Zdravotn poji t n v roce 2013
Download
1 / 65

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Zdravotní pojištění v roce 2013. Právní předpisy : Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb . o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alamea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zdravotn poji t n v roce 2013

Zdravotní pojištění v roce 2013

Právní předpisy :

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Veřejné zdravotní pojištění je druh zákonného pojištění, na jehož základě je plně nebo částečně hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav.

Rozsah poskytované péče určuje zák. č. 48/1997 Sb. v platném znění.


Zdravotn poji t n v roce 2013

 • Zákonem č. 500/2012 Sb. byl s účinností od 1.1.2013 novelizován

  zák.č 592/1992 Sb. v oblasti maximálního VZ

 • Zákonem č. 403/2012 Sb. byl s účinností od 1.1.2013 novelizován

  zák.č. 48/1997 Sb. v oblasti určení pojištěnců, za které je plátcem poj. stát

 • Změny v platbě zdravotního pojištění od 1.1.2013

 • Dne 1. prosince 2011 nabyl účinnosti zákon č. 298/2011 Sb., tzn.:

  1. Novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

 • a) V oblasti evidence pojištěnců a výběru pojistného

 • b) V oblasti vymáhání dlužného pojistného a penále, v oblasti vyměřování pokut a v oblasti souvisejících institutů

   2. Novelizace zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

   3. Novelizace zákona č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně

  4. Novelizace zákona č. 280/1991 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

 • Novelizace Zákoníku práce od 1.1.2012 – vliv na posuzování zaměstnání ve zdravotním pojištění


Zm na zdravotn poji ovny 11 odst 1 p sm a
Změna zdravotní pojišťovny - § 11 odst. 1 písm. a) novelizován

Od 1.12.2011 lze zdravotní pojišťovnu změnit jednou za

dvanáct měsíců, a to vždy

jen k 1.1. následujícího kal.roku

Přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce

povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději

6 měsíců před požadovaným dnem změny.

(např. přihlášky od 7/2012 – 6/2013 jsou platné až k 1.1.2014 !)

Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu

kalendářního roku lze podat pouze jednu;

k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží,

a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.


Zdravotn poji t n v roce 2013

 • Pokud pojištěnec požádal o změnu zdravotní pojišťovny do 30. 11. 2011, postupovalo se podle dosavadní právní úpravy, tzn., že k přechodu k jiné zdravotní pojišťovně došlo k 1. 1. 2012.

  (pokud klient do 30. 11. žádal o jiný termín, tak změnu šlo provést i k 1. 4. 2012, 1. 7. 2012, 1. 10. 2012).

 • Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.

  Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni stanovenému v tomto ustanovení, tj. k 1. lednu následujícího kalendářního roku, nemusí dodržet podmínku 1 rok u ZP.

 • Dítě narozené v roce 2013 (i po 30. 6.) může jeho zákonný zástupce přihlásit k jiné zdravotní pojišťovně kdykoliv během roku 2013, a to s platností od 1. 1. 2014 (musí se samozřejmě jednat o první přeregistraci).


Z k 48 1997 sb
Zák.č. 48/1997 Sb. pojišťovny

V oblasti vymáhání dlužného pojistného a penále, v oblasti

vyměřování pokut a v oblasti souvisejících institutů:

Výše regulačních poplatků

 • V § 16a odst. 1 písm. d) od 1. 1. 2012 se vybírá regulační poplatek 30,- Kč za receptnikoliv za každý na něm uvedený hrazený léčivý přípravek.

 • V § 16a odst. 1 písm. f) došlo od 1. 12. 2011 ke zvýšení regulačního poplatku za každý den , ve kterém je poskytována ústavní péče, komplexní lázeňská péče nebo ústavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách, ze 60,- Kč na 100,- Kč.

 • V § 16a odst. 9 se zvyšuje horní hranice pokuty, kterou lze uložit zdravotnickému zařízení, které opakovaně a soustavně porušovalo povinnost vybírat regulační poplatky, z částky 50 000,- na částku1 000 000,-Kč.

 • V § 16b odst. 1 se upravuje specifikace částek, které se započítávají do zákonného limitu 5000,- Kč, resp. 2500,- Kč.


Z kladn povinnosti poji t nc z k 48 1997 sb 12
Základní povinnosti pojištěnců pojišťovny (zák.č. 48/1997 Sb., § 12)

 • Plnit oznamovací povinnost

  - u OSVČ např. do 8 dnů zahájení, přerušení činnosti

  - že se stal OBZP, popř. poj.státu

  Při nesplnění oznam.povinnosti je možné udělit pokutu až do výše 10.000,-Kč

 • Sdělit zaměstnavateli příslušnost k ZP

  - v den nástupu do zam, popř. do 8 dnů od změny

  - přijetí sdělení je zaměstnavatel povinen písemně potvrdit

  Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci úhradu

  penále, které zaplatil v důsledku neoznámení, popř.

  opožděného oznámení změny.


Z kladn povinnosti poji t nc z k 48 1997 sb 121
Základní povinnosti pojištěnců pojišťovny (zák.č. 48/1997 Sb., § 12)

 • Hradit příslušné ZP pojistné

 • Plnit povinnosti spojené s jeho zdravotní péčí

  - např. podrobit se preventivním prohlídkám

  - hradit reg.poplatky

 • Prokazovat se průkazem ZP

  - oznámit do 8 dnů ztrátu nebo poškození

  - vrátit do 8 dnů při změně ZP, dlouh.pobytu v zahraničí

  -ZP jsou povinny vystavit jej svým pojištěncům bezplatně

 • Oznámit do 30 dnů změnu jména, trvalého pobytu…..


Zdravotn poji t n v roce 2013

Účast ve zdravotním pojištění v ČR : pojišťovny

je podle zákona povinné pro :

 • všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR

  (bez ohledu na státní občanství)

 • osoby, které na území ČR trv.pobyt nemají, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR a v tomto zaměstnání jim plynou příjmy za závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované podle § 6 zák. o daních z příjmů.

 • osoby, na které se vztahuje nařízení EU

  a) jsou výdělečně činné v ČR

  b) jsou rodinnými příslušníky osoby výdělečně činné


Zdravotn poji t n v roce 2013

Zánik zdravotního pojištění : pojišťovny

osoby , které :

 • nemají na území ČR trvalý pobyt a jsou činny pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území ČR

 • mají bydliště nebo trv.pobyt v ČR a jsou výdělečně činné v zemích EU

 • se zdržují dlouhodobě v cizině (nejméně 6 měsíců nepřetržitě, jsou zde zdrav.pojištěny, učinily o této skutečnosti u své ZP písemné prohlášení)- nemají nárok na úhradu péče hrazené zdrav.pojištěním

  Povinnost platit pojistné jim zaniká dnem, který v „Prohlášení“ uvedli, nejdříve však až den po dni, kdy bylo „Prohlášení“ doručeno ZP – lze poslat i ze zahraničí, do 8 dnů ode dne zah.dlouh.pobytu v zahr. je povinnost vrátit průkaz pojištěnce.

  Povinnost platit pojistné vzniká dnem návratu z ciziny, nikoliv až ode dne opětovného přihlášení u ZP – pojištěnec je povinen se opětovně přihlásit u stejné ZP a jí předložit doklad o uzavřeném zdrav,pojištění v cizině a jeho délce

  – pokud toto neučiní, je ZP povinna postupovat, jako by dlouh.pobyt nenastal – tj. vyměřit a vymáhal dlužné pojistné a penále!!.


