1 / 1

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ DEPARTAMENTU KONTROLI

Załącznik do Regulaminu Wewnętrznego Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ DEPARTAMENTU KONTROLI. DYREKTOR KO. Zastępca Dyrektora KO-F. Wieloosobowe stanowisko obsługi Departamentu KO-I.

alaire
Download Presentation

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ DEPARTAMENTU KONTROLI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Załącznik do Regulaminu Wewnętrznego Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ DEPARTAMENTU KONTROLI DYREKTOR KO Zastępca DyrektoraKO-F Wieloosobowe stanowisko obsługi Departamentu KO-I Zastępca DyrektoraKO-Z Biuro skarg i wniosków oraz kontroli komórek organizacyjnych Urzędu KO-II Biuro Kontroli zadań z zakresu ochrony zdrowia KO-Z-I Wydział Kontroli projektów SPO-ROL, PROW oraz PO RYBY KO-F-I Biuro Kontroli zadań z zakresu nieruchomości, infrastruktury oraz obiektów hotelarskich KO-Z-II Wydział Kontroliprogramówwspółfinansowanychze środków unijnychKO-F-II Biuro Kontroli gospodarki finansowej oraz zadań z zakresu edukacji publicznej i kulturyKO-Z-III

More Related