akreditacija 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKREDITACIJA 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKREDITACIJA 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

AKREDITACIJA 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

AKREDITACIJA 2012. 24.01.2012 rok za podno šenje materijala Akreditacija ustanove i studijskih programa Važeći standardi iz 2006!!. Standardi za akreditaciju vis o ko školske ustanove. Standard 1: Osnovni zadaci i ciljevi visokoškolske ustanove Standard 2: Planiranje i kontrola

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AKREDITACIJA 2012' - ajaxe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
24.01.2012 rok za podnošenje materijala
 • Akreditacija ustanove i studijskih programa
 • Važeći standardi iz 2006!!
slide3

Standardi za akreditaciju visokoškolske ustanove

Standard 1: Osnovni zadaci i ciljevi visokoškolske ustanove

Standard 2: Planiranje i kontrola

Standard 3: Organizacija i upravljanje

Standard 4: Studije

Standard 5: Naučno-istraživački i umetnički rad

Standard 6. Nastavno osoblje

Standard 7. Nenastavno osoblje

Standard 8. Studenti

Standard 9. Prostor i oprema

Standard 10. Biblioteka, udžbenici i informaciona podrška

Standard 11. Izvori finansiranja

Standard 12. Unutrašnji mehanizmi za osiguranje kvaliteta

Standard 13. Javnost u radu

slide4
Zaduženja

Kolegijum + Komisija za kontrolu i unapređenje kvaliteta + Svi članovi Nastavnog Veća VTŠ + Nenastavno osoblje+ studenti

programski sadr aji
Programski sadržaji

Opis predmeta sadrži:

 • naziv,
 • tip predmeta,
 • godinu i semestar studija,
 • broj ESPB bodova,
 • ime nastavnika,
 • cilj predmeta sa očekivanim ishodima, znanjima i kompetencijama,
 • preduslove za pohađanje predmeta,
 • sadržaj predmeta,
 • preporučenu literaturu,
 • metode izvođenja nastave,
 • način provere znanja i ocenjivanja
cilj predmeta
Cilj predmeta
 • Obuhvata izjave o nameri nastavnog procesa.
 • Navodi određene oblasti koje nastavnik namerava da obuhvati u toku nastave.
 • Daje konkretnu informaciju o teme šta se želi postići.

Primer:

priprema studenta da:

 • Usvoji pojmove kao što su modul elastičnosti, zatezna čvrstoća,žilavost materijala, elastične i plastične deformacije, ...
 • Izuči strukturne promene u očvršćavanju materijala,
 • Nauči postupke poboljšanja mehaničkih karakteristika materijala
 • Nauči da rešava praktične probleme iz oblasti primene materijala.
ishod predmeta
Ishod predmeta
 • 6 ishoda
 • Suština učenja (minimalno prihvatljiv nivo)
 • Studenti bi trebalo da umeju: ....
 • Studenti bi trebalo da budu sposobni: ....

Ključna reč: raditi, ali i

opisati, definisati, utvrditi, prepoznati, povezati, rešiti, organizovati, izračunati, konstruisati, analizirati, projektovati, izmeriti,....

primer timski softverski projekat
Primer: Timski softverski projekat

Po uspešnom završetku ovog kursa, studenti bi trebalo da budu sposobni da:

 • Definišu plan vođenja projekta.
 • Sastave planove testiranja.
 • Uporede alternativne postupke primene.
 • Raspravljaju o planovima za nepredviđene okolnosti.
 • Sastave radni kod i testirajuizvršni kod.
 • Rasporede zadatke tako da postignu postavljene ciljeve.
 • Naprave interfejs računar-čovek.
 • Ocene ishode projekta u odnosu na početne zahteve.
 • Razlikuju dobar i loš korisnički interfejs u pogledu fizičkih interakcija i ergonomije,koja se zahteva od strane korisnika programa u cilju postizanja željenih rezultata.
primer primenjena termodinamika i mehanika fluida
Primer: Primenjena termodinamika i mehanika fluida

Po uspešnom završetku ovog kursa, studenti bi trebalo da budu sposobni da:

