Hoërskool Nico Malan High School Graad 8/Grade 8 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoërskool Nico Malan High School Graad 8/Grade 8 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoërskool Nico Malan High School Graad 8/Grade 8

play fullscreen
1 / 21
Hoërskool Nico Malan High School Graad 8/Grade 8
978 Views
Download Presentation
aira
Download Presentation

Hoërskool Nico Malan High School Graad 8/Grade 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoërskool Nico Malan High School Graad 8/Grade 8

 2. Welkom by die Nico-familie ! Welcome to the Nico family !

 3. Wat is vironsbelangrik? What is important to us ? • Christelikewaardes/ Christian values • Respek/ Respect • Eerlikheid/ Honesty • Vriendelikheid/ Friendliness • Regverdigheid/ Fairness Waardegedreweeerder as reëlgedrewe

 4. Sukses/ Success • Uitstekendeakademieseuitslae/Excellent academic results • Gebalanseerdebuitemuurseaktiwiteite – Sport en Kultuur/ Balanced extra mural activities – Sport and Culture • Betrokkenheid en massadeelname/ Involvement and mass participation • Goeiedissipline en Christelikewaardes/ Good discipline and Christian values • Ons gee omvirmekaar/ We care for each other

 5. Personeel/ Staff Mnr PA Loubser: Adj Hoof Kurrikulum Mnr R Olivier: Adj Hoof Dissipline: seuns MevLiebie Meyer: Dept. Hoof Dissipline: Dogters Graadvoogde / Grade Tutors MnrChristoZeelie: Dept hoof MevMarli Vorster

 6. Registerklasse/ Register classes Mnr R Conradie (8A ) Mev M Vorster (8C) Wisk Me L Williams (8B) Eng Mev C Mare (8D) Afr Mev H Meyer (8E) Afr Mnr A Smith (8E) EBW/Sport

 7. AFRIKAANS MevHannie Meyer MevJohanitaMarkram Mev Antoinette Steenkamp Me A Bos Mev Christa Mare

 8. ENGELS Ms Nicola Coetzee Ms Zelda v Niekerk Ms Liesil Williams Ms Althea vd Berg Ms Marscha Lombard

 9. WISKUNDE/ MATHS Mev Petro Olivier MevHaninaLoubser Me Charne Butt MevMarli Vorster

 10. REK EBW MnrChristoZeelie Mnr A Loubser Mnr Abe Smith - SPORT Mev Sally Nortje BIOL NW/NS Me Caro Barkhuizen Mnr Dian v Dyk Me Ri-Ellen Kemp

 11. LO SW/ SS Tegn/Tech Mnr Cassie Carstens Geskiedenis Mnr Willem Maré aardrykskunde Mnr G Pietersen KK/ AC JOT MevAnneli Hattingh MevTersiaCoetzer Mev Mariette Dreyer

 12. Werksetiek/ Work ethics Huiswerk, take en projekte – daagliks/ Homework, tasks and projects every day Huiswerkboek– beplan en gebruik/ Homework book – plan and use Deurlopendeassessering: 40% van finale promosiepunt/ Continuous assessment: 40% of final promotion mark Toetse – Kw 1 en 3/ Tests – term 1and 3 Eksamens – Kw 2 en 4/ Exams – term 2 and 4

 13. Slaagvereistes/ Pass criteria 9 Vakkeaanbied/ Offer 9 Subjects Kodes/ Codes 1 – 7 (1 = 0-29%, 2 = 30-39%, 3 = 40-49%, 4 = 50 – 59%, 5 = 60 – 69%, 6 = 70 – 79% and 7 = 80 – 100% Kode 4 virHuistaal/ Code 3 for Home Language – 50% Kode 3 vir 1ste Add Taal / Code 3 for 1st Add Lang – 40% Kode 3 virWiskunde/ Code 3 for Maths – 40% Kode 3 virenigeander 3 vakke/ Code 3 for any other 3 subjects – 40% Kode 2 virenigeander 2 vakke/ Code 2 for any other 2 subjects – 30% 40% Deurlopend/Continues ::: 60% Eindeksamen/End of year exam Strewenou reeds na top prestasie en omsuksestebehaalnaskool/ Strive for excellence to be able to succeed after school. Erkenningaan top 10/ Acknowledgement of top 10 Lig u in as kind swakpresteer/ Report to you when child is underachieving.

