1 / 5

Načrti elektronskih vezij (sheme )

Načrti elektronskih vezij (sheme ). Načrti elektronskih vezij prikazujejo na kakšen način so med seboj povezani električni elementi (komponente) Vsaka komponenta je predstavljena s simbolom. Zgoraj so prikazani samo nekateri. Sheme in razporeditev elementov.

alamea
Download Presentation

Načrti elektronskih vezij (sheme )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Načrti elektronskih vezij (sheme)

  2. Načrti elektronskih vezij prikazujejo na kakšen način so med seboj povezani električni elementi (komponente) Vsaka komponenta je predstavljena s simbolom. Zgoraj so prikazani samo nekateri.

  3. Sheme in razporeditev elementov • Sheme prikazujejo povezave med elementi kar se da pregledno. Vse povezave so narisane kot ravne črte. • Dejanska postavitev elementov je običajno precej drugačna. • Slika prikazuje shemo in dejansko razporeditev elementov na testni plošči. • Sheme so izredno uporabne za testiranje in razumevanje delovanja vezij.

  4. Risanje načrtov - shem • Risanje načrtov je enostavno, vseeno pa je potrebno nekaj vaje, da nastane urejen, pregleden načrt. • To je uporabna spretnost tako za profesionalce kot amaterje. • Kadar želimo načrtovat novo vezje pa tudi nujno potrebna.

  5. Nekaj napotkov: • Prepričaj se da uporabljaš pravi simbol za izbrani element. • Povezave nariši kot ravne linije (ravnilo). • Nariši piko ( ) na vsak spoj povezav, • Označi elemente z njihovimi vrednostmi. • Pozitivna sponka napajanja naj bo na vrhu sheme. Negativna na dnu. • Poizkusi urediti načrt tako, da gredo signali iz leve proti desni.Vhodi naj bodo na levi strani izhodi na desni. • Baterijo ali napajalnik lahko izpustimo, nujno pa moramo označiti napajalne povezave. (zgoraj Vcc spodaj GND)

More Related