontrola – technická (porovnání s technickými standardy , normami a dokumentací),kontrola v řízení – controlling )porovnání souladu řízeného procesu s nástrojem řízení (plánem,…), kontrola chování osoby … audit, revize, kontrola dodržování předpisů a pravidel , Kontrola u veřejných zakázek, externí a interní kontrola x audit, struktura programu auditu výkonnosti, přínos auditu, externí kontrola a audit,interní kontrola a audit
 • Bezpečnost požární, bezpečnost práce a technických zařízení,bezpečnost práce při provozu (užívání), bezpečnost při výstavbě
prodejna lidl n vaznost p edm tu in en ring na bakal skou pr ci opakov n propo tu
Prodejna LIDL - návaznost předmětu INŽENÝRING na bakalářskou práci (opakování propočtu)

Základní údaje o stavbě

Projekt studenta se zabýval výstavbou prodejny potravin LIDL.

Členění stavby: prodejní část 1200 m², manipulační sklad zboží, příjezdová rampa, soc.

a tech. zařízení, celková zastavěná plocha objektu:1 695 m².

Rozhodování o efektivnosti: prováděcí podmínky, užitné vlastnosti, technologická a ekonomická náročnost, vliv na životní prostředí a další

Zpracované části v rámci bakalářské práce:

Kalkulace a nabídky 2 …. určení celkových nákladů stavby: Propočet na prodejnu LIDL

V předmětu Teorie řízení byla založena fiktivní firma – obdobně by proběhlo i založení firmy

na inženýring

V dílčím projektu z předmětu Projekt kalkulací a nabídek byl zpracován položkový rozpočet

V předmětu Počítačová podpora řízení byly zkoumány simulace rizik termínů a nákladů

V předmětu Příprava řízení staveb byl vypracován časový harmonogram stavby.

:V dílčím projektu Finanční řízení a analýza byla zpracována analýza konkurence širšího

okolí prodejny potravin LIDL.

propo et na prodejnu lidl ceny bez dph
Propočet na prodejnu LIDL(ceny bez DPH)

Projektové a průzkumné práce 4 235 309 Kč

Provozní soubory 1 155 504 Kč

Stavební objekty,stroje,zařízení a inventář investiční povahy 45 056 484 Kč

Umělecká díla 0 Kč

Náklady na umístění stavby 2 252 825 Kč

Ostatní náklady neuvedené v jiných hlavách neřešilo se

Rezerva 4 505 650 Kč

Jiné investice 10 935 450 Kč

Náklady hrazené z provozních prostředků 1 361 114 Kč

CNS 69 502 336 Kč

zkou kov podm nky
Zkouškové podmínky
 • Získání zápočtu ze cvičení – podmínky zápočtu budou sděleny cvičícím
 • Znalosti v rozsahu přednášek a též vč.vstupních znalostí z již probíraných

a bezprostředně souvisejících předmětů v bakalářském studiu

 • V průběhu přednášek budou psány 2 až 3 termínově neohlášené testy v rozsahu 1 až 2 otázek.
 • Napsání testů není povinné. V případě nerozhodné známky při vlastní zkoušce bude (budou) přínosem.
 • Zkouška bude sestávat ze strukturovaného testu, otázky s alternativami odpovědí, otázky na vlastní formulaci odpovědi, příklad s výpočtem. Test bude hodnocen body. Výsledek pod bodovou hranici – neuspěl.

- V případě jednoznačné známky z testu bude ústní zkouška v rozsahu

upřesnění ke zkouškovému testu.

- U nerozhodné známky :

a/ se zohlední testy z přednášek a doplní se o ústní část (zejména

zaměřenou na zpřesnění problematiky ze zkouškového testu).

b/nerozhodná známka : ústní zkouška v rozsahu odpřednášené látky

podklady ke studiu
Podklady ke studiu

SZ Zákon č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu

ZVZ Zákon č. 137/2006Sb. o zadávání veřejných zakázek

KZZákon č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení ( koncesní zákon)

SŘ Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád + právní úprava pro vedení správního řízení,

platná od 1. 1. 2006, jež zrušila stávající zákon č. 71/1967 Sb.

AZ Zákon č.360/1992Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání aut. inženýrů a techniků činných ve výstavbě

OčZ Zákon č.40/1964Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů č.47/1992Sb., č.264/1992Sb., č.267/1994Sb., č.104/1995Sb.

OBZ Zákon č. 513/1991Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozď. předpisů č.264/1992Sb., č.591/1992Sb., č.600/1992Sb., č.268/1993Sb., č.156/1994Sb., č.84/1995Sb., č.142/1996Sb.

VHŘ, Výkonový a honorářový řád ČKAIT, ČKA 1996

Předpisy DIN

Smluvní vztahy, druhy smluv, www.fidic.org, VOB

Všeobecné obchodní podmínky pro inženýring ve výstavbě (VOP/VZS ING), ČKAIT

Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01, ČKAIT

TPV Zákon o technických požadavcích na výrobky

ŽZ Zákon č. 455/1991Sb. O živnostenském podnikání

Zákon o životním prostředí

Zákon o katastru nemovitostí

pokra ov n podklady ke studiu
Pokračování – podklady ke studiu
 • DOS … doporučené standardy vydávané ČKAIT a SDIC (Sdružení dodavatelů investičních celků) … např. témata:

Síťová analýza

Zařízení staveniště

Vedení, dohled a dozory ve výstavbě

Zkoušky technologických zařízení staveb

Dokumentace stavby, projektu

Finanční analýza projektu

Bezpečnost práce při výstavbě

Management projektů spojených s výstavbou

Ekonomické úvahy a rozbory ve výstavbě

Certifikace systémů jakosti v malých a středních firmách

Certifikace systémů jakosti v projektových a inženýrských firmách

Pracovní úrazy ve výstavbě

Hygiena práce ve výstavbě

Rizika a škody ve výstavbě

pokra ov n podklady ke studiu v eobecn obchodn podm nky pro in en ring ve v stavb vop vzs ing
Pokračování … podklady ke studiuVšeobecné obchodní podmínky pro inženýring ve výstavbě (VOP/VZS ING)
 • Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro inženýring ve výstavbě (VO/VZS ING)

plní funkci doporučených smluvních (kontraktačních) pomůcek ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, týkajících se všeobecných a jiných obchodních podmínek.

 • V přílohách je připojen přehled o dokumentaci projektu, o autorském dozoru, o technickém dozoru, přehled nejdůležitějších právních předpisů.
 • Druhá část VOP/VZS ING obsahuje vzory smluv pro obstarání inženýringu v předinvestiční fázi projektu.

VOP lze využít při koncipování a projednávání mandátních smluv v oblasti inženýringu ve výstavbě, při navrhování podnikových standardů u firem zabývajících se trvale inženýringem ve výstavbě.

 • Autor kolektiv Nakladatel : Informační centrum ČKAIT s.r.o.
slide13
Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavbypodle § 273 Obchodního zákoníku – pokračování podklady ke studiu

Brožura je zpracována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Vhodné pro veřejné zakázky i SoD dvou soukromých subjektů, též mezi VD a subdodavatelem.

Vydalo SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR v roce 2007

Výtah z obsahu:

 • Povinnosti objednatele, zhotovitele, podzhotovitele
 • Předmět díla a rozsah
 • Cena díla, platební podmínky
 • Vlastnictví díla a nebezpečí škody, pojištění zhotovitele díla
 • Bankovní záruky
 • Staveniště, provádění díla, technologické zařízení, bezpečnost práce
 • Kontroly, zkoušky, revize, předání a převzetí díla
 • Odpovědnost za vady díla, vyšší moc
 • Změny smlouvy, převod práv a povinností ze smlouvy, smluvní pokuty
 • Důvěrné informace a duševní vlastnictví
 • Odstoupení od smlouvy
 • Řešení sporů - smír

- rozhodce – fyz.či práv. osoba na které se obě strany dohodnou (znalec,…)

- nebo Rozhodčí soud při instituci na které se obě strany dohodnou

- či Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

firma nab zej c na internetu in en ring nab z
firma nabízející na internetu INŽENÝRING nabízí:

Inženýring ….. zajišťuje koncepční i operativní řízení projektů výstavby

z hlediska času, zdrojů a nákladů.

Zákazníkům nabízí:

 • Zpracovávání záměrů

analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů

 • Výběrová řízenípodklady technické, právní, finanční - tvorba cen
 • Smluvní vztahyobchodní závazkové právo, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, termínované plnění, časové plány
 • Plnění zákona č. 183/2006 Sb.Územní a stavební řízení, kolaudační souhlas
 • Realizace stavebinvestorský nebo dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů, finanční řízení projektu, síťové plánování, termínované plánování, kapacitní plánování, nákladové plánování, kontrola jakosti, dozor nad prováděním, technologické předpisy, kontrolní protokoly
 • Předání a převzetí dílaplán přejímacího řízení, komplexní zkoušky, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů, plánování stavební údržby konstrukcí
jin firma nab zej c in en ring
Jiná firma nabízející „Inženýring“

nabízí:

 • Příprava zakázek včetně analýzy staveniště
 • Návrhy staveb, předběžných odhadů a nákladů stavby
 • Vypracování dokumentace k územnímu řízení
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně realizační dokumentace
 • Vypracování podkladů pro vyhledávání dodavatele stavby, vyhodnocování nabídek
 • Podklady pro uzavírání smluv
 • Autorský dozor projektanta
 • Technický dozor investora
 • Spolupráce po dokončení stavby při vydávání kolaudačního souhlasu či oznámení

o užívání stavby

 • Dohled nad odstraňováním závad z předávacího řízení.
 • Dále samostatně firma nabízí pouzeSTAVEBNÍ DOZOR
shrnut d le it ch daj pro obecn znalosti v r mci magistersk ho studia rok 2006
Shrnutí důležitých údajů pro obecné znalosti v rámci magisterského studia (rok 2006)
 • Hrubý domácí produkt 3 220 mld. Kč
 • Příjmy státního rozpočtu 923 mld.Kč (z toho 89% daňové příjmy)
 • Výdaje státního rozpočtu 1 021 mld.Kč
 • Schodek 98 mld. Kč
 • Rozloha ČR 78 866 km² (21. místo mezi evropskými státy)
 • Hustota 130 obyv./km²
 • Obyvatel 10 267 tis.
 • Počet zaměstnaných ) 4 828 tis. osob (z toho 1 800 tis. s VŠ vzděl.)

Z celkem zaměstnaných ve stavebnictví 436 tisíc osob

 • Stavební práce 463 mld.Kč

z toho: 20% bytové budovy

21% nebytové budovy výrobní

19% nebytové budovy nevýrobní

39% inženýrské stavby (190 mld.Kč)

1% vodohospodářské stavby

pouze pro zaj mavost
Pouze pro zajímavost:

Financování stavebnictví má obecně řadu zdrojů - privátní a veřejné

Podívejme se např. na rámcové objemy financování dopravní infrastruktury:

z celkového objemu stavebních prací (463 mld.Kč, inženýrských staveb 190 mld.Kč) např. jen Ředitelství silnic a dálnic realizuje ročně 95 mld.Kč.

zdroje : jedním ze zdrojů je i čerpání z Fondu národního majetku cca 25 mld.Kč ročně

další zdroje: spotřební daň z PHM cca 11 mld.Kč ročně

silniční daň cca 6 mld.Kč ročně

dálniční známky cca 2 mld.Kč ročně

mýto a další

V této souvislosti praktický příklad:

doklad o zaplacení načerpaných pohonných hmot (srpen 2007):

cena za jeden litr OMW 31,20 Kč

z toho: základ 26,22 Kč

DPH 19% 4,98 Kč

spotřební daň na jednotku 11,84 Kč

čili: z jednoho načerpaného litru odchází do státní pokladny 16,82Kč což je 54%

financov n z prost edk eu
Financování z prostředků EU
 • Česká republika patří k chudším zemím EU a proto může čerpat z fondů EU za účelem zlepšení životní úrovně svých obyvatel 26,7 miliard euro (cca 750 mld.Kč) v letech 2007 až 2013.
 • Pro srovnání: rozpočet ČR pro rok 2007 činí 1 041 miliard korun
 • Celková částka, kterou může v 6-ti letech ČR čerpat představuje 74% státního rozpočtu ČR pro rok 2007
 • Peníze lze čerpat v souladu s :

- Národním rozvojovým plánem

- Národním strategickým referenčním rámcem na léta 2007 až

2013

Z fondů EU jsou financovány projekty:

 • Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
 • Ochrana životního prostředí
 • Rozvoj měst a obcí
 • a další
in en ring engineering
Inženýring (engineering)

Pojem není nikterak právně ani autoritativně definován.

Obvykle se pod pojmem zahrnuje:

- kompletace pro přípravu a realizaci projektů spojených

s výstavbou

- a dále řízení výstavby na staveništi, v souladu s dokumentací

projektu

Dokumentaci nositel inženýringu buď sám zpracuje nebo nakoupí, popř. převezme od odběratele.

Do inženýringu se také někdy zahrnuje:

- obstarání věci v rozsahu plnění funkce investora

- popř. také poradenství

inženýring - investorský

- dodavatelský(stavební firma … subdodávky)

investorsk in en ring engineering
Investorský inženýring (engineering):

Je inženýring vykonávaný investorem, popřípadě „obstaravatelem“.

Pro srovnatelné stavby je v případě použití investorského způsobu výstavby – celý rozsah engineeringu zabezpečován investorem jako engineering,

v případě způsobu výstavby „na klíč“ převažuje engineering dodavatelský

Při investorském způsobu výstavby není přítomna funkce VDOD a proto je engineering vykonáván výhradně na investorské straně

Formulace zadání, umístění stavby, pozemek, rozhodnutí o typu a rozsahu stavby, posouzení efektivnosti, návratnosti, zajištění financování

Dále:

 • zajištění dokumentace projektu podle potřebných stupňů a souvisejících výkonů v rozsahu působnosti příslušného hlavního účastníka výstavby či některých z hlavních účastníků výstavby
 • zabezpečení územního řízení či územního souhlasu
 • zajištění stavebního povolení či ohlášení
 • kolaudačního souhlasu a dále
 • (životní cyklus stavby)
dodavatelsk in en ring
Dodavatelský inženýring
 • Je vykonáván vyšším dodavatelem stavby
 • Pro srovnatelné stavby představuje :

- největší rozsah engineeringu funkce vyššího dodavatele „na klíč“

- nejmenší pak funkce vyššího dodavatele kompletované dodávky

na úrovni poddodávky pro jiného VDOD

Opakování – jaké známe dodávky ?

- finální tzv. vyšší, dodávka jednoho nebo několika objektů

- dodávka generální

- investičního celku

- kompletovaná (souboru výrobků), kusová (jednotlivé výrobky),

dodávky materiálu, surovin, montáže, montážních prací

- dodávka stavby, stavebního objektu, stavebních prací, stavební

části stavby, rekonstrukce,…

- dodávka technologie

opakov n c lem ka d ho projektu je
Opakování:cílem každého projektu je:

provozováním stavby dosáhnout ve stanoveném termínu splnění účelu a finálního cíle

- v soukromém sektoru dosáhnout u projektů ziskovosti (rentability, výnosnosti) vložené investice

- ve veřejném sektoru docílit u projektů veřejný prospěch vložené investice (investičních nákladů).

U velkých investic je na místě i hodnocení stavby z pohledu životního cyklu

Předinvestiční fáze - myšlenka vzniku projektu, definování projektu, analýzy, studie

Investiční fáze

fáze plánování - příprava projektu, průzkumy,..

- předprojektová – dokumentace k územnímu řízení

- projektová – stavební řízení

fáze realizace - příprava realizace, zadávací dokumentace

- vlastní realizace

- závěr realizace, převzetí stavby

Provozní fáze - vlastní provoz stavby

- opravy a údržba

- modernizace, rekonstrukce

Likvidační fáze

v stavbov projekt
Výstavbový projekt
 • Příprava investice …. výstavbový projekt v konkrétní lokalitě ovlivňuje:

vlastník nemovitosti vlastníci sousedních nemovitostí dostupná technická infrastruktura zvolená technologie životní prostředí a jeho ochrana (hodnocení vlivu na životní

prostředí EIA …Environmental Impact Assessment) financování stavby, forma financování dostatek materiálových vstupů a pracovních sil tržní prostředí v místě stavby hospodářská situace politické klima a další

eia sea
EIA , SEA

EIA …Environmental Impact Assessment

SEA… Strategic Environmental Assessment … předchází EIA a je povinná pro plány, programy, politiky na celostátní, regionální a obecní úrovni

informace : MŽP ČR http://env.cz,

Český ekologický ústav http://www.ceu.cz,

Evropská komise

http://europa.eu.int/comm/einvironment/eia,

Twinningový projekt mezi ČR a Německem

http://www.env.cz/EIA.Web/index.htm

,

eia environmental impact assessment
EIA …Environmental Impact Assessment
 • Za pomoci EIA lze předem odhadnout jak realizace a provoz ovlivní životní prostředí a veřejné zdraví
 • Vlivy lze ZJISTIT, POPSAT a KOMPLETNĚ VYHODNOTIT
 • EIA je povinná pro: stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin,… vč. změn technologií, zvyšování kapacity, rozšiřování
 • Proces EIA probíhá vždy před započetím realizace záměru
 • Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (stavební úřad) rozhodnout o povolení projektu (může se pouze odchýlit a toto zdůvodnit)
 • EIA umožňuje každému (koho se to týká, i občanovi) vyslovit svůj názor.

Tím se může spolupodílet na spolurozhodování o budoucím využití území !!!!!

Do 20 dnů od uveřejnění může sdělit svůj názor.

