Download
informator dla nauczycieli n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informator dla nauczycieli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informator dla nauczycieli

Informator dla nauczycieli

132 Views Download Presentation
Download Presentation

Informator dla nauczycieli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WYCIECZKA SZKOLNA Informator dla nauczycieli Autorzy: Zenona SZWAŁEK Justyna FICEK

 2. Dokumenty potrzebne przy organizowaniu wycieczek szkolnych Akty prawne dotyczące organizowania wycieczek WYCIECZKA SZKOLNA Zasady organizowania wycieczki szkolnej Karta wycieczki Kalkulacja wycieczki Rozliczenie wycieczki Informator dla nauczycieli Propozycje wycieczek

 3. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA WYCIECZKI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 331 oraz z 1996 r. Nr 119, poz. 562) obowiązuje od dnia 15 września 1992 r. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 29 września 1997r.w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki( Dz. Urz. MEN Nr9, poz.40 )obowiązuje od dnia 31 października 1997r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358) obowiązuje od dnia 22 czerwca 1997 r. powrót

 4. DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS ORGANIZOWANIA WYCIECZKI SZKOLNEJ • Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce. • Regulamin wycieczki podpisany przez wszystkich uczestników. • Karta wycieczki. • Lista uczestników. • Program wycieczki zawierający:cel wycieczki, trasy, zwiedzane obiekty, • jednodniowe - wpisany do karty wycieczki, • kilkudniowe - osobny program dołączony do karty wycieczki. Kompletną dokumentację należy przedłożyć do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły, najpóźniej na trzy dni przed planowaną wycieczką ! /zgodnie z Zarządzeniem MEN z 29.09.1997r. w sprawie zasad organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki /

 5. Zasady organizacji wycieczki szkolnej Podczas przygotowania jak i w czasie trwania wycieczek szkolnych, obowiązują następujące zasady ustalone przez władze oświatowe: Program,skład uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczek lub innych imprez krajoznawczo-turystycznych zatwierdza dyrektor szkoły. Dotyczy to zarówno wycieczek klasowych jak i imprez organizacji społecznych działających na terenie szkoły, w tym również szkolnego klubu /koła/ krajoznawczo-turystycznego PTTK. Na udział uczniów w wycieczce /z wyjątkiem przedmiotowych/ i w imprezie turystycznej, wymagana jest zgoda rodziców /opiekunów/. Każda wycieczka i impreza krajoznawczo-turystyczna, powinna być należycie przygotowana i omówiona ze wszystkimi uczestnikami. Przed wycieczką uczestnicy muszą poznać cel wycieczki, trasę, harmonogram zajęć i regulamin wycieczki oraz zasady bezpieczeństwa. Uczniowie biorący udział w wycieczce lub imprezie krajoznawczo-turystycznej, powinni mieć przydzielone konkretne zadania i wnosić swój wkład pracy na rzecz ogółu.

 6. Zasady organizacji wycieczki szkolnej Podczas przygotowania jak i w czasie trwania wycieczek szkolnych, obowiązują następujące zasady ustalone przez władze oświatowe: Na wycieczce /imprezie/ w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba nad grupą do 30 uczniów; gdy jednak wycieczka korzysta ze środków lokomocji, lub udaje się poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, opiekę sprawuję jedna osoba nad grupą do 15 uczniów. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej, opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 10 uczniów, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. Długość dziennych odcinków trasy i tempo, należy dostosować do możliwości najsłabszego uczestnika wycieczki. Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystycznej powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej.

 7. Cel i założenia programowe wycieczki: Poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach geografii, biologii i historii; Poznanie środowiska geograficznego, historii, zabytków, gospodarki w Beskidzie Śląskim; Poznanie w praktyce związków zachodzących między elementami środowiska geograficznego i na jego tle działalności człowieka; Kształtowanie samorządności, zasad współżycia w zespole i świadomej dyscypliny; Upowszechnianie aktywnego wypoczynku, kształtowanie kultury turystyki, wyrabianie sprawności fizycznej. Trasa wycieczki: Katowice - Wisła Uzdrowisko - Wisła Czarne - Dolina Białej Wisełki - Barania Góra - Schronisko na Przysłopie - Pietraszonka - Istebna Zaolzie /nocleg/ - Kiczora - Stożek – Kobyla - Wisła Dziechcianka - Wisła Uzdrowisko - Katowice. Przykładowa karta wycieczki w Beskid Śląski z Katowic powrót

 8. Opiekunowie grup wycieczkowych : Imię i nazwisko / podpis/ pieczęć szkoły Kierownik wycieczki podpis dyrektor szkoły Przykładowa karta wycieczki w Beskid Śląski z Katowic Termin wycieczki : 13 i 14 czerwiec 2000 r. Liczba dni : 2 Klasa : III Liczba uczestników : 20 Kierownik wycieczki : Liczba opiekunów : 2 Środek lokomocji : kolej, autobus. Oświadczenie W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mej opiece młodzieży na czas trwania w/w wycieczki /imprezy/, zobowiazuję się do bezwzględnego przestrzegania przepisów, dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i młodzieży. powrót

