slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Период: 30.11.2012- 25.11.2013 През пери о да са проведени : • ФС - седем PowerPoint Presentation
Download Presentation
Период: 30.11.2012- 25.11.2013 През пери о да са проведени : • ФС - седем

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Период: 30.11.2012- 25.11.2013 През пери о да са проведени : • ФС - седем - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Период: 30.11.2012- 25.11.2013 През пери о да са проведени : • ФС - седем • Декански съвета- двадесет и осем • Разширени ДС - три Оперативни съвещания на административния персонал – двадесет и едно. І . Научна дейност и международно сътрудничество ІІ . Учебна дейност

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Период: 30.11.2012- 25.11.2013 През пери о да са проведени : • ФС - седем' - ainsley-odom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Период: 30.11.2012- 25.11.2013

 • През периода са проведени :
 • • ФС - седем
 • • Декански съвета- двадесет и осем
 • • Разширени ДС - три
 • Оперативни съвещания на административния персонал – двадесет и едно
slide2

І. Научна дейност и международно сътрудничество

ІІ. Учебна дейност

ІІІ. Система за качество

slide3

Научна дейност

 • Научна дейност- седем дейности

Дейност 1: Тримесечни и годишни атестации на докторанти

• През периода са предадени и приети на ФС тримесечните отчети за работата на редовните докторанти от трите катедри към ФСФ. Всички те са с положителна оценка ;

• през м.декември 2012 г. бяха приети от ФС годишните атестации на всички докторанти към ФСФ;

• През периода са отчислени с право на защита общо шест докторанта;

• През периода са прекъснали двама докторанта.

• на 16.12.2013 г. ще се проведе ФС, на който ще бъдат обсъдени и приети годишните атестации за 2013 г.

slide4

Научна дейност

Дейност 2: Мероприятия с докторанти

• На 14 май 2013 г. беше проведена среща на Деканското ръководство с всички докторанти във ФСФ, на която бяха обсъдени организационни проблеми и проблеми на докторантите при търсенето на литературни източници. Представител на библиотеката при УНСС ги запозна с основните източници на информация;

• Организиране и провеждане на Девета поредна международна научна конференция на младите научни работници на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА,СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА”.

slide5

Научна дейност

 • Дейност 3 : Атестиране на преподаватели
 • • Атестационната комисия при ФС изпълни приетия план за атестацията на членовете на ФСФ.
 • През анализирания период бяха атестирани 9 преподаватели.
 • През м.декември т.г. предстои атестацията на един преподавател.
slide6

Научна дейност

Дейност 4: Реализиране на проекти, финансирани от фонд НИД при УНСС

• Проект на тема: „Ефекти за българската финансова система и икономиката от пакта за финансова стабилност” под ръководството на доц. д-р Пламен Орешарски;

• Проект на тема:”Възможности за развитието на организацията ,нормативната уредба на счетоводството в България за малки и средни предприятия върху основата на континенталната счетоводна система” с ръководител проф.д-р Стоян Стоянов;

• Проект на тема:”Проблеми на съвременното развитие на паричната бюджетна политика на ЕС и на участието на България в тези политики”с ръководител доц.д-р Силвия Трифонова;

• Проект на тема :Адаптиране на учебните програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales” с ръководител доц.д-р Румяна Пожаревска;

• Проект на тема:”Ефекти от регулаторната намеса на международните финансови институции върху банковата система на Европейския съюз и България” с ръководител-доц. д-р Емил Хърсев.

slide7

Научна дейност

Дейност 5 : Научноизследователска дейност на преподаватели от ФСФ

Катедра „Счетоводство и анализ“

Катедра „Финанси“

Катедра „Финансов контрол“

slide8

Научна дейност

 • Дейност 6 : Мобилност
 • • Засили се международната мобилност на студентите от ФСФ по програма „Еразмус”.
 • През периода от факултета бяха изпратени 49 студенти по програмата.
slide9

Научна дейност

Дейност 7: Академично израстване

• През периода са обявени и конкурси за академични длъжности, както следва:-професор-1;-доцент-3;-главен асистент -2.• През периода са защитени успешно дисертации в :→Катедра „Финансов контрол”-6;→Катедра „Финанси”-2.