Pl tci pojistn ho z k 48 1997 sb 4
Plátci pojistného (zák.č.48/1997 Sb., § 4 ) pojišťovny

 • Pojištěnci

 • zaměstnanci

 • osoby samostatně výdělečně činné

 • osoby s trv.pobytem neuvedené výše, za které není plátcem stát, pokud uvedené skutečnosti trvaly celý kal.měsíc

  b) Zaměstnavatelé

 • zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance, zároveň je plátcem části pojistného z příjmů ze záv.činnosti a funk.požitků zúčtovaných bývalému zaměstnanci.

 • Stát


Zdravotn poji t n v roce 2013

 • za nezaopatřené děti při soustavném studiu na střední škole, popř. vyšší odb.škole, – dle vyhlášky ministerstva školství 183/1998 Sb.

  (s výjimkou studia při zaměstnání nebo kombinovaného studia na SŠ, je-li dítě v době studia výdělečně činné nebo má nárok na podporu v nezam.)

 • při studiu na vysokých školách v rámci akreditovaného studijního programu, bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční nebo kombinované) bez ohledu na to, zda je v této době výdělečně činný

  - za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje i doba školních prázdnin mezi jednotlivými ročníky SŠ, VŠ bez ohledu na to, zda je dítě v této době výdělečně činné (musí být splněna podmínka, že dítě pokračuje v dalším studiu bezprostředně).


Ukon en studia ukon en platby pojistn ho st tem
Ukončení studia – ukončení platby pojistného státem škole, popř. vyšší odb.škole, – dle vyhlášky ministerstva školství 183/1998 Sb.

Zvláštní úprava platí pro období po ukončení studia na SŠ a VŠ, na které nenavazujeplynule další studium. Za soustavnou přípravu se považuje:

 • SŠ = doba od úspěšného vykonání záv.zkoušky, popř. maturity v květnu, červnu do konce škol. roku (30.6.) bez ohledu na to, zda je v tomto období výdělečně činné

  Období navazujících školních prázdnin – s výjimkou měsíců, kdy po celý kalendářní měsíc dítě vykonávalo výdělečnou činnost nebo mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti

 • VŠ = kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium = státní zkouška (bez ohledu na to, zda je výdělečně činné)

  Dále následující jeden kal.měsíc, pokud dítě nevykonává po celý kal.měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  V případě ukončení studia na učilišti, SŠ i VŠ vyloučením ze studia, popř.

  zanecháním studia, je nezaopatřeným dítětem pouze do dne ukončení studia.

  V září opravná zkouška SŠ= není nezaopatřeným dítětem, studentem


St t je d le pl tcem pojistn ho za
Stát je dále plátcem pojistného za : škole, popř. vyšší odb.škole, – dle vyhlášky ministerstva školství 183/1998 Sb.

 • poživatele důchodů z důchodového pojištění

 • příjemce rodičovského příspěvku - stát je plátcem pojistného po celou dobu pobírání rod.příspěvku, ať byl přiznán na 2,3 nebo 4 roky

 • ženy na mateřské dovolené a ženy pobírající peněžitou pomoc v mateřství a muže po dobu jejich nepřítomnosti v práci, po kterou se jim poskytuje peněžitá pomoc podle předpisů o nemocenském pojištění

 • uchazeče o zaměstnání včetně těch, kteří přijali krátkodobé zaměstnání

 • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované ( pokud nepracují, nepodnikají)

 • osoby, které jsou plně invalidní nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro jeho přiznání


Zdravotn poji t n v roce 2013

 • osoby ve vazbě nebo výkonu trestu škole, popř. vyšší odb.škole, – dle vyhlášky ministerstva školství 183/1998 Sb.

 • osoby, příjemce dávek nemocenského pojištění (po ukončení prac.poměru)

 • osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7, popř. dvě do 15 let, podmínka celodenní péče je splněná i při umístění dítěte předškolního věku v jeslích, mat.škole po dobu max.4 hod.denně, dítě plnící školní docházku po dobu návštěvy školy s výjimkou umístění v zařízení s týdenním nebo ročním pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba.

  - příjemce starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření ……..

  Je-li osoba, ze kterou je plátcem pojistného stát,

  zároveň zaměstnána nebo OSVČ,

  platí pojistné z výdělku i zaměstnavatel

  a také tato osoba.

  (zvýhodnění při stanovení vyměřovacího základu).


Pl tce pojistn ho st t povolen soub hy
Plátce pojistného stát: škole, popř. vyšší odb.škole, – dle vyhlášky ministerstva školství 183/1998 Sb. Povolené souběhy :

Matka – rodičovská dovolená (M-stát platí pojistné)

Otec - příjemce rod.příspěvku (M –stát platí pojistné)

Matka – rodičovská dovolená (M-stát platí pojistné)

Otec – rodičovská dovolená (stát neplatí pojistné) – v zaměstnání nemusí být zajištěn minimální odvod pojistného – poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci

Matka – mat.dovolená, poskytována peněžitá pomoc v mateřství, popř. rod.příspěvek (M- stát platí pojistné i v případě výd.činnosti)

Otec – rodičovská dovolená (stát neplatí pojistné) – v zaměstnání nemusí být zajištěn minimální VZ….

Nepovolený souběh :

Otec – příjemce rodičovského příspěvku (M- stát platí pojistné)

Matka – osoba celodenně osobně řádně pečující ….. (není možné)


Ozn men o platb pojistn ho st tem
Oznámení o platbě pojistného státem : škole, popř. vyšší odb.škole, – dle vyhlášky ministerstva školství 183/1998 Sb.

1.Nástup na rodič.dovolenou +příjemce rodičovského příspěvku

(nepřítomnost muže v práci po dobu, po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc) = kód „M“

2.Ukončení rodičovské dovolené, ukončení pobírání rodičovského příspěvku, ukončení nepřítomnosti muže v práci- ukončení peněžité pomoci = kód „U“

3.Osoba celodenně peč. o dítě ….= „L“

(v případě, že v zaměstnání je 0,- příjem).

4.Ukončení celod.osobní péče = „T“


Zam stnavatel a jeho povinnosti
Zaměstnavatel a jeho povinnosti : škole, popř. vyšší odb.škole, – dle vyhlášky ministerstva školství 183/1998 Sb.

 • sdělit a doložit obch.název, právní formu, sídlo, IČ (u fyz. osob RČ)

 • oznámit všechny změny + ukončení činnosti, zrušení…..

  -plnit oznam. povinnost za své zaměstnance

 • nejpozději v den splatnosti předat přehled o platbě pojistného

 • vést průkaznou evidenci o platbách

  - zasílat kopie záznamů o prac.úrazech a to najednou za uplynulý měsíc nejpozději do 5 dne násl. měsíce – zaměstnavateli, u něhož došlo k opakovanému výskytu prac.úrazů nebo nemocí z povolání může ZP vyměřit přirážku k pojistnému (až 5% z jeho plateb poj.)

 • na vyžádání předložit účetní a jiné doklady, podat k nim ústně nebo písemně požadované vyjádření

 • používat pro hlášení údajů tiskopisy,

  které jsou vydávány, popř. schváleny

  (www.vzp.cz/plátci/zaměstnavatelé/.....)


