Organiske forureningsstoffer hvad kan jorden ordne
Download
1 / 24

Organiske forureningsstoffer: Hvad kan jorden ordne? - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Organiske forureningsstoffer: Hvad kan jorden ordne?. 11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen. Hans Christian Bruun Hansen (haha@kvl.dk) Jordbunds- og Miljøkemi Institut for Grundvidenskab KVL. Tyve minutter om. 11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organiske forureningsstoffer: Hvad kan jorden ordne?' - alaire


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Organiske forureningsstoffer hvad kan jorden ordne
Organiske forureningsstoffer:Hvad kan jorden ordne?

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

Hans Christian Bruun Hansen (haha@kvl.dk)

Jordbunds- og Miljøkemi

Institut for Grundvidenskab

KVL


Tyve minutter om
Tyve minutter om.....

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

 • Jordreaktoren og filterfunktionen  Vandmiljøet

 • Organiske forureningsstoffer i det åbne land

 • “Klassisk” estimering af jordkvalitet – How?

 • Jordens “bonitet” som filter: Hvad er det vi skal måle på?

 • Flaskehalse: Kritiske processer for filterfunktionen

 • Eksempler: i) Pesticid, ii) Naturligt toksin, iii) Hormoner

 • Fremtiden?


Jordens funktioner
Jordens funktioner

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

Økosystem funktioner

F1: Produktion af biomasse (foder/fødevarer, non-food, energi)

F2: Filter (filtrering, nedbrydning, neutralisation)

F3: Habitat for dyr og planter (artsdiversitet, genetisk reserve)

Antropogene funktioner

F4: Fysisk medium for anlæg (huse, veje, lossepladser)

F5: Kilde til råmaterialer (sand, ler, humus)

F6: Beskyttelse af kulturværdier (fortidsminder, kulturlandskaber)


Jordreaktoren
Jordreaktoren

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

F3

F1

F2


Filter materialet
Filter-materialet

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

Nedbrydning

 • Filtermaterialet:

 • lagdelt (horisonter)

 • den biologisk aktive del primært i A-horisonten

 • den abiotisk-aktive del ofte i underjorden

 • at lagene har vidt forskellig sammen-sætning og egenskaber

 • heterogent på alle målestoksforhold

 • makroporer med deres eget miljø

Ap

Sorption

Eg

Btg

Transport

Cg

 • i opløsning

 • på partikler


Organiske forureningsstoffer i det bne land eksempler
Organiske forureningsstoffer i det åbne land- eksempler -

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

Glyphosat

MCPA

LAS

“AOX”

Ptaquilosid

Zearalenon

Estradiol-konj.

Tetracyklin

Benzanthracen


Hvad er jordkvalitet
Hvad er jordkvalitet?

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

Soil quality is the capacity of soil to function, within ecosystem and land-use boundaries, to sustain biological productivity, maintain environmental quality, and promote plant, animal, and human health (Doran & Parkin, 1994)

 • Jordkvalitet bestemmes typisk i forhold til én funktion

 • Funktionen oftest knyttet til en bestemt arealanvendelse

 • NB! Funktionerne kan være i konflikt med hinanden (f.eks. høj biomasseproduktion >< effektivt filter)


Jordkvalitetsindeks
Jordkvalitetsindeks

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

SQI = f(q1, q2,......qn)

hvor f er en funktion og qi er jordkvalitetsindikatorer

For flere jordfunktioner, da sammenvejet SQ:

SQ = g(SQI1, SQI2, ...... SQIm)

Jordbundsindikatorer: Jordbundsegenskaber relateret til den aktuelle funktion. F.eks:

Fysiske: tekstur, vandkapacitet, vol. vægt, infiltration, aggregat-stabilitet

Biologiske: regnorme, mikrobiel biomasse, respiration

Kemiske: total C and N, pH, ekstraherbart N, P and K, CEC, Feox + Alox


Klassisk sqi approach
“Klassisk SQI approach”

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

 • Hvilke “behandlinger” skal sammenlignes?