 14. Gedragskode/ Code of conduct Oortredingsverdeel in 3 kategorieë/ Transgressions devided into 3 categories A - oortredings/ transgressions: Minder ernstig/ Less serious: Voorkoms, tuiswerk, alg. gedrag, stiptelikheidens./ Appearance, homework, general behaviour, punctuality etc. STRAF: Aanteken in dagboek – 10de aantekening = detensies/ PENALTY: Recorded in diary – 10th incident = detentions

 15. Gedragskode/ Code of conduct B - oortredings/ transgressions: Meer ernstig/ More serious: Rook, oneerlik, herhaaldeordeprobleme, stokkiesdraaiens./ Smoking, dishonesty, repeated order problems, bunking etc. STRAF: VerwysingnaGraad-dissiplinêrekomitee – detensie/ PENALTY: Refer to Grade disciplinary committee – detention

 16. Gedragskode/ Code of conduct C - oortredings/ transgressions: Baieernstig/ Serious: Drank, dwelms, diefstal, aanrandingens./ Alcohol, drugs, theft, assault ext. STRAF: Tugverhoor, moontlikepolisieondersoek – Skorsing, permanenteuitsetting/ PENALTY: Disciplinary hearing and possible police investigation – Suspension, expulsion MERIETE STELSEL ! Nico elite toekennings

 17. Sport en Kultuur/ Culture Atletiek/ Athletics Interact Rugby CSV/ YFC Hokkie/ Hockey Gholf/ Golf Netbal/ Netball Redenaars/ Public speaking Tennis Watersport/ Water sports Krieket/ Cricket Inicol Koor/ Choir Fotografie/ Photography Toneel/ Drama Revue Skaak/ Chess Swem/ Swimming

 18. Algemeen/ General • Ma - Vrbegin skool 07h30/ Mo - Fri school start at 07h30 • Afwesighede – toetse/eks./projekte = doktersbrief/ Absent from test/exam/project = doctors letter • Uitteken by skool – ouermoetkomhaal/ Signing out at school – parents to come and fetch • Meld aan by ontvangsvirallenavrae/ Go to reception for all enquiries • Medikasiemagnieaanleerdersgegee word nie/ We may not give your child any medication. • Kommunikasie per nuusbrief, SMS, Telefoon en E-pos/ Communication through newsletter, SMS, telephone and e-mail. • Selfone – by huisasb. Neemgeenverantwoordelikheid as wegraak. Konfiskeer as in skooltydgebruik./ Cell phones - at home please. Take no responsibility for lost phones. Confiscate when used during school hours. • Afwesig in oggend – magniemiddagaan sport deelneemnie./ Absent in the morning – no sport in afternoons

 19. Ouers/ Parents Ondersteuning in akademie (Motiveer)/ Support in academics (Motivate) Ondersteuning in alleaktiwiteite (Bywoon)/ Support in all activities (Attend) BHL/ SGB: Mnr Willie du Plessis Koshuis/ Hostel: Mnr Tertius Meyer NMU: Mnr M du Toit Spesifiekevaardighede – biedasb. hulpaan/ Specific skills – please offer assistance Skoolfooie – Betaalasb. getrou/ Schoolfees – Please pay promptly

 20. Personeomtekontak/ Persons to contact Graadvoogde: Mev. Marli Vorster 8A: Mnr. Conradie Mnr. ChristoZeelie 8B: Me. Williams 8C: Mev. Vorster 8D: Mev. Mare 8E: Mev. H Meyer 8F: Mnr. Smith Skoolhoof: Mnr. Frans Lötz Dissipline: Seuns: Mnr. Riaan Olivier Dogters: Mev. LiebieMeyer Sport: Mnr. GerritPienaar Kultuur: Mev. S Nortje Kantoor: Mevv. Raai Reichert, Dorothy Botha en Christa Ferreira Finansies: Mev. RistaStrydom Koshuis/bus: Mev. Moira Jordaan HuisMeiring: Mnr. KotieOosthuizen Lushof: Mnr. Hein Vermeulen TEL: 042 2951130 FAKS: 042 2910411 E-pos: nicomalan@gmail.com Webtuiste: www.nicomalan.co.za

 21. ..\..\Videos\RealPlayer Downloads\Powerful Inspirational true story...Don't give up! - YouTube.flv