Zn n z k 48 1997 sb od 1 12 2011
Znění zák.č. 48/1997 Sb. škole, popř. vyšší odb.škole, – dle vyhlášky ministerstva školství 183/1998 Sb. od 1.12.2011

Prodloužení prekluzivních lhůt u pokut - § 44 odst. 2

 • se prodlužují lhůty k uložení pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti – subjektivní lhůta z jednoho na dva roky a objektivní lhůta ze tří na pět let.

  Pokud k porušení oznam.povinnosti došlo do 30.11.2011, musí být pokuta vystavena nejpozději do 3 let od data porušení a zároveň nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy se ZP o porušení dozvěděla (rozhodnutí o pokutě musí nabýt právní moci)

  Pokud k porušení oznam.povinnosti dojde od 1.12.2011, musí být pokuta vystavena nejpozději do 5 let od data porušení a zároveň nejpozději do 2 let od chvíle, kdy se ZP o porušení dozvěděla (rozhodnutí o pokutě musí nabýt právní moci)


Zam stnanec ve zdravotn m poji t n 5 z k 48 1997 sb
Zaměstnanec ve zdravotním pojištění škole, popř. vyšší odb.škole, – dle vyhlášky ministerstva školství 183/1998 Sb. (§ 5 zák.č. 48/1997 Sb.)

Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje osoba,

které plynou nebo by mělyplynout příjmy ze závislé činnosti nebo

funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu (§ 6 ZDP).

Zaměstnáním se rozumí výkon činností, za které jsou vypláceny

jakékoliv příjmy zdaňované jako závislá činnost nebo funkční požitky.

S výjimkou:

1. osoby s příjmy , které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny

 • žáka nebo studenta, který má odměnu za prakt. vyučování (dle zák.561/2004 Sb.-školský zák.)

  - zaměstnanec si prohlubuje vzdělání studiem na VŠ – jako praxi dokládá práci ve svém zaměstnání – nejde o odměnu za prakt.vyučování, ale ze zaměstnání

  - firma poskytne studentovi VŠ stipendium ve výši 2000,-Kč v případě, že se zaváže k nástupu do PP po skončení studia- nejde o příjem z prakt. výcviku ani ze zaměstnání – závazek budoucího zaměstnání není chápán jako činnost pro zaměstnavatele


Zdravotn poji t n v roce 2013

 • osoby činné na základě DPP – škole, popř. vyšší odb.škole, – dle vyhlášky ministerstva školství 183/1998 Sb. od 1.1.2012 pokud jejich příjem nepřesáhne hranici 10000,-Kč za měsíc

  (příjem 10001,-Kč = odvod ZP a evidence)

  4. člena družstva, který není v prac.vztahu, ale vykonává práci, za kterou je odměňován, pokud nedosáhl započitatelného příjmu

  5. osoby činné na základě DPČ, které v kal. měsíci nedosáhly započ.příjmu pro účast na nemoc.pojištění

  (od 1.1.2012 výše příjmu 2500,-Kč)

  6. dobrovolného prac.pečov.služby, pokud nedosáhl započ.příjmu pro účast na nemoc.poj.

  7. člena okrskové volební komise při volbách do Parlamentu ČR,

  Evr.Parlamentu a zastupitelstev územních samospr.celků


Od 1 12 2011 je roz en okruh osob kter se pro ely zdravotn ho poji t n nepova uj za zam stnance
Od 1.12.2011 je rozšířen okruh osob, které se pro účely zdravotního pojištění nepovažují za zaměstnance

 • o členy okrskové volební komise při volbách do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávných celků.

 • Od 1.10.2012 = rozšíření o členy volebních komisí při volbě prezidenta republiky.

 • Vzhledem k tomu, že se podle ustanovení § 18 zákona č. 130/2000 Sb., předseda a místopředseda okrskové volební komise určí losem ze členů okrskové volební komise, bude platit uvedená výjimka

  i pro předsedu

  a místopředsedu

  okrskové volební komise.


Zam stnanci inn na z klad dohody o pracovn innosti
Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti

 • Příklad

  Zaměstnanec uzavřel DPČ od 1.10.2012 do 31.12.2012.

  Do práce nastoupil 2.11. - dosáhl příjmu 5000,-Kč.

  V měsíci prosinci 2012 pracoval několik dní a dosáhl příjmu 1500,-Kč.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Účast na zdravotním pojištění vzniká pouze v listopadu

 • Přihlášen „P“ bude ode dne, kdy poprvé začal vykonávat sjednanou práci – tj. od 2.11.2012

 • V prosinci nedosáhl započitatelného příjmu, k odhlášení „O“ dojde k 30.11.2012 a to i zpětně.


Zam stnanci inn na z klad dohody o pracovn innosti1
Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti

2. Příklad

Zaměstnanec uzavřel DPČ od 1.11.2012 do 30.11.2012.

Do práce nastoupil 2.11. – po týdnu onemocněl a dosáhl příjmu 1.500,-Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 • Účast na zdravotním pojištění vůbec nevzniká

 • Pokud byl zaměstnanec přihlášen „P“= musí být přihláška zrušena kódem „O“ k datu přihlášení

  Pro účast na zdravotním pojištění není důležité, na jakou částku byla DPČ uzavřena, záleží na skutečné výši.


Zam stnanci inn na z klad dohody o pracovn innosti2
Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti

3. Příklad :

Osoba uzavře dohodu o pracovní činnosti na říjen 2012 s příjmem 5000,-Kč.

V měsíci lednu 2013 bude dodatečně vyplacena odměna 2000,-Kč zúčtovaná do prosince 2012 = je to příjem po skončení zaměstnání

(v Přehledu za 12/12 bude VZ navýšen o 2000,-Kč + výpočet pojistného, do součtu zaměstnanců se již nezahrne).

4. Příklad :

Na období září až listopad 2012 byla uzavřena DPČ, za každý měsíc byl vyplacen příjem 1000,- Kč.

V lednu 2013 byla dodatečně vyplacena odměna 1000,-Kč.

Při posuzování se odměna přičítá pouze k poslednímu kal.měsíci (listopad 2012), součet nedosáhne započitat.příjem = zam. nevznikne.


Zam stnanci inn na z kla d dohody o pracovn innosti
Zaměstnanci činní na zákla činnostidě dohody o pracovní činnosti

5. Příklad :

Na měsíce září až listopad 2012 byla uzavřena DPČ = za každý měsíc vyplacen příjem 1500,-Kč.

V lednu 2013 byla dodatečně vyplacena odměna (zúčtována do prosince) ve výši 1500,-Kč.

Při posuzování se přihlíží k poslednímu měsíci (listopad 1500,- + prosinec 1500,- = 3000,-).

Úhrn příjmů dosáhl započitatelného příjmu.

Zpětně za listopad 2012 bude opraven na přehledu součet zam. +1.

Osoba bude zpětně přihlášena jako zam. na měsíc listopad 2012.

Aktuálně za měsíc prosinec 2012 bude navýšen VZ + 3000,-Kč a odvedeno pojistné.

POZOR : každá DPČ se posuzuje samostatně, u zdrav.pojištění není možné sčítat příjmy z jednotlivých DPČ.


