1 sklop konstrukcije 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. sklop: KONSTRUKCIJE (3) PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. sklop: KONSTRUKCIJE (3)

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

1. sklop: KONSTRUKCIJE (3) - PowerPoint PPT Presentation

ailish
348 Views
Download Presentation

1. sklop: KONSTRUKCIJE (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Predavatelj: dr. Tomaž Slak KONSTRUKCIJE URBANIZEM 1. sklop: KONSTRUKCIJE (3) OSNOVE STATIKE KONSTRUKCIJ

 2. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) • STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • SILE (PLOSKOVNE, LINIJSKE, TOČKOVNE) • OBTEŽBE IN PODPORE (AKCIJE in REAKCIJE) • RAVNOTEŽJE (PREVRNITEV) • NAPETOSTI (TLAČNE, NATEZNE, UPOGIBNE, STRIŽNE in TORZIJSKE ter MOMENT in UKLON) • NOTRANJE SILE (N – OSNE, Q – PREČNE, M - MOMENT) • MOMENTI in TORZIJA • MATERIALI (MASA, TEŽA, GOSTOTA) • DIMENZIJE in PREREZI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV • POMIKI, PREMIKI, ZASUKI… • KONZOLE (DELOVANJE)

 3. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI SILA (F): POTISK ALI POTEG TELESA (Newtonovi zakoni!) ENOTA ZA SILO: N (Newton), Sila = masa · pospešek (F=m·a) Sila teže: 100kg · g (=9,81m/s2) ≈ 1000 N = 1kN Sila je vektorska količina! NAPETOST = SILA / POVRŠINA PREREZA (f = P/A) Nosilnost stebra (NRd = A · fd) = 400 cm2 · 1,67kN/cm2 = 668 kN

 4. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) • STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • SILE/OBTEŽBE (PLOSKOVNE, LINIJSKE, TOČKOVNE) ploskovna obtežba linijska obtežba točkovna obtežba

 5. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • Pretvorba izploskovnev linijsko obtežbo : • Ploskovno obtežbo (10 kN/m2) pomnožimo s pripadajočo širino, ki odpade na linijski (2D) okvir ali konstrukcijski element (pripadajoča širina je enaka razmaku med sekundarnimi nosilci, tj. 6m): • 10 kN/m2· 6m = 60 kN/m1 ploskovna obtežba: 10 kN/m2 linijska obtežba: 60 kN/m1

 6. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) točkovna obtežba: 1440 kN 720 kN VD VC STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • Pretvorba iz linijskev točkovno obtežbo: • Linijsko obtežbo (na sekundarnem nosilcu) pomnožimo s pripadajočo dolžino nosilca, ki odpade na podporni steber ali gredo: 60 kN/m1· 12m = 720 kN, ali izračunamo reakcije: VA= VB = (60 kN/m1· 24m) / 2 = 720 kN linijska: 60 kN/m1 VB VA točkovna obtežba: 720 kN

 7. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) • STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • OBTEŽBE IN PODPORE(AKCIJE in REAKCIJE)

 8. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • Podpiranje • je idealizacija realnih pogojev podpiranja • odvisno od prostostnih stopenj oz. od omejitve gibanja • od realnosti odstopa glede izvedbe detajla • MA • HA • VA • vrste podpor v ravnini! Podpiranje je v naravi vedno tridimenzionalno in sicer : pomik v smereh x, y, in z ter zasuk okoli vseh treh prostorskih osi (x-x, y-y, z-z)

 9. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) • STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • RAVNOTEŽJE (PREVRNITEV) 5kN 10kN A 2m

 10. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) • STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • NAPETOSTI • TLAČNE • NATEZNE • UPOGIBNE • STRIŽNE • TORZIJSKE • MOMENT • UKLON TLAK NATEG UPOGIB - TLAK - NATEG UKLON UPOGIB STRIG TLAK NAPETOST (osna) = SILA / POVRŠINA PREREZA (f = P/A) Nosilnost stebra (NRd = A · fd) = 400 cm2 · 1,67kN/cm2 = 668 kN

 11. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) • STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • NOTRANJE SILE: • N – OSNE SILE (TLAK, NATEG) • Q – PREČNE SILE (STRIG) • M – MOMENTI (UPOGIB) Moment (zunanji) Prečni strig Notranje sile Vzdolžni strig M+ M- (dogovor) Moment (notranji) UPOGIBNO DELOVANJE PRI NOSILCU/GREDI

 12. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) • STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • MOMENTI in TORZIJA • M • M • l=2m; M = 4kNm • l=4m; M = 16kNm TORZIJA (ZVOJ) TORZIJA

 13. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) ARMATURA: • STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • MATERIALI (MASA, TEŽA, GOSTOTA) BETON: JEKLO: LES:

 14. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) • STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • DIMENZIJE in PREREZI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

 15. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (3) • STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • POMIKI, PREMIKI, ZASUKI… STRIG NATEG TLAK UPOGIB UPOGIB • d • d • l=6m; d=71,1cm • l=3m; d=4,44cm

 16. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE 1 KONSTRUKCIJE (4) • STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • KONZOLA (NAPETOSTI in DELOVANJE) • P = 2 • P = 1 • N = 4 • N = 4 • T = 4 • T = 4 • P = 2 • P = 2 • T = 4 • T = 8 • T = 4 • P = 1 • N = 4 • N = 8 • N = 4

 17. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE 1 KONSTRUKCIJE (4) • STATIKA KONSTRUKCIJ – OSNOVNI POJMI • KONZOLA (NAPETOSTI in DELOVANJE)

 18. dr. T. Slak KONSTRUKCIJE URB KONSTRUKCIJE (2) • LITERATURA • Kilar, V., 2009: STATIKA I. (učbenik za študente arhitekture). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo. • Kilar, V., 2008: Osnove konstrukcij (učbenik za študente industrijskega oblikovanja in arhitekture). Univerza v Ljubljani. • Engel, H., 1999: Tragsysteme - StructureSystems. VerlagGerdHatje. • Ching F., Onouye, B., Zuberbuhler, D.. 2009: Building Structures Illustrated. John Wiley & Sons, Inc. • Podhorsky, I., 2007: Nosive konstrukcije I. Udžbenik za studij arhitekture. Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb • Salvadori, M., Heller, R., 1979. Konstrukcije v arhitekturi. DZS. Ljubljana.