a ktualni teoreti ni in prakti ni problemi izvr ilnega prava n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A ktualni teoretični in praktični problemi izvršilnega prava

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

A ktualni teoretični in praktični problemi izvršilnega prava - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

A ktualni teoretični in praktični problemi izvršilnega prava. Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo) dr. Andrej Ekart, LL.M. Maribor, 16. januar 2010. Začetek izvršbe. Primernost predloga za izvršbo (40/1. člen ZIZ)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A ktualni teoretični in praktični problemi izvršilnega prava' - ainsley-webb


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a ktualni teoreti ni in prakti ni problemi izvr ilnega prava

Aktualni teoretični in praktični problemi izvršilnega prava

Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo)

dr. Andrej Ekart, LL.M.

Maribor, 16. januar 2010

za etek izvr be
Začetek izvršbe
 • Primernost predloga za izvršbo (40/1. člen ZIZ)
 • Določna označitev verodostojne listine ( 41. člen ZIZ) oziroma izvršilnega naslova in potrdila o izvršljivosti (42. člen ZIZ)
 • Možnost izdaje avtomatiziranega sklepa o izvršbi
 • Pravno nasledstvo (24. in 25. člen ZIZ) se uveljavlja z javno ali po zakonu overjeno listino; subsidiarno z ugotovitveno tožbo
 • Pogojne in vzajemne terjatve – dokazovanje z javno ali po zakonu overjeno listino
sklep o izvr bi
Sklep o izvršbi
 • 1. na podlagi izvršilnega naslova - takojšnja oprava neposrednih izvršilnih dejanj!
 • 2. na podlagi verodostojne listine – oprava izvršilnih dejanj po pravnomočnosti sklepa
 • Vročitev sklepa o izvršbi strankam
pravna sredstva ni revizije in praviloma niti obnove postopka 10 ziz
nesuspenziven in dvostranski ugovor proti sklepu o izvršbi (53, 61 ZIZ) v 8 dneh

Ugovor kot izredno pravno sredstvo

Nesuspenzivna pritožba zoper sklep o ugovoru

Tožba zaradi nedopustnosti izvršbe v 30 dneh od pravnomočnosti

Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe (52 ZIZ)

Predlog za odlog izvršbe (71 ZIZ)

Ugovor tretjega (64 ZIZ) in izločitvena tožba

nasprotna izvršba (67 ZIZ)

Zahteva za varstvo zakonitosti

Vrnitev v prejšnje stanje

Pravna sredstva – ni revizije in praviloma niti obnove postopka (10 ZIZ)
razlogi za ugovor 55 ziz eksemplifikativno na teti
Razlogi za ugovor, 55 ZIZ (eksemplifikativno našteti)
 • Predpostavke izvršbe: nepristojnost, neobstoj izvršilnega naslova, omejitve izvršbe
 • Opozicijski razlogi: prenehanje ali zastaranje terjatve, odlog plačila, pobot?
 • Impugnacijski razlogi: nepravočasnost, neobstoj p. nasledstva, pactum de non petendo, nepravočasno predlaganje izvršbe, nezapadlost terjatve ali nepotek paricijskega roka, nenastop pogoja
primer 1 n formalne legalitete
Primer 1 – n. formalne legalitete
 • Dolžnik A po pravnomočnosti dajatvene sodbe poravna, še pred njeno izvršljivostjo izpolni terjatev iz sodbe. Upnik B kljub temu predlaga izvršbo. A vloži ugovor proti sklepu o izvršbi, da sodba ni izvršljiva. Bo uspel?
vsl sklep ii cpg 982 99 razveljavitev potrdila o izvr ljivosti
VSL sklep II Cpg 982/99, razveljavitev potrdila o izvršljivosti
 • Dolžniku A je dajatvena sodba nepravilno vročena, zaradi česar ne postane pravnomočna. Pravdno sodišče na sodbo kljub temu odtisne potrdilo o izvršljivosti. Upnik B nato predlaga izvršbo. A vloži ugovor proti sklepu o izvršbi, da sodba ni izvršljiva. Bo uspel?
sklep ii ips 858 2006 z dne 19 03 2009 notarski zapis zastaranje terjatve
Sklep II Ips 858/2006 z dne 19.03.2009, notarski zapis - zastaranje terjatve
 • Stranki sta sklenili prodajno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Kupec se je v pogodbi strinjal z neposredno izvršljivostjo svojih plačilnih obveznosti, in sicer tudi za primer avtomatičnega razdrtja pogodbe zaradi zamude plačila treh zaporednih mesečnih obrokov, zaradi česar zapade v plačilo odškodnina v višini neplačanih obrokov. Terjatve do kupca so zapadle 2.2.2002, prodajalec pa je vložil predlog za izvršbo 3.3.2008. Proti sklepu o izvršbi je kupec vložil ugovor, da so terjatve zastarale. Bo uspel?
sklep vs rs ips 63 2000 obrazlo enost ugovora verodostojna listina
Sklep VS RS Ips 63/2000, obrazloženost ugovora – verodostojna listina

