ŹRÓDŁA EMISJI I SKAŻENIA ŚRODOWISKA DWUTLENKIEM SIARKI W POLSCE I NA ŚWIECIE - PowerPoint PPT Presentation

akamu
r d a emisji i ska enia rodowiska dwutlenkiem siarki w polsce i na wiecie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŹRÓDŁA EMISJI I SKAŻENIA ŚRODOWISKA DWUTLENKIEM SIARKI W POLSCE I NA ŚWIECIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŹRÓDŁA EMISJI I SKAŻENIA ŚRODOWISKA DWUTLENKIEM SIARKI W POLSCE I NA ŚWIECIE

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
ŹRÓDŁA EMISJI I SKAŻENIA ŚRODOWISKA DWUTLENKIEM SIARKI W POLSCE I NA ŚWIECIE
183 Views
Download Presentation

ŹRÓDŁA EMISJI I SKAŻENIA ŚRODOWISKA DWUTLENKIEM SIARKI W POLSCE I NA ŚWIECIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ŹRÓDŁA EMISJI I SKAŻENIA ŚRODOWISKA DWUTLENKIEM SIARKI W POLSCE I NA ŚWIECIE

 2. DWUTLENEK SIARKI SO2 • Dwutlenek siarki (SO2) jest bezbarwnym, silnie toksycznym gazem o duszącym zapachu. Wolno rozprzestrzenia się w atmosferze ze względu na duży ciężar właściwy - 2,93 kg/m3, • W powietrzu SO2, utlenia się do SO3, a ten z kolei łatwo reaguje z wodą (z parą wodną zawartą w powietrzu) tworząc kwas siarkowy - H2SO4, jeden ze składników kwaśnych deszczy SO2 + ¹⁄₂ O2 → SO3 SO3 + H2O → H2SO4

 3. ŹRÓDŁA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY • Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery: • punktowe - są to głównie duże zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, metale ciężkie, • powierzchniowe (rozproszone) - są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie zakłady przemysłowe emitujące głównie pyły, dwutlenek siarki, • liniowe - są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne odpowiedzialne za emisję tlenków azotu, tlenków węgla, metali ciężkich (głównie ołów).

 4. WPŁYW SO2 NA ŚRODOWISKO • Złe samopoczucie, • Działanie drażniące na gardło i oczy, • Obrzęk płuc, • Spadek witaminy C w narządach, • Śmierć (przy stężeniu wyższym niż 4-5%), • Rośliny: zamieranie liści, obniżka plonów, • Zakwaszenie gleb i akwenów, • Korozja metali, destrukcja budowli.

 5. BIOLOGICZNE STĘŻENIA PROGOWE Przy określaniu stanu zanieczyszczeń powietrza bierze się pod uwagę biologiczne stężenia progowe, a więc wyższe niż: > 20 μg SO2/m3•rok – szkodzą lasom szpilkowym > 60 μg SO2/m3•rok – szkodzą zdrowiu ludzkiemu

 6. ŹRÓDŁA EMISJI SO2 W POLSCE • przemysł paliwowo-energetyczny: opalana węglem elektrownia o mocy 1000 MW emituje do atmosfery w ciągu roku 140 000 ton siarki, głównie w postaci SO2, • spalanie zanieczyszczonych siarką paliw stałych i płynnych (np. węgla, ropy naftowej) - ok. 90% krajowej emisji dwutlenku siarki, • Przemysł paliwowo-energetyczny produkuje 3,23 mln ton dwutlenku siarki rocznie, • SO2 pochodzący z zanieczyszczeń komunalno-bytowych to 0,9 mln t/rok, • SO2 pochodzący z transportu to 0,07 mln t/rok.

 7. SKAŻENIE ŚRODOWISKA PRZEZ SO2W POLSCE Największe stężenie SO2 w Polsce: • GOP, • Kraków-Łódź-Opole, • Jelenia Góra-Legnica-Zgorzelec, • Rejony: Warszawy, Trójmiasta, Lublina, Poznania, Bydgoszczy.

 8. Skażenie środowiska przez SO2 na świecie. • Na świecie największymi trucicielami są: • -Stany zjednoczone • -Rosja • -Chiny

 9. Szacowana emisja dwutlenku siarki do roku 2020. Niestety szacowana ilość produkowanego światowo dwutlenku siarki może wzrosnąć nawet do 80mln ton rocznie.

 10. Źródła zanieczyszczenia SO2 w USA Spalanie paliw Źródła przemysłowe Transport Usługi elektryczne

 11. Źródła zanieczyszczenia SO2 w Chinach. Przemysł jest głównym producentem dwutlenku siarki w Kraju środka. Co ciekawe Chiny zaczęły intensywnie ograniczać emisję tego gazu. Ilość wytwarzanego tam SO2 spadła o 6% w roku 2008 w porównaniu do poprzedzającego.

 12. Prognoza emisji dwutlenku siarki w Chinach. W roku 2025 w zestawieniu z emisją w roku 1985

 13. Źródła zanieczyszczenia SO2 w Rosji. Szczególnie duża emisja dwutlenku siarki odbywa się na Syberii z powodu łatwej dostępności węgla kamiennego. Urosło to jednak w tamtejszym rejonie niemal do zjawiska katastrofy ekologicznej.

 14. Zmiany w emisji SO2 w Rosji przez ostanie 5 lat.