Zam stnanci inn na z klad dpp
Zaměstnanci činní na základě DPP činnosti

1. Příklad :

Osoba na DPP (uzavřena od 1.-24.8.2012 = „P“, „O“) dosáhla příjmu 15.000,-Kč.

V lednu 2013 bude dodatečně vyplacena odměna, zúčtovaná do prosince 2012= příjem po skončení zaměstnání.

Aktuálně do „Přehledu …“ za prosinec 2012 bude započítána odměna 1.000,-Kč a odvedeno pojistné.

Evidence zaměstnání v srpnu bude beze změny.

2. Příklad :

Osoba má na červenec a září 2012 uzavřenu DPP s odměnou 8000,-.

(není dosaženo příjmu pro „zaměstnání“ ).

V prosinci bude dodatečně vyplacena odměna 1000,- Kč, ani v součtu není dosaženo příjmu = „zaměstnání“ nevzniká.


Zam stnanci inn na z klad dpp1
Zaměstnanci činní na základě DPP činnosti

3. Příklad :

Osoba na DPP od 1.8. - 30.9. bude v srpnu a září vykonávat práci, oba měsíce bude příjem 9.000,-Kč = není „zaměstnání“.

V lednu 2013 (zúčtována do prosince) bude vyplacena odměna 1500,-.

Zpětně se posuzuje spolu s posledním měsícem (září) = nad 10.000,-.

Zpětně bude na přehledu za 9/2012 + 1 zam („P“, „O“ 1-30.9.)

Aktuálně bude do VZ za prosinec odměna 10.500,- Kč (tj. 9.000+ 1.500) odvedeno pojistné.

Nevzniká zpoždění při odvodu = ani penále.

POZOR : každá DPP se posuzuje samostatně, u zdrav.pojištění není možné sčítat příjmy z jednotlivých DPP.


Zdravotn poji t n v roce 2013

Za zaměstnance se také považují : činnosti

( bez ohledu na nemoc.a důchod. pojištění)

 • členové statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob

  ( členové představenstva, členové správních a dozorčích rad …)

 • likvidátoři,

 • prokuristé,

 • osoby činné na základě příkazní nebo mandátní smlouvy

 • neuvolnění zastupitelé apod.

  pokud jim plynou nebo by měly plynout příjmy dle § 6 ZDP.

 • Pro plnění oznamovací povinnosti je rozšířena úprava definice vzniku a zániku zaměstnání - § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.


Oznamovac povinnost zam stnavatele 10 odst 1 z k 48 1997 sb
Oznamovací povinnost zaměstnavatele : činnosti§ 10 odst.1 zák.č. 48/1997 Sb.

Zaměstnavatel oznamuje do 8 dnů ode den vzniku

skutečnosti :

 • nástup zaměstnance do zaměstnání, ukončení zam.

 • změnu zdravotní pojišťovny zaměstnance, pokud mu tuto skutečnost sdělil ( kód „O“ u bývalé ZP, „P“ u nové)

 • skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné a to i v těch případech, kdy povinnost vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy.


Zdravotn poji t n v roce 2013

O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést

evidenci.

Při plnění oznam.povinnosti sděluje jméno,příjmení, trvalý pobyt (popř.

koresp.adresu) a číslo pojištěnce.

Za nesplnění oznam.povinnosti může být udělena pokuta až do výše

200 000,- a to až do pěti let ode dne porušení,

max do dvou let od chvíle,

kdy se ZP o porušení dozvěděla.

ZP nepracují s pojmem „místní příslušnost“

– plátci komunikují se ZP prostřednictvím

místních poboček jednotlivých ZP.

Plátci si mohou pro komunikaci zvolit i jiné územní pracoviště ZP, než

v místě trvalého pobytu, sídla.


K dy hl en za zam stnance
Kódy hlášení za zaměstnance: vést

 • P – nástup do zaměstnání zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR. Použije se v těchto případech:

  ( nástup do zaměstnání, přestup od jedné ZP k jiné)

 • E – první přihlášení do zaměstnání zaměstnance ze země EU

 • C – první přihlášení zaměstnance, který nemá trvalý pobyt na území ČR a je ze země mimo EU (např. cizinec mimo EU s dlouhodobým pobytem)

 • O – ukončení zaměstnání. Použije se v těchto případech:

  ( ukončení zaměstnání, přestup od VZP k jiné zdravotní pojišťovně, ukončení pojištění v ČR)

 • Q – jednodenní zaměstnání -použije se v případě, kdy zaměstnání vznikne a zanikne v jeden den (např. svědci u soudu- svědečné).

  Při použití „cizineckých“ kódů se v poli číslo pojištěnce uvede údaj o datu

  narození a pohlaví přihlašované osoby .


K dy hl en za zam stnance platba poj st tem
Kódy hlášení za zaměstnance (platba poj. státem): vést

 • M – nástup na mateřskou dovolenou nebo na rodičovskou dovolenou.

  Použije se také pro:

  – začátek nepřítomnosti muže v práci, po kterou se mu poskytuje peněžitá

  pomoc podle předpisů o nemocenském pojištění + začátek pobírání

  rodičovského příspěvku

 • U – ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené + ukončení nepřítomnosti muže v práci, po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc podle předpisů o nemocenském pojištění + ukončení pobírání rodičovského příspěvku

 • D – přiznání důchodu (starobního, invalidního, vdovského..),

 • H – odejmutí důchodu, ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu

  Nástup důchodce do zaměstnání = vždy společně „P“+“D“

  Ukončení zaměstnání důchodce = pouze „O“

  Zaměstnanci je přiznán důchod, pokračuje v zam. = pouze „D“


Zdravotn poji t n v roce 2013

 • G vést – nástup nezaopatřeného dítěte, tj. studenta střední (i učně) nebo vysoké školy (společně s kódem „P“).

 • – přiznání nezaopatřenosti dítěte v průběhu zaměstnání, počátek studia na střední nebo vysoké škole atd.

 • F – den ukončení nároku na zařazení jako nezaopatřené dítě v souladu s § 13 a 14 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

 • L – začátek nároku na zařazení do kategorie „L“ – osoba bez příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, pečující osobně, celodenně a řádně alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku (§ 7 odst. 1 písm. l) zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění)

 • T – ztráta nároku na zařazení do kategorie „L“

 • N– ukončení zaměstnání s následným vyplácením nemocenské (společně s kódem „O“), nebo počátek výplaty nemocenské v ochranné lhůtě u osoby s trvalým pobytem na území ČR

 • K – ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění u zaměstnance, kterému byly dávky vypláceny po ukončení zaměstnání

 • X, Y, Z (opravné kódy čísla pojištěnce, datum nástupu, ukončení)


Zam stnavatel oznamuje nap
Zaměstnavatel oznamuje např. vést :

 • Nástup do zam. (kódy P+ G ) a ukončení zaměstnání během studia (O)

 • Přestup od jiné zdrav.poj. k VZP nebo od VZP k jiné ZP (kódy P, O)

 • Počátek studia na VŠ při trvání prac.poměru kódem „G“

 • Ukončení nároku na zařazení jako nezaopatřené dítě (kód F), trvá-li zaměstnání i po ukončení studia, popř. pokud poprvé nastoupí do zaměstnání osoba po skončení studia, na které bezprostředně nenavazuje další studium.

  Ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. od 1.1.2005 stanoví, do

  kdy je dítě považováno za žáka školy. Nemá však vliv na posouzení

  nezaopatřenosti dítěte

  – určuje zák.č. 117/1995 Sb.

  o státní sociální potřebě.

  Pro účely ZP se dítě může považovat

  za nezaopatřené max. do 26 let.


Povinnosti zam stnavatele platit pojistn 8 odst 2 z k 48 1997 sb
Povinnosti zaměstnavatele platit pojistné : vést § 8 odst.2 zák.č. 48/1997 Sb.

 • Povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance vzniká dnem nástupu do zaměstnání a zaniká dnem skončení zaměstnání, s výjimkami stanovenými v § 6 .

  (např. zaměstnanec dlouhodobě v cizině, pokud je tam zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u zdravotní pojišťovny písemné prohlášení).

 • Za den nástupu do zaměstnání se považuje :

  a) u prac.poměru den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce, ukončení je den skončení pracovního poměru

  b) u služebního poměru ………..

  1. Příklad :

  Zaměstnanec má uzavřenu prac.smlouvu od 1.1.2013, do zaměstnání nastoupí 2.1.2013 (1.1.2013 proplacený svátek).

  Kód „P“ – zahájení prac.poměru k 1.1.2013.

  2. Příklad :

  Byl sjednán pracovní poměr od 1.12.2012, k ukončení PP došlo po 5 dnech ve zkušební době , dosažený příjem 1200,-Kč = jde o zaměstnání ve smyslu ZP, zaměstnanec musí být přihlášen a z odměny musí být odvedeno pojistné (s ohledem na poměrnou část min. VZ)

  Kód „P“ - zahájení PP k 1.12.2012, kód „O“ k 5.12.2012.


Zdravotn poji t n v roce 2013

c) vést u členů družstva v družstvech, kde podmínkou členství je pracovní vztah k družstvu – den započetí práce pro družstvo, za den skončení zaměstnání se považuje den skončení členství

 • u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti

  zahájení = den, kdy začal vykonávat sjednanou práci a

  ukončení = den, jímž uplynula doba, na kterou byla dohoda sjednána

  (pokud bylo v daném období dosaženo zap.příjmu)

  e) u soudců den nástupu do funkce -den skončení výkonu funkce…..

 • u členů zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří jsou pro

  výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo vykonávají činnost v rozsahu

  jako dlouhodobě uvolnění :

  zahájení = den, od něhož náleží odměna za výkon funkce,

  ukončení= den, od něhož tato odměna nenáleží…..

  Odměnou za výkon funkce u uvolněného člena může být měsíční odměna

  nebo odměna při skončení funkčního období = z té se pojistné neodvádí.

  K odhlášení „zaměstnance“ dojde po skončení výplaty měsíční odměny,

  k době vyplácení odměny po skončení funk.období se nepřihlíží.


Zdravotn poji t n v roce 2013

g) poslanci poslanecké sněmovny… vést

 • členové vlády, prezident, členové NKÚ ….

 • u fyzických osob, které byly :

  jmenovány nebo zvoleny do funkce

  a jejich jmenováním nevznikl pracovní

  nebo služební poměr:

  zahájení = den nástupu do funkce

  ukončení = den skončení výkonu funkce

  Např. :

  -členové zastupitelstva, kteří vykonávají funkce jako neuvolnění

  - členové výborů, funkcionáři ve sdruženích

  - jednatelé s.r.o. (nezáleží na výši a formě odměny)

  Upozornění :

  - členové představenstva DRUŽSTVA – výjimka (vždy jako práce pro družstvo)


Zdravotn poji t n v roce 2013

 • u dobrovolných pracovníků pečovatelské služby den, ve kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

 • u pěstouna, který vykonává pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče den zahájení výkonu péče…

 • u pěstouna, kterému je za výkon funkce vyplácena odměna den, od něhož náleží tato odměna…….

 • u odsouzených den zařazení do práce…..

 • u osob činných v poměru, který má charakter pracovního poměru, avšak tento nevznikl….

 • u zaměstnanců neuvedených pod písmeny a)až n) den, kdy začal zaměstnance vykonávat práci, na jejímž základě mu plynou příjmy ze závislé činnosti, za den skončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu funkce.

  - např.společníci a.s., pokud mají jakýkoliv příjem podle § 6 ZDP

  (služební auto pro soukr. účely)

  - např.svědek u soudního řízení – má nárok na náhradu ušlého výdělku,

  tzv.svědečné – pro nahlášení vztahu byl stanoven kód „Q“.


Zdravotn poji t n v roce 2013

POZOR : kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

na znění zák.č. 592/1992 Sb. §3 odst. 6 :

- dodržení minimálního vyměřovacího základu při vyplácení

měsíční odměny nižší než min. VZ.

Možnosti souběhů příjmů (např.):

 • člen zastupitelstva…… + jiný PP (čestné prohl. o výši příjmu)

 • člen zastupitelstva…… + OSVČ (prohl.o platbách poj. OSVČ)

 • člen zastupitelstva…….+ stát. kategorie (důchodce, MD, student…. (potvrzení o studiu, doklad o přiznání důchodu atd…)

 • člen zastupitelstva + OBZP (osoba bez zdaň. příjmů)

  Stejně např. jednatel, zaměstnanec na DPČ, zaměstnanec na zkrácený úvazek…. (příjem pod min.VZ) + jiný PP, OSVČ, stát.kategorie… (pozor na OBZP- potvrzení o platbě pojistného)

  Tento „prac.poměr“ se stává jediným zdrojem příjmů, je nutno

  dodržet minimální vyměřovací základ a odvod pojistného ve výši

  1080,-Kč měsíčně.


Zdrav poji t n v e pojistn ho z k 592 1992 sb 2
Zdrav. pojištění – výše pojistného kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….zák. č. 592/1992 Sb., § 2

 • Výše pojistného činí 13,5% z vyměřovacího základu za rozhodné období.

 • Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat, pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

 • Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel.

 • Zaměstnavatel srazí zaměstnanci (i bez jeho souhlasu) jednu třetinu pojistného z platu, dvě třetiny hradí ze svých prostředků.

 • Pojistné se platí za jednotlivé kal.měsíce a je splatné do 20 dne násl. měsíce (v den, který je určen pro výplatu mezd =do 31.12.2009)

 • Rozhodné období je jeden kal.měsíc.

  Zaokrouhlování :

 • z VZ každého zaměstnance zvlášť se vypočte 13,5%, po zaokrouhlení na celé Kč nahoru se získá pojistné .

  - Zaokrouhlování VZ ani dílčích částí pojistného zákon neurčuje.


Vym ovac z klad pro v po et zdrav poji t n
Vyměřovací základ pro výpočet zdrav. pojištění kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

zákon č. 592/1992 Sb., § 3 odst.1

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které :

 • jsou předmětem daně z příjmů (§ 6 ZDP)

 • nejsou od této daně osvobozeny

 • jsou zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním


Vym ovac z klad pro v po et zdrav poji t n1
Vyměřovací základ pro výpočet zdrav. pojištění kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

Zúčtovaným příjmem je plnění, které bylo poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci

 • v peněžní nebo nepeněžní formě nebo

 • formou výhody

 • nebo předáno v jeho prospěch

 • popřípadě připsáno k jeho dobru

 • anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.


