VAIKEAVAMMAISTEN KUNTOUTUKSEN AVOTERAPIAPALVELUJEN TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 2010 - PowerPoint PPT Presentation

aideen
vaikeavammaisten kuntoutuksen avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun j rjest minen 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VAIKEAVAMMAISTEN KUNTOUTUKSEN AVOTERAPIAPALVELUJEN TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VAIKEAVAMMAISTEN KUNTOUTUKSEN AVOTERAPIAPALVELUJEN TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 2010

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
VAIKEAVAMMAISTEN KUNTOUTUKSEN AVOTERAPIAPALVELUJEN TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 2010
197 Views
Download Presentation

VAIKEAVAMMAISTEN KUNTOUTUKSEN AVOTERAPIAPALVELUJEN TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VAIKEAVAMMAISTEN KUNTOUTUKSEN AVOTERAPIAPALVELUJEN TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 2010 Hankintalain mukainen menettely

  2. Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnan säädöspohja KKRL 53 §: • Kela voi järjestää kuntoutuspalvelut joko tuottamalla ne itse tai hankkimalla niitä muilta palvelujen tuottajilta • Julkisen tai siihen rinnastettavan tahon antamia kuntoutuspalveluja voidaan hankkia vain, jos kuntoutuslain mukaista järjestämisvelvollisuutta ei voida muuten täyttää

  3. Hankintalain mukainen pääsääntö • Pääsääntö: Hankinta avoimella tai rajoitetulla tarjouskilpailulla (65 §) • Poikkeus: Hankinta voidaan suorittaa ilman tarjouskilpailua (neuvottelumenettely ja suorahankinta) vain erityisestä syystä (25.1§, 66§ ja 67 §) • Erityinen syy voi olla esimerkiksi • tarjouksia ei ole tullut tai kaikki tarjoukset ovat tarjouspyyntöä vastaamattomia • Hankinnan arvo alle 50.000 euroa • Hankinnassa, johon tarkkaa tarjouspyyntöä ei voida laatia (neuvottelumenettely) • Moniammatillista erityisosaamista vaativassa SOTE-hankinnassa (neuvottelumenettely) • äärimmäisen kiireellinen hankinta (suorahankinta) • hankinta perustuu optioon (suorahankinta) • Lisätilaus (suorahankinta) • On olemassa vain yksi tai muutama palveluntuottaja (suorahankinta)

  4. Hankintaprosessin vaiheet • Hankintailmoitus (pl. suorahankinta) • Tarjouspyyntö • Tarjousten tekemiselle asetettu ehdoton määräaika • Tarjousten käsittely (avauskokous, I ja II-vaiheet) • Hankintapäätös • Hankinnoista ilmoittaminen + hakemusosoitus (7 pv:n tiedoksisaantiaika) • Puitesopimusten teko (21 pv:n odotusajan jälkeen) • Sopimusten täytäntöönpano

  5. Tarjouksen hylkääminen • Tarjousta ei saa hyväksyä, jos • Asetetut kelpoisuusehdot eivät täyty • Tarjous on puutteellinen (esim. tarjoushinta tai palvelun sisältö) • Tarjoukset on liian kalliita tai hinta-laatu -suhteeltaan epäedullisia • Tarjoaja on syyllistynyt 53 §:ssä mainittuihin rikoksiin (mm. lahjonta, veropetos, rahanpesu, työsyrjintä) • Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos hän on tarjousmenettelyssä toiminut vilpillisesti taikka konkurssissa, saanut ammatissaan vakaavaan virheeseen tai saanut lainvoimaisen tuomion, laiminlyönyt verot tai sotut

  6. Tarjouksen hyväksyminen • Hankintalain mukaan hankinta on tehtävä mahdollisimman edullisesti (joko halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus valintaperusteena) • Tarjouksista on hyväksyttävä ne, jotka ovat kokonaistaloudellisesti edullisimmat • hinta-laatu-suhteeltaan paras / parhaat • Huomioitava, että tiedossa oleva palvelujen tarve tulee katetuksi

  7. Kohdennettu tarjouskilpailu (rajoitettu menettely) • Käytetään, jos tarjouskilpailun jälkeen ilmenee vakuutusaluekohtaista palveluntarvetta, jota tehdyt hankinnat eivät kata • Hankintayksikkö julkaisee ensin HILMAssa hankintailmoituksen, joka on kohdennettu vain tietyn vakuutusalueen palveluntuottajille. • Tiedossa oleville potentiaalisia tarjoa voidaan informoida myös muilla tavoin aloitetusta tarjouskilpailusta • Tarjouspyyntö voidaan asetetaan sähköisesti kokonaisuudessaan kaikkien tarjoajien saataville hankintailmoituksessa mainitulle kotisivulle • Tarjouspyyntö voidaan myös lähettää myös samanaikaisesti kaikille ehdokkaille

  8. Sopimuksen tekeminen • Aikaisintaan 21 pv:n kuluttua tiedoksisaannista (käytännössä 28 pv lähettämisestä) • Sopimukset tehdään neljän vuoden määräajaksi • Kesken sopimuskauden uusien palvelujen tuottajien kanssa ei tehdä sopimusta, ellei siihen ole erityistä perustetta (-> uusi hankinta) • Sopimuksissa on viittaus hyväksyttyyn tarjoukseen ja standardiin, eli ne ovat osa sopimuksen ehtoja

  9. KIITOS !