 • Účastníci v procesu EIA: oznamovatel, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku, příslušný úřad pro posuzování, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, veřejnost
eia environmental impact assessment1
EIA … Environmental Impact Assessment

Postup:

1. oznámení

2. zjišťovací řízení – příslušný úřad rozešle oznámení všem

dotčeným úřadům, územním celkům a vyvěsí na úřední desku

a na server EIA (http://www.ceu.cz/EIA/is/defalt.asp)

3. závěr zjišťovacího řízení – příslušný úřad zveřejní stejným

způsobem

4. zpracování dokumentace – zajišťuje investor

5. vyjádření k dokumentaci

6. posudek – úřad musí zveřejnit stejným způsobem jako oznámení

KDE a KDY

7. veřejné projednání – 5 dnů před konáním musí úřad stejným

způsobem oznámit

8. závěrečné stanovisko EIA – úřad musí rozeslat dotčeným

úřadům a územním celkům a zveřejnit stejným způsobem jako

oznámení

9. zohlednění výstupů EIA v dalších povolovacích řízeních

aspekty rozhodovac ho procesu p i p prav investice
Aspekty rozhodovacího procesu při přípravě investice

Rozhodovací proces

 • cíle rozhodování, volba alternativ
 • možné volby, možnosti, důsledky
 • časové parametry
 • prostorové parametry, prostředí
 • výchozí informace a jejich soustředění
 • rozhodovací modely, kritéria rozhodování, meze přijatelnosti,
 • konečné (výsledné) rozhodnutí (zadání)
 • nebezpečí – politické, sociální,..
 • člověk – odborník se širokým vzděláním a velkou zkušeností, nastíní zadání, řešení,…dokáže formulovat program pro celý životní cyklus stavby, dokáže navrhnout zlepšení – spolehlivosti, udržovatelnosti, bezpečnosti,.
  • Negativní faktory: neznalost, nezkušenost, nedbalost, omyl, mimořádné okolnosti, bezradnost, stereotypy (zděné RD)

Zadání

Průzkumy

Projektování

Realizace

Užívání (facility management … komplexní plánování, organizace a řízení správy

a provozu nemovitostí vč. oprav a údržby)

Likvidace

nebezpe p i p prav investice
Nebezpečí při přípravě investice
 • technologická – průmyslová, dopravní, energetická
 • ekonomická – změny hodnot ve společnosti, znárodnění, privatizace, nadvýroba
 • politická – demokratický vývoj, totalitní režim, násilné změny polit. systému
 • sociální – nezaměstnanost, podvody, vandalství
 • právní – zákony, normy, soudy
 • klimatické – změny klimatu
 • geologické – svahové sesuvy, seismicita
 • ekologická – meteority, kyselý déšť

Např.: - ekologický audit – vyplývá ze Zákona o posuzování vlivů na životní

prostředí a Zákona o životním prostředí (provádí osoba s odbornou

způsobilostí)

- dále i např. audit energetický

 • ergonomická – tělesně postižení lidé jako zdroj poškození
 • fyziologická – epidemie, výměšky živých organismů
 • psychologická – panika, povědomý strach
 • finanční - nezajištění financování, je součástí managementu projektu

- zahrnuje získávání zdrojů – vnitřních a vnějších (bankovní úvěry, veřejné

zdroje, granty,…)

- řízení procesu toků během přípravy a realizace projektu, finanční toky

k účastníkům výstavby, nákladové plánování, finanční řízení vyšší

dodávky

finan n zen projektu pl nov n projektu
Finanční řízení projektu, plánování projektu
 • je součástí managementu projektu
 • zahrnuje získávání zdrojů - vnitřních

- vnějších (bankovní úvěry, veřejné zdroje, granty,…)

Řízení procesu toků během přípravy a realizace projektu, finanční toky k účastníkům

výstavby

Nákladové plánování

Finanční řízení vyšší dodávky

Plánování projektu:

- stanovení rozsahu prací … Statement of Work – SOF

- struktury rozsahu projektu … Work Breakdown Structure – WBS

- organizační struktury … Organizational Breakdown Structure – OBS

- zpracování časových plánů výstavby, plánů zdrojů,… pro operativní

řízení projektu .. Baseline, Target Schedule

- zpracování plánu finančních prostředků

- sestavení matice zodpovědnosti .. Responsibility Assigment Matrix – RAM

- specifikace pro řízení, identifikace omezení, rizik, plánování kontroly

identifikace faktor p i p prav investice
Identifikace faktorů při přípravě investice

OSOBY …… ČLÁNKY ŘETĚZCE:

 • Investor
 • developer
 • stavebník
 • projektant
 • hlavní dodavatel
 • subdodavatelé
 • zkušebny
 • výrobci materiálů
 • dozor (TDI, AD)
 • státní správa
 • konkurence stavebního dodavatele
 • vlastníci nemovitostí
 • tržní spekulanti
 • ekologické iniciativy
 • veřejnost
 • pojišťovny, banky

DALŠÍ: přilehlé stavby, sítě (dostupnost napojení, profily,…)

PŘÍRODA

ČLOVĚK x PŘÍRODA (tvar střechy, sklon střechy,…)

kriteria hodnocen p i pl nov n investice
Kriteria hodnocení při plánování investice:

Podmínky:

 • Technické x územní x klimatické x časové x hledisko kvality x faktor vyčleněných finančních prostředků x lidský faktor ve složitém stavebním procesu

Rámcový pohled:

A: náklady - pořizovací - předinvestiční a investiční příprava

- výběrové řízení

- vlastní realizační náklady

- provozní (údržba)

- obnova

 • B: čas
 • C: životní prostředí
 • D: širší vazby např. u dopravních staveb – sjezdy

- křížení

t m realizuj c in en ring
Tým realizující inženýring
 • inženýring vykonává tým lidí, vybraných a uspořádaných k dosažení cíle
 • tým využívá skupinové dynamiky, čímž je efekt větší, než součet efektů jednotlivě pracujících členů
 • důležité jsou schopnosti a dovednosti jednotlivých členů sestaveného týmu, odbornost a povinná odbornost (autorizace,…)
 • dále správný výběr skladby členů podle odbornosti i osobních vlastností
 • musí být vytvořeny podmínky pro seberealizaci a rozvoj osobností
 • formulování společné stimulace členů
 • velmi důležité je přesné definování cílů
 • neméně důležité VEDENÍ (v případě týmu), koordinace, systém řízení
 • volba vedoucích pracovníků
 • vyřešení komunikace, rychlosti předávání informací
 • dostupnost veškerých podkladů všem členům
 • vzdělávání

Pozn.: řízení lidských zdrojů ve firmách

v et vybran ch ukazatel uveden ch v materi lu za 45 zem sv ta tyto uveden daje jsou za r
Výčet vybraných ukazatelů uvedených v materiálu za 45 zemí světa, tyto uvedené údaje jsou za ČR:

průmyslová výstavba 280 - 560 Euro/m2

administrativní budovy 560 - 860

multifunkční administrativní budovy 610 -1 090

supermarkety 339 - 403

nákupní centra vč. okolí 1 154 -1 312

domy pro staré lidi, nemocnice 660 - 940

multikina 570 - 900

sportovní centra 710 -1 070

plavecké areály 650 - 990

využití: např. pro rozhodování zahraničního investora ve které zemi

investovat, dále pro rámcové oceňování investice

Zdroj: International Building Costs

EC HARRIS

slide35
Pro zajímavost: Centrála Nestlé Praha ModřanyInvestor: SG Property,s.r.o., Gen.dodavatel: Metrostav,a.s. nájemce: Nesté Česko,s.r.o.
 • Původní areál byl nevyhovující a objekty byly mimo jiné poškozeny povodní z roku 2002

Rozhodovací otázka pro investora zněla:

opravovat, rekonstruovat,…, bude dosažen požadovaný užitek, bude investice rentabilní či je lepší demolice a zcela nová výstavba?

Když bylo rozhodnuto (po provedení řady statických a zejména ekonomických rozborů), že se provede demolice a nová výstavba, byly stanoveny parametry – počet objektů, účel, zastavěná plocha, výška a další

Variantní návrhy byly finančně oceněny jak českými dostupnými údaji (zatřídění JKSO, propočet,…), tak i databází zahraniční – International Building Costs

slide36
Finanční ohodnocenívýsledné varianty pro rozhodování se zahrnutím metodiky LCC (Life Cycle Cost) , studie proveditelnosti - Centrála Nestlé Praha Modřany

Obestavěný prostor 70 000 m3, zastavěná plocha 3 400 m2

Předpoklad životnosti objektu 55 let (pro rozhodování byly vypracovány i varianty s delšímičasovými horizonty v návaznosti na životnost a kvalitu komponentů)

Administrativní náklady (vč.daň.n., pojištění) 500 mil. Kč

Náklady na energie za období 55 let 4 000 mil. Kč

Náklady na údržbu a revize po dobu 55 let 300 mil. Kč

Provozní náklady celkem 4 800 mil.Kč

Úroky z úvěrů, odvody daní (předpoklad) 25 mil. Kč

Investice (pozemek, inženýring, bourací práce, realizace) 550 mil. Kč

Reinvestice v průběhu 55 let 500 mil. Kč

Mezisoučet nákladů na vlastní investice a reinvestice1 050 mil.Kč

Náklady na likvidaci55 mil.Kč

_________________________________________________________________

Celkové náklady životního cyklu za období 55 let 5 930 mil.Kč

rozhodov n investora nap u dopravn ch staveb v r
Rozhodování investora – např. u dopravních staveb v ČR

Rozhodovací hlediska např. pro volbu mostní konstrukce:

 • tvar a velikost překračované překážky, technická náročnost, rozpětí,
 • určení počtu polí
 • materiál hlavní nosné konstrukce
 • ekonomie konstrukce (za celou životnost stavby)
 • estetické působení nových objektů
 • základové poměry (např. i na pilotách, základových stěnách,…) – velmi
 • ovlivňují cenu mostu
 • časové hledisko, délka výstavby
 • možnost etapové výstavby
 • provozní náklady
 • bezpečnost provozu
 • kvalita provozu
 • dopravní hluk
 • vliv na okolní flóru a faunu, zásah do chráněných území
 • vliv na okolí po dobu výstavby
 • ovlivnění obytné a rekreační funkce území
pro kter typ mostu se investor a projektant rozhodnou
Pro který typ mostu se investor a projektant rozhodnou?

V prvopočátku budou vycházet ze základního dělení mostů:

 • podle materiálu hlavní nosné konstrukce - betonové, ocelové, spřažené,…
 • podle tvaru hlavní nosné konstrukce - deskové, trámové, obloukové,

zavěšené, visuté

ocelové a spřažené: trámové, rámové, obloukové, zavěšené, visuté

betonové mosty: deskové, trámové obloukové, zavěšené, visuté

podle polohy mostovky – horní, dolní, mezilehlá

 • podle statické soustavy

- staticky určité - uložené na ložiskách

- spojité nosné konstrukce s vloženými klouby

- trojkloubové oblouky

- staticky neurčité - spojité a vetknuté nosníky

- rámové konstrukce

- vetknuté oblouky

- visuté a zavěšené konstrukce

obecn platn ceny p i zpracov n projektov ho n vrhu mostu podklad rs
Obecně platné ceny při zpracování projektového návrhu mostu , podklad ÚRS

Jeden z podkladů pro rozhodování … cena:

Vzor: mosty pozemních komunikací – betonové předpjaté

RN mostu celkem v tis.Kč Kč/m²

mostní estakáda 125 799 53 120

silniční nadjezd 70 276 54 605

most nad silnicí 140 319 70 868

Orientační cena v Kč za 1 m² mostovky … mosty pozemních komunikací

průměrná cena 54 631 Kč/m²

monolitická předpjatá konstrukce 59 542

montovaná nepředpjatá 45 067 až 65 804

montovaná předpjatá 45 264

ocelová 47 498

p klad mostn stavby v sledek rozhodov n
Příklad mostní stavby – výsledek rozhodování:

V roce 2003 investor dopravních staveb rozhodoval o mostu

u Rzavé na dálnici D3 směr České Budějovice.

Rozhodoval z několika variant technických řešení a ekonomických

rozborů a výsledek rozhodnutí je již nyní předmětem realizace:

 • zahájení výstavby mostu bylo uskutečněno 03/2006
 • délka mostu pro překlenutí 230 m
 • projektant navrhl dvě samostatné konstrukce - spřaženou ocelobetonovou technologii společného vysouvání ocelové konstrukce a betonové spřažené desky
 • každá konstrukce má 7 polí o rozpětí 24 m, 5 x 36 m, 24 m
 • podélný sklon 3,56%
 • mostní pilíře výšky až 17,6 m
 • předností volby technologie je rychlost výstavby (18 metrů nosné konstrukce za jeden týden) a kvalita

Pozn.: stanovení orientační ceny, jakožto jednoho z kritérií rozhodnutí o volbě konstrukce, je s ohledem na řadu specifik, často nepřesné

jin p klad dopravn stavby stavby financovan formou ppp
Jiný příklad dopravní stavby - stavby financované formou PPP
 • úsek jihočeské dálnice D3 bude pravděpodobně financován jakožto projekt PPP – Public Privat Partnership
 • bude se jednat o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, dálnice v 30-ti kilometrovém úseku od Tábora přes Veselí nad Lužnicí do Bošilce bude financovat soukromá firma
 • úsek bude stát cca 15 mld.Kč
 • přípravu projektu vyhrálo konsorcium firem pod vedením Mott MacDonald (projektový manažer)
 • na přípravu projektu dohlíží Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, Jihočeský kraj a Ředitelství silnic a dálnic
 • výběr soukromého investora není znám (srpen 2007)
 • při využití formy PPP investor dodá stavbu a od uživatelů dálnic bude mít právo vybírat poplatky
 • před lety se uvažovalo řešit takto moravskou dálnici D47

TATO FORMA FINANCOVÁNÍ POZMĚNÍ I KLASICKOU FORMU INŽENÝRINGU

PPP se aplikuje např. při výstavbě bytů, kdy obec či město dá pozemek a od investora dostane určitý počet bytů

konkr tn p klad aplikace formy ppp projekt informace z 08 2007 www asociaceppp cz
Konkrétní příklad aplikace formy „PPP projekt“(informace z 08/2007)www.asociaceppp.cz

Veřejné osvětlení v Praze, Česká Republika

Zadavatel: Magistrát hl.m. Praha

Typ zadavatele: Kraje a municipality

Charakter projektu: PPP projekt

Odvětví: Ekologie a služby

Stav: Realizace již probíhá

Země: Česká Republika

Aktualizováno: 27. 9. 2006

rozhodov n z pohledu ivotn ho cyklu mostn stavby
Rozhodování z pohledu životního cyklu mostní stavby
 • V rámci inženýringu může být pracovní tým postaven před úkol, vybrat společně s investorem nejvhodnější variantu řešení.
 • Bude prezentováno ve formě Metodické příručky.
rozhodnut investora v ot zce investice do n kupn centra
Rozhodnutí investora v otázce investice do nákupní centra
 • rozlohou nákupní plochy se Česká republika přibližuje průměru Evropské unie
 • nákupní centra stále přibývají – např. Šestka v Praze, Novodvorská Plaza v Praze a řada dalších
 • Nová centra - Palladium na Náměstí republiky v Praze

- obchodní centrum v Plzni,

- obchodní centrum Českých Budějovicích

- Most City Centrum

- Bondy centrum Palmovka v Praze a jiné

 • současně přibývá i hypermarketů
 • ceny pronájmů však patří k nejnižším v Evropě.
 • např. v Praze se účtuje 400 až 600 eur za metr čtvereční za měsíc,

v Londýně je to ale až 2 800 eur

slide45
Formulace rozhodovací kriterií investora

do nákupního centra:

- počty potenciálních kupujících, blízká konkurence, výhledové rozbory

- velikost – zastavěnou plochu, užitnou plochu, prodejní plochu, počet event.

samostatných obchodů,…

- materiál hlavní nosné konstrukce, opláštění,…,

- velikost parkovacích ploch

- posoudit ekonomii stavby (za celou životnost stavby), efektivnost

- estetické působení nových objektů, soulad s územně plánovací dokumentací

- časové hledisko, délka výstavby, možnost etapové výstavby

- provozní náklady, bezpečnost provozu, kvalita provozu

- dopravní hluk jak od zásobování, tak i od aut nakupujících

- vliv na okolní flóru a faunu, zásah do chráněných území, nutnost likvidace

zeleně

- vliv na okolí po dobu vlastní výstavby

- ovlivnění obytné a rekreační funkce území

- a další

informace z 08 2007 nov n kupn centra stop shop p ipravuje rakousk spole nost immoeast
Informace z 08/2007: Nová nákupní centra Stop Shop připravuje rakouská společnost IMMOEAST

- pronájem obchodních ploch bude zajišťovat firma Cushman&Wakefield

- investor se zaměřil na menší města kolem 10 až 15 000 obyvatel a na lázeňská města

- plánuje vybudovat 70 nákupních center

Jaká kriteria si investor zadá?

Jak velký administrativní aparát má investor v ČR?

Bude rozhodně realizovat prostřednictvím inženýringu?

Převezme typové projekty z Rakouska?

Jak zajistí úpravu na české normy, osazení do terénu,…přípojky,…?

Jakou formou bude realizovat výběrová řízení na zpracovatele projektové dokumentace, na dodávku stavebních prací, zvolí cestu jednoho vyššího dodavatele,…. ?

rozhodnut investora f ormulace faktor bytov domy x rodinn domy
Rozhodnutí investora …. formulace faktorůbytové domy x rodinné domy
 • vládní politika
 • vztahy s veřejností
 • harmonie s potřebami regionu
 • technická infrastruktura
 • právní záležitosti
 • náklady
 • zisk, návratnost
 • velikost bytů
 • zeleň
 • životní úroveň
 • životnost
 • doba výstavby
 • údržba a běžné náklady
 • estetická úroveň
 • zájmová činnost
 • demolice
 • migrace
 • dopravní napojení a občanská vybavenost
 • a další faktory:
 • financování, úvěry, vztahy s bankami
aktualita k cen pozemku
Aktualita k ceně pozemku
 • Ceny pozemků , jež byly v Praze na prodej v roce 2007
 • Stavebních parcel je v centru málo.
 • Realitní magnát Sebastian Pawlowski je švýcarský podnikatel. Vlastní v Praze řadu objektů, další řadu má v pronájmu.
 • Celkem investoval přes 6 mld. Kč.
 • Nyní je byl prodán pozemek ve Spálené ulici (vlastník pražský magistrát) – za obchodním domem TESCO.
 • Plocha pozemku: něco přes 6 000 m², cena : 425 mil. Kč
 • Cena za metr: 70 000,- Kč/m².
 • V roce 2006 se pražská radnice nastěhovala do Škodova paláce v Jungmanově ulici. Tento vlastní pan Pawlowski. Smlouva je podepsána na 20 let a roční nájemné činí 230 mil.Kč.

Jiný prodej:

 • Pozemek na rohu ulic Národní x Mikulandská 230 000,- Kč/m²
 • Pozemek mezi ulicemi U Obecního dvora a Haštalským náměstím

117 000,-Kč/m²

logistick centra
Logistická centra

Oblasti

Praha 46 %

3 oblasti Brno, Ostrava, Plzeň 26 %

zbývající území ČR 28 %

v ČR celkem 3 000 000 m²

Developeři Mayfield

VGP

ProLogis

CTP Invest

Nové logistické areály: Lovosice, Turnov-Příšovice, Plzeň Štěnovice

Nové areály např. v Rumunsku

z kon 455 1991 sb o ivnostensk m podnik n z kon 570 1991 sb o ivnostensk ch adech
Zákon č. 455/1991 Sb. O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍZákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • Od 1.7. 2008 jsou všechny níže uvedené živnosti, které dříve byly označovány za volné živnosti, převedeny pod novou živnost, která nově zní :
 • "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona"
 • Obsahová náplň živností volných - podle nařízení vlády č. 140/2000 Sb. ve znění novel

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

  • Činnost spočívající v obstarávání záležitostí, případně provádění některých prací a výkonů (zejména poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek) k zabezpečení přípravy a realizace staveb.
   • Technická investorsko-inženýrská činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti.
   • Obsahem živnosti není projektování staveb ani jejich provádění.
vyhl ka 503 2006 sb o podrobn j prav zemn ho zen ve ejnopr vn smlouvy a zemn ho opat en
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 132/1998 Sb. a je užitečná díky přílohám. Ty obsahují závazné formuláře o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvě, vč. žádosti o územně plánovací informaci a o informaci o podmínkách změn využití území.

Zejména obsahuje:

 • žádosti o územně plánovací informaci;
 • žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, případně o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území;
 • obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území;
 • žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území, obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území;
 • žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků;
 • žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu;
 • oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.
vyhl ka 526 2006 sb kterou se prov d j n kter ustanoven stavebn ho z kona ve v cech stavebn ho du
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Jedná se o základní prováděcí předpis ve věcech stavebního řádu.