slide10

Дейност 8: Академичнилекции• ФСФ организира АКАДЕМИЧНИ ЛЕКЦИИсъсследната тематика и лектори:15 март 2013 година:- „Сублизингъткатоотчетенобект“Лектор – доц.д-р Бойка Брезоева – регистриранодитор - „Алтернативни подходи за оценка ефективността на бизнеса“ Лектор – доц.д-р Любомир Тодоров 27 март 2013 година:- „Предизвикателства пред прилагането на съвременнитеметоди за оценяване на инвестиционнипроекти“ Лектор – проф.д-р Маргарита Р. Александрова- „Данъчнооблагане на личния доход – проблеми и перспективи“ Лектор – проф.д-р Румен Й. Брусарски- „Неравновесията, рисковете и глобалната криза“ Лектор – доц.д-р ПетърП.Чобанов

slide11

Международно сътрудничество

През анализирания период международното сътрудничество на ФСФ се реализира в шест форми / дейности/Дейност 1: Съвместно участие в проекти•През м. март беше стартиран общ проект между ФСФ и Института на експерт- счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW). През месец април 2013 г. проектът беше одобрен за финансиране и от фонд “НИД” на УНСС, под № НИ 1-1/2013 г. и с тема: “Адаптиране на учебни програми към изискванията на ICAEW”. В проекта участват представители на трите катедри от ФСФ. Целта на проекта еда се открият и очертаятдопирателните точки, общитемоменти в изучавания материал, респективно в съдържанието на учебнитепрограми по специализиранитедисциплини и да се очертаятнасоките за тяхнотоусъвършенствуване,така че на студентите, коитокандидатстват за получаването на квалификация от Institute of CharteredAccountantsinEnglandandWales (ICAEW), да бъдатпризнати част от изпитите, които се полагат за придобиване на такава квалификация.

slide12

Международно сътрудничество

Дейност 2 : Съвместнинаучнифоруми с чуждестранниуниверситети

•През месец февруари т.г., по инициатива и в изпълнение на Решение на ФС на ФСФ от 19.11.2012 г.,Решение на ФС от 28.01.2013 г. и Решение на РС № 6/13.02.12013 г.,бяха сключени договори за сътрудничество между УНСС и

→ Полтавский университет экономики и торговли, Украйна

→Луцкийнациональный технически университет, Украйна.

•В процес на реализация е сключването на такова споразумение с КафедраУчета и аудита на Харьковскийнациональной академии городскогохозяйства. Към датата на отчета са инициирани рамка и проекто-договор за сътрудничество.

slide13

Международно сътрудничество

Дейност 3: Съвместносътрудничество с Университета в Орлеан, ФранцияВ тазинасока:•Бешеиницииранасреща с Ректора на УНСС и проф. Жан-ПиерМатиер;•Бешеполучен от Университета в гр. Орлеан, Франция, проект за основен договор с УНСС, по който се работи и от дветестраникъмдатата на отчета. Рамката на договора е относно: общи научнидейности, обмен на университетски преподаватели и изследователи, обмен на студенти и дипломанти, обмен на информация относно образование и научно-изследователскадейност, изследване на съвместнинаучни публикации, организиране на съвместникурсове и конференции. •В периода 17.04.-20.04.2013 г. бяхаорганизиранисрещи на студенти с проф. Жан-ПиерМатиеротноснопрезантиране на Университета в гр. Орлеан и гр. Шатору и подбор на студенти за обучение във Франция, обвързан с мобилност по програма “Еразъм”.

slide14

Международно сътрудничество

Дейност 4: Организиранена срещи с представители на международни организации•На 16.05. 2013 г. бешеорганизирана и проведена среща на студенти от ФСФ с представители на ВРР (ProfesionalEducation) България за обучение и придобиване на дипломи по АССА (AssociationofCharteredCertifiedAccountants) и другимеждународнидипломи в областта на финансите, счетоводството, одита и данъците. Лектори на срещатабяха:→Основен лектор на срещатабеше г-жа Андрея Станциу – регионален директор за АССА.→Г-н Стефан Димитров – изпълнителен директор на TMF ServicesBulgaria (световен лидер в предоставянето на счетоводни услуги).•На 25.11.2013 г. беше проведена среща на студенти от ФСФ с представител на InstituteofCharteredAccountantsinEnglandandWales (ICAEW) относно:→Презантация на Института;→Лекция по актуалнипроблеми на МСС и МСФО.→Провеждане на бизнес-игра, предоставена от InstituteofCharteredAccountantsinEnglandandWales (ICAEW) с участието на студенти от ФСФ.

