materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
aileen

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation

112 Views
Download Presentation
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

 2. Strona BiernaCzasowniki modalne

 3. PodstawoweCzasowniki modalne • Can- pozwolenie, umiejętność (mogę, potrafię) • Could- prawdopodobieństwo (mógłbym) • May- prawdopodobieństwo 50 %(być może) • Might- prawdopodobieństwo 30 % ( być może) • Will- przyszłość (będę, zrobię etc.) • Would- hipotetyczna przyszłość ( Gdyby nie było wojen dzieci byłyby szczęśliwsze.) • Should- powinność (powinienem) • Must- przymus (muszę) • Have to- przymus (muszę) • Ought to- powinność (powinienem) • Shall- nakaz, obligacja (Prawa dzieci mają być przestrzegane.) • Need to- potrzeba (muszę)

 4. Czasowniki modalnePodstawowe informacje • To szczególny rodzaj czasowników posiłkowych (auxiliary verbs). • Wyrażają przymus, radę lub prawdopodobieństwo. • W zdaniu występują zawsze przed bezokolicznikiem (infinitive) • przykład I must gohome now. Muszę iść do domu teraz. • W czasie przeszłympo czasowniku modalnym występuje bezokolicznik czasu perfect (perfect infinitive)- have + III forma czasownika • przykład During the World War II children must have fought for freedom. Podczas 2-giej Wojny Światowej dzieci musiały walczyć o wolnosc.

 5. Czasowniki Modalne strona bierna • Zdania z czasownikami modalnymi mają inną konstrukcję strony biernej niż pozostałe zdania (bez czasowników modalnych). • Zdanie z czasownikiem modalnym w stronie biernej konstruujemy przy użyciu bezokolicznika strony biernej (passive infinitive) • Bezokolicznik strony biernej to: (to) be+ III forma czasownika • W przypadku czasowników modalnych passive infinitive występuje bez przyimka „TO”. (wyjątki- „need to”, „ought to”) • Przykład Strona czynna Adults should respect children’s rights. Dorośli powinni szanować prawa dzieci. Strona bierna Children’s rights should be respected. Prawa dzieci powinny być szanowane.

 6. Czasowniki modalne strona biernaczas przeszły • Aby utworzyć stronę bierną z casownikiem modalnym w czasie przeszłym, po czasowniku modalnym stosujemy czas przeszły bezokolicznika strony biernej (past passive infinitive) • Past Passive infinitive to:have been + III forma czasownika • przykład Strona czynna The world leaders should have signed the children’s rights convention much earlier. Liderzy światowi powinni byli podpisać konwencję praw dziecka o wiele wcześniej. Strona bierna Children’s rights convention should have been signed much earlier. Konwencja praw dziecka powinna była być podpisan ao wiele wcześniej.

 7. Inne czasowniki/wyrażenia, po których stosujemy bezokolicznik strony biernej (passive infinitive) • Want • Like • Wish • Expect • start • There is … • Going to • przykłady Children wishto be treated well. Dzieci pragną być dobrze traktowane. There is much work to be done in the area of children’s rights protection. Sporo pracy musi być wykonane w zakresie ochrony praw dziecka.

 8. konstrukcja passive infinitive

 9. passive infinitive/ past passive infinitive modalny/inne wyrażenie dopełnienie podmiot be respected every day. Children must have been educated in war times. Children couldn’t start to be discussed in developing countries. Children’s rights Children don’t want to be exploited.

 10. Children’s rightsstrona biernapassive infinitive przykłady

 11. Children’s rights • A child is any human being below the age of eighteen years. • According to Cornell University a child is a person, not a subperson, and the parenthas absolute interest and possession of the child. • Children's rights are the perceived human rights of children with particular attention to the rights of special protection and care afforded to the young.

 12. Children can’t be deprived of the right of associating with biological parents. Dzieci nie mogą być pozbawione prawa do tworzenia więzi z biologicznymi rodzicami. • Their basic human needs for food, water and shelter must be met. Ich podstawowe potrzeby jedzenia, wody i schronienia muszą być zaspakajane. • Before the Universal Declaration of Human Rights in 1948, the children’s right to education can’t have been guaranteed. Przed Powszechną Deklaracją Praw Człowieka w 1948 roku, prawo dzieci do edukacji na pewno nie mogło być zapewnione.