Obsahuje v sedmi přílohách závazné formuláře žádostí, které jsou ve věcech stavebního řádu podávány na stavebních úřadech relativně nejčastěji.

Konkrétně v nich lze nalézt formuláře:

 • ohlášení stavby;
 • žádosti o stavební povolení,
 • oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem,
 • oznámení o užívání stavby;
 • žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
 • oznámení změny v účelu užívání stavby;
 • ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení.
vyhl ka 499 2006 sb o dokumentaci staveb
Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vydána MMR k provedení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
 • Neupravuje dokumentaci pro územní rozhodování, která je řešena současně s podrobnější úpravou územního řízení ve vyhlášce č. 503/2006 Sb.
 • Nevztahuje se na stavby dopravní infrastruktury, mimo jiné na stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Obsah a rozsah jednotlivých typů dokumentace v přílohách vyhlášky:

 • Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.
 • Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby.
 • Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací.
 • Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě.
vyhl ka 137 1998 sb o obecn ch technick ch po adavc ch na v stavbu
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 137/1998 Sb. ve znění vyhlášek č. 491/2006 Sb. a 502/2006 Sb. stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí podle § 117, 118, 119, 123 a 124 stavebního zákona.
 • Vyhláška stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí podle § 117, 118, 119, 123 a 124 stavebního zákona.
 • Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, při navrhování, umísťování, povolování nebo ohlašování, provádění, kolaudaci, užívání a odstraňování staveb a při výkonu státního stavebního dohledu.
 • Ustanovení této vyhlášky se uplatní též při stavebních úpravách, udržovacích pracích, při změnách v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště a u nástaveb, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.
slide55
Příklady obsahu: Pro účely 137/1998 Sb. vyhlášky se rozumějí:

a) budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,

b) bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení,

c) rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,

d) stavba pro individuální rekreaci (například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata) je jednoduchá stavba, která svými objemovými parametry, vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinnou rekreaci,

e) stavba pro shromažďování většího počtu osob je stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, tribuny apod.),

f) stavba pro obchod je stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2 (například velkoprodejny, nákupní střediska, obchodní domy),

g) stavba ubytovacího zařízení je stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené; ubytovacím zařízením není bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci; bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt 1 obytná místnost, musí mít podl.plochu min.16 m2,…

Atd.

slide56
Účastníci výstavbového projektu a vztahy

mezi nimi … OPAKOVÁNÍ :

přímí účastníci:

investor stavebník provozovatel uživatel

zhotovitel dodavatel

projektant

developer

 • nepřímí účastníci:

stavební úřady

dotčené orgány státní správy

autorizovaný inspektor

banky

pojišťovny

justice

slide57
Přímí účastníci výstavbového projektuopakování povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a provozování staveb

Investor:rozhoduje o využití finančního kapitálu

 • investoři soukromí - občané, podnikatelské subjekty, banky, investiční společnosti, pojišťovací společnosti, fondy,…
 • investoři veřejní – stát, státní orgány, města, obce, nevýdělečné instituce,…
projektant

Projektant

odpovídá za:

správnost, celistvost a úplnost zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

za správnost, úplnost, za bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace a za proveditelnost stavby, za technickou a ekonomickou úroveň vč. vlivů na životní prostředí

zákon stanovuje povinnost projektanta přizvat ke zpracování části dokumentace, k jejímuž zpracování není způsobilý sám, osobu s oprávněním pro příslušný obor.

To však nezbavuje projektanta zodpovědnosti za dokumentaci jako celek.

dokumentaci ohlašovaných staveb – může mimo projektanta vypracovat i osoba a vysokoškolským či středoškolským vzděláním stavebního směru s 3-letou praxí v projektování (§ 159, § 104)

hlavní projektant (§113) – pověřený stavebníkem ke koordinaci více projektantů nebo koordinací autorského dozoru. Hlavního projektanta může stavební úřad přizvat na svůj náklad ke stavebnímu řízení.

slide59
Stavební podnikatel – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací (ŽL) jako předmětu své činnosti, při realizaci stavby musí zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, je-li předepsán výkon osobami s oprávněním – je tyto povinen zajistit.

Stavbu je povinen provádět podle příslušného rozhodnutí úřadu, podle ověřené projektové dokumentace, musí dodržet obecné požadavky na výstavbu, normy, předpisy, BOZ.

Stavbyvedoucí– je osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění („Autorizační zákon“). Řídí provádění stavby, zajišťuje dodržování BOZP, zajišťuje uspořádání staveniště a provozu, dbá na dodržení obecných požadavků na výstavbu, má za povinnost oznámit stavebnímu úřadu nedostatky, jež se nepodařilo odstranit. Dále má za úkol vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby a spolupracovat s technickým dozorem.

Stavební dozor– odborný dozor nad stavbou prováděnou svépomocí

povinnosti: zodpovědnost (i stavebník) za soulad se schválenou dokumentací, za respektování obecných požadavků na výstavbu, norem, vedení stavebního deníku, spolupráce při odstranění závad vč. informování stavebního úřadu.

slide60
Stavebník

osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení

- též její právní zástupce

- stavebníkem se rozumí i investor či objednatel stavby

stavebníkem je i osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí –

pokud nejde o stavebního podnikatele, realizujícího stavbu v rámci své

podnikatelské činnosti

povinnosti stavebníka:

dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, terénních úprav a zařízení,

opatřit předepsanou dokumentaci (osobou k tomu oprávněnou dle zákona)

splnit povinnosti při provádění stavby pokud vyžadovala stavba stavební povolení či ohlášení, umístit před zahájením stavby štítek,

ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,

u staveb financovaných z veřejného rozpočtu (prováděných stavebním podnikatelem) zajistit technický dozor a autorský dozor

u stavby svépomocí – zajistit stavební dozor, není-li sám k tomu způsobilý

slide61
TDI – samostatná přednáška

Uživatel / provozovatel

 • osoba, která bude stavbu - dílo výstavby - užívat či provozovat
 • uživatel může zastupovat i více osob

Developer

- osoba, která v sobě zahrnuje více účastnických rolí

 • zabezpečuje rozvoj území včetně prvotní myšlenky na výstavbový projekt
 • organizuje a řídí výstavbový projekt
 • zajišťuje financování projektu
 • hotový produkt tj.stavbu prodává konečným investorům nebo ji pronajímá
slide62
Dodavatel stavbyosoba, která dodává stavbu pro stavebníka

mezi dodavatele patří: dodavatelé materiálu, výrobků atd.

stavební podniky (kontraktoři - zhotovitelé) se svými poddodavateli / podzhotoviteli

i dodavatelé strojně technologických zařízení stavby

Stakeholders

osoby nebo skupiny osob, které se významně podílí na projektu

 • jsou přímo zainteresované na jeho provedení,
 • mají na projekt zpětnou vazbu,
 • nebo mají, či naopak nemají právně zaručený zájem na úspěšnosti organizace a na prostředí, v němž tato organizace funguje.

Jde např. o majitele (obstaravatele), kontraktory (dodavatele), vedoucí

a členy týmu, o konečného uživatele a o financující banky. Ale také o

představitele veřejné správy apod.

slide63
Autorizovaný inspektor (AI)– zatím pouze pro pozemní stavby
 • agenda stavebního řádu je převzata ze zemí EU (různí se názvy: stálý znalec, zkoušený znalec, inspektor,…)
 • cíl: přenesení státní správy určitým podílem do soukromého sektoru – tzv. „privatizace stavebního řízení“
 • je na stavebníkovi, zda využije stávající postup (stav.úřad) či služby AI
 • AI vede zkrácené stavební řízení, vydává tzv. certifikát, stavebník jej předá na stavební úřad vč. dokumentace, certifikát nahrazuje stavební povolení
 • AI jmenuje ministr MMR na základě návrhu komory, podmínka: vykonaná zkouška , výpis z TR, 15let praxe, členství v komoře (ČKAIT), poplatek 10 000,-Kč, jmenování na 10 let (bez zkoušky lze prodloužit na dalších 10 let)
 • AI fyzická i právnická osoba (např. sdružení 3 autorizovaných inspektorů)
 • působnost AI je celorepubliková, cena za činnost AI je za úplatu – smluvní
 • AI musí být pojištěn, musí vést evidenci (obdoba deníku autorizovaných osob)
 • 3 druhy odpovědnosti: a/veřejnoprávní – odpovídá za odbornou úroveň

b/ soukromoprávní – dohoda o provedení práce

c/ trestněprávní -škody jeho pochybením

 • Po ukončení realizace stavby: AI je oprávněn vypracovat stanovisko k vydání kolaudačního souhlasu, zpracuje-li AI podklady pro kolaudační souhlas - odpadá

kontrolní prohlídka stavby.

autorizovan osoba opakov n
Autorizovaná osoba - opakování
 • Je fyzická osoba, které byla udělena autorizace ve výstavbě
 • Autorizovaný inženýr
 • Autorizovaný technik
 • Vykonávají činnost, pro kterou jim byla udělena autorizace ve výstavbě podle AZ
 • Pracují:

- jako svobodné povolání – např. svobodní architekti (jejich

činnost není živnost ve smyslu ŽZ)

- jako podnikatelé

- jako zaměstnanci v pracovním, služebním nebo členském poměru

Pozn.: mimo autorizace ve výstavbě existuje i autorizovaná osoba pro posuzování shody výrobků – té bylo Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uděleno pověření k posuzování shody výrobků

tzv stavebn z kon

Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb.

(tzv. „stavební zákon“)

z 11. května 2006

nahrazuje

zákon č. 50/1976 Sb.

platnost zákona od 1. 1. 2007

„nový stavební zákon“ přesouvá značný podíl veřejnoprávního projednání do fáze územního řízení a tím zjednodušuje vlastní stavební řízení

zemn pl nov n st iii x stavebn d st iv zemn pl nov n
Územní plánování (část III) x Stavební řád (část IV)Územní plánování
 • cíl:vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro rozvoj v území
 • řešit účelné využití a prostorové uspořádání území (stavební uzávěry)
 • koordinace veřejných a soukromých záměrů, veřejné projednávání!
 • úkoly– zjišťovat a posuzovat stav území, prověřovat potřebu změn, vyhodnocovat politiku území (např. v Praze tuto činnost vykonává organizace řízená Magistrátem hl.m.Prahy - Ústav rozvoje města - ÚRM)
 • Územně plánovací informace(§21)
 • je to předběžná informace ve smyslu správního řádu
 • poskytuje jí krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad na základě žádosti
 • platí 1 rok
 • slouží jako pomůcka žadatelům ke zjištění možností změn v území,

k získání informací o podmínkách v území

n stroje zemn ho pl nov n
Nástroje územního plánování

a. Územně plánovací podklady:

územně analytické podklady (aktualizace po 2 letech)

- vyhodnocují stav a vývoj v území

územní studie -navrhuje a posuzuje možnosti a podmínky změn v území

b. Politika územního rozvoje - je to koncepční nástroj,

stanovuje priority a požadavky i v republikových a mezinárodních

souvislostech, pořizuje ji ministerstvo, schvaluje vláda

c. Územně plánovací dokumentace

c1. zásady územního rozvoje (pro celé území kraje- uspořádání,

koridory, plochy pro veřejně prospěšné stavby,…)

c2. - např. pro celou obec, pro Prahu (pořízení, úhrada

nákladů - obec, která rozhodla o pořízení, zadání, koncept, návrh,

řízení o územním plánu, vydání územního plánu, změny)

pozn.: na základě rozhodnutí obce lze pořízeníúzemního plánu aregulačního plánu

c3. regulační plán - využití pozemků, uspořádání staveb, platnost 3r.

nahrazuje v řešené ploše územní rozhodnutí, 15 dnů vyvěšení, vydání

pozn.: žadatel může uzavřít smlouvu s vlastníky pozemků a staveb

rozhodov n v zem
Rozhodování v území

Umisťovat stavby, měnit využití území,… lze jen na základě územního

rozhodnutí nebo územního souhlasu

Pozn.: Územní rozhodnutí se nevydává pro území s vydaným regulačním plánem

Územní rozhodnutí(platnost 2 roky) :

a/ o umístění stavby –vymezuje pozemek, umisťuje stavbu, stanovuje její druh, účel, podmínky,…

rozhodnutí o umístění stavby nevyžadují : m.j. reklamní zařízení do 0,6 m2, stožáry

do výšky 8m, propustky, cirkusové stany do 200 osob, opěrné zdi do 1m výšky

b/ o změně využití území – stanovuje nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití, vyžaduje se u ploch přes 300 m2 (např. rušení parků)

c/ o změně stavby ao změně vlivu stavby na využití území – stanoví podmínky pro změnu stavby a její nové využití, vyžaduje se u nástaveb, přístaveb, podstatných změn ve způsobu užívání

d/ o dělení nebo scelovánípozemků – stanovuje podmínky pro nové rozdělení nebo scelování pozemků, lze jen na základě žádosti podané všemi vlastníky pozemků

e/ o ochranném pásmu – rozhodnutí chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí či negativními účinky (např. 22kV)

zemn zen
Územní řízení
 • Územní rozhodnutí–stavební úřad jím schvaluje navržený záměr

- po nabytí právní moci územního rozhodnutí předá stavební úřad žadateli jedno

vyhotovení ÚR s ověřenou grafickou přílohou

- ÚR pozbývá platnosti, nebylo-li v době platnosti požádáno o stavební povolení

- stavební úřad může rozhodnout i o zjednodušeném územním řízení

 • Územní souhlas – postačí u staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení -např. stavby pro reklamu,stavby umisťované v uzavřených prostorech a jiné
 • nově je řešena otázkapředkupního práva k pozemkůmvymezených v územním či regulačním plánu pro veřejně prospěšnou stavbu (obec má předkupní právo za cenu obvyklou zjištěnou posudkem znalce)
 • novela stavebního zákona řeší ináhradu za změnu v území – tj. vlastníkovi, jehož práva jsou dotčena (např. stavební uzávěrou) náleží náhrada v penězích
slide70
dokumentace záměru

event.“veřejnoprávní smlouva“

územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby

případně spojené řízení tj. dokumentace záměru a dokumentace pro stavební povolení

dokumentace pro stavební povolení

certifikát autorizovaného inspektora (1.cesta)

nebo stavební řízení (2.cesta)

a výsledek: „stavební povolení“

dokumentace pro provedení stavby, AO

realizace

územní souhlas pro stavby dle § 103, případně územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby

stavba na ohlášení

dokumentace stavby na ohlášení, AO

(situační nákres, jednoduché

výkresy)

ohlášení

realizace

Postup výstavby podle stavebního zákonaZásady územního rozvojeÚzemní plán obceRegulační plánstavba na stavební povolení stavba na ohlášení

pokra ov n postup v stavby podle stavebn ho z kona realizace stavby stavbyvedouc
a/ oznámení stavebnímu úřadu

(§ 120) 30 dnů před započetím užívání

vyhotovení geometrického plánu

závěrečná kontrolní prohlídka

stavby

dokumentace skutečného

provedení

Stavbu lze užívat, pokud to stavební úřad v uvedené lhůtě nezakáže

užívání stavby

b/ kolaudační souhlas (§122)

vydává se u veřejně-prospěšných staveb – nemocnice, školy,…a u staveb s předepsaným zkušebním provozem, u kulturních památek

Vyhotovení geometrického plánu

závěrečná kontrolní prohlídka

stavby

dokumentace skutečného

provedení, doložení stanovisek

dotčených orgánů, doloží-li stavebník žádost certifikátem AI - může stav.úřad upustit od kontrolní prohlídky stavby

užívání stavby

pokračováníPostup výstavby podle stavebního zákonarealizace stavbystavbyvedoucí
stavebn zen 109
Stavební řízení§ 109
 • účastníkem stavebního řízení je:

- stavebník

- vlastník stavby (na níž má být provedena změna …)

- vlastník pozemku (na které se má stavba provádět, není-li stavebníkem)

- vlastník sousedního pozemku - bude-li stavbou dotčeno jeho vlastnické právo

- společenství vlastníků (např. panelové domy), účastníkem NENÍ nájemce

 • Žádost o stavební povoleníobsahuje základní údaje (stavebník, název stavby, místo, pozemek, projektant apod.)

k žádosti se přiloží: - doklad o vlastnickém právu

- 2 x projektová dokumentace (výjimečně 3x)

- závazná stanoviska

- plán kontrolních prohlídek stavby

- stavební úřad přezkoumá: úplnost dokumentace, zda je zpracována oprávněnou osobou, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, zda podklady vyhovují stanoviskům uplatněných dotčenými orgány apod.

- stavební úřad buď svolá (min. 10 dnů předem) ústní jednání spojené s ohledáním na místě, taktéž může od ústního jednání upustit

stavebn povolen 115
Stavební povolení§ 115
 • stavební úřad stanoví podmínky a to i pro užívání a rozhodne o námitkách účastníků řízení
 • dále stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem kontrolních prohlídek stavby
 • dále stanoví zda stavbu bude možno užívat JEN na základě kolaudačního souhlasu
 • po nabytí právní moci zašle stavební úřad jedno ověřené paré dokumentace a štítek STAVBA POVOLENA
 • stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let

stavební úřad může uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby - tato nahradí stavební povolení

zkr cen stavebn zen
Zkrácené stavební řízení
 • při uzavření smlouvy mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu
 • v takovém případě stavebník na stavební úřad doloží 2 x dokumentaci a certifikát vydaný autorizovaným inspektorem
 • autorizovaný inspektor vydáním certifikátu garantuje, že navržená stavba vč. zapracování příslušných stanovisek může být provedena
 • dokumentaci opatří svým razítkem , vč. data a podpisu, připojí plán kontrolních prohlídek stavby, závazná stanoviska účastníků řízení,…
u v n staveb 119
Užívání staveb§ 119
 • Stavba jež vyžadovala stavební povolení, ohlášení, či jí předcházela veřejnoprávní smlouva, nebo na ní byl vydán certifikát AI a je dokončena, případně pokud je dokončena její samostatná a provozuschopná část – se může užívat.
 • Stavbu lze užívat na základě: a/ oznámení

b/ kolaudačního souhlasu

Dále musí být stavebníkem provedeny (vyhodnoceny) předepsané zkoušky.

Oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby musí být 30 dnů předem.

Užívání může být započato do 30 dnů od oznámení pokud ho stavební úřad nezakáže.

Stavební úřad toto může učinit, když při závěrečné kontrolní prohlídce stavby zjistí, že stavba je v rozporu se stavebním povolením či ohlášením, že ohrožuje bezpečnost, životní prostředí a jiné.

Účastníkem řízení o užívání stavby je pouze stavebník.

u v n staveb pokra ov n dost
Užívání staveb– pokračováníŽádost

1/ žádost o oznámení užívání či kolaudační souhlas

2/ dokumentace skutečného provedení stavby

(v případě změn, u dopravních staveb a staveb

technické infrastruktury – vždy dokumentace

skutečného provedení! stavby).

Dokumentaci stavební úřad ověří (1x pro úřad,

1 x pro stavebníka).

Při změně vlastníka se dokumentace předává !

