Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie - PowerPoint PPT Presentation

alagan
verplicht vrijwilligerswerk als tegenprestatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie
129 Views
Download Presentation

Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie Het moet als we armoede willen bestrijden en leefbaarheid willen bevorderen

 2. Armoede bestrijden • Kennen en gekendworden • Ken uw burger en ken elkaar • Voorkomen is beterdangenezen • Preventie • Uitvalbestrijden • iedereendoetmee, vangnet en curatief • Op eigenbenenstaan • zelfredzaamheid en eigenverantwoordelijkheid • Benuttenmaatschappelijkebetrokkenheid • De samenlevingzijnwij…

 3. Kennen en gekend worden:Het is Ernst • Woonplaatsen: 2eExloërmond (PvdAgrootstepartij en 7 kerken), Groningen en Sappemeer. • Drentscheveenkoloniën, Gronings dialect, zoon van kleermaker/veenarbeidster, gestudeerd in Stad (rechten). • Werkzaam in socialezekerheid (uitvoerend, beleid en leidinggevend, bewindvoerderWSNP, publiek en privaat) • Werkplaatsen: Groningen, Nijmegen, Hoogezand, Groningen, Utrecht, Appingedam, Veendam, Winsum. • Marge is Regel; Er is geld genoeg, het is alleenverkeerdverdeeld. Iedereenkan het verschilmaken. Het gaatom de inhoud en het resultaat en datmoetzichtbaarwordenbij de klant/burger.

 4. Het valt allemaal wel mee? • Rijkste land van wereld met bestesociaalzekerheidsstelsel? • Crisis, what crisis? • Bijstand is vangnet van sociaaldomein, dusarmoedekan in Nederland nietbestaan… • Voedselbanken, Leergeld, SUN enz. zijndaarmeeoverbodig • Zelfredzaamheid, eigenkracht en civil society vangenallebezuinigingen op • Duskunnengemeentenalleregelingen die burgers (be)treffenmooiuitvoeren (AWBZ, Jeugdzorg, Wajong, Participatiewet). • Netwerk is sluitend en dusklaar…. • Alleenillegalenvallenbuiten de boot.

 5. Civil Society

 6. Cijfers in Nederland… • 604.000 huishoudens van de 7 miljoenmoeten in 2011 rondkomen van eeninkomenonder de lageinkomensgrens* = 8.7% (was 7,4% in 2010) • Het gaatom 1,2 miljoenpersonen • 319.000 personen (2,2%) moetenlangdurigrondkomen van eenlaaginkomen (waarvan 1/3 deelkinderen) • Allochtonenmaken 4x zoveelkans op armoededanautochtonen. • Laaginkomen is: 38% bijstand, 22% WW, 24% aog en 15% zelfstandigen • Huishoudensweiniginkomen en met schulden was 7,5% in 2012 (in 2008 was dit 5,4%) *geindexeerdbijstandniveaualleenstaande 1979

 7. Sociaal-Publieke Infrastructuur

 8. Opvallendezaken in werkgebied • Op termijn is werkniet het grootsteknelpunt. • Krimp, ontgroening en vergrijzing. Grootsteopdrachtvoorditgebied is: Leefbaarheid • Daarvoor is samenredzaamheidessentieel: samenwerking van alle burgers, organisaties en overheid: eensamenleving van noaberschap, naastenliefde en solidariteit. • In de samenwerkingtussengemeenten is grenzeloosgunnennoggeenkernkwaliteit (inhoud en resultaatstaannognietvoorop). Van samenwerking kun je gillendgekworden.

 9. Werkgebied BMWE • Grootste uitdaging in werkgebied is: Leefbaarheid: hoe houden we tussen nu en 10 jaar de dorpen en voorzieningen leefbaar. Daarvoor is een andere samenleving en samenredzaamheid noodzakelijk. Vrijwilligerswerk is daarin cruciaal.

 10. Samenredzaamheid vraagt om verplicht vrijwilligerswerk • Verzuchting medewerker J. • Klanten willen niks, kunnen niks en doen niks. • Verbazing zelfde medewerker J. • Vraag me niet hoe het kan, maar ik haal met elke klant die actief is resultaat

 11. Wie gaat verplichten tot tegenprestatie? • Ik niet • De vrijwilligersorganisaties ook niet en we leveren ook geen ongemotiveerde of verplicht te werk te stellen mensen. • De gemeente/sozawe/werkplein zijn verplicht tot motiveren/faciliteren. • In de maatschappij van samenredzaamheid verplicht de klant zichzelf tot een tegenprestatie naar vermogen, omdat het zin en nut heeft en leuk is. • Iedereen doet mee en iedereen kan wat.

 12. Motiveren door kennis van de klant(Vliegwiel)