 13. The access to Healthcare and State Education should be provided to each child. Dostęp do służby zdrowia i państwowej edukacji powinien być zapewniony każdemu dziecku. • Criminal laws appropriate for the age and development of the childought to be applied. Prawo karne odpowiednie do wieku i rozwoju dziecka powinno być stosowane. • Until the 1st Declaration on Children’s rights in 1919, children’s rights didn’t have to be obeyed because there were no children’s rights regulations. Do czasu 1-szej Deklaracji Praw Dziecka w 1919 roku, prawa dzieci nie musiały być przestrzegane, ponieważ nie było żadnych przepisów o prawach dziecka.

 14. The children’s right for love, care, fun may not have been respected before The 1st and 2nd World War. Prawa dzieci do miłości, opieki i zabawy najprawdopodobniej nie były szanowane przed 1szą i 2-gą Wojną Światową. • The issue of the children’s rights ought to be have been discussed much earlier in the UN organizations. Temat praw dziecka powinien być przedyskutowany o wiele wcześniej w organizacjach ONZ. • Child abuse and child sexual exploitation, child poverty, lack of educational opportunities, and child laboroughtn’t to be accepted by society. Znęcanie się nad dziećmi, wykorzystywanie seksualne dzieci, bieda, brak możliwości edukacyjnych oraz praca zarobkowa dzieci nie powinny być akceptowane przez społeczeństwo.

 15. Some people believe that the right of adequate standard of livingdoesn’t have to be guaranteed to children. Niektórzy ludzie sądzą, że prawo do odpowiedniego standardu życia nie musi być zapewnione dzieciom. • Children need to be treated as children. This means that they have right for adequate housing, schooling and playing. Dzieci muszą być traktowane jak dzieci. Oznacza to, że mają one prawo do odpowiednich warunków do mieszkania, nauki i zabawy. • Children wish to be protectedfrom abuse, neglect, exploitation and discrimination. Dzieci pragną być chronione od znęcania się nad nimi, zaniedbywania ich, wykorzystywania i dyskryminowania.

 16. The juvenile incarceration and death penalty for children is expected to be abolished in all corners of the world. Oczekuje się, że więzienie młodocianych i kara śmierci dla dzieci będą zniesione we wszystkich zakątkach świata. • It is hoped that adults will be severely punished for military recruitment of children. Oczekuje się, że dorośli będą surowo karani za pobór dzieci do wojska. • Children’s rightsare started to be promoted at schools and in international campaigns. Prawa dzieci zaczynają być promowane w szkołach i międzynarodowych kampaniach.

 17. Child labor, abandoned children, refugees, street children and corporal punishment are the issues which are going to be thoroughly examined by The Human Rights Watch. Praca zarobkowa dzieci, porzucone dzieci, uchodźcy, dzieci ulicy i kara cielesna to tematy, które zamierzają być wnikliwie zbadane przez Straż Praw Człowieka. • According to UNICEF „Children rightsmust be based on respect for their dignity and worth of each individual, regardless of race, gender, language, religion, opinions, origins and wealth. Według organizacji UNICEF prawa dzieci muszą być oparte na szacunku dla ich godności i wartości każdej jednostki niezależnie od rasy, płci, języka, religii, opinii, pochodzenia i majątku.

 18. There weresix core principles to be included in the UN Convention: non-discrimination; devotion to the best interests of the child; the right to life, survival and development; and respect for the views of the child. Było 6 kluczowych zasad, które zostały załączone do Konwencji ONZ: niedyskryminacja, poświęcenie się dla dobra dziecka, prawo do życia, przetrwanie i rozwój, szacunek dla poglądów dziecka. • According to every right spelled out in the UN Convention, the human dignity and harmonious development of every childshall be guaranteed. Zgodnie z każdym prawem ujętym w Konwencji ONZ, ludzka godność i harmonijny rozwój każdego dziecka ma być zapewniony. • Children don’t want the UN Convention to be violated. Dzieci nie chcą aby Konwencja ONZ była łamana.

 19. If the UN Children’s Rights Convention were put into practice, children all over the world would be treated with dignity. Gdyby Konwencja ONZ o Prawach Dzieci była stosowana w praktyce, dzieci na całym świecie byłyby traktowane z godnością.