Vym ovac z klad pro v po et zdrav poj z kon 592 1992 sb 3 odst 2
Vyměřovací základ pro výpočet zdrav.poj. kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….Zákon č. 592/1992 Sb. § 3 odst. 2

Do vyměřovacího základu zaměstnance se z příjmů

uvedených v odstavci 1 nezahrnujítyto příjmy :

- náhrada škody podle zákoníku práce

 • odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytované na základě zvláštních předpisů a odměna při skončení funkčního období

  Uvolněnému členu zastupitelstva (popř. neuvolněnému starostovi)

  může být podle § 75 zákona o obcích poskytována měsíční odměna

  ještě po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu, vzdání se funkce či

  odvolání z funkce - v tomto případě nejde o odměnu při skončení

  funkčního období a z této odměny bude odváděno pojistné.


Zdravotn poji t n v roce 2013

- kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….věrnostní přídavek horníků

 • odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud vytvoření a uplatnění nemělo souvislost s výkonem zaměstnání

 • jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné

  - plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání.

  § 3 odst. 4 zák.č. 592/1992 Sb.

  Do VZ zaměstnance, který ukončil zaměstnání, se dále

  zahrnují příjmy podle předchozích odstavců zúčtované mu

  po skončení zaměstnání (např. doplatky dovolené, nároky

  z ročních odměn atd.) = není „oznamovací povinnost“.


3 odst 6 z k 592 1992 sb
§ 3 odst. 6 zák.č. 592/1992 Sb. kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

Pojistné za zaměstnance se stanoví z VZ

podle předchozích odstavců, nejméně však

zminimálního VZ, kterým je minimální mzda.

(pro rok 2013 = 8000,-Kč).

Minimální VZ se snižuje na poměrnou část, pokud

- zaměstnání netrvalo celý kal.měsíc,

 • bylo poskytnuto volno pro důležité osobní překážky v práci

  (např. karanténa, OČR, nemoc – bez vlivu na dobu výplaty nemocenských dávek, důležitá je celková doba nemoci)

 • zaměstnanec se stal v průběhu měsíce osobou, za kterou platí pojistné i stát (student, důchodce)


Zdravotn poji t n v roce 2013

Příklad : kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

Od 1.1. nastoupil do zaměstnání zaměstnanec na zkrácený úvazek, (nemá žádný další zdroj příjmu), jeho zúčtovaný příjem je 7000,-Kč.

Musí dodržet min VZ 8 000,-Kč, z toho min. pojistné 1 080,-Kč.

Hrubá mzda 7 000,-

- z toho odvod poj. za zaměstnavatele 9% celkem 630,-

- z toho odvod poj. za zaměstnance 4,5% celkem 315,-

945,-

Pokud je VZ zaměstnance nižší než minimální, je zaměstnanec povinen

doplatit pojistné ve výši 13,5% z rozdílu ( zák.č. 592/1992 Sb. § 3 odst.10).

Dopočet do min. VZ 1000,-Kč, z toho dopočet do min. odvodu 135,-Kč.

Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele

Počet zaměstnanců : 1

Úhrn vyměřovacích základů 8000,- (součet HM+dopočet)

Výše pojistného – součet 1080,- (součet 9%+ 4,5%+ dopočet)


Zdravotn poji t n v roce 2013

Příklad : kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

Zaměstnanec má prac.neschopnost od 2.12. – 30.12., v měsíci prosinci neodpracoval ani jednu směnu (žádný zdanitelný příjem).

Bez ohledu na výplatu náhrady mzdy a nemocenské za dobu prac.neschopnosti bude stanoven

min. VZ ve výši 517,-Kč (8000 : 31 x 2),

z toho pojistné 70,-Kč (517 x 13,5%).

Celé pojistné hradí zaměstnanec- ( zák.č. 592/1992 Sb. § 3 odst.10).

(ne u MD, R, studenta, důchodce)

Příklad :

Zaměstnankyně nastupuje od 18.12. na mateřskou dovolenou, za celý měsíc prosinec dosáhla její hrubá mzda výše 4000,-Kč.

Min. vyměřovací základ 4388,-Kč (8000 : 31 x 17), poj. 593,-

Výpočet pojistného u zaměstnavatele 4000 x 9% = 360,-

Výpočet pojistného u zaměstnance 4000 x 4,5 = 180,-

388 x 13,5= 53,-

593,-


Zdravotn poji t n v roce 2013

Příklad : kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

Zaměstnanec pracuje do 24.1., od pondělí 27.1. do středy 29.1. mu bylo na základě žádosti poskytnuto volno bez náhrady příjmu z rodinných důvodů, opět nastoupil do práce 30.1.2013.

Hrubá mzda 10 000,-Kč ( z toho zaměstnavatel 9%)

VZ za poskytnuté neplacené volno 800,- Kč(§ 3 odst.5 zák.č. 592/1992 Sb.)

- stejný postup např. u 2 dne svatby (1x náhrada mzdy)

Celkem VZ 10 800,-Kč

pojistné 13,5 % 1 458,-Kč

(ne u MD, R, Studenta, důchodce – neplatí u neomluvené absence, zde se doměřuje VZ a doplácí pojistné i u stát.pojištěnců)

Příklad :

Zaměstnanec má měsíční mzdu 10000,-Kč. V prosinci neměl zaměstnavatel zakázky, po dohodě byli zaměstnanci doma na 60%.

Hrubá mzda 6 000,-Kč

Min. vyměřovací základ 8 000,-Kč

Nedodržení min. VZ z důvodu překážek na straně zaměstnavatele (§ 3 odst.10)

- zaměstnanec odvede poj. pouze z 6000,- do min. doplácí zaměstnavatel

- dopočet odvodu poj. nenavyšuje základ daně

Celkem VZ 8 000,-Kč

pojistné 13,5 % 1 080,-Kč


3 odst 7 z k 592 1992 sb
§ 3 odst. 7 zák.č. 592/1992 Sb. kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

Je-li u zaměstnavatele s více než 50% osob se zdrav.postižením

osoba,které byl přiznán invalidní důchod, je u ní VZ částka

přesahující částku 5355,-Kč (platná r. 2012 + 2013).

Chráněná dílna (více než 50% osob se zdrav.postižením).

Zam. A pobírá ID hrubá mzda 6000 – 5355 = VZ 645,-Kč

( z toho pojistné 88,-).

Zam. B pobírá SD hrubá mzda 6000 = VZ,- z toho poj. 810,-

Zam. C – zkrácený úvazek 6 hod., jediný zdroj příjmu, není pl.stát

hrubá mzda 6000,- / min. VZ 8000,-

( z toho pojistné 1080,-)

Zam. D pobírá ID od r. 2000, do zam. nastoupil 15.12.2012

hrubá mzda 4000 – 4000 = VZ 0,- Kč

(jedná se o jediné zaměstnání, odpočet není uplatněn jinde)


Zam stnavatel s v ce ne 50 osob se zdrav posti en m
Zaměstnavatel s více než 50% osob se zdrav.postižením kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

Nárok na odpočet je možné uplatnit pouze v měsících, kdy je

splněna podmínka více jak 50% osob se zdrav.postižením

z celkového průměrného přepočteného počtu zaměstnanců

v pracovním poměru (nezapočítavají se např. DPČ).

