datab ze esk ho statistick ho adu zl n
Download
Skip this Video
Download Presentation
Databáze Českého statistického úřadu Zlín

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Databáze Českého statistického úřadu Zlín - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Databáze Českého statistického úřadu Zlín. prezentace pro 2. ročníky UTB FaME ve Zlíně konaná v únoru 2011. Poslání, zaměření, činnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Databáze Českého statistického úřadu Zlín' - aiko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
datab ze esk ho statistick ho adu zl n

Databáze Českého statistického úřadu Zlín

prezentace pro 2. ročníky UTB FaME ve Zlíně konaná v únoru 2011

posl n zam en innosti
Poslání, zaměření, činnosti
 • Působnost Českého statistického úřadu je daná zákonem o státní statistické službě č. 89/1995 Sb. a souvisejícími právními normami. ČSÚ sbírá, zpracovává a poskytuje statistické údaje o demografickém, sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji.
 • Úřad ze zákona ručí za ochranu a bezpečnost individuálních údajů. Zveřejňované výstupy jsou v agregované podobě a neobsahují žádné identifikace základních zpravodajských jednotek.
 • Sběr statistických dat se řídí Programem statistických zjišťování, který je pravidelně vždy závěrem roku zveřejňován ve Sbírce zákonů (stanovení výkaznické povinnosti fyzickým a právnickým osobám).
 • V roce 2000 se vznikem vyšších územně správních celků (VÚSC) vznikly ve všech krajích, v krajských městech pracoviště ČSÚ.
vybran datab ze vytv en a pou van esk m statistick m adem
Vybrané databáze vytvářené a používané Českým statistickým úřadem
 • ČSÚ při svých činnostech získává informace, ze kterých vytváří databáze a které dál využívá.
 • Demografická databáze - informace o počtu a věkové struktuře obyvatel, o jejich migraci, o narozených dětech o zemřelých, sňatcích, rozvodech apod. Tato data jsou až do jednotlivých obcí a za vyšší územní celky se sumarizují. Tato databáze není ani v omezení přístupná externím uživatelům, ale podle jejich požadavků vypracováváme tabulky s daty a grafy. Z databáze vychází řada publikací nebo sad tabulek. Základní informace za obce Zlínského kraje jsou přístupné na internetu v časové řadě od r. 1995 (www.zlin.czso.cz).
vybran datab ze 1 pokra ov n
Vybrané databáze 1. pokračování
 • DB ze sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) – je k dispozici databáze z roku 2001 a také vybrané informace ze sčítání v letech 1921, 1930, 1950 – 1980 a 1991. Tato DB je volně přístupná na internetu (www.czso.cz).
 • Volební DB – statistický úřad ze zákona provádí zpracování volebních výsledků. Tato DB je volně přístupná na webových stránkách úřadu (výběr podle druhu voleb a roku jejich konání, připravené přehledy).
 • Registr sčítacích obvodů a budov (RSO) – vznikl pro potřeby státní statistické správy pro výběrová a plošná šetření v sociálních statistikách. Registr se v r. 2004 sloučil s Územně identifikačním registrem základních sídelních jednotek Ministerstva pro místní rozvoj.
vybran datab ze 2 pokra ov n
Vybrané databáze 2. pokračování
 • Registr ekonomických subjektů (RES) – jsou zde podle § 20 zákona 89/1995 Sb. evidovány všechny subjekty s přiděleným IČO (právnické a fyzické osoby, zapsané či nezapsané v obchodním rejstříku).

- Zápis do registru má pouze evidenční význam, je podkladem pro výběr subjektů při stanovení výkaznické povinnosti.

- Je využíván i pro informace – vyhledávání a ověřování subjektů nebo specifické výběry podle požadavku externího uživatele (např. počet evidovaných subjektů podle vybraných třídících hledisek).

- Data jsou v rozsahu stanoveném zákonem veřejná a jsou dostupná pro vyhledávání i na internetových stánkách úřadu (podle IČO, názvu).

struktura v ty res pro extern u ivatele
Struktura věty RES pro externí uživatele

Poř. č. Název atributu Akronym

 • Identifikační číslo ICOF
 • Datum vzniku (struktura DATE) DDATVZN
 • Datum zániku (struktura DATE) DDATZAN
 • Způsob zániku ZPZANF
 • Datum aktualizace (struktura DATE) DDATPAKT
 • Právní forma (statistická) FORMAF
 • Převažující činnost (statistická) NACE
 • Kategorie dle počtu pracovníků KATPOF
 • Ident. č. základní územní jednotky sídla organizace ICZUJF
 • Kód okresu sídla (dle CZ-NUTS) NUTS4
 • Firma, název (jméno) FIRMA
 • Zkrácený obchodní název (jméno) NAZ23F
 • Adresa sídla: PSČ PSCF
 • Adresa sídla: obec OBECF
 • Adresa sídla: část obce COBCEF
 • Adresa sídla: ulice a číslo domu CULICEF
 • Kód institucionálního sektoru ISEKTORF
vybran datab ze 3 pokra ov n
Vybrané databáze 3. pokračování
 • Regionální databáze – Městská a obecní statistika (MOS) a databáze za kraje a okresy (KROK).
region ln datab ze s p ehled
KROK

