16 system implementation n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
????? 16 ??????????????( System Implementation)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

????? 16 ??????????????( System Implementation) - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

บทที่ 16 การติดตั้งระบบ( System Implementation). แนวคิดของการติดตั้งระบบงานใหม่ เป็นการดำเนินการหลังจากที่โปรแกรมระบบงานพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ และผ่านการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมของ การทดสอบ มีการจัดอบรมผู้ใช้ระบบ ก่อนที่มีการติดตั้งใช้งาน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? 16 ??????????????( System Implementation)' - aimee-william


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
16 system implementation
บทที่ 16 การติดตั้งระบบ(System Implementation)
 • แนวคิดของการติดตั้งระบบงานใหม่
  • เป็นการดำเนินการหลังจากที่โปรแกรมระบบงานพัฒนาเสร็จสมบูรณ์
  • และผ่านการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมของการทดสอบ
  • มีการจัดอบรมผู้ใช้ระบบ ก่อนที่มีการติดตั้งใช้งาน
  • ดำเนินการติดตั้งระบบ ตามแผนการปรับเปลี่ยนระบบ(Conversion Plan)
slide2

ขั้นตอนของการติดตั้งระบบขั้นตอนของการติดตั้งระบบ

 • Time Management
  • เป็นการควบคุมเวลาที่ใช้ในการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามแผน
  • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเวลา
 • 1. ขนาดของโครงการ
 • 2. คุณภาพ และ ความสมบูรณ์ของระบบ
 • 3. เทคนิคที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
 • 4. วิธีการปรับเปลี่ยนระบบที่นำมาใช้
 • Create Environment
 • ต้องทำการจัดสร้างสภาพแวดล้อมของการติดตั้งระบบในส่วนของ
   • สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการ( Operational Environment )
   • สภาพแวดล้อมของการทดสอบระบบ( Testing Environment )
slide3
ส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมส่วนประกอบของสภาพแวดล้อม

Operational Environment

Hardware

Software

JCL

 • Mainframe Com.
 • Mini Computer

Testing Environment

Testing

Documentation

Data

slide4
ขั้นตอนการติดตั้งระบบขั้นตอนการติดตั้งระบบ
 • System Training
  • เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหน้าที่และกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติการของระบบ ควรมีเอกสารคู่มือประกอบในการฝึกอบรมด้วย
  • กรณีที่มีการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์จากผู้ขายควรระบุเงื่อนไขการฝึกอบรมในสัญญาซื้อขายด้วย
slide5
ขั้นตอนการติดตั้งระบบขั้นตอนการติดตั้งระบบ
 • ส่วนประกอบของการจัดอบรม มี 2 ชนิด คือ
   • System Operator Training เป็นการอบรมผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลระบบ เกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งาน และแนวทางการรับมือกับปัญหาฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้
   • User Training เป็นการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ โดยระบุรวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหา
  • วิธีการจัดการอบรม ทำได้ 2 วิธี คือ
   • Vender & In-Service Training
   • In-house Training
slide6
ขั้นตอนการติดตั้งระบบขั้นตอนการติดตั้งระบบ
 • File Conversion เป็นการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานจากระบบเก่า

ไปสู่ระบบใหม่ โดยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ

   • File Conversion
   • System Changeover

File Conversionเป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งทำได้ 2 วิธีคือ

   • การบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด
   • การใช้โปรแกรมสำหรับการส่งออกข้อมูล(Export Data) จากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่
slide7
ขั้นตอนการติดตั้งระบบขั้นตอนการติดตั้งระบบ
 • System Changeoverเป็นกระบวนการในการยกเลิกระบบเก่า และเข้าสู่การใช้งานระบบใหม่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ คือ
   • Define System Changeover Style
   • Create Conversion Plan
   • Site Preparation
   • Data & File Preparation
   • Record Counts
system conversion style
System Conversion Style
 • 1. Direct Cut over
  • ยกเลิกระบบเก่า เปลี่ยนระบบใหม่ทันที
  • เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
  • ก่อให้เกิดปัญหาของการดำเนินงานมากที่สุด
  • มักใช้กับระบบข้อมูลที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าใดนัก
  • ควรเปลี่ยนระบบ ณ จุดเริ่มต้นของเวลา
system conversion style1
System Conversion Style
 • 2. Parallel Operation
  • ดำเนินระบบใหม่ และระบบเดิมคู่ขนานกันไป
  • ต้องมีทรัพยากรมากเพียงพอกับการใช้งาน
  • O/S สามารถทำงานคู่ขนานได้
  • ผลกระทบจากการใช้งานน้อยมาก
system conversion style2
System Conversion Style
 • 3. Pilot Operation
  • เป็นการนำร่องระบบใหม่ของหน่วยงานย่อยก่อน จนกระทั่งครบถ้วนทั้งองค์กร
  • เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
  • เกิดความเสี่ยงในการพบข้อผิดพลาดน้อย
 • 4. Phased Changeover
  • ดำเนินระบบใหม่เป็นระยะ ทีละส่วนงาน
  • เป็นการผสมผสานวิธีการ 3 วิธีข้างต้น
  • จำกัดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด
conversion plan
Conversion Plan
 • เป็นแผนที่รวบรวมรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในการติดตั้งระบบใหม่
 • ต้องกำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
 • ต้องกำหนดช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์แต่ละขั้น
 • มีการคาดการณ์ปัญหาที่เป็นไปได้ และวิธีการแก้ปัญหาล่วงหน้า

Define

New Data

Define

Process

Define

File

Define

Table

Conversion Plan

Define

Documentation

Define

Control

Plan

Define

Member

site preparation
Site Preparation
 • สิ่งที่ต้องจัดเตรียม
  • รายการและคุณสมบัติของการเดินสายไฟ
  • ความต้องการของเครื่องปรับอากาศ
  • การควบคุมความชื้น
  • เนื้อที่ว่างสำหรับติดตั้งเครื่อง
  • Layout ของจุดการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

ข้อแนะนำในการจัดเตรียมสถานที่

  • หลีกเลี่ยงการใช้พรมปูพื้นห้อง และการลงพื้นด้วยน้ำยาขัดเงา เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต
  • เตรียมพื้นที่ว่างสำหรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การบำรุงรักษา และการให้บริการของผู้ขาย
  • จัดสถานที่ให้มีการหมุนเวียนของอากาศที่ดี
data file preparation
Data & File Preparation
 • สิ่งที่ต้องจัดเตรียม
  • ข้อมูลนำเข้าของระบบงาน
  • แฟ้มข้อมูลหลัก ของระบบงาน
  • แฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง ของระบบงาน
  • แฟ้มตารางข้อมูลรหัสข้อมูล
  • เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลนำเข้าระบบ
slide14

RecordCounts

 • เป็นการควบคุมพื้นฐานของการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยการคีย์ข้อมูลเข้า หรือ โอนข้อมูลจากระบบเก่าเข้าสู่ระบบใหม่
 • ใช้วิธีการเขียนโปรแกรมตรวจสอบการทำงานตามลำดับ (Batch Processing)
 • มีการตรวจนับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลเป็นระยะ
 • มีการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นจำนวนเงินหรือตัวเลข
system evaluation
การประเมินผลระบบ(System Evaluation)
 • แนวคิดของการประเมินผลระบบ
  • เป็นการประเมินผลคุณภาพของการติดตั้งใช้งานระบบงานใหม่ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการใช้งาน
  • ระยะเวลาที่ทำการประเมินผลระบบ ควรเป็นภายหลังการปรับเปลี่ยนระบบ 1 สัปดาห์
  • จัดทำแบบสอบถาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมประเมินผลระบบ
system evaluation1
การประเมินผลระบบ(System Evaluation)

