slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Koszt systemu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Koszt systemu - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Koszt systemu. Wyszczególnienie kosztów : zakup oprogramowania do komputerowej obsługi systemu 20.000 zł koszt rocznej licencji oprogramowania 5.000 zł szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania 2.000 zł

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koszt systemu' - akira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Wyszczególnienie kosztów:
 • zakup oprogramowania do komputerowej obsługi systemu 20.000 zł
 • koszt rocznej licencji oprogramowania 5.000 zł
 • szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania 2.000 zł
 • koszt kampanii informacyjnej 30.000 zł
 • koszt wysyłki listu do właściciela nieruchomości - 6 zł
 • wynagrodzenie pracownika obsługującego system - 3.500 zł
 • docelowo 4 osoby x 3.500 zł = miesięcznie 14.000 zł
slide3
Kalkulacja kosztów związanych z wysyłką deklaracji oraz windykacją należności
 • Na terenie Gminy Lubliniec jest 4.680 właścicieli nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
 • dostarczenie deklaracji do każdego właściciela nieruchomości 
 • 4.680 x 6,00 zł = 28.080,00 zł
 • wobec ok. 40% właścicieli nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z tyt. niezłożenia deklaracji:
 • 1.872 postępowania x 12,00 zł = 22.464,00 zł
 • Razem: 28.080,00 zł + 22.464,00 zł = 50.544,00 zł– koszt roczny
 • 50.544,00 zł : 12 miesięcy = 4.212,00 zł / miesiąc
slide4
Kalkulacja kosztów związanych z wysyłką deklaracji oraz windykacją należności cd.
 • dostarczenie decyzji o zaleganiu z płatnościami, przy założeniu, że ok. 20% właścicieli nieruchomości nie będzie regulowało swoich zobowiązań
 • 4.680 x 20% = 936 decyzji przy jednorazowym terminie płatności
 • 936 x 6,00 zł = 5.616,00 zł / kwartał
 • wobec ok. 15% właścicieli nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z tyt. nieuregulowania płatności za gospodarowanie odpadami:
 • 4.680 x 15% = 702 postępowania
 • 702 x 12,00 zł = 8.424,00 zł / kwartał
 • Razem: 5.616,00 zł + 8.424,00 zł = 14.040,00 zł : 3 miesiące = 4.680,00 zł / miesiąc
 • wydruk potwierdzenia zapłaty, przy płatności gotówkowej, przy założeniu, że ok. 70% właścicieli nieruchomości będzie regulowało płatności za wywóz śmieci przelewem, a 30% gotówką w kasie urzędu 
 • 4.680 x 30% = 1.404 x 0,30 zł = 421,20 zł / kwartał
 • 421,20 zł : 3 miesiące = 140,40 zł / miesiąc
slide5
Koszt wynagrodzenia pracowników przed wdrożeniem systemu
 • 2 osoby referat komunalny III.2012 – VI.2013
 • 3.000 zł x 16 mcy = 48.000 zł x 2 osoby = 96.000 zł
 • 2 osoby finanse I – VI.2013
 • 3.000 zł x 6 mcy = 18.000 zł x 2 osoby = 36.000 zł
slide8
Koszty odbioru i transportu odpadów
 • Miesięczny przebieg ≈ 3.700 km.
 • Średnie zużycie paliwa ≈ 36 l/100 km
 • koszt paliwa 6 zł
 • Miesięczny koszt transportu odpadów komunalnych:
 • 3.700 km * 0,36 l = 1.332 l - miesięczne zużycie paliwa
 • 1.332 l * 6 zł = 7.992 zł / miesiąc
 • Miesięczna kwota przeznaczona na przeglądy i naprawy samochodów:
 • 1.000 zł * 3 samochody = 3.000 zł / miesiąc
 • 500 zł * 1 hakowiec = 500 zł / miesiąc
 • 3.000 + 500 = 3.500 zł / miesiąc
 • Przyjęto, iż każdy samochód obsługiwany będzie przez dwie osoby, natomiast hakowiec przez jedną osobę pracującą na pół etatu:
 • 3 samochody * 2 osoby = 6 osób * 3.200 zł = 19.200 zł / miesiąc
 • 1 hakowiec * 1 osoba * 1.600 zł = 1.600 zł / miesiąc
 • 19.200 + 1.600 = 20.800 zł / miesiąc
slide9
Koszty odbioru i transportu odpadów cd.
 • Przyjęto, iż firma do obsługi terenu całej gminy będzie musiała zakupić śmieciarkę, której koszt zakupu mieści się w granicach 500.000 zł. Samochód może być amortyzowany przez 7 lat, więc kalkulacja przedstawia się następująco:
 • 500.000 zł : 7 lat = 71.428,57 zł / rok = 5.952,38 zł / miesiąc
 • Łącznie koszty bezpośrednio związane ze zbieraniem i transportem odpadów komunalnych:
 • 7.992 + 3.500 + 20.800 + 5.952,38 = 38.244,38 zł / miesiąc
 • Pozostałe koszty przedsiębiorstwa (utrzymanie nieruchomości, administracja, kosztami zarządu oraz zysk) – ok. 50% kosztów bezpośrednich.
 • 38.244,38 zł * 50% = 19.122,19 zł / miesiąc
 • Miesięczny koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych:
 • 38.244,38 + 19.122,19 = 57.366,57 / miesiąc
 • 57.366,57zł / 24.000 mieszkańców = 2,39 zł / miesiąc / osobę
slide10
Koszt selektywnej zbiórki