 • Procene svaki sistem cevi u odnosu na razlike u pritisku i protoku fluida i projektuju sistem pumpa-cev za laminarni ili turbulentni,jednofazni ili višefani protok Njutnovih ili ne-Njutnovih fluida kroz ravne, razgranate ili umrežene sisteme cevi.
 • Izaberu odgovarajuće pumpe za niz vrsta procesa koji se susreću u proizvodnji.
 • Prepoznaju različite osnovne sisteme tokova kako bi primenili Navier-Stokes jednačine kojima se opisuju ti sistemi. Takođe treba da objasne i pokažu kako se ove jednačine primenjuju na složenije sisteme korišćenjem softvera za izračunavanje dinamike fluida.
 • Ukratko opišu prirodu komprimiranog toka velike brzine i projektuju zaguenje toka.
primer tehni ki materijali
Primer: Tehnički materijali

Po uspešnom završetku ovog kursa, studenti bi trebalo da budu sposobni da:

 • Odrede osnovne karakteristike materijala, zateznu čvrstoću, modul elastičnosti, tvrdoću, žilavost, ...
 • Daju prednosti i nedostatke za različite vrste materijala u primeni.
 • Definišu termičku obradu u odnosu na tražene karakteristike materijala.
 • Definišu pravilan izbor materijala čije će karakteristike zadovoljiti tražene mašinske konstrukcije ili pojedine delove konstrukcija.
 • Nabroje sve vrste materijala koji se mogu upotrebiti u izradi različitih delova mašina, a koje odgovaraju traženim karakteristikama.
 • Prate i predlažu primene novih materijala.
slide12

BROJ NASTAVNIKA I OPTEREĆENJE NASTAVNIKA

Broj nastavnika mora da odgovara potrebama studijskih programa koje ustanova ostvaruje. Od ukupnog broja potrebnih nastavnika, najmanje 70% mora biti u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom.

Od ukupnog broja nastavnika potrebnih za obavljanje nastave po godinama studija za studijski program, visoke škole strukovnih studija moraju da imaju najmanje 50% nastavnika sa stečenim naučnim nazivom doktora nauka.

slide13

Ukupan broj nastavnika mora biti dovoljan da pokrije ukupan broj časova nastave na studijskim programima koje ustanova realizuje tako da nastavnik ostvaruje prosečno 180 časova aktivne nastave godišnje, odnosno 6 časova nedeljno (dozvoljena tolerancija 10% tj. 6,6).

Nastavnici na vežbama. Ako nastavnik drži vežbe, računa se da dva časa vežbi odgovara jednom času predavanja, osim za polje umetnosti.

slide14

Angažovanje po nastavniku ne može biti veće od 12 časova aktivne nastave nedeljno na svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

PRIMER:Petar Petrović – nastavnik škole sa punim radnim vremenom - 9 časova nedeljnoMarko Marković – nastavnik angažovan po ugovoru – 3 časa nedeljno

Ukupan broj saradnika mora biti dovoljan da pokrije ukupan broj časova nastave na studijskim programima koje ustanova realizuje a da pri tome svaki saradnik ostvaruje prosečno 300 časova aktivne nastave godišnje, odnosno prosečno 10 časova aktivne nastave nedeljno.

slide15

Optrećenje nastavnika u časovima na obaveznim zajedničkim predmetima više studijskih programa se računa tako što se broj časova predavanja pomnoži sa brojem grupa studenata. Broj grupa studenata se određuje tako što se saberu studenti svih studijskih grupa koji slušaju dati predmet, pa se taj zbir podeli sa brojem studenata u grupi za dato naučno, odnosno umetničko polje.

Opterećenje nastavnika na obaveznim predmetima studijskog programa se računa tako što se broj časova aktivne nastave pomnoži sa brojem grupa studenata. Broj grupa studenata se određuje tako što se broj studenta podeli sa brojem studenata u grupi za dato naučno, odnosno umetničko polje.

slide16

Opterćenje nastavnika na izbornim predmetima: Za svaku poziciju izbornog predmeta u planu prvog nivoa studija se računa da se realizuju minimalno dva izborna predmeta.

Svaka pozicija izbornog predmeta u planu studija se nastavnom osoblju računa kao dvostruki broj časova.

Ako na listi ponuđenih izbornih predmeta za datu poziciju u studijskom programu ima više predmeta, tada se svakom nastavniku računa procenat časova u odnosu na broj časova predavanja koji pripada izbornom predmetu.

slide17

PRIMERNa listi ima četiri izborna predmeta, predmeti imaju 2 časa nedeljno koje drže četiri nastavnika, tada se svakom nastavniku računa 2x2=4 4/4=1 čas za slučaj da se nastava odvija u okviru jedne normativne grupe za dato naučno polje.