Pokud splní podmínku 50% (dokládá se potvrzením z ÚP o pobírání „Příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdrav. postižením“), popř. individuálním přepočtem (v případě, že ÚP příspěvek nevyplácí), nárok na odpočet mají všichni „zaměstnanci “ = např. i DPČ.

Pro splnění nároku na odpočet nemusí být osoba v kategorii poj.státu zařazena celý kal.měsíc

- (do 31.7.2004 bylo nutné zařazení do kat.-poj.státu po celý měsíc).


Maxim ln vym ovac z klad zp z kon 592 1992 sb 3 odst 15 nov od 1 1 2008
Maximální vyměřovací základ - ZP kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….zákon č. 592/1992 Sb. § 3 odst. 15 - (nově od 1.1.2008)

 • jednotný pro zaměstnance a OSVČ

 • rozhodným obdobím je kalendářní rok

 • od r.2010 činí 72 násobek prům.mzdy

 • k době trvání zaměstnání nebo SVČ se nepřihlíží

 • odlišné řešení pro jedno zaměstnání

  (ukončení odvodu) a pro souběhy

  (více zaměstnání a OSVČ)

  Zákonem č. 500/2012 Sb. byl s účinností od 1.1.2013 novelizován

  zákon.č. 592/1992 Sb.

  – podle nového § 3d se ustanovení o MAX VZ nepoužije pro

  období let 2013 až 2015 a to jak pro zaměstnance, tak i pro OSVČ

  MAX VZ zůstává platný pro rok 2012 ve výši 1809864,-Kč

  (při překročení v roce 2012 je možné žádat o vrácení přeplatku).


Zdravotn poji t n v roce 2013

Zaměstnání u jednoho zaměstnavatele kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

(dvě funkce ředitel + předseda představenstva a.s.)

(měsíční odměna ředitele 250 000,-Kč po celý rok )

(měsíční odměna předsedy 100 000,-Kč pololetně)

- leden až červen mzda = VZ 1 600 000,-Kč

- červenec mzda =250 000 Kč VZ 209 864,-Kč

Celkem součet VZ 1 809 864,-Kč

Bylo dosaženo max. vyměřovacího základu, přestává se

odvádět zdravotní pojištění.

Mohlo být dosaženo MAX.VZ pro zdravotní pojištění

v jiném okamžiku než u sociálního zabezpečení.


Zam stn n u dvou zam stnavatel soub n
Zaměstnání u dvou zaměstnavatelů souběžně kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

 • Zaměstnání u jednoho zaměstnavatele :

  (měsíční odměna 300 000,-Kč )

  - leden až květen mzda = VZ 1 500 000,-Kč

  - červen mzda =350 000,-Kč VZ 309 864,-Kč

  Celkem součet VZ 1 809 864,-Kč

  Bylo dosaženo max. vyměřovacího základu, přestává se odvádět zdravotní pojištění.

 • Zaměstnání u druhého zaměstnavatele :

  (měsíční odměna 50 000,-Kč po celý rok)

  - leden až prosinec mzda = VZ 50 000,-Kč

  Celkem součet VZ 600 000,-Kč

  U zaměstnavatele nebylo dosaženo max. vyměřovacího základu, pojistné se platí pravidelně.

  V součtu obou zaměstnání byl překročen v roce 2012 max. VZ, je možné

  žádat o vratku přeplatku na pojistném.


P eplatek na pojistn m
Přeplatek na pojistném : kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

 • vzniká jen při soubězích více VČ

 • vrací se jen zaměstnanci (nikoli zaměstnavateli),

 • jen na písemnou žádost,

 • vrací zdravotní pojišťovna(y)- (v poměru doby pojištění)

  byl-li zaměstnanec pojištěn v průběhu roku u více ZP, předloží Žádost u

  každé z nich včetně Potvrzení zaměstnavatelů.

 • 4,5% z úhrnu VZ od všech zaměstnavatelů po odpočtu 1 809 864,-Kč, (v r. 2012)

 • jen při skutečném odvodu pojistného (znění zák.č.592/1992 Sb. § 3 odst. 18: „…z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné…“.


Potvrzen zam stnavatele o hrnu vz a odvodu pojistn ho
Potvrzení zaměstnavatele kterém začal poskytovat pečovatelskou službu…. ( o úhrnu VZ a odvodu pojistného)

Zaměstnavatel je podle ustanovení § 3 odst.18 zák.č. 592/1992 Sb.

povinen písemně potvrdit zaměstnanci úhrn vyměřovacích základů za

kal.rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné a to do 8 dnů

odobdržení žádosti.

Na tiskopise uvede:

- název, sídlo, IČ

 • jméno, příjmení, rodné číslo (popř. číslo pojištěnce)

 • kód a název zdravotní pojišťovny

 • úhrn VZ, z nichž bylo odvedeno pojistné této zdrav.pojišťovně

 • úhrn pojistného odvedeného zaměstnavatelem této ZP. Jedná se o část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec.

 • v případě, že zaměstnanec změní v průběhu roku ZP, uvede tyto částky pro každou zdravotní pojišťovnu zvlášť( jeden tiskopis s rozpisem výše VZ a odvedeného pojistného).


Osv oznam povinnost vym ovac z klad
OSVČ- oznam.povinnost, vyměřovací základ kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

 • do 8 dnů oznámit zahájení, přerušení, ukončení činnosti,

  zahájení nároku na platbu pojistného státem + změny

  (možno využít „jednotný reg.formulář“ na živ.úřadech)

 • jedná se o osoby podnikající v zemědělství, provozující živnost,

  podnikání podle zvl. předpisů, vykonávající uměleckou a tvůrčí činnost, osoby vykonávající nezávislé povolání, činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, spolupracující osoby

  (jako OSVČ lze považovat osobu s příjmy podle § 7 ZDP)

 • za nesplnění oznam. povinnosti lze uložit pokutu až 10000,-Kč, při opakovaném porušení dvojnásobek

  (do 1 roku ode dne, kdy ze ZP dozvěděla o porušení, max. do 3 let ode dne, kdy k porušení došlo- do 30.11.2011)

  (do 2 let ode dne, kdy ze ZP dozvěděla o porušení, max. do 5 let ode dne, kdy k porušení došlo – od 1.12.2011)


Osv povinnosti vym ovac z klad
OSVČ - povinnosti + vyměřovací základ kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

 • platit pojistné formou záloh a doplatku

 • OSVČ platí pojistné ve výši 13,5% z vyměřovacího základu, kdy VZ činí 50% příjmů z podnikání po odpočtu výdajů (min.VZ)

 • od r. 2008 není zaplacené pojistné daňovým výdajem

 • zálohy jsou splatné od kal. měsíce, za který se platí až do 8. dne násl. měsíce

 • v prvním roce ve výši dle minimálního VZ, v dalších letech dle % sazby ze skutečného příjmu s ohledem na min VZ

 • při snížení příjmů o 1/3 je možné žádat o sníž.záloh ,

  od 1.12.2011 lze snížit zálohy až do konce kal.měsíce, který předchází měsíci, v němž má být podán přehled za další období

 • OSVČ, která je zaměstnána a toto zaměstnání je hlavní zdroj příjmu není povinna platit zálohy (poj. platí pouze formou doplatku),

 • OSVČ, za kterou je plátcem pojistného i stát = v 1.roce podnikání nemusí platit zálohy, v dalších letech hradí dle skutečného příjmu !!!