 • Hvilke “management goals” er der for funktionen?

 • Vælg indikatorer, der er relateret til jordfunktionen

 • Find det sæt af indikatorer (MDS), der bedst forklarer variationen mellem jordbehandlinger og giv dem vægte (Wi).Tjek overfor “management goals”

 • Etablér scoringsfunktioner (Si) for indikatorerne (f.eks. 0 – 1), d.v.s. indikatorernes indflydelse på funktionen

 • Udregn SQI:


Anvendelse af sqi eksempel
Anvendelse af SQI - eksempel

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

Andrews et al. (2002): SQI anvendt på grønsagsproduktion til at demonstrere forskelle mellem gødningsstrategier (org./uorg.) på gårdniveau

 • Behandlingsformer: Husdyrgødning, kompost, ‘organic’, mellemstadie, konventionel

 • MDS (PCA analyse): SOM, EC, pH, WSA, Zn og BD (målt i pløjelaget).

 • Vægte (Wi): 0.61, 0.61, 0.16, 0.16, 0.14 og 0.09

 • 3. Scoringsfunktioner; baseret på litteratur og koncensus.


Anvendelse fortsat
Anvendelse (fortsat)

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

4. Bestemmelse af SQI for de forskellige behandlinger

Kun én indikator fik betydning: SOM

 • Kritik:

 • Scoringsfunktionerne – er de for subjektive?

 • Management goals

 • Kun Ap horisonten

 • Tidskrævende

Andrews et al. (2002) Agron. J. 94: 12 - 23


Organiske forureningsstoffer og sqi sp rgsm l vi kunne stille
Organiske forureningsstoffer og SQI- spørgsmål vi kunne stille -

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

 • Hvad er de kritiske egenskaber/processer m.h.t. jordens filterfunktion?

 • Hvilke jordkvalitetsindikatorer skal vi da overveje?

 • Hvilke “management goals” vil vi bruge?

 • (konc. > grænseværdi?, toksicitet, vandets totale kvalitet/brugsmuligheder/”salgspris”, udvasket mængde, “nedslidning” af filtermaterialet

 • Hvordan formulerer vi scoringsfunktionerne?

Nogle indikatorer (f.eks. pH) påvirker mange processer


Kritiske processer flaskehalse
Kritiske processer (flaskehalse)

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

 • Sorptionskapacitet og bindingsstyrke

 • Sorptions-/ desorptions-kinetik

 • Nedbrydnings-reaktioner

 • Nedbrydningskinetik

 • Metabolitdannelse

 • Toksicitet

 • Transport

SOUND


Indikatorer eksempler
Indikatorer - eksempler

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

Generelle: pH, redoxtilstand, temperatur, vandindhold, jordvæskens ledningsevne, SOM, mikrobiel respiration, tekstur, hydraulisk ledningsevne, volumen-vægt, makroporer, horisonttykkelse

Specifikke:  nedbryderart (eller -gen), enzym-aktivitet, enzym-kinetik, overfladearealet af specifikke mineraler, sorbentens overfladeegenskaber, desorptionskinetik, jordvæskens speciering, egenskaber af DOM


Eksempel 1 dichlobenil
Eksempel 1: Dichlobenil

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

 • BAM bindes meget svagere (Kd < 1) end Dichlobenil

 • Enkelte jorde kan nedbryde BAM

- MDS -

Indikator Vægt

Specifik enzymakt.H

(eller nedbrydergener)

Indhold af dichlobenil H

SOM og SOM-type M

Redox-tilstand M

Måske lertype L

Transportegenskaber H

Holtze, 2004


Eksempel 2 mcpa i
Eksempel 2: MCPA-I

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

 • Nedbrydning og mineralisering af MCPA i jord under samtidig detektion af frekvensen af tfdA genet (DNA) der koder for dioxygenasen i første nedbrydningstrin.

 • Lignende forsøg viser induktion af tfdA-mRNA, men detektionen er vanskelig.