MOS/MIS

Území větší než obec

Obce a nižší území

 • oblasti soudržnosti (NUTS 2)
 • kraje (NUTS 3)
 • okresy (LAU 1)
 • správní okrsky (SO ORP)
 • historická území (kraje 1960)
 • obce (LAU 2)
 • statutární města
 • městské části (obvody)
 • části obcí
 • urbanistické obvody …
Regionální databáze ČSÚ - přehled

2 systémy

vybran datab ze 4 pokra ov n
Vybrané databáze 4. pokračování
 • Český statistický úřad používá v databázích číselníky a statistické klasifikace (jednoznačná identifikace ukazatelů)

Všechny tato registry a databáze jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.

slide11
Přehled vybraných klasifikací a číselníků
 • Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
 • Klasifikace produkce (CZ-CPA)
 • Klasifikace stavebních děl (KSD)
 • Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV)
 • Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN)
 • Klasifikace zaměstnání (KZAM-R)
 • Klasifikace postavení v zaměstnání (IZ-ICSE)
 • Klasifikace územních statistických jednotek (CISORP)
 • Číselník zemí (ČZEM)
 • Číselník obcí (CISOB)
 • Číselník obcí s rozšířenou působností (CISORP)
 • Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)

a mnoha dalších, dostupné jsou v elektronické verzi na internetu.

vybran datab ze dokon en
Vybrané databáze dokončení
 • Veřejná databáze (VDB) – vytvořená přímo pro externí uživatele. Cílem je vytvořit pro uživatele rychlý a jednoduchý systém, který nabídne velký rozsah kvalitních a podrobně popsaných dat z ekonomické, demografické, sociální a ekologické oblasti. Základem je vyhledávání předdefinovaných tabulek pomocí hierarchické struktury kapitol, skupin ukazatelů a statistických ukazatelů. Jedná se především o vybrané agregace hodnot získaných ze statistických zjišťování, která probíhají podle každoročně aktualizovaného programu statistických zjišťování. Jedná se o konkrétní výkazy zpracovávané jak přímo ČSÚ, tak i jinými ministerstvy a jinými ústředními správními úřady plnící úkoly státní statistické služby (se zajištěním ochrany individuálních údajů).
ve ejn datab ze z kladn pojmy
Veřejná databáze – základní pojmy
 • Statistickým ukazatelemse rozumí proměnná veličina, která charakterizuje určitý sociální či ekonomický jev nebo proces, popř. tyto jevy nebo procesy hodnotí nebo srovnává (např. index). Ukazatel nabývá konkrétních hodnot v konkrétním prostoru a čase, které jsouvymezeny statistickým zjišťováním.
 • Popisem ukazatelese rozumí naplnění povinných atributů, které stanoví oddělení METIS. Minimálně se jedná o stanovení jediného názvu, jediné definice a jediného kódu ukazatele. Definice musí postihnout základní rysy ukazatele a musí být zajištěna její jedinečnost a jednoznačnost.
 • Hodnota ukazateleje konkretizací ukazatele při určitých podmínkách zjišťování.
 • Metadatacharakterizují blíže hodnotu ve vztahu k ukazateli, a to z hlediska území, času, věcného vymezení, ale rovněž pomocí dalších atributů (přesnost, typ hodnoty, měřící jednotka).
ve ejn datab ze t d n dat podle
Veřejná databáze – třídění dat podle:
 • věcné náplně – ukazatele se dnes člení na 9 tematických kapitol - v budoucnu se předpokládá rozdělení až do 30 okruhů (oblast demografická, sociální, ekonomická, ekologická, školství, kriminalita, cestovní ruch atd.),
 • prostorového hlediska – Česká republika, NUTS2 (oblasti), kraje, okresy, obce. Také za další administrativní a neadministrativní celky (mikroregiony, euroregiony, různá sdružení obcí apod.),
 • časového hlediska – v této DB jsou především data s roční periodicitou. V některých případech půjde i o data s kratší či delší periodicitou (různé cenzy a jednorázová šetření SLDB). Prozatím jsou zde ukládána data počínaje rokem 2000.
data a metadata
Data a metadata

Příklad

Upřesnění

Ukazatel

ženy

Střední stav

obyvatel

věcně

Liberecký kraj

území

zjištěná hodnota

v roce 2001

čas

217807

data a metadata1
Data a metadata

Střední stav

obyvatel - ženy

Liberecký kraj

217807

metadata

data

v roce 2001

MJ vyplývá z názvu ukazatele,

definitivní bez další korekce,

veřejný údaj

ad