แนวคิดของการประเมินผลระบบ (ต่อ)

 • เงื่อนไขที่ใช้ในการประเมินผล
  • ความสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
  • ความแม่นยำของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ
  • ความสมบูรณ์ของระบบ
  • เวลาที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์
  • ความพอใจของผู้ใช้งาน
  • ฟังก์ชั่นในการควบคุมระบบ
  • มาตรการของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
system evaluation2
การประเมินผลระบบ(System Evaluation)

แนวคิดของการประเมินผลระบบ (ต่อ)

 • เงื่อนไขที่ใช้ในการประเมินผล
  • ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
  • คุณภาพของระบบฐานข้อมูล
  • ประสิทธิภาพของทีมงานวิเคราะห์
  • คุณภาพและความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบระบบ
  • ผลตอบสนองจากการอบรมผู้ใช้
  • ความแม่นยำของการประมาณการค่าใช้จ่ายและ

ประโยชน์ที่ได้รับ

system evaluation3
การประเมินผลระบบ(System Evaluation)
 • ขั้นตอนของการประเมินผลระบบ
  • จัดตั้งทีมงาน ที่รับผิดชอบการประเมินผล
  • จัดทำแบบประเมินผลระบบ
  • เก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังระยะเวลาติดตั้งใช้งาน
  • ประเมินผลระบบ
  • จัดทำรายงานสรุปการประเมินผล ตามรูปแบบและหัวข้อที่กำหนดไว้
system evaluation4
การประเมินผลระบบ(System Evaluation)
 • ส่วนประกอบของการประเมินผลระบบ
  • การประเมินผลการติดตั้งใช้โปรแกรมระบบ
  • การวัดและประเมินคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
 • Computer Evaluation & Measurement
  • เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของระบบคอมพิวเตอร์ โดยการอาศัยพื้นฐานของประสิทธิภาพของข้อมูลที่ใช้
  • นิยมใช้โปรแกรมสังเคราะห์ ที่เรียกว่า Benchmark เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ
system evaluation5
การประเมินผลระบบ(System Evaluation)
 • Benchmark Technique
  • เป็นเทคนิคของการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ ที่เลียนแบบโปรแกรมที่ใช้ประมวลผลข้อมูลจริง
  • มีการผสมผสานของงาน ที่เป็นตัวแทนโครงการทำงานของผู้ใช้
  • เป็นการแสดงเทคนิคการใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล และให้โอกาสในการทดสอบงานที่เป็นหน้าที่ของระบบ
  • นำข้อจำกัดของอุปกรณ์มาเป็นปัจจัยสำคัญในการหาข้อเปรียบเทียบ เช่น ความเร็วของระบบประมวลผลกลาง
system evaluation6
การประเมินผลระบบ(System Evaluation)
 • การจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

เป็นรายงานฉบับสุดท้ายของการพัฒนาระบบที่นำเสนอผู้บริหาร ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

   • เอกสารประกอบการทำงานของระบบฉบับปรับปรุงครั้งสุดท้าย
   • ตารางแสดงพัฒนาการของค่าใช้จ่าย และประโยชน์ที่ได้รับ
   • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการ
   • ผลการประเมินหลังติดตั้งระบบ
system maintenance
การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)
 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน
  • เพื่อให้ระบบสามารถสนับสนุนการทำงานในปัจจุบัน
  • เพื่อให้ระบบสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ ได้ในอนาคตอันใกล้
 • แนวทางการบำรุงรักษาระบบ
  • การปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การปรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การปรับรุ่นของคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ระบบ
system maintenance1
การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)
 • ข้อพิจารณาในการบำรุงรักษาระบบ
  • เป็นขั้นตอนที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูง ควรเน้นขั้นตอนของการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมมากกว่า
  • เน้นจุดของการบำรุงรักษาเอกสารประกอบระบบควบคู่ไปด้วย