Download
subordinadas adxectivas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Subordinadas adxectivas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Subordinadas adxectivas

Subordinadas adxectivas

361 Views Download Presentation
Download Presentation

Subordinadas adxectivas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Subordinadas adxectivas As subordinadas adxectivas son segmentos de carácter oracional que aparecen traspostos á función adxectiva (capacitados para xogar a función dun adxectivo) por un traspositor: que, o que, quen, o cal, cuxo, onde, cando, como ou canto (Trataranse noutro apartado assubordinadas adxectivas de participio)

 2. que están de moda Adx Ámbalas dúas formasrealizan a mesmafunción Adx Función das Sub Adx ADXECTIVO SUBORDINADA ADXECTIVA As camisetas curtas mostran o embigo. Det N SN S O simple O compleja

 3. Funcións do pronome relativo Dentro da subordinada: S, CD, Supl, CC, etc. “Representa” a outro elemento dentro do segmento que encabeza. Coma substituto do subst., adx. ou adv., xoga unha función dentro da súa proposición Pronome Realiza dúas funcións relativo “Relaciona”, é dicir, subordina o segmento que encabeza,traspono á función adxectiva En relación coa principal:Trasp á función adxectiva

 4. Inventario de pronomes relativos que , Ø (o que, a que, os que, as que) quen , quen Substantivos o cal , a cal, os cales, as cales , cuxa, cuxos, cuxas cuxo Adxectivo Pronomesrelativos onde , Ø cando , Ø Adverbios Algúns soninvariabeis como , Ø Outros, variabeis Subst, Adx o Adv canto , canta, cantos, cantas

 5. Relativos con preposición Os relativos poden aparecer precedidos de preposición contraída co artigo O gato coque xogaba María tiña malas pulgas Os estudantes aquen me refiero están suspensos Os viaxeiros aos cales se teña revisado xa o pasaporte poden pasar ao mostrador de embarque A mansión naque se acharon os cadáveres ofrecía un aspecto lúgubre e tenebroso Nas subordinadas adxectivas non substantivadas a preposición afecta só ao pronome relativo Os relativos con preposición trataranse máis polo miudo noutro apartado

 6. Masculinosingular Femininoplural Pronome relativo Conxunción O relativo que É invariábel, de aí a primeira dificultade para a súa análise Coñecedes ao tipo queestá mirando á cámara? As estudantes que non o coñezan poden achegarse por segundo D Ademais, pódese confundir coa conxunción homófona que O mozo que aparece na foto quere que chegue axiña a sardiñada Segundo a súa función, pode aparecer sen preposición ou con ela

 7. Función do que na Sub Adx Procedemento de análise 1º Aillar a subordinada 2º Substituir o que polo seu antecedente Reordenar a nova oración, se fornecesario 3º Determinar a función do termointroducido 4º Esa mesma é a función que xoga o que dentro da súaproposición CD que entregou a Delegada Os premios que entregou a Delegada apreciáronse moito os premios Trasp CD

 8. Outro exemplo Procedemento de análise do que relativo 1º Aillar a subordinada 2º Substituir o que polo seu antecedente Reordenar a nova oración, se fornecesario 3º Neste caso, non é necesario Determinar a función do termointroducido 4º Logo o pron. que o substitue tamén é S da súa proposición S A Delegada A Delegada, que vestía chándal rosa, entregou os premios vestía chándal rosa que Trasp S

 9. O relativo o que Cando aparece con antecedente, a forma o que debe ser interpretada coma un relativo complexo O relativo complexo pódese substituir por o cal Con antecedente Eses tipos, aos que non comprendo, teñen gustos raros Sub Adx Adx Entre os dous elementos do relativo complexo non se pode introducir un substantivo Sen antecedente O que queira unha noiva coma esta debe ter paciencia Sub Adx substantivada S

 10. O relativo quen Non presenta variación de número nin de xénero quen Isa encontrouse con Bieito,quen lle fixera un grande favor,e saudouno efusivamente Adoita usarse con Sub Adx explicativas Só pode encabezar Sub Adx especi-ficativas se vai precedido de prep. Antón estivo toda a noite coas mozas a quen vemos moi aburridas na foto Frecuentemente, quen aparece sen antecedente,co cal a Sub Adx queda substantivada

 11. O relativo o cal Presenta variacións de número e de xénero o cal, a cal, os cales, as cales, Falou co encargado dos carteis, o cal seguira un curso de ortografía no CEP Só con preposición pode encabezar adxectivas especificativas, contraendo preposición + artigo Haberá que retirar tódolos carteis a os cales me refiro os que O seu uso retrocede; tende a ser substituido por o que. Sole empregarse cando outros relativos poderían provocar anfiboloxía