 9. Adnotacje władz nadrzędnych: Zatwierdzam: / pieczęć i podpis dyrektora szkoły-placówki / Adnotacje władz nadrzędnych : Zatwierdzam:/pieczęć i podpisdyrektora szkoły-placówki/ Harmonogram wycieczki stanowi integralną część karty wycieczki Przykładowa karta wycieczki w Beskid Śląski z Katowic powrót

 10. Kalkulacja wycieczki Kalkulację należy przeprowadzić na podstawie następujących elementów kosztów: Noclegów; Wyżywienia z rozbiciem na śniadania, obiady, kolacje oraz świadczenia dodatkowe, jak np. paczki żywnościowe; Transportu w oparciu o obowiązujące taryfy przewozowe, a w przypadku autokaru-wyliczoną możliwie dokładnie liczbę kilometrów przebiegu lub liczbęgodzin; Obsługi przewodnickiej; Wstępów (do muzeów, obiektów turystycznych) i przejazdów (kolejkami linowymi, statkami itp.); Imprez kulturalnych i sportowych; Ubezpieczeń; Pilotażu. powrót

 11. Kalkulacja wycieczki Trzy pierwsze elementy kalkulacji usług podstawowych określają standard usług danej imprezy turystycznej. Standard ten może być ustalony bądź przez biuro podróży (przy wycieczkach wzorcowych o z góry ustalonym programie i koszcie), bądź też przez klienta zamawiającego wycieczkę. Dotyczy to zarówno wyboru kategorii zakładu noclegowego, wielkościi wyposażenia pokoi, dziennego limitu wyżywienia, wyboru środka lokomocji, jak i również ilości zwiedzanych obiektów, imprez kulturalnych itp. Wartość poszczególnych świadczeń oparta jest na aktualnie obowiązujących cenach jednostkowych z doliczeniem marż. Omówienia wymagają trzy sprawy: podział limitu żywieniowego, ustalenie kosztów przejazdu autokarem oraz wysokość stosowanych marż. W programach imprez turystycznych przyjmuje się trzy posiłki dziennie, a z dotychczasowej praktyki wynika, że podział limitu wyżywienia dziennego kształtuje się w następujących proporcjach: śniadanie(ś) ok.20%, obiad(o) ok.45%, kolacja(k) ok.35%. W cenie posiłku zawarte są również narzuty przewidziane w gastronomii (Procent za obsługę, za tzw. działalność rozrywkową oraz dodatki sezonowe). powrót

 12. Kalkulacja wycieczki Przy obliczaniu kosztów przejazdu autokarem stosuje się dwa rodzaje stawek: za przejechanie 1 kilometra lub za 1 godzinę pracy pojazdu. Do kosztów obliczonych na podstawie stawki za przejechanie 1 km lub według stawki godzinowej biuro podróży dolicza 20% marży. W niektórych przypadkach, np. dla wycieczek szkolnych, marża ta może być mniejsza (15 do 10%). Stawkę obliczaną na podstawie liczby przejechanych kilomentrów stosuje się dla wycieczek turystycznych, a stawkę godzinową przy zwiedzaniu miasta, wyjazdach w najbliższe okolice, przewizach (transferach) turystów z dworca do hotelu itp. Przy stosowaniu obu stawek do kosztów wlicza się liczbę kilometrów lub godzin zużytych na dojazd autokaru z garażu na miejsce podstawienia i z powrotem. Bardzo istotne jest dokładne poinformowanie klienta, jakim typem autokaru dysponuje biuro podróży na określoną wycieczkę oraz jakie zapewnia wygody. Lepiej jest bowiem zrezygnować z obsługi imprezy niż wprowadzać klienta w błąd. powrót

 13. Rozliczenie wycieczki Rozliczenie stanowi ostatni etap organizacji imprez turystycznych i jest odbiciem finansowym realizacji jej przebiegu. Rozliczenie sporządza się na podstawie rachunków otrzymanych od usługodawców oraz rachunków wydatków dokonanych przez pilota. Rachunki te powinny być dokładnie sprawdzone pod względem merytorycznym (zgodność z potwierdzaną ilością i jakością zrealizowanych usług), jak i formalnym (prawidłowość sporządzenia). Rachunki opatrzone numerem imprezy przekazywane są do działu finansowego biura w celu dokonania zapłaty wystawcom (usługodawcom). Po otrzymaniu wszystkich rachunków sporządza się zestawienie kosztów imprezy i po doliczeniu obowiązujących marż i opłat wystawia się fakturę zleceniodawcy. Faktura powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje klient listem poleconym, drugi-dział księgowości biura, a trzeci umieszczony jest w teczce imprezy. Wszystkie dokumenty finansowe, związane z kosztami imprezy, powinny być włączone do odpowiedniej teczki.Rozliczenie imprezy powinno być dokonane w jak najkrótszym terminie,w ciągu 10-14 dni. powrót

 14. Oferta wycieczek dla grup I. WYCIECZKI KRAJOWE WYCIECZKI JEDNO I DWUDNIOWE WYCIECZKI TRZYDNIOWE WYCIECZKI CZTERODNIOWE I DŁUŻSZE II. WYCIECZKI ZAGRANICZNE WYCIECZKI KRÓTKIE – DO PIĘCIU DNI WYCIECZKI DŁUŻSZE – MINIMUM PIĘCIODNIOWE powrót

 15. KONIEC