– např. prodej RD,…

3/ je-li stavba evidována v KN, dokládá se také

geometrický snímek

slide77
Kolaudační souhlasu staveb u kterých budoucí uživatelé nemohou ovlivnit vlastnosti – nemocnice,školy stavby dopravní infrastruktury,…)
 • Na základě žádosti stavebníka stavební úřad do 15 dnů svolá závěrečnou kontrolníprohlídku stavby a uvede seznam dokladů, jež stavebník předloží.
 • Na základě prohlídky, přezkoumání - zda stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením či ohlášením,… stavební úřad vydá doklad o povoleném účelu užívání stavby.

Poznámka: Kolaudační souhlas není správním

rozhodnutím !!!

p ed asn u v n stavby zku ebn provoz zm na u v n stavby
Předčasné užívání stavby - může být vydáno časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby ještě před jejím dokončením a to pokud rozsah nedokončení nemá podstatný vliv na užívání stavby.

Zkušební provoz - zkušební provoz se provádí za účelem ověření funkčnosti a vlastností stavby. Může být stanoveno např. i již ve stavebním povolení.

Změna užívání stavby - stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému ve stavebním povolení, v ohlášení stavby, v certifikátu AI, kolaudačním souhlasu, v oznámení o užívání stavby.

Změna je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.

Předčasné užívání stavby Zkušební provozZměna užívánístavby
z kon 191 2008 sb novela kter m se m n z kon 183 2008 sb o zemn m pl nov n a stavebn m du
Zákon 191/2008 Sb. (novela), kterým se mění Zákon č. 183/2008 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • Povolování souboru staveb – změna oproti Zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • Plot výšky 1,8 m hraničící s veřejným prostranstvím
asov sled innost pro po zen stavebn ho d la stavby s ohledem na smluvn vztahy
Časový sled činností pro pořízení stavebního díla (stavby) s ohledem na smluvní vztahy

Stavebník, investor projektant zhotovitel

___________________________________________________________________________________

pořízení pozemku + kupní smlouva

___________________________________________________________________________________

 • formulování zadání
 • výběr projektanta
 • zajištění studie stavby uzavření smlouvy
 • odhad ceny stavby o dílo s projektantem

(např. pomocí ukazatelů) na studii

 • též i smluvní vztah na

případnou inženýrskou činnost

__________________________________________________________________________________

 • zajištění dokumentace uzavření smlouvy o dílo

stavby pro územní řízení s projektantem na tento

stupeň dokumentace

 • zajištění rozhodnutí

o umístění stavby

 • (na tuto činnost si může

smluvně zajistit

inženýrskou organizaci

např. mandátní smlouva

nebo smlouva o dílo)

___________________________________________________________________________________

slide81
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

zajištění dokumentace uzavření smlouvy o dílo

pro stavební řízení investora s projektantem na tento

stupeň dokumentace

 • zajištění stavebního povolení

(na tuto činnost si může

smluvně zajistit

inženýrskou organizaci,

taktéž lze využít služby

autorizovaného inspektora)

např. mandátní smlouva

nebo smlouva o dílo

_______________________________________________________________________________

 • zajištění zadávací uzavření smlouvy o dílo

dokumentace (dokumentace investora s projektantem

pro výběr zhotovitele)

lze využít služby inženýrské

organizace - např. na smlouvu

o dílo či mandátní smlouvu

_______________________________________________________________________________

slide82
poptávka na zhotovení zpracování podkladů

stavbypodání nabídky

součástí nabídky může být i návrh smlouvy o dílo

ze strany potencionálního

dodavatele

např.: v případě veřejné soutěže:

výzva zhotovitelům na účast

v soutěži

zpracování návrhu smlouvy o dílo

na dodávku stavebního díla

 • též lze řešit spoluprací

s inženýrskou organizací

_____________________________________________________________________________

výběr zhotovitele či

vyhodnocení soutěže lze využít spolupráce

projektanta (podklady) při

zadání stavby zhotoviteli

…. na smlouvu o dílo

 • též lze řešit spoluprací

s inženýrskou organizací

____________________________________________________________________________

slide83
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • uzavření smlouvy o dílo uzavření smlouvy

(i (smluv)mezi stavebníkem o dílo se stavebníkem

a zhotovitelem stavby

na realizaci díla

 • též podle dodavatelského

systému je možno stavbu

realizovat za spolupráce

více dodavatelů, vč.

dodavatelů technologie

 • i za účasti inženýrské

organizace uzavření smluv o dílo mezi vyšším dodavatelem

stavby a jeho podzhotoviteli

(subdodavateli),…

_____________________________________________________________________________

slide84
__________________________________________________________________________________________________________________________________

podle obsahu smlouva o dílo na

smluvního vztahu se vyhotovení dokumentace

zhotovitelem pro provedení stavby

zajištění vyhotovení

realizační dokumentace

pro provedení stavby

________________________________________________________________

zajištění výkonu výkon autorského

technického dozoru dozoru dle smlouvy

(vlastními kapacitami o dílo

nebo smluvně na základě realizace stavby

smlouvy o dílo či mandátní

smlouvy

stavební management

manažer realizace

_________________________________________________________________

slide85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • dílčí smlouvy v průběhu realizace

(např. na dodávku vody,…)

převzetí stavby příprava dokladů pro uvedení

stavby do užívání– revize

elektroinstalace,zkoušky

těsnosti,

vyhotovení geometrického

plánu u nové stavby a

zanesení do evidence katastru

nemovitostí

předání stavby

______________________________________________________________________________

 • U staveb povolených do

do 31.12.2006 kolaudační

řízení + kolaudační rozhodnutí

dle zák.č.50/1976Sb.,

 • U staveb povolených po

1.1.2007 dle zák.č. 183/2006Sb.

„oznámení“ nebo

„kolaudační souhlas“

______________________________________________________________________________

Rozdílnost přístupu v celém procesu : již ve fázi předinvestiční, zda je stavba tzv. na klíč a pod.

slide86
Smluvní vztahy a Zákon o veřejných zakázkách, koncesní zákon – probíráno v předmětu Stavební a smluvní právo
 • samostatné opakování – k dispozici za vlnkou

Ve zkouškovém testu z předmětu INŽ budou

zařazeny i otázky základního charakteru

z těchto oblastí

Na přednášce ukázka práce s tabelárním přehledem – viz. „Schéma postupu….“

tendrov zen
Tendrová řízení
 • V ČR přibývá zahraničních investic.
 • Investoři předkládají tendrové podklady, které jsou rozdílné od českých.
 • Čeští dodavatelé se díky nezkušenosti v tendrových řízeních často stávají neúspěšní (nikoliv z důvodů realizačních).
 • Vlastní vyplnění předloženého tendru požaduje vypisovatel důsledně

v souladu s předepsanou metodikou a nedodržení těchto zásad tak

v mnoha případech vede k vyřazení uchazeče z tendrového řízení.

Proto se řada poradenských firem specializuje na:

- zastupování v tendrovém řízení zahraničních investorů

- na spolupráci při vypracování předloženého tendru, včetně

výkladu jeho podmínek a projednání s vypisovatelem

- poradenskou činnost, kdy u německy a anglicky mluvících

investorů upozorňují na jednotlivá specifika tendrů

- spolupráci, která končí podepsáním smlouvy s vypisovatelem

tendr na allianz arenu v mnichov fotbalov superstadion tsv 1860 a bayern
Tendr na Allianz Arenu v Mnichově – fotbalový superstadion TSV 1860 a Bayern

Turn- und Sportverein München von 1860 (2nd Bundesliga2006-07)

 • u dálnice od Norimberka do Mnichova
 • tendr vyhrála švýcarská architektonická kancelář

Herzog&de Meuron

 • rozpočet byl 340 mil.eur (cca 9 500 mil. Kč)
 • membránová střecha 68 000 m² je největší membránovou střechou na světě
 • výška 55 metrů
 • 25 000 světel
 • stadion otevřen v květnu 2005
 • výstavba trvala necelé 3 roky
 • dostupnost v rámci Mnichova metrem, interval 2 minuty, hodinová kapacita metra 21 000 cestujících
tendrov zen komplexn zen stavebn ch projekt
Tendrová řízení - komplexní řízení stavebních projektů

Náplní je:

 • vytvoření optimální organizační struktury projektu
 • zavedení agendy projektu
 • zpracování časového plánování a jeho pravidelného vyhodnocování
 • sledování změn projektu, zakomponování do agendy
 • koordinace stavebních prací
 • uplatňování víceprací a způsobu předkládání fakturace,….

V případě zastupování investoraprovádějí poradenské firmy:

 • zastupování v tendrovém řízení, včetně jeho vyhodnocení a doporučení dodavatele stavby
 • sledování a aktualizaci časového plánování
 • koordinaci stavebních dodavatelů a technologických dodávek (v případě více smluv a dodavatelů)
 • kontrolu fakturace dodavatelů a předkládaných víceprací až do předložení konečné faktury dodavatele.
palladium praha 1 b val kas rny nyn 200 obchod 20 kav ren stovky kancel
Palladium Praha 1 bývalé kasárny, nyní 200 obchodů, 20 kaváren, stovky kanceláří,…
 • Německá firma Hannover Leasing koupila areál prostřednictvím realitní společnosti European Property Development
 • European Property Development koupil kasárna od ministerstva obrany v roce 1994 za 911 mil.Kč.
 • Následně bylo investováno za přispění Evropské banky a rakouské společnosti Immofinanz 6,6 mld.Kč.
 • Celkové náklady: 7,5 mld.Kč
 • kupní cena tajena
 • tržní hodnota 530 mil. Eur (cca 15 mld. Kč)

VELMI VÝHODNÉ ZHODNOCENÍ !!!

slide91

Společnost IBM vyhrála tendr na digitální státní pokladny.

Výběrová komise se rozhodovala mezi dvěma subjekty.

Informovalo o tom ministerstvo financí 26. 9. 2008

„Komise posuzovala nabídku společnosti IBM Česká republika s.r.o. a jednomyslně rozhodla, že tato nabídka splňuje veškeré požadavky Ministerstva financí a zákona o zadávání veřejných zakázek, a doporučila ministrovi financí uzavřít se společností IBM smlouvu.“

IBM nabídla ministerstvu cenu 2,19 miliardy korun. Kromě ní komise ještě zvažovala nabídku od firmy Indra Czech Republic. Ta však nakonec byla vyřazena pro nesplnění kvalifikačních požadavků.

Tendr se týkal Centrálního účetního systému a Rozpočtového informačního systému.

Zbývající dva systémy - Platební styk a Řízení státního dluhu - jsou již v provozu. Systém platebního styku provozuje Česká národní banka.

Celý projekt má za cíl propojit všechny státní organizace, jejichž hospodaření bude možné detailně sledovat. Celý systém by měl být spuštěn v optimálním případě na přelomu let 2009 a 2010.

slide92

Tendr … veřejná soutěž, výzva k podání nejvýhodnějšího návrhu služby.

Veřejný tendr = veřejná soutěž na státní zakázku

v t zem miliardov ch tendr les r lst trhanov
Vítězem miliardových tendrů Lesů ČR LST Trhanov
 • Tendry určí, které firmy budou ve státních lesích pracovat v letech 2008 až 2010.
 • Celkem LČR vypsaly 257 tendrů v souhrnné hodnotě přibližně 10,6 miliardy korun.
 • Firmy do nich podaly 2549 nabídek.
 • Nejvíce zakázek z miliardových tendrů na lesní práce státního podniku Lesy České republiky (LČR) získala společnost LST z Trhanova na Domažlicku.
 • LST podala nabídky do 147 tendrů, tedy na více než polovinu soutěží.
 • Roční tržby LST, která má asi 500 zaměstnanců, se pohybují kolem půl miliardy korun.
 • Ročně se ve státních lesích těží kolem osmi milionů metrů krychlových dříví.
claimov agenda
Claimová agenda

claim - tvrdit

požadovat

pohledávka

nárok

právo

uplatňovat nárok

žádat

vymáhat

domáhat ……..

Claim agent likvidátor škod

claimov agenda1
Claimová agenda

Představuje specifickou činnost, která je prováděna zejména

v případě smluv se zahraničním investorem, protože ve většině případů

z nich přímo vyplývá.

Metodika agendy je podmíněna typem smlouvy a obvyklou praxí.

Postupy jsou rozdílné v případě smluv uzavřených na základě podmínek VOB a BGB či podle smluv na základě dodacích podmínek FIDIC.

Agenda může být vedena:

a/ investorem, kdy je jejím cílem zdokumentování všech zavinění dodavatele během výstavby

b/ dodavatelem, slouží především jako prostředek pro uplatňování požadavků dodavatele vůči investorovi.

claimov management ad b
Claimový managementad b

např. kniha:

Řízení stavebních projektů - claimový management

autor: Milan Orelíny, vydal C.H.Beck, Praha 2005

Obsah: vícepráce a dodatky , předkládání požadavků dodavatele nad

rámec původně uzavřené smlouvy s investorem

Vyspecifikování – vzniku víceprací, nutného času na provedení prací,

vyčíslení dodatečných nákladů

Popisuje: způsoby předkládání požadavků dodavatelů vůči investorovi,

projektantovi, podrobných rozdíly v podmínkách smluvní praxe

Počet podmínek po vstupu ČR do EU stále narůstá.

c le a v stupy z claimov agendy
Cíle a výstupy z claimové agendy

Požadavky mohou vyplynout:

- z nejasných smluvních ujednání s investorem, z již uzavřené smlouvy

- z provedených nutných víceprací ze strany dodavatele (technologie)

- z předkládaných požadavků investora na provádění víceprací

- případně vyplývají ze změn projektové dokumentace.

Cílem a výstupem z claimové agendy je:

kvalifikované předložení a posouzení dodatečných

požadavkůinvestora či dodavatele vyvolaných dalším zvýšením nákladů, včetně jejich finančního vyčíslení, termínových dopadů na průběh výstavby,…

Agenda má nezastupitelnou funkci zejména v případě více dodavatelů stavby, v případě návaznosti stavebních a technologických prací nebo předpokládaného sporu s investorem.

souvislost in en ringu a externalit
Souvislost inženýringu a externalit

Externalita … důsledek chování jednoho subjektu v dopadu na jiné subjekty bez dopadu na peněžní toky

Pozitivní externality … společenský výnos je vyšší než soukromý

Negativní … společenské náklady jsou vyšší než soukromé

Reciproční … mají prospěch oba subjekty bez finančního plnění

Stát zasahuje do externalit formou regulací (státní regulace, obchod s emisemi, ekologická daň, limitní povolení, dotace, …

MOTIVACE: výrobce dřevostaveb bude platit nižší sazby daně protože pracuje s energeticky nenáročným materiálem, výrobce stavební oceli naopak bude platit velmi vysokou ekologickou daň. Pro zájemce o výstavbu RD to bude mít přínos v eko dostupnější formě bydlení.

Stavby … pozitivní externalita (vznik vlastní stavby), vazba na přírodu,krásno.. negativní (prach a hluk při výstavbě,…)

energetick t tky
Energetické štítky

Ukazují energetickou spotřebu při užívání stavby a zákazník tak může posoudit výběr investice z více pohledů.

Lze vyčíst: - energetické ztráty pláštěm budovy při vytápění

 • a výši provozních nákladů z technického a provozního zařízení v objektu
 • energetické ztráty přepočtené na množství Coₒ

Podle měřené spotřeby energie na podlahovou plochu (podobně jako je tomu u elektrospotřebičů

 • Hranice 7 energetických klasifikačních tříd pro budovy:Klasifikační třídaSlovní vyjádření klasifikace
 • A Velmi úsporná ≤ 0,3 méně než doporučená úroveň (pasivní domy)
 • B Úsporná ≤ 0,6 doporučená (nízkoenergetické domy)
 • C Vyhovující ≤ 1,0 požadovaná
 • D Nevyhovující ≤ 1,5 stávající (většina stavebního fondu v ČR do roku 2006)
 • E Nehospodárná ≤ 2,0 dtto
 • F Velmi nehospodárná ≤ 2,5 dvojnásobek stávající
 • G Mimořádně nehospodárná > 2,5 více než dvojnásobek stávající

Budovy, které dosáhnou horšího hodnocení než C, by neměly být stavebním povolením vůbec povoleny.

energetick t tky1
Energetické štítky

ČSN 730540-2/2002 (Tepelná ochrana budov – Část 2 : Požadavky).

ČSN 730540-2/2002 byla novelizována v roce 2005 a následně pak v roce 2007.

Obdoba energetického štítku u elektrospotřebičů.

Vypracování energetického štítku …metodika výpočtu.

Původní ČSN 730540-2/2002: hodnotící kritérium energetické náročnosti budovy takzvaný "stupeň energetické náročnosti" SEN.

 • SEN = 100 x eV / eV,N  ( eV - vypočtená měrná potřeba tepla při vytápění, eV,N - požadovaná normová měrná potřeba tepla při vytápění )

Novela ČSN 730540-2 z roku 2005 nahradila hodnotící kritérium energetické náročnosti budov SEN tzv."stupněm tepelné náročnosti" STN. Toto kritérium již nepracuje s měrnou spotřebou energie, ale s průměrným součinitelem prostupu tepla.

 • STN = 100 x Uem / Uem,N ( Uem - vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla, Uem,N - požadovaný normový průměrný součinitel tepla)
slide101

ČSN 730540-2 z roku 2007 nahradila hodnotící kritérium energetické náročnosti budov STN takzvaným " klasifikačním ukazatelem "  CI, který pracuje rovněž s průměrným součinitelem prostupu tepla jako v předchozím případě.

Hodnotící kritérium CI je počítáno v zavislosti na tom, zda je vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla větší nebo menší než normový součinitel prostupu tepla, případně větší nebo menší než průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu.

 • a) je-li Uem menší nebo rovno Uem,rq  pak CI=Uem / Uem,rq
 • b) je-li Uem větší než Uem,rq a zároveň je-li Uem menší nebo rovno Uem,s pak
 •    CI=1 + ( Uem- Uem,rq ) / ( Uem,s - Uem,rq )
 • c) je-li Uem větší než Uem,s  pak  CI= 1 + Uem / Uem,s
 • kde je Uem - průměrný vypočtený součinitel prostupu tepla
 •            Uem,rq - průměrný požadovaný normový součinitel prostupu tepla
 •            Uem,s - průměrný ssoučinitel prostupu tepla stavebního fondu

V praxi dochází poměrně často k záměně jednotlivých kritérií a následně pak k různým nedorozuměním.

V současné době je pochopitelně jediným platným hodnotícím kritériem hodnocení pomocí klasifikačního ukazatele CI dle ČSN 730540-2/2007.

energetick t tky budov povinnost od 1 1 2009
Energetické štítky budov povinnost od 1. 1. 2009
 • Od 1. ledna roku 2009 podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb.o energetické náročnosti budov budou muset být při stavbách a  rekonstrukcích budov s podlahovou plochou větší než 1000 m2 povinnou součástí stavební dokumentace také tzv. energetické štítky budov.
 • Zákon č. 406/2000 Sb.o hospodaření energiíse změnami:359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb.
 • Dle zákona bude muset existovat energetický štítek u každé nové stavby přesahující zmiňovanou výměru, ale bude jej muset mít i každá (tedy i starší) nemovitost nabízená přes realitní kancelář. 
 • Zpracování: specialista v oblasti tepelných izolací, energetický auditor. V současné době zpracovává tyto dokumenty za úplatu řada firem.
 • Programy SW např. Louisa a Alois (energetické audity pro žádosti o podporu fyzických osob ze Státního fondu životního prostředí pro rok 2004).
podm nky fidic v r v r erven kniha lut kniha st brn kniha zelen kniha a dal nov knihy
Podmínky FIDIC v ČRv ČR „Červená kniha“, „Žlutá kniha“, „Stříbrná kniha“, „Zelená kniha„ a další nové knihy

Čeští dodavatelé uzavírají i smlouvy na základě smluvních podmínek využívaných v zahraničí, se kterými ale často nemají dostatek zkušeností (v ČR se standardně uzavírají smlouvy podle Obchodního zákoníku).