 12. Antecedente O relativo cuxo Presenta variacións de número e de xénero cuxo, cuxa, cuxos, cuxas Gústame charlar co meu amigo Paco,cuxasimpatía está fóra de dúbidas Trasp Det N SN S Non concorda co antecedente (posuidor) senón co substantivo ao que precede (N do SN no que se integra) e xoga sempre a función de determinante seu Só se usa na lingua escrita e na falada culta

 13. Os relativos onde, cando, como Só onde se utiliza frecuentemente como traspositor á función adxectiva Uxío tén sempre cerca a mesaonde estuda Galego CC + Trasp Con esta función, cando e como necesitan un antecedente co seu mesmo significado que, por tanto, solen omitirse Gústame a maneiracomo actúa Lembrades o ano pasadocando fostes de excursión ao Bierzo? Ver: Subordinadas adverbiales propias Usados sen antecedente son Trasp á función adverbial

 14. O relativo canto Cando aparece coma substantivo ou adxectivo presenta variacións de número e de xénero; como Adv é invariábel Pode ir precedido dun correlato: todo ou tanto canto, canta, cantos, cantas É pouco frecuente como traspositor á función adxectiva Meu fillo colleu tantas chucherías cantas lle cabían nas mans Pesentáronse tantos voluntarios cantos se necesitaban Habitualmente emprégase sen antecedente, co que o segmento que encabeza queda substantivado

 15. Explicativas / especificativas • Ao igual cós adxectivos, as subordinadas adxectivas poden ser: • explicativas ou • especificativas Se se elimina a subordinada, o sentido xeral segue a ser o mesmo Roi Taboadela foise a outro Instituto Roi Taboadela que foi profesor aquí, foise a outro Instituto Explicativa A subordinada só engade unha nota de significación adicional non imprescindíbel para a identificación do N do seu SN

 16. Explicativas / especificativas Se se elimina a subordinada, o sentido pérdese Especificativa Os traballadores que saben inglés empréganse antes A subordinada permite identificar ao núcleo do SN; expresa a que traballadores alude o predicado principal

 17. Explicativas Van entre comas Engadenunha nota semántica non imprescindíbel para a identificación do N do SN Pódense suprimir sen cambio ouperda de significado. Especificativas Non levan comas Limitan o significado do N do SN, identifican o seu referente Non se poden suprimir sen cambio ouperda de significado. Explicativas / especificativas

 18. Modelo de análise: que 1ª pers. sing.S que lín este verán Det N trasp CD N SN CC SV P Sub Adx Adx O libro que lín este verán pareceume interesante Det N Sub Adx Adx CI Atr N SN S SV P O complexa

 19. Modelo de análise: quen CAdx N N SAdx Atr Trasp S SV P Sub Adx Adx (explicativa) 1ª pers. sing.S quen estaba realmente apenada Debía animar a Sonia, quen estaba realmente apenada N Sub Adx Adx (explicativa) SN Enl N (perífrase verbal) CD SV P O complexa

 20. Modelo de análise: o cal CAdx N N SAdx Atr Trasp S SV P Sub Adx Adx 3ª pers. sing.S as cales eran pouco edificantes Falaba moito das súas afeccións, as cales eran pouco edificantes N Sub Adx Adx Det Enl SN N CC Supl SV P O complexa

 21. Trasp Det N Supl N SN S SV P Sub Adx Adx N Det Atr Sub Adx Adx N SV P SN S O complexa Modelo de análise: cuxo cuxos apelidos comecen por w Están aprobados os alumnos cuxos apelidos comecen por w

 22. Modelo de análise: onde Trasp CC N Det N SV P SN S Sub Adx Adx onde nadan os patos A poza onde nadan os patos non é moi grande N CAdx Neg SAdx Atr Det N Sub Adx Adx N SN S SV P O complexa

 23. Modelo de análise: canto N Det Enl SN N CC Trasp S SV P Sub Adx Adx Os países ocupantes, cantos participaron na invasión, pagárono caro cantos participaron na invasión N CPredObx Det N SAdx Adx Sub Adx Adx CD SN S SV P O complexa

 24. Autor Alfonso Sancho Rodríguez sancho1@mixmail.com //personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr Adaptación ao galego Efrén Vázquez mixiricas@hotmail.com www.trompiletras.com www.trompiletrasgalegas.net