Osv oznam povinnost vym ovac z klad1
OSVČ- oznam.povinnost, vyměřovací základ kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

 • do jednoho měsíce od podání daň.přiznánímusí být odevzdán buď přehled nebo potvrzení od daňového poradce

 • odevzdání „Přehledu….“ není již vázáno na skutečné datum podání DP, je nutné přehled podat do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být DP podáno = do 1.5.2013, resp. do 1.8.2013, není nutno odevzdávat potvrzení o DP

  doplatek byl splatný nadále 8 dní po podání DP – doplatky za 2010 v r.2011

  Od r. 2012 je doplatek pojistného na zdravotní pojištění splatný vždy

  nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popř. měl být podán „Přehled…“.

  Termín úhrady je nově navázán na termín podání „Přehledu OSVČ“ (nikoli už

  na termín podání DP):

  - např. podání DP 12.3.2013, podání „Přehledu“ 20.4.2013, splatnost doplatku 28.4.2013 – do 8 dnů ode dne podání Přehledu

  - opožděné podání „Přehledu“ až v průběhu května 2013, termín splatnosti doplatku do 9.5.2013


Osv oznam povinnost vym ovac z klad2
OSVČ- oznam.povinnost, vyměřovací základ kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

 • pokud je při podání „Přehledu“ zjištěno, že úhrn záloh je vyšší než stanovená povinnost, je ZP povinna vrátit přeplatek do 1 měsíce

  (pokud nemá plátce jiný závazek vůči ZP – dle § 14 zák.č.592/1992 Sb. použije ZP tento přeplatek na jeho úhradu)

 • nová záloha stanovena od data podání Přehledu do podání Přehledu za následující rok (pokud není minimální a zvýšena zákonem)

 • OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou, nemusí za takový měsíc platit zálohu pojistné – pokud si nehradí dobrovolné nemoc.pojištění OSVČ, doplatí pojistné při podání Přehledu

 • pokud tato osoba měla nárok na výplatu nemocenského z pojištění OSVČ, snižuje se její VZ na poměrnou část podle počtu celých kal. měsíců trvání skutečnosti


Pravd podobn pojistn
Pravděpodobné pojistné kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….:

 • Jestli-že OSVČ, popř. zaměstnavatel, nesplnil povinnost

  podat měsíční přehled o platbě pojistného (OSVČ roční),

  a tato povinnost nebyla splněna ani ve lhůtě určené

  v písemné výzvě, příslušná ZP stanoví rozhodnutím

  „Pravděpodobnou výši pojistného“.

  (např. v r. 2012 poj. 4967,-Kč za zaměstnance,

  u OSVČ 2484,-Kč měsíčně) – vypočítává se z všeobecného VZ pro účely důch zákona za r. 2010

  (tj. 2 roky zpět)

 • Z této částky jsou plátci (OSVČ + ZAM) povinni platit penále !


Splatnost pojistn ho
Splatnost pojistného : kterém začal poskytovat pečovatelskou službu….

Zák.č. 592/1992 Sb.§ 17 – způsob placení pojistného :

Za den platby se od 1.1.2010 považuje den, kdy dojde k připsání

pojistného na účet poskytovatele platebních služeb ZP

(do 31.12.2009 den, kdy došlo k odepsání z účtu plátce)

Prodloužení promlčecích lhůt - promlčení přeplatku

§ 14 odst. 1 zák.č. 592/1992 Sb. prodlužuje promlčecí lhůtu nároku na

vrácení přeplatku na pojistném z 5 na 10 let.

ZP má povinnost vrátit přeplatek do jednoho měsíce od jeho zjištění

(pokud zde není jiný nedoplatek na pojistném, popř. penále).

Promlčecí lhůta začíná běžet od okamžiku vzniku přeplatku – ode dne,

kdy bylo pojistné uhrazeno na účet ZP.

Přeplatek, který vznikl dne 30.11.2011 může být považován za

promlčený již 1.12.1016.

Přeplatek, který vznikne dne 1.12.2011 může být považován za

promlčený až po 2.12.2021.


Prodlou en proml ec ch lh t 16 odst 1 a 16 odst 2 proml en dlu n ho pojistn ho
Prodloužení promlčecích lhůt - § 16 odst. 1 a § 16 odst. 2 (promlčení dlužného pojistného)

 • V § 16 odst. 1 se prodlužuje promlčecí lhůta práva předepsat dlužné pojistné z 5 na 10 let.

 • V § 16 odst. 2 se prodlužuje promlčecí lhůta práva vymáhat pojistné z 5 na 10 let.

 • Pokud tedy přeplatek nebo právo předepsat dlužné pojistné či právo vymáhat pojistné vznikly před účinností novely (před 1. 12. 2011), bude se postupovat dle staré právní úpravy – přeplatek, resp. právo se promlčí za 5 let – naposledy poj. za 10/2011 (spl.8, resp.20.11.2011)

 • Pokud přeplatek, resp. právo předepsat dlužné pojistné a penále vznikly po 30. 11. 2011 bude se postupovat podle nové právní úpravy, tzn. přeplatek, resp. právo se promlčí za 10 let /až 30.11.2021.

 • Pokud ex.tituly (PV/VN) nabudou právní moci či vykonatelnosti po datu 30.11.2011, pak všechny pohledávky v něm obsažené budou podléhat promlčecí době 10 let.


Hrada pojistn ho po ad plateb
Úhrada pojistného – pořadí plateb : odst. 2 (promlčení dlužného pojistného)

 • má-li plátce vůči ZP splatný závazek, je povinen ho splácet v uvedeném pořadí :

  - pokuty,

  - přirážka k pojistnému

  - nejstarší nedoplatky pojistného

  - běžné platby pojistného

  - penále.

  Pokud uvedené pořadí plátce nedodrží, je ZP oprávněna jeho platbu takto použít.

  Penále z prodlení plateb – nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě, je plátce povinen platit penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za kal.den.

  Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100,-Kč za kal.rok.

  Prominutí penále – odstranění tvrdosti zákona § 53a odst. 3 a 4 zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění

  – o prominutí nelze rozhodnout, jestli-že plátce nezaplatil pojistné.


Zdravotn poji t n v roce 2013

Výše pojistného roku 2012 odst. 2 (promlčení dlužného pojistného)/ 2013

 • min. záloha OSVČ 1 697,- / 1 748,- (za 1/2013 do 8.2.2013)

 • odpočet (stát) 5 355,-/ 5 355,-

 • max. VZ 1 809 864,- / zrušen

  Minim. VZ zaměstnanců a pojistné OBZP:

 • VZ 8000,-Kč poj.: 1 080,- / 1 080,-

  Splatnost pojistného :

  u OSVČ : do8dne následujícího kal.měsíce

  u zaměstnavatelů : od 1 do 20 dne násl. kal. měsíce

  + podání měsíčního přehledu zaměstnavatelů do 20 násl.měsíce !

  -stát platí pojistné do 25 dne


Zdravotn poji t n v roce 2013

Děkuji za pozornost odst. 2 (promlčení dlužného pojistného).

www.vzp.cz

www.vzp.cz/platci

www.vzp.cz/e-komunikace

www.vzp.cz/e-komunikace/portal-vzp

Věra Tománková

vera.tomankova@vzp.cz