slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Outsourcing IT –– wybrane aspekty prawne Piotr Zięcik adwokat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Outsourcing IT –– wybrane aspekty prawne Piotr Zięcik adwokat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Outsourcing IT –– wybrane aspekty prawne Piotr Zięcik adwokat - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Outsourcing IT –– wybrane aspekty prawne Piotr Zięcik adwokat. Agenda. Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu Usługi informatyczne Prawa autorskie. Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu (1). Outside resource using – wykorzystanie zasobów zewnętrznych Problem robić samemu czy kupować

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Outsourcing IT –– wybrane aspekty prawne Piotr Zięcik adwokat' - aitana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agenda
Agenda
 • Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu
 • Usługi informatyczne
 • Prawa autorskie
og lne uwagi dotycz ce outsourcingu 1
Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu (1)
 • Outsideresourceusing – wykorzystanie zasobów zewnętrznych
 • Problem robić samemu czy kupować
 • Polskie odpowiedniki:
  • usługi zewnętrzne
  • podwykonawstwo
og lne uwagi dotycz ce outsourcingu 2
Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu (2)

H. Ford, jeden z pionierów biznesu:

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, tajniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”

Uzasadnienie zastosowania outsourcingu:

 • względy ekonomiczne (ograniczenie kosztów)
 • dostęp do wiedzy specjalistycznej
 • względy korporacyjne (np. blokada etatów)
og lne uwagi dotycz ce outsourcingu 3
Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu (3)
 • Outsourcing stosowany jest najczęściej w następujących dziedzinach działalności przedsiębiorstwa:
  • zarządzanie i administracja
  • zasoby ludzkie
  • transport i dystrybucja
  • systemy informatyczne
  • wytwarzanie
  • marketing
  • rachunkowość i finanse
outsourcing podstawy prawne
Outsourcing – podstawy prawne
 • Brak regulacji prawnej odnoszącej się do bezpośrednio do outsourcingu
 • W konsekwencji stosowanie przepisów prawnych właściwych dla danego stosunku prawnego
outsourcing zasob w informatycznych1
Outsourcing zasobów informatycznych1)
 • hosting
 • nadzór nad pracą systemów informatycznych
 • serwis bieżący
 • aktualizowanie oprogramowania własnego i pisanie nowych aplikacji
oprogramowanie komputerowe to utw r
Oprogramowanie komputerowe to utwór
 • „… każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia” (art. 1.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 • Rozstrzygnięcie, czy w danym przypadku mamy do czynienia z utworem jest kwestią ocenną. Z ostrożności warto uzyskać prawa do danego materiału
autorskie prawa maj tkowe
Autorskie prawa majątkowe

Art. 50. Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Art. 74. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, obejmują prawo do:

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 

3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

autorskie prawa maj tkowe do program w komputerowych
Autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych
 • Autorskie prawa majątkowe są zbywalne
 • Forma umowy
 • Konsekwencje naruszenia autorskich praw majątkowych
tre umowy outsourcingu licencja a przeniesienie praw autorskich 1
Treść umowy outsourcingu - licencja a przeniesienie praw autorskich (1)
 • Zarówno licencja jak i przeniesienie praw autorskich, dotyczy tylko praw majątkowych, a nie odnosi się do kwestii związanych z prawami osobistymi
 • Umowa przeniesienia praw autorskich obejmuje pola eksploatacji (sposoby korzystania z utworu) wyraźnie w niej wymienione
tre umowy outsourcingu licencja a przeniesienie praw autorskich 2
Treść umowy outsourcingu - licencja a przeniesienie praw autorskich (2)
 • Przeniesienie praw autorskich powoduje przejście uprawnień (może być porównywane do przeniesienia prawa własności)
 • Licencja (stosowana przy oprogramowaniu standardowym):
  • jedynie upoważnia licencjobiorcę do korzystania z utworu (może być porównywana do najmu)
  • jest ograniczona w czasie (może być wypowiedziana)
  • wyróżniamy licencję:
    • niewyłączną
    • wyłączną (jeśli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu, udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji)
licencje
Licencje
 • można je wypowiedzieć
  • umowa na czas oznaczony, nie przekraczający pięciu lat. Umowa ta wygasa z upływem terminu na który została zawarta. Ustawa nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia. Ewentualne wypowiadanie takich umów na podstawie postanowień umownych jest dyskusyjne
  • umowa na czas nieoznaczony, z rocznym terminem wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego
  • umowa na czas oznaczony przekraczający pięć lat. Umowa ta podlega wypowiedzeniu w taki sam sposób jak umowa zawarta na czas nieoznaczony
o czym pami ta w trakcie negocjowania umowy
O czym pamiętać w trakcie negocjowania umowy?
 • Forma umowy:
  • umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
  • umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności; forma pisemna wymaga wymiany dokumentów podpisanych przez każdą ze stron
  • umowa licencji niewyłącznej nie wymaga szczególnej formy
 • Skuteczność nabycia zależy od tego, czy nasz kontrahent rzeczywiście nabył prawa od twórcy
 • Modele postępowania:
  • Przed nabyciem weryfikujemy zakres praw, którymi dysponuje zbywca
  • Opieramy się na założeniu, że zbywca skutecznie nabył prawa, jednocześnie zastrzegając, że w przypadku ewentualnych roszczeń, zwolni nas z odpowiedzialności
 • Brak ochrony nabywcy w dobrej wierze
slide15

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Piotr Zięcik

piotr.ziecik@zzff.pl

Prezentacja dostępna na www.zzff.pl