slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
???????????? ?????????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

???????????? ????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

การร้องเรียน การบริการ. กรณีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล/ส่งเสริม ฯ - OP ผู้ป่วย UC - ผู้พิการ - กรณีฉุกเฉิน /อุบัติเหตุ - ฝากท้องครรภ์ที่ 3. ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบ UC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????? ?????????' - akio


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
การร้องเรียน การบริการ
 • กรณีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล/ส่งเสริม ฯ
 • - OP ผู้ป่วย UC
 • - ผู้พิการ
 • - กรณีฉุกเฉิน /อุบัติเหตุ
 • - ฝากท้องครรภ์ที่ 3
slide2
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบ UC
 • 1. ค่าสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ครอบคลุมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 • 2. ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ครอบคลุมบริการตรวจเพื่อการวินิจฉัย รวมทั้งการตรวจยืนยันกรณีความผิดปกติจากการตรวจคัดกรอง ตามข้อบ่งชี้การแพทย์
 • 3. ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ครอบคลุมบริการตรวจและการบริบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ ตามแนวทางกรมอนามัย /องค์การอนามัยโรค
slide3
4. ค่าบำบัดและบริการทางการแพทย์ คลอบคลุมบริการดังนี้
 • 4.1 การบำบัดและบริการทางเวชกรรม รวมทั้งบริการ
 • การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
 • 4.2 การบำบัดทดแทนไตในการรักษาผู้ป่วยไตวาย
 • เรื้อรังระยะสุดท้าย ด้วยการล้างช่องท้อง หรือ
 • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม **
 • 4.3 การบำบัดและบริการทางทันตกรรม ( การถอน
 • การอุด การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐาน
 • พลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม
 • การใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
slide4
5. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยครอบคลุมยาตามกรอบบัญชียาหลัก และรวมบริการยาต้านไวรัสเอดส์สำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
 • 6. ค่าทำคลอด ครอบคลุมการคลอดบุตร รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่บุตรมีชีวิตอยู่
 • ค่ากินอยู่ในหน่วยบริการ ครอบคลุมการบริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
 • 8.ค่าบริบาลทารกแรกเกิด
slide5

ปกติ ภายในจังหวัด

CUP B

CUP A

PP

บอกระเบียบ / เก็บจากคนไข้

ปชช UC- B

ปชช. UC-A

OP ทีมีใบส่งตัว / พื้นที่พิเศษ / ผู้พิการ

/ ทหารผ่านศึก (ขั้นที่ 1-3 )

** ให้เรียกเก็บระหว่างกัน

ตามอัตราที่กำหนด **

** CUP ต้องมีระบบให้ สอ.ส่ง

ข้อมูลเพื่อไปเรียกเก็บ CUP อื่น **

รพ A

รพ B

เรียกเก็บ

ผ่าน SUC

กรณีไม่ใช้ OP ตามที่กำหนด

ให้เรียกเก็บเงินจากคนไข้ด้วยราคาจริง

เรียกเก็บ

ผ่าน SUC

สอ. A

สอ. B

IP

บันทึกข้อมูลส่ง สกส.

สปสช.จัดสรรเงินปกติ

slide6

E / A ที่ไม่ใช่จากรถ

CUP A

CUP B

OP ในจังหวัด ไม่ต้องมีใบส่งตัว

ฉุกเฉิน ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี

A ได้ทุกครั้ง

** ให้เรียกเก็บระหว่างกัน

ตามอัตราที่กำหนด **

** CUP ต้องมีระบบให้ สอ.ส่งข้อมูล

การบริการ E / A เพื่อไปเรียกเก็บ

CUP อื่น **

ปชช UC-A

ปชช UC- B

รพ A

รพ B

เรียกเก็บ

ผ่าน SUC

เรียกเก็บ

ผ่าน SUC

IP

** บันทึกข้อมูลส่ง สกส.

สปสช.จัดสรรเงิน **

สอ. A

สอ. B

slide7

A จากรถ

CUP A

CUP B

 • OP ไม่ต้องมีใบส่งตัว
 • บอก / เรียกเก็บจากผู้ป่วย
 • ผู้ป่วยไปเบิกจาก ประกันตามพรบ.
 • ผู้ป่วยไปเบิกจากคู่กรณีกรณีไม่มีพรบ.

ปชช UC-A

ปชช UC- B

รพ A

รพ B

เรียกเก็บ

ผ่าน SUC

เรียกเก็บ

ผ่าน SUC

IP

** ใช้สิทธิจาก พรบ. ก่อน

** ใข้สิทธิ UC หลังจากเกินพรบ.

สปสช.จัดสรรเงินปกติ **

สอ. A

สอ. B

slide8

มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากการประชุมครั้งที่ 5 / 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 กำหนด“ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการร้องเรียน เกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ“

slide9
1.ให้ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยบริการที่ต้องตรวจสอบสิทธิผู้รับบริการ1.ให้ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยบริการที่ต้องตรวจสอบสิทธิผู้รับบริการ
 • 2. ห้ามเรียกเก็บค่าบริการห้ามชักจูงหรือโน้มน้าวให้ผู้รับบริการสละสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามสิทธิ
 • 3. หากผู้รับบริการได้รับทราบสิทธิแต่ไม่มีความประสงค์จะใช้สิทธิรับบริการตามกฎหมายให้เขียนหนังสือแสดงเจตนาไม่ใช้สิทธิด้วยตนเองทั้งฉบับ
 • 4. การจัดให้ผู้รับบริการพักในห้องพิเศษโดยมิใช่ความต้องการของผู้รับบริการ (ขณะที่มีเตียง/ห้องสามัญว่างเพียงพอ ) ห้ามเก็บค่าบริการจากผู้รับบริการ ยกเว้นเป็นความประสงค์ของผู้รับบริการ ให้เก็บเงินเฉพาะค่าห้องส่วนที่เกินจากห้อง/เตียงสามัญได้
slide10
5. กรณีที่หน่วยบริการฝ่าฝืนมาตรการข้างต้น ให้ สปสช.หักค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการที่พึงได้รับไว้จำนวนหนึ่ง ตามที่ สปสช.กำหนดนอกเหนือจากเงินที่ต้องคืนให้ผู้รับบริการพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • 6. หนังสือแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและข้อตกลงให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
slide11
เปรียบเทียบ การส่งข้อมูลผู้ป่วยในทันเวลา ไตรมาส 1 และ 2
slide12
เปรียบเทียบ การส่งข้อมูลผู้ป่วยในไม่ทันเวลา ไตรมาส 1 และ 2
slide13

เงินกองทุน IP 97.5 %

เงินกองทุน IP 2.5 %

ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในหลังจำหน่าย

ส่งทัน

ส่งไม่ทัน

ไม่ส่ง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

แก้ไข

และส่งทัน

แก้ไขแล้ว

ส่งไม่ทัน

แก้ไข

และส่งทัน

แก้ไขแล้ว

ส่งไม่ทัน

ประมาณการ เงิน IP ที่ รพ. คาดว่าจะได้

รายรับIP จริง