slide15

Международно сътрудничество

Дейност 5: Провежданена съвместни мероприятия с българскивисши училища и институции• Hа 8 април 2013 г. беше проведена среща на студентите с изпълнителния директор на БългарскатаАгенция за Инвестции, на коятобешепредставенадейността на институцията;• На 04.11.2013 г. в УНСС, ФСФ съвместно с ВУЗФ проведе 9-тата международна научна конференция на младитеучени на тема: “Икономиката на България в променящата се политическа, социална и икономическа среда”. Конференцията се проведе под патронажа на Заместник-министър председателя по икономическото развитие на РепубликаБългария доц. д-р ДаниелаБобева;• Hа 16 октомври 2013 г. беше проведена съвместнасреща с представители на КПНРО, на коятонейниятпредседател - г-жа Доневапредставиинституцията;• Hа 16 октомврит.г. беше проведена съвместнасреща с представители на ИВОБ, на коятопредседателят на УС - г-н Карабинов представиинституцията;• Hа 24 октомврит.г. беше проведена съвместнасреща с представители на ИДЕС, на коятопредседателят на УС - г-н Костов и членовете на УС – проф.Б.Славков и г-н Евлогиев и г-жа Тричковапредставихаинституцията;

slide16

Международно сътрудничество

Дейност 6: Сключванена меморандуми за съвместносътрудничествоПо инициатива на деканскоторъководство на ФСФ:• на 8 октомври 2013 г. бешесключен меморандум между УНСС и КПНРО; • на 24 октомврит.г. бешесключен меморандум между УНСС и ИДЕС; • на 16 октомврит.г. бешесключен меморандум между УНСС и Института на вътрешнитеодитори в РБългария; Рамковите договори за двустранносътрудничествоса с предмет и обхват в следните направления:→информиране на студентите за студентскистажове и за обявяване на работни позиции;→взаимно информиране и обмен на информация и публикации за дейности и за провежданипо-важнинаучни, учебни, бизнес и другисъбития;→участие с презантации в лекции, семинари, конференции, кръглимаси и др.

slide17

Система за качество

Дейност 1: Самооценка на дисциплини от учебнитепланове за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър•Бешенаправен анализ на същестуващите самооценки на дисциплини за ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър” в трите катедри на ФСФ и за всички, с давност на самооценката пет години, бяхаразработениграфици от отговорниците на трите катедри за тяхната актуализация.•Бяхаутвърдени на ФС самооценки на дисциплини за ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”, съгласно решения на ФС, кактоследва:→Протокол № ФС - 01/28.01.2013 г.;→Протокол № ФС - 02/11.03.2013 г.;→Протокол № ФС - 05/24.06.2013 г.•Бяхаизготвени самооценки за ОНС “Доктор” по научниспециалности:→“Финанси, паричнообръщение, кредит и застраховка”→“Счетоводнаотчетност, контрол и анализ на стопанскатадейност”.

slide18

Система за качество

Дейност 2: Провеждане на анкети•Бяхапроведенианкети за степента на удоволетвореност на студентите от обучението, осигурявано от факултета, кактоследва:→за катедра “Счетоводство и анализ” – презлетниясеместър на учебната 2012/2013 г. и преззимниясеместър на учебната 2013/2014г. Графиците за провеждането на анкетите и за обобщаването на резултатитесаоформени с доклади от отговорника за катедрата и член на Комисията по оценка на качеството и акредитацията доц. д-р Росица Иванова. Анкетите се съхраняват в катедра “Счетоводство и анализ”.→за катедра “Финансов контрол” – презлетниясеместър на учебната 2012/2013 г. и преззимниясеместър на учебната 2013/2014г. Графиците за провеждането на анкетите и за обобщаването на резултатитесаоформени с доклади от отговорника за катедрата и член на Комисията по оценка на качеството и акредитацията доц. д-р Даниела Петрова. Анкетите се съхраняват в катедра “Финансов контрол”.→за катедра “Финанси” – презлетниясеместър на учебната 2012/2013 г. и преззимниясеместър на учебната 2013/2014г. Графиците за провеждането на анкетите и за обобщаването на резултатитесаоформени с доклади от отговорника за катедрата и член на Комисията по оценка на качеството и акредитациятагл.ас. д-р Жеко Милев. Анкетите се съхраняват в катедра “Финанси”.

slide19

Система за качество

Дейност3: Вътрешна оценка на работата на асистентите•За вътрешна оценка на работата на асистентите /на редовен трудов договор и хонорувани/ от титулярите на дисциплинитебяхаразработениграфици от отговорниците по качеството на трите катедри. Оценкитена титулярите на дисциплинитебяхаизготвени за летниясеместър на учебната 2012/2013 г. и за зимниясеместър на учебната 2013/2014г. Първичнитедокументи се съхраняват в трите катедри.