 • Se zahraničními investory je často uzavírají i podle:

VOB , používané německými investory

FIDIC, užívané v  mezinárodní

stavební praxi

podm nky fidic v r pokra ov n
Podmínky FIDIC v ČR- pokračování
 • České firmy se s  podmínkami FIDIC seznámili již v  minulosti při výstavbě v zahraničí (arabské země, …).
 • V posledních letech jsou v ČR využívány především u projektů Phare a ISPA, financovaných z prostředků Evropské unie.
 • Podíl uplatňování podmínek FIDIC na našem trhu roste.
 • Je proto nutné znát nejen tyto podmínky, ale především jejich výklad, praktickou aplikaci a zásadní rozdíly v  porovnání s u nás zavedenou praxí.
 • Obecně ale platí, že podmínky FIDIC jsou považovány našimi dodavateli za nepřiměřené, jednostranné a zásadně zvýhodňující objednatele - i když dodavatelům ze zahraničí s ohledem na jinou praxi tak rozhodně nepřipadají.
podm nky fidic v r pokr
Podmínky FIDIC v ČR - pokr.

Dodavatelé,ale i některé právní kanceláře argumentují tvrzením,

že podmínky FIDIC jsou neplatné, protože odporují našim

zákonům, především Obchodnímu zákoníku.

Uvedené tvrzení ale neodpovídá skutečnosti, protože podmínky

FIDIC pouze rozšiřují OZ, který je pro podmínky smluv na

dodávky stavebních prací v případě složitějších projektů

nedostatečný.

I když mají čeští dodavatelé k podmínkám FIDIC množství

výhrad, částečně způsobených neznalostí jiných smluvních

podkladů a jiné praxe, ve světě nejsou k dispozici jiné smluvní

podklady, které by byly zpracovány s takovou důsledností,

mírou podrobnosti a provázáním jednotlivých článků smlouvy.

vznik podm nek fidic
Vznik podmínek FIDIC

Původní podmínky dodávek FIDIC byly zpracovány Fédération Internationale

des Ingénieurs Conseils - Mezinárodní federací konzultačních inženýrů, která

má sekretariát v Lausanne ve Švýcarsku.

 • Podmínky FIDIC jsou užívány i jako smluvní podmínky ve výběrových řízeních Světové banky a Evropské banky
 • Světová banka používá podmínky FIDIC pro nabídkové řízení pro stavební práce, které jsou označovány jako SBD Works (Sample Bidding Documents for Civil Works).
 • Banka rozlišuje stupeň závaznosti podkladů:

- doporučené podklady (recommended)

- doplňujícími podklady (optional)

Podmínky FIDIC jsou používané též jako celé přílohy smluv na

dodávky stavebních prací.

d vod roz en podm nek fidic po sv t
Důvod rozšíření podmínek FIDIC po světě

V každé zemi platí jiné specifické podmínky, zákony, normy, jazyk atd.

Přesto došlo k rozšíření jedné smluvní praxe prakticky po celém světě.

Důvody:

flexibilita podmínek a univerzální použití prakticky pro všechny

druhy stavebních prací a technologií, a to nezávisle na:

- rozsahu prací

- způsobu dodávek stavebních prací (generální

dodavatel, smlouvy na subdodávky stavebních

prací, řízení projektů formou projektového

managementu)

- podílu místních specifik.

podm nky fidic probl my
Podmínky FIDIC - problémy
 • problémem podmínek FIDIC může být již jejich překlad
 • oficiální verze anglického překladu do českého jazyka není
 • v současnosti je k  dispozici kromě základní anglické verze – verze arabská, francouzská, španělská, japonská a ruská
 • překlad textu pro dodavatele je nespornou výhodou, slovní spojení nebo některé technické termíny nejsou při projednávání smluv zcela srozumitelné
 • již vlastní dělení prací např. na elektrické a strojní (electrical and mechanical works) neodpovídá naší užívané praxi nejen vlastním názvem, ale především jejich obsahem
podm nky fidic probl my pokra ov n
Podmínky FIDIC – problémy - pokračování

Doporučuje se:

 • používat verzi v anglickém jazyce (originální verzi) a překlad používat pouze pro kontrolu smluvního textu
 • anglický právní řád a precedenční právo, odborná terminologie, dlouhé a ne vždy srozumitelné věty rovněž neulehčují dodavateli práci se smluvními body
 • použití jiného právního řádu je ale prakticky vyloučeno
 • výsledky soudních sporů, vedených na základě podmínek FIDIC, nejsou zveřejňovány a nelze proto využít tento zdroj informací pro další poučení
dal v voj podm nek fidic
Další vývoj podmínek FIDIC
 • Podmínky FIDIC reagují na vývoj v oblasti stavebnictví a projektů ve světě vydáváním dalších verzí podmínek, které představují jednotlivé typy knih
 • Původní podmínky … tzv. označované jako Červená kniha(The Red Book) vycházely z podmínek Britského svazu inženýrů (British Institution of Civil Engineers).
 • Podmínky ze Stříbrné knihy zohledňují výstavbu nejen ve veřejném sektoru pro vládní organizace, ale jsou rovněž použitelné pro privátní sektor.
 • Pro dodávky zařízení velkého rozsahu, komplexní projekty nebo dodávky investičních celků jsou užívány podmínky Žluté knihy (TheYellow Book).

Ve světě se již v roce 1998 od barevného značení smluvních verzí upustilo,

přesto jsou tak nadále ve stavební praxi, resp. hovorové praxi, označovány.

dal v voj podm nek fidic pokr
Další vývoj podmínek FIDIC – pokr.

V aktualizovaných vydáních podmínek FIDIC jsou zohledňovány komisí pro přípravu smluvních podmínek (FIDIC Drafting Committee) praktické připomínky dodavatelů a rovněž výsledky právních sporů, vedených na základě uzavřených smluv.

 • Např. změny podmínek FIDIC byly vydány jako tzv. Červená kniha (The NewRed Book) a Žlutá kniha (The New Yellow Book) v roce 1999, přičemž byla zavedena i tzv. zkrácená verze smlouvy (Short Form of Contract).
 • Vydání této verze předcházely podmínky smluv pro dodávky na klíč (Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects) a v roce 1998 byly zveřejněny podmínky Conditions of Contract for Plant and Design-Build.

Například: Smluvní podmínky pro elektrické a strojní práce (Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works) jsou v praxi označovány jako podmínky FIDIC E&M.

podm nky fidic v p pad projektov ch prac
Podmínky FIDIC v případě projektových prací

Specifickým případem jsou podmínky dodávek, kdydodavatel

odpovídá rovněž za projektové práce.

Při komplexních dodávkách, rozsáhlejších projektech stavebních

a technologických částí nebo dodávkách investičních celků, tak

dodavatel zabezpečuje projektové práce ve vlastní režii.

 • Obecná odpovědnost za projektové práce, nositelem kterých je u nás ve většině případů projektant, je tak přenesena na stranu dodavatele stavby.
 • Předpokladem pro to je ochota investora přenést riziko, vyplývající z projektových prací, na stranu dodavatele.
 • Důvodem ze strany investora je snaha o zkrácení procesu přípravy a vlastní výstavby tak, že tyto činnosti probíhají prakticky současně.
 • Výhodou uvedeného způsobu dodávek vč. projektových prací je úspora času na straně investora, i když na druhé straně je proces schvalování dokumentace někdy zdlouhavější a může tak celkové termíny výstavby prodloužit.
podm nky fidic v p pad projektov ch prac pokr
Podmínky FIDIC v případě projektových prací – pokr.
 • Kdo odpovídá a je zpracovatelem projektové dokumentace musí být uvedeno již v podmínkách výběrového řízení s definováním požadavků na projektové práce a popsáním přiměřené míry podrobností.

Často dokumentace předložená investorem nesplňuje ani

parametry dokumentace pro stavební povolení a má prakticky

jen charakter studie.

Pozn.: velmi často také předkládaná projektová dokumentace investorem vykazuje množství chyb, nesoulad podkladů, dokumentace má někdy nízkou vypovídací schopnost.

 • I když je cena dodavatele vyšší, než součet nákladů na projektování a vlastní realizaci, protože riziko dodavatele, obsažené v nabídkové ceně je vyšší, je tento způsob dodávek, označován v praxi jako D-B (design-build), užíván stále více.
podm nky fidic v p pad projektov ch prac pokr1
Podmínky FIDIC v případě projektových prací – pokr.
 • Riziko chyb, vyplývajících z projektové dokumentace je sice na straně dodavatele, ale od investora se vyžaduje průběžná kontrola projektových prací a odsouhlasení dílčích výstupů projektování.
 • Projektové práce si pak dodavatel zabezpečuje na vlastní náklady formou subdodávky, obvykle na základě smlouvy s projektovou organizací.
 • Pro dodavatele stavby je v praxi ale problematické ručení - jeho výše v roli i jako projektanta, obvykle nepokryje všechny případné škody, způsobené projektovou činností (viz.zřícený most v 07/2007 v USA ).
 • Pro investora je v případě dodávky vč. projektu důležité, že podíl dodatečných požadavků - claimů z  důvodů chyb v projektové dokumentaci je podstatně nižší, než v případě jiných způsobů dodávek, když na úkor vyšší ceny.
 • Vícenáklady pro investora tak představují pouze přímé požadavky investora na změny nebo požadavky konečného uživatele, případně nájemců (v případě komerčních objektů).
 • Uvedenému způsobu dodávek odpovídá např.verze podmínek FIDIC D-B
rozsah a pou it v eobecn ch a zvl tn ch podm nek fidic
Rozsah a použití Všeobecných a Zvláštních podmínek FIDIC

Vlastní smlouva s využitím podmínek FIDIC představuje často rozsah

pouze i jen 2-4 strany textu a na druhé straně obsahuje rozsáhlé přílohy,

které představují především obchodní a technické podmínky smlouvy

a technické specifikace.

ČILI: na první pohled disproporce rozsahu smlouvy a jejich příloh

překvapí.

Podmínky smlouvy pro dodávky stavebních prací

(Conditions for Contracts for Works of Civil Engineering

Construction), označované jako Červená kniha (The Red Book), jsou

nejvíce užívanou částí podmínek FIDIC, přičemž jsou děleny na:

- Všeobecné dodací podmínky (Part I - General Conditions)

- Zvláštní dodací podmínky (Part II - Conditions of Particular

Applications)   

rozsah a pou it v eobecn ch a zvl tn ch podm nek fidic pokr
Rozsah a použití Všeobecných a Zvláštních podmínek FIDIC- pokr.
 • Obě části podmínek (všeobecných i zvláštních) jsou odvolávkami v textu vzájemně provázány a vychází ze stejných principů, mají jasné dělení a ohraničenou platnost.

Všeobecné dodací podmínky (např. verze z r. 1999) tvořila

25 kapitol a 77 článků a popisovala práva a povinnosti smluvních

stran, které vycházely z obvyklých stavebních smluv.

 • Vnitřní provázanost jednotlivých částí, stejně tak jako celých kapitol podmínek, je jednoznačná.
 • Každá změna některé z části podmínek tak má dopad na další podmínky

a smluvní závazky dodavatele.

 • Na druhé straně mají změny tzv. zvláštních podmínek, které jsou specifické pro každý projekt a smlouvu, pouze omezený dopad na všeobecné dodací podmínky.
rozsah a pou it v eobecn ch a zvl tn ch podm nek fidic pokr1
Rozsah a použití Všeobecných a Zvláštních podmínek FIDIC- pokr.
 • Pokud jsou obsahem první části všeobecné podmínkyGeneral Conditions), ve druhé části Zvláštní dodací podmínky(Conditions of Particular Applications) jsou tam zahrnuty i specifické podmínky a ujednání smluvních stran.

Ty mají charakter alternativních řešení, které může objednatel použít v závislosti na místních podmínkách, specifikách projektu, zákonech, místní měně, platbách.

 • Obsahem zvláštních podmínek je použití jazyka smlouvy, norem, bankovních záruk, sídla rozhodčího soudu atd.
 • Při vlastní kontrole smluvních podmínek dodavatel prověřuje nejprve rozsah Zvláštních dodacích podmínek, které mají charakter seznamu nebo doplnění do Všeobecných podmínek.
 • Zvláštní dodací podmínky bývají kratší, než rozsah Všeobecných smluvních podmínek.
p edlo en nab dky na z klad podm nek fidic
Předložení nabídky na základě podmínek FIDIC
 • Při předkládání nabídky dodavatel lehce rozezná, kterou část Všeobecných podmínek požaduje investor změnit. Větší rozsah Zvláštních podmínek by měl dodavatele ihned upozornit na možná rizika projektu, i když je někdy tento rozsah odrazem nejistoty nebo nedostatku zkušeností autora podmínek, který s podmínkami nemá dostatečnou praxi a chce se tak pojistit.
 • Pokud Všeobecné podmínky představují přiměřenou míru rizika, z hlediska ceny - tak pro dodavatele představuje podstatně vyšší riziko text Zvláštních podmínek.
 • V praxi je dost případů, kdy dodavatel nezohlední požadavky investora ve formě Zvláštních dodacích podmínek v nabídkové ceně.
 • Obecně ale platí, že rozsah podmínek je specifický a závisí od jednotlivých případů a neexistuje proto kriterium o předepsaném nebo doporučeném rozsahu.
 • Tato skutečnost byla rovněž důvodem na rozdělení podmínek na Všeobecné a Zvláštní již při jejich tvorbě.
p edlo en nab dky na z klad podm nek fidic pokr
Předložení nabídky na základě podmínek FIDIC – pokr.
 • Podmínky FIDIC neuvádí kromě jiného zásadně použití norem, které si musí dodavatel samostatně dojednat s investorem - obvykle je požadavek na použití příslušných norem obsahem Zvláštních smluvních podmínek (S.C.C.).
 • Neznalost podmínek FIDIC v praxi vede často k tomu, že dodavatel ve výběrovém řízení připomínkuje Všeobecné dodací podmínky, případně mění a doplňuje jejich text – ale jen v některých částech, bez provázanosti !!!!!!
 • Rovněž v případě tzv. vyjednávacích smluv (negotiated contracts) připouští investor diskusi pouze v rozsahu Zvláštních dodacích podmínek, a to pouze v omezeném rozsahu.
 • Stále více jsou ale vypisována výběrová řízení, kdy jsou předkládány jiné typy smluv, v případě kterých jsou jakékoliv připomínky dodavatele vyloučeny. Tyto jsou označovány v praxi jako tzv. tendrovací smlouvy (tendered contract), kdy pro výběrové řízení platí zásada „take it

or leave it“ (vezmi to nebo to nech ležet).

p edlo en nab dky na z klad podm nek fidic pokr1
Předložení nabídky na základě podmínek FIDIC – pokr.
 • Většina investorů je přesvědčena, že při použití tendered contract se jedná o nejlepší způsob výběrových řízení a že uvedeným způsobem výběrového řízení jsou všechny problémy investora vyřešeny a cena díla nebude navýšena. V praxi je v tomto případě podáváno nejvíce claimů dodavatelů.
 • Tento stav je důsledkem toho, že:

- rozsah podkladů ve výběrovém řízení není vždy jasný,

jednoznačný

- pro dodavatele srozumitelný

- a minimálně zvláštní dodací podmínky nejsou s dodavatelem

projednány

Význam uzavřené smlouvy a její projednání je na straně investora

podceňováno a i když vládne diktát zákazníka, v praxi tak roste rozsah

dodatečných požadavků dodavatele, podaných po uzavření smlouvy.

 • Pokud dodavatel zahrne všechny nejasnosti a rizika do smlouvy s investorem, jeho cena se tak zvyšuje nad únosnou míru.
kontrola p edlo en smlouvy na z klad podm nek fidic
Kontrola předložené smlouvy na základě podmínek FIDIC

Rozdílné smluvní závazky dodavatele v porovnání s naší obchodní a stavební prací vyžadují kontrolu předložených podmínek FIDIC.

Vypracování rozboru investorem předložených podmínek výrazně snižuje riziko dodavatele z důvodu neznalosti těchto podmínek.

Dbát na PROVÁZANOST !

kontrolu podm nek fidic se doporu uje prov st minim ln v tomto rozsahu
Kontrolu podmínek FIDIC se doporučuje provést minimálně v tomto rozsahu:
 • která verze podmínek FIDIC byla investorem předložena?
 • je definován rozsah Zvláštních smluvních podmínek?
 • je definována nadřazenost podkladů a dokumentace?
 • jsou připomínky dodavatele zohledněny ve schvalovacím dopisu investora (Letter of Acceptance)?
 • jaké záruky požaduje investor?
 • jaké jsou rozhodující pravomoci na základě předložené smlouvy?
 • jsou definována rizika na straně investora, včetně působení vyšší moci?
 • je nutné připojištění dodavatele?

 Předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu na základě podmínek FIDIC je především znalost podmínek FIDIC v praxi a jejich podrobný rozbor.

innosti p ed uzav en m smlouvy fidic
Činnosti před uzavřením smlouvy FIDIC
 • Před uzavřením smlouvy s investorem se jedná zejména o :

- posouzení předložených smluvních podmínek

- stanovení odpovídající míry rizika, vyplývající

z předložené smlouvy na základě podmínek FIDIC.

Toto posouzení má charakter rizikového managementu (Risk Control), cílem kterého je kromě posouzení a stanovení rizika projektu zohlednění všech rizik a specifických podmínek předložené smlouvy v  nabídkové ceně dodavatele.

vyjedn vac smlouvy
Vyjednávací smlouvy
 • V případe tzv. vyjednávacích smluv (tendered contracts) připouští podmínky výběrového řízení rovněž projednání smluvních a dodacích podmínek s investorem.

V této části se jedná zejména o kontrolu a případné doplnění a projednání Zvláštních dodacích podmínek, jež jsou součástí smlouvy s investorem.

