ph t tri n ng d ng android n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Phát triển ứng dụng Android PowerPoint Presentation
Download Presentation
Phát triển ứng dụng Android

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
alan-acosta

Phát triển ứng dụng Android - PowerPoint PPT Presentation

237 Views
Download Presentation
Phát triển ứng dụng Android
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Phát triển ứng dụng Android Trung tâm công nghệ phần mềm đại học cần thơ Ngô tường dân – ntdan@ctu.edu.vn

 2. Nội dung Phát triển ứng dụng trên hệ điều hành Android • Công cụ phát triển • Xây dựng ứng dụng (trò chơi) • Công bố ứng dụng lên Google Play

 3. demo Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 4. Môi trường phát triển • Java – JDK1.6 trở lên • Android SDK • Eclipse + Android Development Tool (plugin) hay Android studio (0.8 beta) • Android Virtual Device (AVD) hay Genymotion với VirtualBox virtual machine

 5. Môi trường phát triển

 6. Các bước xây dựng ứng dụng 3 4 2 1 Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 7. Trò chơi bắn thiên thạch • Cấu trúc game đơn giản • Kịch bản game (game play) • Kết hợp cảm biến gia tốc Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 8. Trò chơi đơn giản Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 9. Game loop (cấu trúc) Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 10. Kịch bản • Thiên thạch sẽ ngẫu nhiên xuất hiện và bay từ phải qua trái • Máy bay có thể bay theo 4 hướng • Đạn bắn ra từ máy bay đi từ trái qua phải • Đạn trúng thiên thạch  thiên thạch sẽ nổ và được tính 1 điểm • Thiên thạch chạm máy bay sẽ nổ và trò chơi kết thúc. Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 11. Cài đặt publicclassGamePanelextendsSurfaceViewimplements SurfaceHolder.Callback, SensorEventListener publicclass MainActivity extends Activity { protectedvoidonCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); GamePaneld = newGamePanel(this); setContentView(d); } Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 12. Cài đặt • publicGamePanel(Context context) { • super(context); • this.context= context; • khoiTaoDoiTuongGame(); • sensorManager= (SensorManager) context • .getSystemService(context.SENSOR_SERVICE); • accelerometerSensor= sensorManager • .getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER); • sensorManager.registerListener(this, accelerometerSensor, • SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME); • } • publicclass Game { • public void run() { • // 30 – 60 lần / phút • gamepanel.update(); • gamepanel.onDraw(canvas); • } • }; Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 13. Chạm và nghiêng màn hình • @Override • publicbooleanonTouchEvent(MotionEventevent) { • // tạo viên đạn • // phát âm thanh • returntrue; • } • @Override • publicvoidonSensorChanged(SensorEventevent) { • if(event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) • { • // theo y • mayBay.giatocX = event.values[1]; • // theo x • mayBay.giatocY = event.values[0]; • } • } Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 14. Va chạm A(x4,y4) I2(x2,y2) I1(x1,y1) B(x3,y3) Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 15. Hoàn thành Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 16. Công bố ứng dụng • Đăng ký tài khoản Google developer (25$ - chỉ đăng ký 1 lần) • Biên dịch  .apk • Điền thông tin về ứng dụng • Google kiểm duyệt • Ứng dụng được công bố trên Google Play Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 17. Giao diện quản lý ứng dụng Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 18. Download GAME Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

 19. Cảm ơn ! Can tho university software center