Dolžnik prejme na dom sklep o izvršbi in v prilogi predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, naj plača 1000 EUR Tesarju d.o.o. ali ugovarja. Ker upnika ne pozna, v ugovoru zoper sklep o izvršbi zapiše, da ni naročil storitev, ki mu jih zaračunava upnik s fakturo in zahteval, naj upnik predloži naročilnici, na kateri se je upnik v fakturi skliceval. Ali je ugovor obrazložen?

to ba na ugotovitev nedopustnosti izvr be
Tožba na ugotovitev nedopustnosti izvršbe
 • Opozicijski ali tudi impugnacijski razlogi
 • Pravna narava?
 • Primer 3:

A še pred zaključkom glavne obravnave plača terjatev, a tega tam ne navaja kot novoto. B predlaga izvršbo, izvršilno sodišče pa njegova ugovor in pritožbo zavrneta kot neutemeljena. Isto stori pravdno sodišče v pravdi za ugotovitev nedopustnosti izvršbe. Zakaj?

ugovor tretjega zadeva boldin
Sodišče je dovolilo izvršbo zoper očeta - realizacija sklepa na napačen račun - račun sina z enakim imenom. Sin je poslal vlogo sodišču, da je račun napačen in naj ustavi izvršbo, sodišče vlogo poslalo upniku v odgovor, upnik je nato popravil predlog za izvršbo, sodišče je banko pozvalo naj nadaljuje izvršbe le v primeru, da je imetnik računa oče, vendar je banka že dokončno poplačala sklep, upnik je umaknil predlog, sodišče pa je izvršbo ustavilo (pr, sklep avgusta 2004). Januarja 2009 je sodišče zgornjo vlogo sina obravnavalo kot ugovor tretjega in jo zavrglo.Ugovor tretjega: zadeva Boldin
odlo ba us rs up 128 03 izvr ba naepremi nino ki spada v skupno premo enje
Odločba US RS Up-128/03 – izvršba naepremičnino, ki spada v skupno premoženje
 • Upnik A je vložil predlog za izvršbo na nepremičnino dolžnika B, ki je kot edini lastnik te nepremičnine vpisan v ZK. Tekom izvršilnega postopka B-jeva žena vloži ugovor tretjega, da je nepremičnina skupna lastnina. A meni, da je ugovor neutemeljen, saj velja načelo zaupanja v ZK (8/1 ZZK-1, 10 SPZ) in določba 8/2 ZZK-1, ki določa, da kdor ne predlaga vpisa pravice v svojo korist, nosi vse škodljive posledice takšne opustitve. Kdo zasluži pravno varstvo?
odlog izvr be 71 len ziz
Odlog izvršbe (71. člen ZIZ)
 • Na predlog dolžnika: eksemplifikativno naštevanje razlogov; odlog le enkrat?
 • Na predlog tretjega (73. člen): izkaz nenadomestljive škode? (odločba US RS U-I-110/03, Up 631/03)
 • Na predlog upnika
upravna izpla ilna prepoved zahteva za odpravo nepravilnosti
Upravna izplačilna prepoved – zahteva za odpravo nepravilnosti
 • Delavec je kupil avto na obroke, kupnino pa sta stranki zavarovali z upravno izplačilno prepovedjo z dne 1.5.2009 v višini 600 EUR mesečno. Delavčev delodajalec dobi od sodišča sklep o izvršbi na plačo v višini 500 dne 1.6.2009. Delavec je dolžan na podlagi izvršljive sodne odločbe mesečno plačevati preživnino v višini 200 EUR. Njegova plača znaša 1500 EUR. Kakšen bo vrstni red poplačil?
ve dol nikovih dol nikov
Več dolžnikovih dolžnikov
 • Upnik predlaga izvršbo za poplačilo 500 EUR na dolžnikova sredstva na računu št. …. Pri Novi KBM in na dolžnikovo plačo. Oba dolžnikova dolžnika realizirata sklep o izvršbi v celoti. Kaj predlagate dolžniku?
ustavitev izvr be
Ustavitev izvršbe
 • če je izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega, oziroma če je razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti (76/1 ZIZ)
 • Ugoditev ugovoru dolžnika ali tretjega, ugotovitev nedopustnosti izvršbe v pravdi (58 in 65 ZIZ)
 • Ustavitve v fazi oprave izvršbe
 • Razveljavitev opravljenih izvršilnih dejanj (76/2 ZIZ)
sodba ii ips 524 2003 na elo formalne legalitete
Sodba II Ips 524/2003, načelo formalne legalitete
 • Sodišče je dovolilo izvršbo na podlagi pogodbe v obliki notarskega zapisa. Bistvo pogodbe o začasni uporabi nepremičnin z dne 13.11.1997 je, da je tožnica po končani gradnji garažne hiše ... dolžna do 31.3.1999 vzpostaviti prejšnje stanje na toženkinih nepremičninah, sicer je dolžna plačati pogodbeno kazen 180.000 DEM. Ker obveznosti ni izpolnila, je sedanja toženka kot upnica vložila predlog za izvršbo zaradi izterjave pogodbene kazni. Dolžnica je vložila ugovor proti sklepu o izvršbi (pozneje tudi tožbo na ugotovitev nedopustnosti izvršbe) in navajala, da gre za nesorazmerno visoko pogodbeno kazen, ki jo mora sodišče zmanjšati. Ali se takšni ugovori v izvršbi upoštevajo?