 • Projednání smlouvy mezi investorem a dodavatelem a vysvětlení jednotlivých článků tak v praxi výrazně snižuje riziko claimů, které jsou často důsledkem různého výkladu smluvních ustanovení.   
innosti po uzav en smlouvy b hem realizace prac
Činnosti po uzavření smlouvy (během realizace prací)
 • Značný rozsah specifik, které představují různé verze podmínek FIDIC, vyústil v praxi v osvědčený postup, kdy je v rámci konzultačních a poradenských služeb specializovaných firem či ze strany dodavatele stavby vytvořen organigram projektu, včetně popisu činností jednotlivých pracovníků dodavatele.
 • Zahraniční investoři již např. vědí, že firemní struktura a popis prací jednotlivých techniků našich dodavatelských firem často neodpovídají požadavkům dle podepsané smlouvy.
innosti po uzav en smlouvy b hem realizace prac pokr
Činnosti po uzavření smlouvy (během realizace prací) … pokr.
 • Též se stalo pravidlem, že prakticky od podpisu smlouvy předkládá dodavatel požadavky na vícepráce formou změn a požaduje tak navýšení původní smlouvy.
 • Vytvoření a zavedení metodiky claimové agendy a kontrola jejího plnění v praxi je komplexní službou, která je častá v případě velkých a složitých projektů, ale nalezne uplatnění také v případě menších projektů.
 • Pokud má dodavatel pochybnosti o výkladu již podepsané smlouvy s investorem, provede se v tomto období i rozbor smlouvy a smluvních podmínek.
innosti po uzav en smlouvy b hem realizace prac pokr1
Činnosti po uzavření smlouvy (během realizace prací) pokr.
 • Příprava a předložení většího claimu vůči investorovi pak vyžaduje nejen dobrou znalost zahraniční smluvní praxe, ale rovněž metodiky cenotvorby a zohlednění specifik celého projektu.
 • Poradenské firmy či dodavatel sám připravuje vyčíslení nákladů claimuv souladu s metodikou požadovanou smlouvou, ale rovněž i vyčíslení časových dopadů, způsobených stranou investora nebo dalšími účastníky výstavby.
 • Výsledkem rozboru je pak kromě stanovení rizika projektu rovněž doporučení pro další postupy s ohledem na průběh celého projektu.
fidic pozn mky
FIDIC – poznámky
 • Investor může používat i starší smluvní podmínky.
 • Není nikde předepsáno, že musí používat nejnovější smluvní podmínky.
 • Volba smluvních podmínek na dodávku prací je věcí vypisovatele.
 • Novější podmínky odpovídají více poslednímu vývoji v oblasti stavebnictví ve světě.
 • Smlouva na základě Obchodního zákoníku není pro projekty většího rozsahu a komplexnější projekty zásadně dostačující.
 • Má-li vyšší dodavatel stavby a investor uzavřenu smlouvu dle podmínek FIDIC je vhodné, aby i se subdodavatelem a projektantem byla uzavřena též podle podmínek FIDIC – lzena topoužít standardní verzi FIDIC
 • V praxi to znamená, že pokud dodavatel stavby neuzavře identickou smlouvu se subdodavatelem způsobem back-to back-contract, t.j. takzvaně 1:1,nemůže na subdodavatele přenést rizika, které pro

něj plynou z podmínek FIDIC na základě smlouvy uzavřené s investorem.

fidic pozn mky 2
FIDIC – poznámky 2

Za rizika plynoucí z této situace si pak odpovídá dodavatel sám

V případě více subdodavatelů mu narůstá i agenda a problém s nemožností přenesení smluvních podmínek FIDIC na subdodavatele se prohlubuje.

Rozsah nasmlouvaných prací při porovnání rozdílných

smluvních a dodacích podmínek, kterou představuje na jedné

straně FIDIC a na druhé straně u nás užívaný OZ – prostě není

identický.

Uvedené platí rovněž v případě smluv na projektové práce, které zabezpečuje projektant pro generálního dodavatele stavby, který provádí práce na např. základě smluvních podmínek FIDIC, D-B (design-build).

Uzavření smlouvy na základě Obchodního zákoníku nebo honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT je dříve nebo později zdrojem nedorozumění a rozporů mezi generálním dodavatelem a projektantem.

fidic pozn mky 3
FIDIC – poznámky - 3

 V případě podmínek FIDIC je analogie s naší obchodní praxí, která rozeznává mezi platností a účinností podepsané smlouvy.

Aplikované podmínky FIDIC tak rozlišují :

contract date (platnost smlouvy)

effective contract date (účinnost smlouvy)

 • Pokud ve smlouvě není uveden effective contract date znamená to, že datum platnosti a účinnosti smlouvy je totožné.
 • Uvedená spojení se vztahují pouze na smlouvu, nikoliv na vlastní zahájení stavebních prací.
fidic pozn mky 4
FIDIC – poznámky - 4

Rozsah oprávnění inženýra (projektanta, projektové

organizace, případně i hlavního inženýra projektu) na

základě podmínek smlouvy FIDIC - podmínky FIDIC stanovují

v čl. 3.1. - 3.5. rozsah oprávnění inženýra (engineer).

V závislosti na specifikách projektu, charakteru projektu, rozsahu požadovaných stavebních a montážních prací, způsobu řízení projektu atd. může být rozsah oprávnění inženýra rozšířen v části Zvláštních smluvních podmínek.

Jeho jmenování je již obvykle uvedeno v dopise investora

o potvrzení zakázky (Letter of Acceptance).

V praxi jsou rovněž běžné případy, kdy inženýr (projektant) spolupracuje s investorem ještě před podepsáním smlouvy s dodavatelem - např.

již i na zpracování zadávacích podmínek, na výběrovém řízení atd.

fidic pozn mky 5
FIDIC – poznámky - 5

Příklad:

Spor mezi investorem a dodavatelem ve věci uplatněného claimu dodavatelem:

Investor vrátil claim, předložený v souladu s podmínkami smlouvy FIDIC jako neopodstatněný.

To však neznamená, že dodavatel nemá nárok na úhradu provedených víceprací.

Problémem a těžištěm sporu s investorem ale zůstává posouzení, zda

dodavatelem provedené práce skutečně odpovídají vícepracím.

Stanovení rozsahu víceprací, které investor uzná na základě smluvních podmínek FIDIC:

V zahraniční praxi je rozsah víceprací, které může dodavatel získat po předložení požadavků formou claimů podstatně menší, než v našich podmínkách a řádově je v rozmezí

3-5 % z výše celkové smluvní částky.

fidic pozn mky 6
FIDIC – poznámky - 6
 • V případě konkrétního projektu byla použita verze smlouvy FIDIC, D-B, 1999.

Stavební práce byly v nabídce oceněny agregovanými položkami. Pozn. Veřejná soutěž

 • Při realizaci vznikly evidentní vícepráce a bylo nutno řešit předložení požadavků dodavatelem.
 • Projektové práce byly prakticky ukončeny a nepředpokládaly se změny v projektové části, ani během realizace prací.Ukázalo se, že řada detailů však nebyla v projektu řešena.
 • Z agregované ceny nešlo přesně vystihnout, že skutečně k vícenákladu dodavatele došlo. Dořešilo se po mnoha jednáních se vzájemnými kompromisy.
fidic pozn mky 7
FIDIC – poznámky - 7
 • V rámci výběrového řízení na základě podmínek FIDIC, D-B obdržela stavební firma dokumentaci pro stavební povolení, ale bezvydání stavebního povolení.
 • Otázka zněla: jsou tyto podklady dostatečné pro vypracování a předložení nabídky???

Při předkládání nabídky si dodavatel musí stav uvědomit a provést podrobnou kontrolu předkládaných projektových podkladů a technických specifikací.

Rozhodně podpis Smlouvy o dílo by měl na tuto skutečnost v některém článku reagovat (stavební úřad může dát podmínku,…)

Za závěry nebo požadavky orgánů v rámci vydání stavebního povolení ale dodavatel neodpovídá v případě, že tyto nebyly součástí dokumentace výběrového řízení.

smlouvy v souladu s podm nkami vob a bgb
Smlouvy v souladu s podmínkami VOB a BGB

Podíl tendrových řízení a smluv v souladu s podmínkami VOB nebo BGB roste.

Tyto představují obvyklou německou praxi.

Čeští dodavatelé s tím nemají dostatek zkušeností.

 • Lze nadále očekávat nárůst počtu zakázek od německy mluvících investorů u nás a to i v souvislosti se začleněním do evropských struktur.
 • Uvedené podmínky předkládají českým dodavatelům NEJEN německy mluvící investoři ale i konzultantské nebo developerské společnosti.
 • Současně jsou u nás využívány i jako subdodavatelské smlouvy mezi zahraničními společnostmi a našimi dodavatelskými firmami.
 • V mnoha případech je tak neporozumění těmto podmínkám příčinou značné finanční ztráty dodavatele.
vob pokr
VOB – pokr.
 • Některá ustanovení těchto smluvních podmínek jsou ve srovnání s naší stavební praxí rozdílná a překlad smlouvy do českého jazyka a laický výklad podmínek "selským rozumem" není dostačující.
 • Dceřiné společnosti německých dodavatelů mají vypracovány vlastní upravené smluvní podmínky dle VOB.
 • Podmínky jsou investorem tvrdě prosazovány a dosažení změny textu je v praxi spíše výjimkou.
 • Pokud jsou dodavateli předloženy tyto dodací podmínky, je nutné projít rozdíly v porovnání s naší obvyklou praxí a provést rozbor těchto podmínek, včetně stanovení rizik.
n meck z kony
Německé zákony:

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB)…. občanský zákoník

Dílo osmi překladatelů je poskytnuto bezplatně ke stažení na internetových stránkách "Gesetze im Internet" (Zákony na internetu) společně s 5000 dalšími německými zákony v originálním znění.

Handelsgesetzbuch – HGB ….. obchodní zákoník

n meck vob pokr
Německé VOB – pokr.
 • Nejznámější německé všeobecné smluvní podmínky, v doslovném překladu:

Zadávací a smluvní řád pro stavební výkony

(Vergabe und Vertragsordnung für

Bauleistungen 3) - dále jen " VOB")

 • Stanovují obecná pravidla, jak pro zadávání stavebních zakázek veřejnými zadavateli (objednateli), tak i pro obsah stavebních smluv, resp. smluv o dílo ve výstavbě.
 • VOB jsou primárně určeny pro veřejné, resp. veřejnoprávní zadavatele, přesto je jejich aplikovatelnost v případě části B a C prakticky univerzální a VOB jsou tak využívány

i privátními objednateli stavebních prací a výkonů.

vob pokr1
VOB – pokr.
 • VOB jsou vždy zhruba po čtyřech letech vydávány v novém znění - a to právní formou oznámení ve Spolkovém věstníku.
 • Vydávání VOB :

za účasti příslušného Německého zadávacího a smluvního výboru pro stavební výkony (Deutscher Vergabe und Vertragsausschuss für Bauleistungen).

Tento je, podobně jako česká S.I.A. ČR - Rada výstavby, sdružením zájmových organizací, ale s tím rozdílem, že jeho řádnými členy jsou vedle soukromoprávních a nevládních subjektů v oblasti stavebnictví i dotčená spolková a zemská ministerstva.

vob pokr2
VOB – pokr.
 • VOB se dělí do tří částí, a to na:

Všeobecné podmínky pro zadávání stavebních výkonů(Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen)

Všeobecné smluvní podmínky pro provádění stavebních výkonů(Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - dále jen "VOB/B")

Všeobecné technické smluvní podmínky pro stavební výkony(Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen).

 • Nejčastěji je užívána část B, která ve své podstatě stanoví všeobecné smluvní podmínky pro smlouvy ve výstavbě - a to v návaznosti na zákonnou úpravu smlouvy o dílo v občanském zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch) s přihlédnutím k řadě specifických problémů smluv o výstavbě.
nov esk v eobecn obchodn podm nky
NOVÉ ČESKÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 • Nové Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavbyjsou určitou českou obdobouněmeckých Všeobecných smluvních podmínek pro provádění stavebních výkonů (VOB/B).

V úvodu je výslovně uvedeno, že standardizují základní obchodní a navazující právní, organizační a ekonomické vztahy účastníků výstavby v České republice.

 • Dále je v úvodu uvedeno, že: "Jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 264 obchodního zákoníku s přihlédnutím k vyváženému postavení objednatelů a příslušných zhotovitelů, a tedy zachycují vztahy, jež mezi nimi mají být realizovány v rámci zásad poctivého obchodního styku ve smyslu § 265 obchodního zákoníku."
nov v eobecn obchodn podm nky pokr
NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – pokr.

Klíčový je význam podmínek pro jejich širokou aplikaci na celou oblast investiční výstavby v tom směru, že i kdyby nedošlo ve smluvních ujednáních k výslovnému odkazu na jejich užití pro zhotovení stavby (ve smyslu § 273 obchodního zákoníku), přesto by bylo možné je pro daný smluvní vztah podpůrně aplikovat, a to jako touto formou "zakotvené" obchodní zvyklosti, které jsou v daném odvětví všeobecně respektovány a zachovávány.

nov v eobecn obchodn podm nky pokr1
NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – pokr.

ŠIROKÁ APLIKOVATELNOST

 • Pokud jde o věcný rozsah aplikovatelnosti Nových všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby, vychází se (obdobně jako u německých VOB/B) z předpokladu, že se na ně lze odkázat ve smyslu § 273 obchodního zákoníku zejména v zadávacích řízeních podle zákona o veřejných zakázkách v rámci obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace.
 • Jejich vydavatelé však současně doporučují jejich využívání i v případech, kdy jde o jiné než veřejné zakázky, tj. v zásadě u jakýchkoliv stavebních zakázek bez ohledu na osobu objednatele nebo konkrétní právní režim zakázky.
nov v eobecn obchodn podm nky pokr2
NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – pokr.
 • Právní konstrukce smluvního vztahu užití Nových všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby je založena na tom, že vlastní smlouva o dílo upraví pouze některá, pro daný vztah specifická ujednání, ale ve zbytku odkáže na standardní obchodní podmínky.
 • Je vždy na smluvních stranách, v jakém rozsahu a směru vyloučí užití uvedených podmínek a že pro příslušné otázky uzavřou zvláštní smluvní ujednáníodpovídající jejich konkrétní smluvní vůli i konkrétním podmínkám připravované stavby.
 • NUTNOST RESPEKTOVAT SPECIFIKA
nov v eobecn obchodn podm nky pokr3
NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – pokr.

Základní předností je nesporně jejich úplnost a přehlednostv tom směru, že v zásadě obsahují jak všeobecnou úpravu všech základních pojmů užívaných v oblasti výstavby, tak i vymezení základních práv a povinností objednatele i zhotovitele, tj. práv a povinností souvisejících s přípravou, vlastním prováděním a dokončením díla.

 • Podstatné přitom je, že řada pojmů či specifických právních institutů spojených s oblastí investiční výstavby je sice již řadu let ve smluvní praxi běžně užívána, ale až na výjimky není výslovně právně upravena, což v případě neúplné či nejasné úpravy ve smlouvě o dílo často vyvolává složité výkladové spory. Je možné jmenovat zejména takové pojmy, jako je "zádržné", "vícepráce" a "méněpráce", "staveniště" nebo například "nedodělky".
specifick podm nky vob
Specifické podmínky VOB
 • Při využívání Nových všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby jsou obecně vyzdvihovány klady.
 • Nelze zapomínat ani na jejich možné negativní dopadysouvisející s případným generálním odkazem na tyto podmínky ve smlouvě o dílo.
 • Je totiž vždy třeba vycházet nejen ze specifických stavebně technických podmínek připravované stavby, ale samozřejmě i z toho, v jakém postavenísmluvních stran - objednatele či zhotovitele - se daný subjekt nachází.
 • Obchodní podmínky jsou vyvážené pro obě strany.
 • Toto posouzení je klíčové zejména pro objednatele (investora), u kterého je často investiční výstavba spíše výjimečnou a jednorázovou záležitostí a který ani nemá se stavebnictvím konkrétní zkušenosti.
specifick podm nky vob pokr
Specifické podmínky VOB – pokr.

Prostřednictvím odkazu na obchodní podmínky pro zhotovení stavby nelze nahradit výslovnou smluvní úpravu klíčových věcných otázek, jako je především dostatečně určité a přesné vymezení předmětu a rozsahu díla (stavby), zvláštních požadavků na provedení stavby a sankčních ujednání.

V určitých konkrétních případech může být úprava obchodních podmínek pro zhotovení stavby pro objednatele či zhotovitele méně výhodná nebo dokonce vyloženě nevýhodná a výrazně riziková.

Ohledně takových otázek by měla být sjednána odchylná úprava přímo ve smlouvě, jež by poté měla přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby.

vady ve stavebnictv e en dle vob
Vady ve stavebnictví – řešení dle VOB

Ne každá chyba, tj. odchylka od stanovených (smluvních) požadavků , vede k vadě.

Ve volné interpretaci VOB/B [1]§13 je dílo bez vad tehdy, když je dle smluvních popř. dle obvyklých předpokladů vhodné k užívání a vykazuje takové vlastnosti, které jsou obvyklé u děl obdobného druhu a které zadavatel podle druhu díla může očekávat.

 • Komentáře zároveň mluví o způsobilosti pro věcné použití. Tato, oproti BGB[2]pro kupní smlouvu, velkorysejší definice je způsobena jedinečností stavebních děl.
 • Praxe nezná žádné dílo, které by při (prvním) předání bylo zcela bez vad.

[1]VOB/B: Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen/Teil B

= Zadávací a smluvní řád pro stavební práce/Část B.

[2]Bürgerliches Gesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland =

Občanský zákoník Spolkové republiky Německo.

vady ve stavebnictv
Vady ve stavebnictví
 • Vady právní
 • Vady zjevné x vady skryté
 • Vady faktické … vady fyzické povahy
 • Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla
 • Zakrývání prací – dohodnuto ve Smlouvě o dílo (tam, kde pozdější kontrola není možná)
informace rpsn ro n procentn sazba n klad
Informace: RPSNroční procentní sazba nákladů

úrok, poplatky bance, pojištění úvěru ve vazbě na ručení,..

nepůjčuji si na 4 % ale vlastně mě to ročně vyjde na 4,8 %

p. a.

úvěr ve výši 3 mil. Kč např. na pořízení bytu

při roční fixaci na 3,8%

při tříleté např. na 4,7 %

při pětileté např. na 5,2%

normy iso
normy ISO

Podstata celého systému tkví v soustavě nástrojů, jejichž důsledným využíváním se nejen zabrání opakování problémů a zbytečným ztrátám, ale spustí se proces cíleného zefektivňování, snižování nákladů a zvyšování produktivity.

 • Firma, která má ISO se stane konkurenceschopnější na národní i mezinárodní úrovni.
 • Historie: první normy řady ISO byly vydány v roce 1987. Dále pak v roce 1994 v nové podobě, dále vyšly po rozsáhlé revizi na mezinárodní úrovni koncem roku 2000
 • V současné době se společnosti velmi snaží snížit rizika možného poškození nebo znevážení svých výrobků a služeb.
 • Samozřejmě také s touto snahou se zvyšují rizika například poškození životního prostředí nebo vzniku pracovního úrazu.
 • Proto, aby tyto rizika byly co nejnižší, je zapotřebí, aby ne jeden člověk ve společnosti, ale společnost celá měla představu o tom, proč je důležité se snažit těmto problémům zamezit.
normy iso pokra ov n
normy ISO pokračování
 • Normy ISO (9001, 14001, OHSAS) a další přinášejí firmám co nejvíce prostředků, jak činnosti společnosti zefektivnit a zabránit případným neshodám.
 • Z hlediska efektivnosti fungování firmy je samozřejmě lepší, řešit případné problémy dopředu. Až nastanou, je většinou pozdě.
 • Při samotném zavádění ISO norem je velmi důležitý střízlivý pohled člověka, který se zavedením systému řízení jakosti, environmentálního managementu, bezpečnosti práce,… pomáhá.
 • Certifikace ISO normy není cílem, ale jen etapou, v rámci které lze dosáhnout většího a stabilnějšího rozvoje společnosti, větší prosperity a konkurenceschopností jak na trhu vnitrostátním, tak mezinárodním.
normy iso ady 9000
normy ISO řady 9000

kritická místa - procesní pojetí norem ISO řady 9000

Pojmem "kritická místa" lze nazývat ty činnosti a procesy, které obvykle činí firmám největší potíže při vytváření a především při udržování a zlepšování systémů řízení dle standardů

Systémy managementu mezinárodních požadavků kvality jsou nástrojem řízení, který slouží k minimalizaci ztrát uvnitř organizace - a tím vede ke zvyšování zisku.

