statsbudsjettet buskerud
Download
Skip this Video
Download Presentation
Statsbudsjettet Buskerud

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Statsbudsjettet Buskerud - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Statsbudsjettet Buskerud. 5.oktober 2008. Hovedtall i budsjettet Kommuneopplegget 2008. Reell vekst i 2008, ifht. RNB-nivået. Mrd. kroner. Frie inntekter 1,5 Frie midler knyttet til økt timetall 0,3 Ressurskrevende tjenester 0,5 Øvrige øremerkede satsinger 1,5

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Statsbudsjettet Buskerud' - ainsley-velez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hovedtall i budsjettet kommuneopplegget 2008
Hovedtall i budsjettetKommuneopplegget 2008

Reell vekst i 2008, ifht. RNB-nivået. Mrd. kroner

 • Frie inntekter 1,5
 • Frie midler knyttet til økt timetall 0,3
 • Ressurskrevende tjenester 0,5
 • Øvrige øremerkede satsinger 1,5
 • (barnehager, kvalifiserings-
 • programmet, psykiatriplan mv.)
 • Inntektsvekst pga tidl. vedtak 2,4
 • (barnehager mv.)
 • Samlede inntekter 6,2
gir fortsatt h y inntektsvekst i 2008
…gir fortsatt høy inntektsvekst i 2008

Kommunesektorens samlede inntekterMrd. 2008-kroner

buskerud
Buskerud
 • Gj.snitt vekst frie inntekter i kommunene:

5,1 prosent

 • Vekst i fylkeskommunens frie inntekter:

5,8 prosent

 • Samlet økning frie inntekter til kommunenei Buskerud: 368,6 millioner kroner
frie inntekter til kommunene
Frie inntekter til kommunene

Kommune

Anslag frie inntekter 2008

Vekst fra 2007-2008

viktige satsninger i buskerud
Viktige satsninger i Buskerud

Miljø og kulturminnevern

 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.

Kultur

 • Brageteatret er i budsjettforslaget foreslått med en økning på 0,65 millioner kroner.
 • Tilskuddet til Drammens Museum for kunst og kulturhistorie foreslås økt med 0,3 millioner kroner.
 • Til Vestfossen Kunstlaboratorium foreslås det en økning på 0,25 millioner kroner.
 • Til prøveordningen med kulturkort for ungdom foreslås det 0,5 millioner kroner i 2008.

Utdanning

 • 3 millioner kroner til utstyr og inventar til Høgskolen i Buskerud i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008.
viktige satsninger i buskerud1
Viktige satsninger i Buskerud

Samferdsel

 • Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Buskerud, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.
 • Til stamvegprosjektet E18 Frydenhaug - Eik, sør for Drammensbrua, er det ført opp 210 millioner kroner.
 • For hele stamvegstrekningen riksveg 7/riksveg 52 Hønefoss - Gol - Borlaug er det for 2008 foreslått en samlet statlig investeringsramme på 32,1 millioner kroner.
 • Til ”øvrige riksveger” (riksveger utenom stamvegnettet) er det foreslått en statlig investeringsramme på 154,7 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Buskerud får 17 millioner kroner i bompenger fra Vegpakke Drammen som lån til prosjektet riksveg 283 Øvre Sund bru. Det er ellers regnet med 5 millioner kroner i tilskudd til bygging av gang- og sykkelveg langs riksveg 285 i Lier kommune.
 • Innenfor Jernbaneverkets budsjett er det lagt opp til bygging av ny sporsløyfe ved Drammen stasjon, slik at Flytoget kan snu i Drammen i stedet for Asker.
 • 3,8 millioner kroner er foreslått bevilget over Samferdselsdepartementets budsjett til Buskerud fylkeskommune som kompensasjon for nedleggingen av lokaltoget Oslo – Geilo (”Vøgne”).
 • Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det, på landsbasis, foreslått 161,7 millioner kroner. Fra 2008 er også Drammen omfattet av ordningen.
klimatrusselen tas p alvor
Klimatrusselen tas på alvor
 • CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad (935 mill. kroner)
 • Energiomlegging, fornybar energi og energieffektivisering (økes med 644 mill. kroner)
 • Klimatiltak i utviklingssamarbeidet (400 mill. kroner)
 • Kjøp av klimakvoter – bevilgning på 505 mill. kroner og fullmakt til å inngå avtaler om framtidig levering på 3,6 mrd. kroner
 • Jernbane og kollektivtiltak (økes med 412 mill. kroner)
 • Miljøverndepartements budsjett økes med 250 mill. kroner, tilsvarende 8,3 pst.
 • En rekke avgiftsendringer for å stimulere til klimavennlig atferd
satsing p helse og omsorg
Satsing på helse og omsorg
 • 3,9 mrd. kroner til økt pasientbehandling og styrket sykehusøkonomi:
 • 1,79 mrd. kroner til økt pasientbehandling
 • 1,67 mrd. kroner til bygninger og utstyr
 • 392 mill. gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse
 • 46 mill. gjennom rusplanen
 • Opptrappingsplanen for psykisk helse fullføres:
 • 940 mill. kroner i økte bevilgninger (herav 392 mill. til sykehusene)
 • Omsorgsplan 2015 følges opp:
 • 100 mill. kroner til nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger i 2008
 • Målsetting om 12 000 nye plasser med samlet anslått ramme på 6 mrd. kroner
 • Godt i rute for å få 10 000 nye årsverk i eldreomsorgen
 • Tiltakene mot rusmiddelbruk styrkes:
 • 100 mill. kroner i økte bevilgninger (herav 46 mill. til sykehusene)
ytterligere satsing p n ringsutvikling i hele landet
Ytterligere satsing på næringsutvikling i hele landet
 • Infrastrukturen forbedres:
 • Veg og jernbane – NTP overoppfylles med 200 mill. kroner
 • Fiskerihavner og farleder (105 mill. kroner)
 • Riksvegferjene prioriteres (83 mill. kroner)
 • Nye tiltak for næringsutvikling:
 • Maritim strategi (100 mill. kroner)
 • Nytt statlig investeringsfond (2,2 mrd. kroner)
 • Distriktene prioriteres:
 • Særskilte distriktstiltak (115 mill. kroner)
 • Jordbruksavtalen
bred satsing p kunnskap
Bred satsing på kunnskap
 • Grunnopplæringen:
 • Timetallet for 1.-4. trinn økes med totalt 5 uketimer (276 mill. kroner)
 • Gratis læremidler i videregående opplæring utvides
 • Kvalitetsutviklingen i grunnopplæringen videreføres og det bevilges til sammen 1 mrd. kroner til formålet
 • Universiteter og høyskoler:
 • 350 nye stipendiater (112 mill. kroner)
 • Universitetsmuseene (40 mill. kroner)
 • Økte ressurser til utstyr (38 mill. kroner)
 • Forskning og utvikling:
 • Forskningsbevilgningene økes med 1,2 mrd. kroner
 • Fondet for forskning og utvikling økes med 6 mrd. kroner
et budsjett som gj r forskjell et budsjett for
Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for..
 • Fellesskap og velferd
 • Kamp mot fattigdom
 • Bred satsing på kunnskap
 • Satsing på helse og omsorg
 • Næringsutvikling i hele landet
 • Bedre miljø
 • Større internasjonal solidaritet
ad