24.000 mieszkańców,

ok. 50% osób mieszka w domach jednorodzinnych, które należy wyposażyć w worki do selektywnej zbiórki,

średnio w jednym gospodarstwie domowym 3 osoby,

do jednego gospodarstwa domowego co miesiąc 5 worków 120 l (1 na papier, 1 na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, 1 na szkło oraz 2 na odpady biodegradowalne), koszt zakupu jednego worka to 0,35 zł,

12.000 mieszkańców : 3 osoby = 4.000 gospodarstw domowych

4.000 * 5 worków = 20.000 worków / miesiąc

20.000 * 0,35 zł = 7.000 zł / miesiąc

slide11
Koszt selektywnej zbiórki cd.

ok. 1000 osób mieszka w budynkach kilkurodzinnych,

ok. 11000 osób mieszka w budynkach wielorodzinnych, przy czym ok. 7.500 osób na dużych osiedlach,

średnio w jednym gospodarstwie domowym 3 osoby,

nieruchomości trzeba wyposażyć w 4 rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki (papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, szkło oraz odpady biodegradowalne),

Koszt zakupu pojemników:

240 l: 206 pojemników * 410 zł = 84.460 zł

1100 l: 113 pojemników * 1000 zł = 113.000 zł

2500 l : 60 pojemników * 2.500 zł = 150.000 zł

Łączny koszt zakupu pojemników do selektywnej zbiórki:

84.460 + 113.000 + 150.000 = 347.460 zł

Uwzględniając czas amortyzacji: 347.460 zł : 5 lat = 69.492 zł / rok

66.692 zł / 12 miesięcy = 5.791 zł / miesiąc

Koszt selektywnej zbiórki:

7.000 + 5.791 = 12.791 zł / miesiąc

12.791 zł / 24.000 mieszkańców = 0,53 zł / miesiąc / osobę

slide12
Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami w 2013 r. - 8.788,53 Mg odpadów

70% odpadów pochodzi z gospodarstw domowych:

8.788,53 * 70% = 6.151,97 Mg,

Uwzględniając odpady oddawane do punktu selektywnej zbiórki:

6.151,97 Mg – 117,33 Mg = 6.034,64 Mg : 12 miesięcy = 502,89 Mg / miesiąc,

Koszt zagospodarowania odpadów w wysokości 200 zł za 1 Mg odpadów

200 zł * 502,89 Mg = 100.578 zł / miesiąc

100.578 zł : 24.000 mieszkańców = 4,19 zł / miesiąc / osobę

slide13
Łączny koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
 • 57.366,57 zł + 12.791 zł + 100.578 zł = 170.735,57 zł / miesiąc
 • 2,39 zł + 0,53 zł + 4,19 zł = 7,11 zł / miesiąc / osobę
slide14
Koszty inwestycyjne związane z przygotowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Budowa hali składowej – 195.750,00 zł

Wyposażenie (pojemniki) – 44.900,00 zł

Amortyzacja (20 lat hala, 5 lat pojemniki) - 18.767,50 zł/rok

Transport i zagospodarowanie odpadów - 33.644,64 zł/rok

Obsługa punktu - 12.000,00 zł/rok

Razem - 64.412,14 zł/rok

64.412,14 : 12 : 24.000 = 0,22 zł/rok/osoba

slide15
Podsumowanie

Przyjęto, że ok. 15% właścicieli nieruchomości nie będzie regulowało płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8,44 zł + 15% = 9,71 zł

Przyjęto stawkę w wysokości: 9,50 zł / miesiąc / osobę

ad