slide20

Система за качество

Дейност 4: Мероприятия за студенти• За увеличаване на удовлетвореността на студентите от предоставяните в УНСС условия за развиване на техните познания в областта на националното и световнотостопанствобяхаорганизирани и проведени:→лекция и дискусия с изпълнителния директор на Българскатаагенция за инвестиции г-н Б.Стефанов – 08.04.2013 г.;→бизнес лекция на тема: “Представяне на дейността на Института на вътрешнитеодитори в България”, с лектор Йордан Карабинов, председател на Управителниясъвет на ИВОБ – 16.10.2013 г.;→бизнес лекция на тема: “Представяне на дейността на Комисията за публичен надзор над регистриранитеодитори”, с лектор Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистриранитеодитори – 16.10.2013 г.;→бизнес лекция на тема “Представяне на дейността на ИДЕС”, с лектор д.е.с. Бойко Костов, председател на Управителниясъвет на ИДЕС – 24.10.2013 г.

slide21

Система за качество

Дейност 5 : Вътрешенодит• На 21.03.2013 г. се проведевътрешенодит на факултета за дейносттамупрезпредходнияотчетен период, с одитиращ доц. д-р Елка Василева. Не бяхаотбелязанизабележки и препоръкикъмработата на ФСФ.

slide22

Учебна дейност

Дейност 1: Осигуряване и поддържане на съответствието на учебнияпроцесвъв ФСФ с образователната политика на УНСС• Въведена е практиката на ежегодно актуализиране на съдържанието на учебнитедисциплини в съответствие с промените в нормативнатауредба и потребностите на практиката;• Обсъждане и приемане на високиизисквания за провеждане на държавнитеизпити и защитите на дипломниработи. Презанализирания период :→ В Катедра „Финанси” бяхаприети Правила за провеждане на защита на дипломна работа (магистърска теза) в ОКС «Магистър» къмкатедра «Финанси» в изпълнение на Решение на АС от 05.12.2012 г.;Правила за провеждане на държавенизпит в ОКС «Бакалавър» къмкатедра «Финанси» ;→В Катедра «Финансов контрол» Разработени и публикувани на интернет страницата на факулетаса правила за организация и провеждане на държавенизпит в ОКС «бакалавър», спец. «Финансов контрол».Разработени и публикувани на интернет страницата на факултетаса правила за разработване и защита на дипломниработи в ОКС «магистър».→ В Катедра „Счетоводство и анализ” бяхаактуализираниПравилата за провеждане на защита на дипломна работа (магистърска теза) в ОКС «Магистър» и Правила за провеждане на държавенизпит в ОКС «Бакалавър».

slide23

Учебна дейност

• разработване на нови учебнипланове в ОКС Бакалавър ,ОКС Магистър и ОНС Доктор→ разработен и приетбеУчебен план и квалификационна характеристика на специалност “Финанси, счетоводство и контрол” със срок на обучение 4 години – дистанционна форма по ОКС “Бакалавър”, валиден от учебната 2013/2014 година.;→ Приетиса и саобсъдениучебнитепланове и квалификационните характеристики на две нови магистърски специализации - специалност "Счетоводство - Финансоваотчетност" - 1 година, 2 семестъра - с научен ръководител - проф.д-р Снежана Башева и специалност "Счетоводство - Стандартизация в публичния сектор" - 1 година, 2 семестъра, с научен ръководителдоц.д-р ДаниелаФесчиян;→ В Катедра „Финанси” бяхаприетиучебнипланове и квалификационна характеристика на специалност "Макроикономика и финанси" - 1,5 г. и2 г. - редовна форма на обучение, специалност "Макроикономика и финанси" 1,5 г. и 2 г. - дистанционна форма на обучение и специалност "Макроикономика и финанси" - на английскиезик по съвместнимагистърскипрограми между катедра "Икономикс" и катедра "Финанси";учебнипланове, учебнипрограми и квалификационна характеристика на специалност “Финанси” със специализация «Банково дело и международнифинанси» - редовна форма - 1 година и 1,5 години по образователно-квалификационна степен «Магистър», валидни от учебната 2012/2013 г. ;учебен план и квалификационна характеристика на специалност “Финанси” със срок на обучение 2 години /4-ри семестъра/за завършилипрофесионаленбакалавър – дистанционна форма по ОКС “Магистър”, валиден от учебната 2013/2014 година – гр.Пловдив.;→ В Катедра «Финансов контрол» саприети в ОКС “Магистър” две нови специалности “Финансов контрол и финансово право” и “ Одитинг”; Разработени и утвърдени от Академичниясъвет на УНСС учебнипланове за ОКС “Магистър”, валидни от учебната 2013 - 2014 година:Учебен план за специалност “Финансов контрол и финансово право” - срок на обучение 1 година;Учебен план за специалност “Финансов контрол и финансово право” - срок на обучение 1,5 година;Учебен план за специалност “Одитинг” - срок на обучение 1 година; Учебен план за специалност “Одитинг” -срок на обучение 1,5 години.