 • mineralisering

 • nedbrydning

 • tfdA


Eksempel 2 mcpa ii
Eksempel 2: MCPA-II

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

- MDS -

Indikator Vægt

Nedbrydergener H

Indhold af MCPA M

SOM H

Redox-tilstand M

Transportegenskaber H

Nedbrydning af MCPA i jord hvor MCPA bindes med forskellig styrke

Nedbrydningshastighed afhænger af hvor stærkt MCPA er bundet i jord

Jensen et al. (2004)


Eksempel 3 ptaquilosid
Eksempel 3: Ptaquilosid

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

Carcinogent stof i Ørnebregne

 • Bindes stærkt

 • Ikke toksisk

 • Bindes ikke

 • Carcinogent

Rasmussen (2003)

- MDS-

Indikator Vægt

Pta i jord/tilførsel H

pH H

Enzymaktivitet M

SOM M

Lertype L

Transportegenskaber M

Hydrolyse-hastighed vs pH


Eksempel 4 steroid strogener
Eksempel 4:Steroid østrogener

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

 • Tilføres landbrugsjord primært med gylle.

 • Bioaktivitet i meget lave koncentrationer (ng L-1)

 • Konjugerede former bindes svagt; omvendt for ukonjugerede former

 • Hurtig “nedbrydning” af de aktive hormoner i jord (timer – dage); langsom mineralisering

 • Evt. dannelse af polære metabolitter, der har hormon-effekt

- MDS-

Indikator Vægt

Dekonjugeringshast. H

Bioaktive metabolitter H

Hormon-aktivitet (assay) H

Total-mængde i jord M

SOMM

Ler M

Transportegenskaber M


Eksempel 5 zearalenon
Eksempel 5: Zearalenon

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

Sorption

t1/2 7 – 20 dage (25 oC)

Kd 50 – 150 L kg-1

- MDS-

Indikator Vægt

Nedbrydningshast. H

Bioaktive metabolitter H

Total-mængde i jord M

SOM?

Ler ?

Transportegenskaber M

 • ZON produceres af Fusarium spp.

 • Bindes stærkt

 • Nedbrydes relativt hurtigt

 • Metabolitter kan være bioaktive og bindes formentlig svagere


Og s var der scoringsfunktionernerne
Og så var der scoringsfunktionernerne..

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

scoringsværdi

Indikator-værdi

1.0

1.0

1.0

[polær metabolit]

[hydrolyse-pH]

[nedbrydergen]


Konklusion
Konklusion

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

 • De specifikke (molekylære) indikatorer får høj vægt (f.eks. enzymaktivitet, gen-koncentration, specifik sorbent)

 • Indikatorerne til dels afhængige af stoffet

 • Forureningsstof-koncentration og jordens transportegenskaber vil altid være del af MDS

 • Oftest én eller nogle få indikatorer der er afgørende for det enkelte stofs udvaskning (flaskehalse)

 • Kritiske indikatorer ofte dynamiske – ændres over tid, afhængig af arealanvendelsen, forhistorien.....

 • SQI skal udvikles så det omfatter både over- og underjord

 • SQI paradigmaet sætter fokus på kritiske processer


Fremtiden
Fremtiden

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

 • Fremtidens SQ system baseres på en transportmodel, kritiske indikator-data og estimering af udvaskning

 • Det centrale er at identificere “flaskehalsene” (hastigheds- eller kapacitetsbegrænsende faktorer)

 • Udvikling af sensorer (indikatorer) der responderer på enzymer, gener, specifikke forureningsstoffer, eller som måler for biologisk effekt (toksicitet, hormonaktivitet...)

SQI Field Kit


Organiske forureningsstoffer hvad kan jorden ordne

11, 6 Jordkvalitet - filterfunktionen

Inderlig jeg længes

efter vår, men vinteren strænges;

atter vinden om til nord!

Kom, sydvest, som frosten tvinger,

kom med dine tågevinger,

kom og løs den bundne jord!