Soubor novelizovaných norem ISO řady 9000:2000 zdůrazňuje naprosto stejný princip systému řízení tj. PROCESNÍ POJETÍ - a vztahy mezi jednotlivými procesy.

HLEDISKA : cíl

údržba dokumentů

příprava pracovníků

práce s dodavateli

vlastní činnost

interní audity

nápravná opatření

statistické údaje

mezin rodn organizace pro normalizaci
Mezinárodní organizace pro normalizaci

ISO je zkratka názvu International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci), která je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů – členů ISO.

Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO, případně vládní a nevládní mezinárodní organizace.

ISO také úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC-International Elektrotechnical Commission) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Představitelem ČR je Český normalizační institut (ČSNI).

Certifikace podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 22000, HACCP, BRC, IFS a C-o-C, verifikace GHG, GTP, GMP, integrovaná certifikace.

Vše podle mezinárodních, národních a podnikových standardů od světové certifikační společnosti Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o.

slide155
Opakování z MVPR

Management výstavbového projektu

Systém organizace výstavbového projektu

systém jediného dodavatele

systém více dodavatelů

kombinace předchozích možností

Lze rozlišit: způsob výstavby dodavatelský, investorský, kombinovaný

s vyšším dodavatelem , s vyšším dodavatelem na klíč,….

 • Organizační struktura výstavbového projektu
 • Dodavatelské systémy
  • příklad klasického dodavatelského systému;
  • dodavatelské systémy velkých staveb;
  • plán organizace výstavby;
 • Formy organizace řízení výstavbového projektu
 • Projektový management.
syst m jedin ho dodavatele
Systém jediného dodavatele

systém jediného dodavatele - stavebník zadá dodávku projektové dokumentace stavby i její zhotovení jedinému dodavateli a jedinou smlouvou o dílo ho zavazuje, aby mu předal hotovou a provozuschopnou stavbu, a to ve smluveném termínu, stanovené kvalitě a za smluvenou cenu.

Ve zkratce systém „design & build”.

Systém více dodavatelů

systém více dodavatelů - stavebník postupně zadává projektovou dokumentaci stavby i jednotlivé stavební práce a dodávky i jiné služby několika dodavatelům, kteří vstupují do smluvních vztahů přímo s ním (počet uzavřených smluv odpovídá počtu dodavatelů).

klasick zp sob organizace a zen na 2 smlouvy
„Klasický“ způsob organizace a řízení(na 2 smlouvy)
 • Odpovědnost projektanta ve službách stavebníka za kvalitu řešení zpracované dokumentace stavby /smlouva o dílo/
 • Odpovědnost stavebního dodavatele ve službách stavebníka se zárukou za kvalitu zhotovení stavby podle úplné dokumentace stavby předanou stavebníkem /smlouva o dílo/
 • Obvykle je tento dodavatelský systém doplněn třetí smlouvou a to mandátní, příp. příkazní smlouvou na technický dozor stavby pro investora/stavebníka či objednatele – TDI, TDO. Tabulka ilustruje průběh pořizování stavby v tomto dodavatelském systému.
p ehled in en rsk ch innost slu eb na zen projektu in en rsk ch firem viz 9 v konov ch f z dle vh
Přehled inženýrských činností/služeb na řízení projektu inženýrských firem(viz 9 výkonových fází dle VHŘ)

1,2 Vytvoření strukturálního rámce plánování a realizace projektu, optimalizace zadání, studie stavby

3 Zajištění dokumentace stavby pro územní řízení, vydání územního rozhodnutí pro stavbu

4 Zajištění dokumentace stavby pro stavební řízení, vydání stavebního povolení pro stavbu

 • Řízení zpracování dokumentace pro výběr dodavatele
 • Řízení a zajištění výběru dodavatele a zadání zakázky

7,8 Řízení projektu ve fázi realizace a výkon technického dozoru při realizaci

9 Spolupráce při dokončení stavby (kolaudační souhlas, odstranění vad apod.)

v konov f ze stru n uveden ve skriptech
Výkonové fáze stručně uvedené ve skriptech
 • Příprava zakázky
 • Studie stavby
 • Dokumentace pro územní řízení, vydání územního rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební řízení, vydání stavebního povolení
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace zadání stavby
 • Spolupráce při výběru zhotovitele
 • provádění stavby, výkon autorského dozoru, TDI
 • Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání
cena dokumentace projektu stavby
Cena dokumentace projektu (stavby)

Nejčastěji:

 • Cena dohodnutá ve smlouvě
 • Cena určená způsobem stanoveným ve smlouvě
 • Doporučená pomůcka – Výkonový a honorářový řád
 • Cena se obvykle vztahuje k určité ucelené části dokumentace projektu (např. studie proveditelnosti, dokumentace pro provedení stavby, realizační dokumentace)
 • Vyšší dodavatelé zpracovávají některé části dokumentace projektu a zahrnují je do smluvní ceny vyšší dodávky
formy organizace zen v stavbov ho projektu
Formy organizace řízení výstavbového projektu
 • stavebník řídí všechny fáze sám
 • inženýring
 • construction management
 • project management
 • stavebník řídí všechny fáze sám

řízení všech fází výstavbového projektu si stavebník ponechá ve svých rukou - tuto možnost může stavebník zvolit, pouze pokud je na to odborně vybaven,

stavby postaven s ast in en rsk ch firem
Stavby postavené s účastí inženýrských firem

Podle formy organizace řízení výstavbového

projektu může stavebník inženýrským organizacím

svěřit :

 • řízení fáze realizace / inženýring
 • řízení fáze realizace a zodpovědnost za celou dodávku stavby/construction management
 • řízení všech fází výstavbového projektu až po dosažení dílčího cíle/project management

Pozn.: řízení všech fází výstavbového projektu si stavebník ponechá ve svých rukou - tuto možnost může stavebník zvolit, pouze pokud je na to odborně vybaven

slide163
Inženýringstavebník svěří řízení fáze realizace inženýrské organizaci, která vystupuje v roli manažera realizace stavby
 • Inženýrská organizace vstupuje mezi stavebníka a jednotlivé dodavatele.

Všechny stavební a technologické dodávky zabezpečují příslušné dodavatelské firmy podle samostatných smluv se stavebníkem.

 • Inženýrská organizace koordinuje časově dodávky dodavatelů, přejímá je a vyúčtovává je s nimi.
slide164
Construction managementstavebník svěří řízení fáze realizace inženýrské organizaci, která vystupuje v roli kontraktora

stavebník svěří inženýrské organizaci nejen řízení fáze realizace, ale i zodpovědnost za celou dodávku stavby - inženýrská organizace zadává smlouvou o dílo všechny stavební práce svým jménem příslušným realizátorům. Je tedy typickým kontraktorem.

project management
Project management
 • Stavebník zadá řízení všech fází výstavbového projektu až po dosažení dílčího cíle projektu - tj. až po předání a převzetí provozuschopné stavby manažerskému týmu
 • stavebník svěřuje celé řízení manažerskému týmu vedeného specialistou – tzv. projektovým manažerem
project management1
Project management
 • Projektový management (project management) představuje systémový nástroj řízení.
 • Na jeho využití ve výstavbových projektech se specializují poradenské, obstaravatelské inženýrské organizace a jiné subjekty (konzultanti, projektoví manažeři).
 • Využívá řadu metod a nástrojů, především síťovou analýzu a metodu kritické cesty, ze které se tato disciplina postupně vyvíjela.
 • Současným trendem je využití teorie omezení (TOC- Theory of Constraint), z níž vychází metoda kritického řetězce.
 • Nezastupitelná je zde role projektového manažera. Ověřování standardu znalostí projektového manažera se provádí certifikací (více viz www.ipma.cz).
mana er projektu projektov mana er project manager
Manažer projektu - projektový manažer … Project Manager

Manažer výstavbového projektu je fyzická nebo právnická osoba, která pro objednatele projektu (v jeho zastoupení) řídí přípravu, realizaci a případně i užívání výsledků projektu.

Znalosti manažera: teorie managementu

marketingu

obchodu

ekonomiky

finančního řízení

psychologie,…

Zodpovídá za výběr pracovní skupiny a její transformaci do projektového týmu, jehož členy vede.

Jeho hlavním úkolem je projektové práce řídit a kontrolovat, ne vykonávat.

projektov mana er pokr
Projektový manažer – pokr.

Projektový manažer má zodpovědnost za projekt jako celek a to

zejména za:

 • podávání zpráv zadavateli o postupu vzhledem k plánu
 • vyžádání si schválení u záležitostí překračující jeho delegovanou pravomoc,předvídání problémů a přípravu strategií jejich řešení
 • čerpání nákladů oproti rozpočtu
 • vytvoření projektového týmu
 • řízení spolupráce v týmu
 • předcházení a řízení neshod a konfliktů
 • uzavření projektu
v stavbov projekt oblasti
Výstavbový projekt - oblasti

Výstavbový projekt zahrnuje v přiměřeném rozsahu, úměrně k charakteru, velikosti a složitosti stavby obvyklé součásti managementu:

 • management kvality (jakosti), času, nákladů a zdrojů
 • finanční management
 • obstarávání vč. smluvního managementu
 • management lidských zdrojů
 • management rizik a změn
smluvn management
Smluvní management

Koncipování smluvních vztahů a prověření smluvních partnerů

Koncipování smluv a smluvních závazků

Sledování plnění - vyhodnocení požadavků na změny/Claim management/

Ukončování smluvních vztahů

v stavbov projekt procesy
Výstavbový projekt - procesy

Výstavbový projekt lze chápat jako komplexní proces, v němž rozlišujeme:

 • řídicí proces, tj. management všech fází výstavbového projektu,
 • řízený proces :
  • navrhování/projektování,tj. pořízení dokumentace projektu/design engineering,
  • realizace, tj. pořízení stavby v souladu s dokumentací projektu,
  • užívání, tj. provozování stavby.
v stavbov projekt procesy1
Výstavbový projekt - procesy

Proces řídicí – management rizik, kvality, času, nákladů a zdrojů, smluv, změn a požadavků…, který využívá např. analýzu sítovou, analýzu rizik, finanční analýzu, projektový controlling..

Procesy řízené (produktově orientované)

 • Řízený proces navrhování (projektování), tj. zpracování dokumentace stavby aj. působení projektantů
 • Řízený proces realizace stavby v souladu s plánem projektu, s projektovou dokumentací stavby, zadávací dokumentací.. a jinými dokumenty projektu – smlouvami...
 • Řízený proces užívání, tj. provozování stavbyv souladu s dokumentací pro užívání stavby s racionalizačními (rekonstrukčními, modernizačními) změnami provedenými během užívání (provozu), popř. příprava podkladu pro rekonstrukci na úrovni stavby.
v stavbov projekt management prost edky a n stroje
Výstavbový projektmanagement - prostředky a nástroje

Management projektu využívá obvyklé prostředky a nástroje řízení:

 • organizování, plánování a kontrolování - přerůstající v controlling (sledování, , hodnocení, uzpůsobování..)
 • rozhodování, ovlivňování a vedení lidí přerůstající ve vůdcovství (leadership)

s využitím metod a postupů i počítačové podpory/SW

v stavbov projekt rizika
Výstavbový projekt - rizika

Rizikem se rozumí možnost vzniku události s výsledkem odchylným od předpokládaného.

Celková míra rizika projektu je:

  • funkcí rizik jednotlivých fází výstavbového projektu
  • a rizika z okolí.

Stupeň rizika výstavbového projektu lze určit například podle:

 • obtížnosti a velikosti projektu,
 • způsobu financování,
 • způsobu jeho organizace řízení,
 • doby trvání projektu,
 • rozsahu a počtu poddodavatelů.
v stavbov projekt v po et rizika
Výstavbový projekt - výpočet rizika

Výpočet rizika vychází z těchto tří otázek:

 • jaká nebezpečí a jaké scénáře nebezpečí existují - zdroje nebezpečí,
 • jaká je pravděpodobnost realizace nebezpečí,
 • jaké jsou následky realizace nebezpečí - škoda vzniklá realizací scénáře nebezpečí je náhodná veličina.

Výše rizika je součinem výše škody

a pravděpodobnosti, že škoda nastane.

v stavbov projekt typy rizik
Výstavbový projekt - typy rizik

K rizikům především patří:

 • rizika věcného charakteru (např. provozní parametry stroje jsou horší, než se předpokládalo),
 • rizika časového charakteru (např. rychlé zastarání stroje),
 • rizika mikroekonomického charakteru (např. realizace projektu přináší menší zisk, což ztěžuje splácení úvěru),
 • rizika makroekonomického charakteru (např. inflace, politická a sociální situace).
v stavbov projekt kategorie rizik
Výstavbový projekt - kategorie rizik

Rozlišují se v zásadě tři kategorie rizik:

 • rizika, která je možno vyloučit (smluvně přenést na jiného účastníka výstavbového projektu)
 • rizika, která je možno pojistit (v pojistné smlouvě s pojišťovnou)
 • rizika, pro která je nutno vytvořit rezervy. Zřizují se na začátku výstavbového projektu, aby se z nich mohlo čerpat v průběhu projektu. Podstatnou část rezerv je dobré ponechat k čerpání až ke konci realizace projektu
technick dozor investora
Technický dozor investora

Vykonává dozorčí a kontrolní činnost po stránce technické, po stránce jakosti

základní povinnosti dozoru:

činnost vykonává pro: stavbu budovanou (novou)

rekonstruovanou

modernizovanou

upravovanou

ale i odstraňovanou.

z hlediska času: - ve fázi přípravy

- zejména však realizace (mimo jiné při zkouškách)

- při uvádění do provozu

Stavebník zajišťuje dozor: - vlastními pracovníky

- nebo smluvními osobami, jež mají k činnosti oprávnění

Cíl: realizovat stavbu v potřebné jakosti a ekonomičnosti

akceptovat požadavky a předpisy vztahující se k výstavbě

k podmínkám stanoveným ve správních řízeních

zabezpečení bezpečnosti, hygieny, , ochrany zdraví osob

ochrany životního prostředí, …

soulad realizace a postupu výstavby se všemi stupni dokumentace

slide179
TDI

Dozor prověřuje:

- dodržování podmínek stanovených v územním rozhodnutí a stavebním

povolením

- soulad realizace a postupu výstavby se všemi stupni dokumentace

- kontroluje umístění, prostorové polohy

- soulad s legislativou, s technickými pravidly a požadavky

- soulad s technickými požadavky na výrobky

- - dodržování BOZ

Dozor se účastní: - předání a převzetí staveniště účastníkům výstavby

- předávání a převzetí předmětu plnění

- prověřuje části dodávek před zakrýváním prací

- účastní se zkoušek před a v průběhu uvádění do

provozu

Dozor : sleduje a vyjadřuje se (i zaujímá stanoviska) k zápisům a záznamům ve stavebním deníku

Eliminace chyb na stavbách:- z důvodu nepoctivosti dodavatele

- z důvodu technické neodbornosti

- chybného čtení výkresů, nepochopení záměru

kontrola x controlling pro zkou ku z in posta zn t velmi obecn
Kontrola x controllingpro zkoušku z INŽ postačí znát velmi obecně

Kontrola – technická (porovnání s technickými standardy , normami a dokumentací)

Kontrola v řízení – controlling )porovnání souladu řízeného procesu s nástrojem řízení (plánem,…)

Kontrola chování osoby … audit, revize

Kontrola dodržování předpisů a pravidel

controlling operativn zen projektu
Controlling / operativní řízení projektu

Během projektu se kvalitativně i kvantitativně sleduje, kontroluje, vyhodnocuje, tzn. že se provádí controlling jako servis managementu projektu.

 • Dosahování plánovaných, hierarchicky uspořádaných cílů (hlavní cíl projektu a cesty splnění dílčích cílů jako je provozuschopná stavba)
 • Po dosažení cílů projektu bývá zpracována:

- závěrečná zpráva (podklad pro vyhodnocení projektu

a přenos zkušeností na další projekty)

- pro management projektu je to důležitá zpětná vazba

audit a kontrola

kontrola

audit

FK

Audit a kontrola

Průnik finanční kontroly x kontroly x AUDITU

nk nejvy kontroln ad
NKÚ … Nejvyšší kontrolní úřad

Náplň:

 • kontrola účelnosti, hospodárnosti a souladu s platnými právními předpisy při nakládání se svěřeným státním majetkem
 • kontrola prostředků, za něž převzal stát záruky
 • kontrola zadávání státních zakázek
 • kontrola plnění státního rozpočtu a státního závěrečného účtu
 • kontrola vydávání a umořování státních cenných papírů
nk pokra ov n
NKÚ - pokračování
 • NKÚ je koncipován jako kolektivní či kolegiální orgán.
 • V čele Kolegia a celého NKÚ jsou:

prezident a viceprezident

 • Prezident navrhuje plán kontrolní činnosti na příslušný rozpočtový rok a koordinuje činnost Úřadu.
 • Viceprezident je zástupcem prezidenta v celém jeho rozsahu za jeho nepřítomnosti.
 • Oba jsou jmenováni prezidentem České republiky na návrh Poslanecké sněmovny.
 • Poslanecká sněmovna volí celkem 15 členů Úřadu na návrh prezidenta NKÚ.
nk pokra ov n1
NKÚ - pokračování
 • Prezident, viceprezident a 15 členů Úřadu tvoří dohromady Kolegium.
 • Kolegium je orgán, který schvaluje plán kontrolní činnosti, vypracovává kontrolní závěry a vydávástanoviska ke státnímu závěrečnému účtu, ostatní kontrolní závěry, sestavuje jednací a kárný řád Úřadu.
 • Senáty NKÚ tvoří tří a vícečlenné skupiny členů NKÚ, které schvalují jednotlivé kontrolní závěry z kontrolovaných činností, pro které byly zřízeny.
 • Další jednotkou v organizační struktuře NKÚ jsou kontroloři, kteří kontrolní činnost provádějí. V jejich náplni práce je řízení a výkon kontroly a vypracování kontrolních závěrů podle plánu kontrolní činnosti.
nk pokra ov n2
NKÚ - pokračování
 • Závěrem kontrolní činnosti je kontrolní závěr, který je projednán Podvýborem pro kontrolu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny ČR.
 • Dále je předán příslušnému ministrovi, do jehož resortu daná problematika spadá. Ten je zodpovědný za přijmutí nápravných opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolním výstupem.
 • Po jednom roce provede NKÚ kontrolu nápravynedostatků v původním kontrolovaném subjektu a kontrolu účinnosti nápravných opatření.
 • Zprávu o účinnosti provedených opatření předá NKÚvládě ČR, která při zjištění nedostatků v nápravném opatření přijme vhodný postih.
centr ln harmoniza n jednotka na mf chj
Centrální harmonizační jednotka na MF(CHJ)
 • Z důvodu harmonizace a tvorby legislativy v návaznosti na legislativu ES a v souvislosti se vstupem ČR do EU, byla na Ministerstvu financí vytvořena Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu.
 • Byla zřízena na základě doporučení orgánů EU v září 2003.
 • Vytvořením Centrální harmonizační jednotky „byly vytvořeny podmínky pro posílení harmonizační a koordinační úlohy ministerstva vůči orgánům státní správy a územním samosprávným celkům a současně předpoklady pro postupnou harmonizaci všech prvků systému veřejné vnitřní finanční kontroly.“
centr ln harmoniza n jednotka na mf
Centrální harmonizační jednotka na MF
 • vypracovává návrhy právních předpisů s celostátní působností (pokyny upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě apod.);
 • zabezpečuje harmonizaci právních předpisů s nařízeními a směrnicemi EU;
 • zpracovává příslušné metodické dokumenty;
 • poskytuje konzultační činnost v celé oblasti implementace prostředků EU;
 • provádí analýzu účinnosti auditních a kontrolních postupů;
 • navrhuje systémová opatření k jejich zlepšení;
 • metodicky řídí finanční kontrolu prostředků EU a prostředků ze zahraničí;
 • zajišťuje audit fondů EU;
 • zabezpečuje koordinaci kontrolních a souvisejících orgánů, shrnuje činnosti a související funkce, včetně zajišťování vztahu ministerstva k Evropskému úřadu pro potírání korupce OLAF.
centr ln harmoniza n jednotka na mf1
Centrální harmonizační jednotka na MF
 • „Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu metodicky řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě.“
 • Vykonává veřejnosprávní kontroly u orgánů veřejné správy, které jsou v působnosti Ministerstva financí
 • Provádí veřejnosprávní kontroly u prostředků fondů EU a ostatních prostředků ze zahraničí.
 • MFvykonává finanční kontrolu u organizačních složek státu, státních fondů a u ostatních státních organizací
 • Ze současné právní úpravy vyplývá, že Ministerstvo financí v oblasti kontroly podává pokyny a metodiky  Nejvyššímu kontrolnímu úřadu !!!!
slide190
CHJ
 • MF je ale kontrolní jednotka pozičně nižší a vydává metodiku a pokyny jednotce ústavně vyšší, tj. NKÚ. Nevhodné vazby jsou zdrojem problémů.
 • Činnost MF vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., který v § 22 ukládá Ministerstvu financí předložit vládě:

- návrh státního závěrečného účtu

- předložit vládě roční zprávu o výsledcích finančních kontrol.