slide24

Учебна дейност

→ В катедритекъмфакултетасаприетиучебен план и учебнипрограми за ОНС «Доктор» по научниспециалности: → за научна специалност „Финанси, паричнообръщение, кредит и застраховка“, професионално направление 3.8. Икономика - за редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение (Парична теория и парична политика), (Публичнифинанси), (Финанси на социалнотоосигуряване), (Теория на застраховането), (Международнифинанси), (Корпоративнифинанси), (Фондовипазари), (Инвестиции), (Банково дело).-→ за научна специалност „Счетоводнаотчетност, контрол и анализ на стопанскатадейност“, професионално направление 3.8. Икономика – за редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение (Счетоводнаотчетност и анализ на стопанскатадейност), (Финансов контрол).

slide25

Учебна дейност

Дейност2: Срещисъсстудентите• Ръководството на ФСФ организира и провеждасрещи с първокурсниците и съсстудентите от втори курс за представяне на учебнитепланове на трите специалности в бакалавърска степен. Бешеорганизирана Седмица на отворениврати за студентите от ІІ курс – желаещи да се обучават в трите специалностикъм ФСФ. Мероприятиетобе проведено в седмицата от 27 май до 31 май т.г. Студентитеполучиха информация за задължителните и избираемидисциплини, коитощеизучават в специалноститеза ІІІ и ІV курс; възможностите за обучение в предлаганитемагистърскипрограми от катедрите и отговори на въпросиотноснообучението.• на 23 септември 2013 г., съвместно с представители на Алумни клуба към ФСФ се проведесреща с първокурстниците от поднаправление «Финанси,счетоводство и контрол». Обсъденибяхаорганизационнивъпроси. Студентитебяхазапознати с учебнитепланове на трите специалностикъм ФСФ.

slide26

Учебна дейност

Дейност3: Осигуряване на ефективнаучебнапрактика→Катедра „Счетоводство и анализ” ". Във взаимодействие с водещисчетоводни и одиторски институции в странатасаосигуренистажове на повече от 80% от студентите – бакалаври;→Катедра «Финанси»- Във взаимодействие с водещитефинансови институции в страната, саосигуренистажове за повече от 70% от студентите – бакалаври.→Катедра „Финансов контрол”-Във взаимодействие с водещитеконтролни институции в страната, саосигуренистажове за повече от 70% от студентите – бакалаври.

slide27

Учебна дейност

Дейност4: Полагане на усилия за осигуряване на учебнияпроцес с учебници и учебнипомагала.• представени и обсъдени на катедрени заседания саголямбройучебници• преподаватели от трите катедриучастват в проект за разработване на учебници с мултимедийникомпоненти.

slide28

Учебна дейност

Дейност 5: Разработване на материали по акредитацията• В периода от 18.01.2013 година до края на м.април 2013 година се проведе организация по събирането и оформянето на документацията - учебнитепрограми по ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър” въввръзка с акредитациятапрез 2013 година• В периода март-април 2013г. бешеизготвен доклад-самооценка въввръзка с програмнаакредитация на ОНС „Доктор” по научниспециалности: → За научна специалност „Финанси, паричнообръщение, кредит и застраховка“, професионално направление 3.8. Икономика - за редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение (Парична теория и парична политика), (Публичнифинанси), (Финанси на социалнотоосигуряване), (Теория на застраховането), (Международнифинанси), (Корпоративнифинанси), (Фондовипазари), (Инвестиции) и (Банково дело).→ За научна специалност „Счетоводнаотчетност, контрол и анализ на стопанскатадейност“, професионално направление 3.8. Икономика – за редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение (счетоводнаотчетност и анализ на стопанскатадейност) и (финансов контрол).