1 / 7

Geodeta

Geodeta. Na czym polega praca geodety?.

alair
Download Presentation

Geodeta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Geodeta

  2. Na czym polega praca geodety? • Geodeta to specjalista nauk o Ziemi. Jego naukowe zadania polegają na wyznaczaniu kształtu i rozmiarów bryły Ziemi oraz sporządzaniu jej modelu matematycznego. Ponadto określa położenie punktów na wydzielonych fragmentach powierzchni Ziemi oraz prowadzi badania i pomiary deformacji powierzchni Ziemi, wywołanych przez ruchy płyt tektonicznych.Ze względu na rodzaj prowadzonych prac można wyróżnić kilka specjalizacji. Inżynier pomiarów podstawowych dokonuje pomiarów powierzchni całego kraju. Dawniej jedyną metodą takich badań była obserwacja z wież triangulacyjnych, które dzieliły kraj na trójkąty. Obecnie używa się systemów GPS. Inżynier opracowań fotogrametrycznych opracowuje mapy na podstawie zdjęć lotniczych. Geodezja inżynieryjna jest działem związanym z projektowaniem, budową i eksploatacją miast, osiedli, budowli przemysłowych, dróg, mostów itp. Geodezja miejska to zapis wszystkiego, co dzieje się na terenie miasta. Wszystkie aktualne informacje są nanoszone na mapę zasadniczą. Geodezja urządzeń rolniczych i leśnych ma na celu uporządkowaną organizację terenów rolniczych i leśnych. Geodezja górnicza jest działem związanym z projektowaniem, budową i eksploatacją różnego rodzaju obiektów inżynierskich znajdujących się pod powierzchnią ziemi. W miarę rozwoju techniki powstają też nowe działy geodezji jak np. geodezja satelitarna i kosmiczna. Inne z kolei mogą tracić na znaczeniu. Osobnym działem jest też instrumentoznawstwo geodezyjne.

  3. WARUNKI PRACY • Geodeta bez względu na specjalizację może wykonywać zarówno prace terenowe jak i typowe prace biurowe. Prace terenowe odbywają się w zmiennych warunkach pogodowych. W ramach geodezji górniczej mogą odbywać się też pod ziemią, co stanowi dodatkowe zagrożenie.Praca geodety zależy od rodzaju robót. Prace terenowe są wykonywane przez zespół, który składa się z 3-4 osób. Prace kameralne, czyli np. dokładne obliczenia, modele Ziemi, mapy geodeta najczęściej wykonuje indywidualnie samodzielnie. Mimo to ma on duży kontakt z ludźmi, gdyż przy większych przedsięwzięciach korzysta z pomocy kolegów lub dzieli poszczególne prace między większą liczbę osób, stąd ważne jest posiadanie umiejętności pracy w grupie. Ponadto współpracuje z osobami, które mają dostęp do określonych informacji. Czas pracy geodety zależy od organizacji firmy, w której pracuje oraz terminowości poszczególnych zleceń. Praca ta mimo zrutynizowanego charakteru podlega ścisłemu nadzorowi. Efekty prac geodety po opracowaniu trafiają do Składnicy Map i Dokumentacji Geodezyjnych.

  4. Wymagania • Od geodety oczekuje się predyspozycji typowo inżynierskich: umiejętności logicznego myślenia i zastosowania teorii w praktyce oraz zdolności matematycznych i technicznych. Potrzebna mu jest także wyobraźnia przestrzenna, umiejętność planowania przestrzeni, pamięć wzrokowa i posługiwania się rysunkiem technicznym. Dokładność i cierpliwość oraz zdolność do koncentracji przydadzą się w trakcie długich i monotonnych pomiarów. Kandydat powinien też posiadać zmysł praktyczny. Ze względu na specyfikę pracy istotny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Wśród przeciwwskazań są m. in.: daltonizm, brak skoordynowania ruchowego i wzrokowego, ograniczenie sprawności rąk i nóg, lęk przestrzeni itp. O przydatności do zawodu orzeka lekarz posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie medycyny pracy

  5. WARUNKI PODJĘCIA PRACY • Geodezja i kartografia to kierunek popularny, który można studiować jedynie na kilku politechnikach. Po ukończeniu studiów geodeta może już uprawiać zawód, ale nie wolno mu tego czynić samodzielnie. To będzie możliwe dopiero gdy zdobędzie uprawnienia do wykonywania zawodu, zda egzamin i otworzy firmę. Uprawnienia geodezyjne nabywa się przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Przed egzaminem trzeba złożyć oświadczenie o niekaralności, opis praktyki zawodowej oraz wykaz prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej. Ten, kto pomyślnie zdał egzamin, zostaje tzw. geodetą uprawnionym. Pracę w tym zawodzie mogą podjąć osoby starsze. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia.

  6. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA • Geodeta może znaleźć pracę w firmach zajmujących się budownictwem lub w wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych, które dokonują pomiarów i sporządzają wyrysy z map do ksiąg wieczystych i do innych celów, a także w firmach górniczych, kopalniach, firmach poszukiwawczych (w Polsce - ropa, gaz, złoża surowców). Geodeta może także pracować w administracji samorządowej, która musi zatrudniać przynajmniej jednego geodetę w gminie (w powiecie więcej), który ma w swojej pieczy mapy terenów i świadczy usługi dla ludności oraz firm, wydając oficjalne zaświadczenia o terenie.

  7. ZAROBKI • Zarobki geodetów, zwłaszcza w wyspecjalizowanych firmach prywatnych można uznać za przyzwoite. Geodeta praktykant może zarabiać już 2 tys. zł. Podobnie w przypadku geodety pracującego na kopalni. Geodeta z uprawnieniami ma szansę na całkiem niezłe zarobki nawet poza największymi miastami. Przeciętnie jego wynagrodzenie waha się od 6 tys. zł do 11 tys. zł. Wysokość zarobków zależy od ilości pracy, a na to wpływ mają przede wszystkim pory roku.

More Related