Zároveň tuto zprávu předává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

 • Zákon také stanoví spolupráci při zajišťování přiměřeného a účinného systému finanční kontroly s Nejvyšším kontrolním úřadem, kterému na požádání podává informace pro zpracování plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
kontrola u ve ejn ch zak zek
Kontrola u veřejných zakázek

Značné objemy státních financí jsou vynakládány na veřejné zakázky

Kontrola je prováděna na řadě úrovní vč. krajů a dále z pozice Nejvyššího kontrolního úřadu

CÍL auditu a kontroly ve veřejném sektoru v ČR:

 • odhalovat podvody, včetně zneužití veřejných prostředků, a poukázat na úzká místa v manažerské kontrole, která mohou ohrozit bezúhonnost organizace a efektivní provádění rozpočtových a dalších opatření
 • předurčit spolehlivost výkazů (zpráv) o plnění rozpočtu a dalších finančních údajů
 • identifikovat případy a charakter ztrát a neefektivností, které, jsou-li napraveny, umožní hospodárnější využívání dostupných rozpočtových prostředků
 • zajišťovat spolehlivé informace o výsledcích programů a používat je jako základ pro úpravu zákonů, opatření a rozdělení rozpočtových prostředků.
legislativn r mec kontroly auditu ve ejn ho sektoru v esk republice
Legislativní rámec kontroly (auditu) veřejného sektoru v České republice
 • č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu ČR,nezávislém orgánu, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu
 • č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,kterou ve smyslu tohoto zákona vykonávají: „ostatní ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy, místní orgány státní správy a obce, pokud vykonávají státní správu, ostatní orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží specializovaná kontrola, odborný dozor nebo inspekce.“
 • č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, umožňuje začít pracovat s novou koncepcí PIFC (Public Internal Financial Kontrol ), zákon zahrnuje systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány, např. Ministerstvem financí ČR a vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy.
extern a intern kontrola x audit
Externí a interní kontrola x audit

Externí kontrola (veřejnoprávní)

 • (prováděná orgány ústřední státní správy a samosprávy, zákonem č. 320/2001 Sb.)

Externí audit

 • (označení činnosti SAI)

Interní kontrola (řídící)

 • (vnitřní kontrolní mechanismy v organizacích veřejného sektoru (PIFC), zákonem č. 320/2001 Sb.)

Interní audit

 • (prováděcí subjekt je součástí auditor. organizace, hodnotí efektivnost interní kontroly, zákonem č. 320/2001 Sb.)
 • Interní kontrola s interním auditem tvoří vnitřní kontrolní systém

požadavek ze strany EU vytvořit v rámci organizací veřejného sektoru vnitřní kontrolní systémy a interní audit (reforma systému finanční kontroly – MF)

 • CÍL: předcházet nedostatkům a znemožňovat tak zneužívání fondů EU.
aspekty v konnosti
Aspekty výkonnosti

Výkonnostní audit se však značně liší od kontroly souladu s právním řádem.

Audit výkonnostije nezávislé zkoumání efektivnosti a účelnosti vládních úkolů, programů a organizací, s náležitým ohledem na hospodárnost a na cíl, kterým je dosáhnout zlepšení“

Audit hospodárnosti – zda náklady na pořízení vstupů byly dostatečně nízké – při dosažení odpovídajících výstupů efektivnosti – hodnotí, zda s danými vstupy nebylo možné vyprodukovat více výstupů či naopak účelnosti – zjišťuje, zda bylo dosaženo stanovených cílů a určuje poměr zamýšlených a skutečných dopadů aktivit

struktura programu auditu v konnosti
Struktura programu auditu výkonnosti

1. Předmět kontroly

2. Cíl kontroly

3. Charakteristika kontrolovaných osob – popis jejich činnosti, programu,

projektu apod.

4. Soupis výsledků analytických postupů provedených během přípravy

5. Faktory ovlivňující AV – předvídatelná omezení a problémy

6. Cíle a otázky auditu – celková koncepce

7. Plánovaný rozsah AV – kontrolované období, činnosti,…, uplatněné

přístupy

8. Metodika AV – důkazy, kritéria, metody pro sběr a analýzu informací

9. Kontrola souladu s právními předpisy

10. Nedostatky a stav zjištěný při přípravě AV – výchozí podklady

11. Řízení rizik

12. Organizační a časové zabezpečení – vedoucí skupiny, konzultanti,

rozpočet, harmonogram

13. Výsledek kontrolní akce – kontrolní závěr a námitkové řízení

p nos auditu
Přínos auditu
 • kontrola
  • provádět porovnání výsledků se stanoveným cílem a provádět následnou korekci.
 • součástí řízení
 • zpětná vazba, jakou měrou jsou implementována rozhodnutí
 • audit
 • druhem kontroly v tom, že sleduje realizaci vytyčených cílů, přičemž tyto cíle sleduje na základě výkonnostních ukazatelů
 • obsahuje doporučení ke změně stávajícího stavu
extern kontrola a audit
Externí kontrola a audit
 • Externí kontrola
 • kontrolní aktivity prováděné orgány ústřední státní správy a samosprávy
 • zákonem č. 320/2001 Sb.
 • veřejnoprávní kontrola
 • Externí audit
 • označení činnosti SAI
 • prověřuje účinnost (výsledky) interní kontroly a interního auditu
 • z toho vyplývá, že AV je jeho nosným tématem
 • funkce vychází z Ústavy ČR
intern kontrola a audit
Interní kontrola a audit
 • Interní kontrola
 • vnitřní kontrolní mechanismy v organizacích veřejného sektoru (public internal financial kontrol)
 • aby informace reportované dovnitř i navenek dané organizace byly relevantní, správné a úplné
 • zákonem č. 320/2001 Sb.
 • řídící kontrola
 • kontroluje legalitu
 • pracuje např. pro ministerstvo
 • Interní audit
 • subjekt, který audit provádí, je součástí auditované organizace
 • v orgánech veřejné správy hodnotí efektivnost interní kontroly
 • zákonem č. 320/2001 Sb.
 • také např. na ministerstvu
teoretick vymezen funkce c le dopady av
Teoretické vymezení - funkce, cíle, dopady AV

„Pro vymezení pojmu auditu výkonnosti je vhodné ho určit dvěma základními otázkami, jejichž odpovědi jsou při AV hledány:

 • 1. Jsou dělány správné věci? – otázkou na účelnost
 • Správnými věcmi jsou ty, které vedou k dosažení cílů a nemají nežádoucí účinky.
 • 2. Jsou věci dělány správným způsobem? – otázkou na hospodárnost a efektivnost
funkce auditu v konnosti
Funkce auditu výkonnosti
 • je nástrojem veřejné politiky;
 • je zpětnou vazbou pro daňové poplatníky;
 • posiluje odpovědnost představitelů vůči veřejnosti;
 • je zdrojem informací pro rozhodování a řízení;
 • je zdrojem podnětů ke změně k lepšímu.

Audit výkonnosti při investičním projektu

 • Cílem AV při kontrole investičního projektu je např. zda byla stavba dokončena v termínu; zda byly dodrženy schválené rozpočtové náklady; zda postavená budova odpovídá schválené dokumentaci apod.
c le auditu v konnosti
Cíle auditu výkonnosti
 • dosažení zlepšení ve fungování a výkonnosti veřejného sektoru (hospodárnějšího, efektivnějšího a účelnějšího vynakládání veřejných prostředků);
 • poskytování nezávislého posouzení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při řízení dané vládní politiky, programu či činnosti organizace;
 • identifikuje oblasti slabé výkonnosti
 • identifikuje příklady nejlepší praxe a zveřejňuje je jako vhodný vzor pro účely odpovědných státních orgánů;
 • stvrzuje pravdivost výkonnostních ukazatelů zveřejňovaných organizacemi či programy;
 • ujišťuje, že uvnitř auditovaných jednotek funguje kvalitní vnitřní kontrolní systém, který zajišťuje hospodárnost, efektivnost a účelnost.
p stup k auditu v konnosti
Přístup k auditu výkonnosti
 • Průzkumy – dotazníková šetřeníslouží pro získání informací
 • Rozhovoryslouží k proniknutí do tématiky a dále za účelem získání informací
 • Pozorování se využívá k poznání způsobu, jak určitá činnost probíhá.
 • Studiem dokumentů (koncepcí, výročních zpráv či programů auditovaného subjektu) se pronikne do problematiky. Pomocí jsou i statistiky týkající se dané oblasti, média.
 • Obsahová analýza spočívá v kódování údajů a pátrání po souvislostech, jaké pojmy se vyskytují společně s jakými. Tím umožňuje určit klíčové myšlenky.
p stup k auditu v konnosti pokra ov n
Přístup k auditu výkonnosti - pokračování
 • Metody statistické a ekonomické
 • Studie před a po, jejíž podstatou je zjistit, jak dané opatření vedlo ke změně negativního stavu.
 • Metoda sestupování hledá souvztažnost mezi jevy (korelaci).
 • Metoda statistického zpracování dat - popisné statistikyse využívají ke zpracování dat poskytnutých auditovaným subjektem. Charakterizují rozsáhlý soubor dat.
p stup k auditu v konnosti pokra ov n1
Přístup k auditu výkonnosti - pokračování
 • Pomocí metody benchmarkingu se posoudí, zda se věci dělají v souladu s nejlepší praxí.
 • Dochází k porovnávání parametrů dané organizace s ostatními organizacemi poskytujícími podobnou službu.
 • Porovnávat se mohou jak ukazatele výkonu a nákladů, tak strategie a procesy.
 • Metoda umožní identifikovat nejlepší praxi, procesy techniky, které vedou k nejlepším výsledkům.
 • Metodika AV rozlišuje dle mezi metodami sloužícími k získávání / analýze důkazů
teoretick vymezen funkce c le dopady av1
Teoretické vymezení - funkce, cíle, dopady AV
 • Věci jsou dělány správně - pokud jsou náklady na jejich vstupy při zachování jejich kvality nízké = hospodárnost

a ze zdrojů je získáván maximální výstup = efektivnost.“

audit legality finan n audit audit v konnosti
Audit legality • finanční audit • audit výkonnosti

Směry, na které se kontrolní procesy přeorientovávají jsou:

 • přesunutí těžiště z kontrol legality (tu zajistí vnitřní kontroly) na finanční audit a audit výkonnosti
 • změny zaměření kontrolních akcí od prověřovaných detailů a jednotlivostí k odhalování systémových nedostatků
 • různé typy auditu přitom ověřují funkčnost různých prvků systému kontroly
 • účelnost !!!!!!?????
slide207
Kandidatura České republiky na uspořádání olympijských her v roce 2016 či 2020 je tématem velmi diskutovaným a bohatým pro aplikaci AV.
  • zda je ČR dostatečně ekonomicky silná a zda přitáhne pořádání OH zahraniční investory a příliv zahraničního kapitálu do ČR;
  • zda neohrozí pořádání bezpečnost státu či města;
  • jaký bude rozsah výstavby a zajištění kvalitních sportovních zařízení, ubytování všech typů a kategorií také služby všech typů, zdravotní péče, dopravní infrastruktura, informační technologie, správa a administrativa;
  • jak bude zajištěno financování a marketing;
 • jaká bude následná využitelnost vybudovaných sportovišť.
 • dle studie by uspořádání OH dosahovalo 132 až 135 mld. Kč
 • počet zúčastněných je striktně omezen na 10 500 sportovců.
 • pořadatelé musí zajistit 45 000 hotelových pokojů.
 • pro hry je potřeba 33 sportovišť - nově dobudovat by bylo potřeba 22.
slide208
OH
 • Audit začne hodnocením vstupů.
 • Prvním bodem bude audit kalkulovaného počtu návštěvníků a sportovců v rámci připravených projektů.
 • Hodnoceno musí být, zda byly počty stanoveny odborně – například na základě empirických metod.
 • Stejným způsobem se zhodnotí, zda je co nejpřesněji nadimezovaná dopravní infrastruktura (i s ohledem na zásobování).
 • Mimo empirického výzkumu jsou dalšími vhodnými metodami srovnávací studie ze zahraničí, statistické metody – ne jen matematické ale především databáze pro srovnání, vlastní úvahy podložené znaleckými posudky apod.
slide209
OH
 • Výše uvedený audit vytvoří obraz k tomu, zda je projekt objektivně správný;
 • vypracován v souladu se zadáním;
 • podložen kvalifikovanými údaji – vstupy;
 • ekonomicky přínosný a přínos reálně očekávatelný.
 • Přístup je vhodné zvolit orientovaný na výsledky, hodnotit, zda je očekávaný výsledek nejen reálný ale i společensky a ekonomicky přínosný.
 • Výsledek může být v tomto případě nejen výdělečný ale i prodělečný.
 • Měl-li by společensky větší význam, muselo by se uvážit, zda by česká ekonomika byla takového investičního břemene schopna.
 • Audit bude zahrnovat nejen posuzování souladu s legislativou - ale i postupy vedoucí k vyhodnocení správnosti ekonomicko – společenských úvah.
oh hodnocen 3e
OH hodnocení 3E

V souvislosti s ukazatelem hospodárnosti by se měl auditor zabývat například tím:

 • zda vstup je potřebný ke splnění schváleného cíle;
 • zda nejnižší cena neovlivnila kvalitu výstupu;
 • jak jsou využívány přidělené zdroje;
 • zda při použití veřejných prostředků bylo dosaženo nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu maximálního výsledku (co nejvyššího efektu, efektivnosti), nebo zda bylo dosaženo cíle za použití relativně nejmenšího množství veřejných prostředků (minimem těchto prostředků - hospodárnost);
 • zda byl proveden výběr variant na stavitele, dodavatele či projektanta projektu (např. pomocí veřejné obchodní soutěže);
 • zda byla vybrána nejvhodnější varianta (nebylo by méně náročné řešení);
oh hodnocen 3e1
OH hodnocení 3E
 • Při hodnocení efektivnosti by se auditor měl zabývat otázkami například zda:
 • je v souladu schválený cíl a očekávání projektu;
 • existuje více variant řešení projektu;
 • byla na projekt vybrána hospodárná varianta za předpokladu plnění schváleného cíle, účelnosti a kvality;
 • zda se dodržují při realizaci projektu stanovené postupy, které směřují k efektivnosti plnění schváleného cíle;
 • zda je dodržena hospodárnost projektu;
 • zda při realizaci projektu nedochází k duplicitním činnostem.
oh hodnocen 3e2
OH hodnocení 3E
 • Při zkoumání účelnosti se interní auditor zaměřuje například na:
 • definování schválených cílů a záměrů;
 • definování očekávaných stavů z hlediska kvality i kvantity;
 • zda jednotlivé schválené cíle na sebe navazují
 • zda jsou schválené cíle měřitelné a jaká kritéria byla stanovena;
 • zda lze provést porovnání očekávaného schváleného cíle a výsledku;
 • zda lze zjistit, do jaké míry byl schválený cíl splněn;
 • zda byly dané schválené cíle stanoveny reálně a přiměřeně;
 • zda byly využity odpovídající zdroje a prostředky;
 • zda schválený cíl uspokojí společenskou potřebu;
 • zda jsou uživatelé spokojeni s dosaženým výsledkem.
slide213

Francie: Program výstavby dálnicSíť dálnic a silnic dálničního typu se ve Francii v posledních desetiletí značně rozšířila. K rozšíření došlo na základě využívání tzv. „koncesního režimu“, který umožňuje využívat příjmy z mýtného k pokrytí nákladů nové výstavby.

 • Kontrola došla k následujícím závěrům:
 • rozvoj dopravního systému musí zvážit všechny možné druhy komunikačních a dopravních potřeb;
 • propočet nákladů a výnosů je nutné zlepšit, aby se nenarušila konkurence. Propočty by měly zahrnout i externí náklady a výnosy různých způsobů dopravy;
 • koncese by se měly přidělovat na konkurenčním základě;
 • Assemblée Nationale (Parlament) potřebuje lepší informace o programech výstavby silnic a o finanční situaci společností, které mají koncesi;
 • měl by být vyvinut nový model projekce dopravního ruchu, který by umožnil získat solidnější odhady ziskovosti;
 • zlepšit existující síť silnic je často nákladově efektivnější než budovat dálnice nové;
 • více pozornosti by se mělo věnovat dopadům programů výstavby dálnic na životní prostředí.
opakov n bezpe nost pr ce
opakování: Bezpečnost práce

Je vytvářena a zajišťována soustavou právních předpisů a doporučení

 • bezpečnost požární
 • bezpečnost práce a technických zařízení
 • bezpečnost práce při provozu (užívání)
 • bezpečnost při výstavbě