Stymulowanie kreatywności
Download
1 / 24

Stymulowanie kreatywności dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Stymulowanie kreatywności dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jak zmieniło się dzieciństwo dzisiaj?. brak ruchu u dzieci, zła kondycja, telewizja jako „opiekun dzieci” i „przechowalnia”, stosy zabawek i szał konsumpcji, deficyty rozwojowe, problemy w szkole.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stymulowanie kreatywności dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej' - aida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Stymulowanie kreatywności

dzieci w edukacji przedszkolnej

i wczesnoszkolnej


Jak zmieni o si dzieci stwo dzisiaj
Jak zmieniło się dzieciństwo dzisiaj?

 • brak ruchu u dzieci,

 • zła kondycja,

 • telewizja jako „opiekun dzieci” i „przechowalnia”,

 • stosy zabawek i szał konsumpcji,

 • deficyty rozwojowe,

 • problemy w szkole.


Jakie wymagania stawiane s wsp czesnemu wychowaniu i nauczaniu
Jakie wymagania stawiane są współczesnemu wychowaniu i nauczaniu?

 • szybko i elastycznie uczyć się nowych rzeczy,

 • wykorzystywać w pełni rezerwy kreatywności i myślenia,

 • działać na własną odpowiedzialność oraz przyjmować współodpowiedzialność,

 • rozwijać umiejętność pracy w grupie,

 • wzmacniać krytyczną świadomość,

 • rozwijać integracyjny obraz człowieka.


Postawa twórcza nauczaniu?, pozwalająca kreować

zmiany i twórczo się do nich adaptować,

jest potrzebą i wartościąwspółczesnego

człowieka.


Kształcenie nauczaniu?ludzi twórczych powinno rozpoczynać się już na poziomie edukacjielementarnej– pierwsze lata edukacjidecydują często o karierze szkolnej

i zawodowej ucznia.


 • Każde dziecko jest nauczaniu?kreatywne i można je:

 • - nauczać zasad twórczego myślenia, - technik rozwiązywania problemów

 • i skutecznych sposobów

 • pokonywania barier utrudniających

 • wymyślanie i opracowywanie nowych,

 • wartościowych pomysłów i zadań.


Stymulacja kreatywnych zachowań nauczaniu? stanowi niezbędny warunek w procesie nabywania wiedzy i doświadczeńoraz uzyskiwaniawyższych osiągnięć(M. Kielar 1988,M. Przetacznik-Gierowska 1993, E. Nęcka 2001).


Stymulacja nauczaniu?- to pobudzanie i dawanie impulsu

i bodźca, w jęz.łac.stimulatio, stimulareznaczy

„pobudzać, popędzać” (W. Kopaliński 1985).

Stymulacjarozumiana jestjako:

- proces doskonalenia rozwoju, pobudzania zdolności poznawczych, w tym myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego),

- proces różnorodnych oddziaływań umożliwiających doskonalenie osobowości oraz zachęcanie do samodoskonalenia się.


Cel stymulacji nauczaniu?:

 • taka realizacja zadań i potrzeb dzieci, aby mogły ujawniać i doskonalić możliwości intelektualne (krytyczne i twórcze myślenie, koncentrację uwagi, ćwiczenie pamięci) wyrażane przez język w sposób adekwatny, poprawny, a nawet piękny .


W organizowaniu twórczej aktywności dzieci istotną rolę pełni:

- wyobraźniatwórcza, czyli zdolność do twórczego przekształcania, ekspresyjnego wytwarzania własnych, nowych wypowiedzi, oraz

- myśleniedywergencyjne (rozbieżne), a zwłaszcza takie jego cechy jak:

 • płynność, czyli zdolność wytwarzania wielu różnych (nawet

  bardzo oryginalnych pomysłów),

 • giętkość,czyli gotowość do zmiany kierunku myślenia oraz

 • oryginalność, czylizdolność wytwarzania reakcji nietypowych,

  niezwykłych, niepowtarzalnych.


Sposoby i techniki pobudzania tw rczo ci
Sposoby i techniki pobudzania twórczości: pełni:

 • wskazówki słowne, które mają charakter heurystyczny,

 • pobudzanie do zadawania pytań i formułowania pomysłów:

  Jakie są inne zastosowania?

  Które z pomysłów można połączyć, aby powstało inne rozwiązanie?

  Co by było, gdyby dało się problem, rzecz odwrócić?

  Bez czego można by się obyć?

  Co można zwiększyć lub zmniejszyć?

 • zadawanie zadania pomocniczego, gdy uczeńnie radzi sobie z trudniejszym, które otrzymał wcześniej;

 • myślenie wg trzech J – jak najszerzej analizować, jak najkrócej to wyrazić, jak najkrócej zapisać,

 • sześć pytań - Kto? Co? Kiedy? Gdzie? Dlaczego? Jak?

 • porównanie rzeczywistości ze stanem pożądanym (wykorzystanie sześciu pytań)


Sposoby i techniki pobudzania tw rczo ci1
Sposoby i techniki pobudzania twórczości: pełni:

 • grupowanie najatrakcyjniejszych pomysłów,

 • eliminowanie niepotrzebnych pomysłów,

 • przygotowanie grup wyrazów (czasowniki, rzeczowniki)- łączenie wyrazów każdy z każdym –szukanie nowych znaczeń,

 • poszukiwanie metafor i analogii poprzez łączenie przeciwieństw,

 • określenie MOC - y każdego pomysłu (mocne strony, ograniczenia, cechy szczególne każdego rozwiązania) – do zastosowania na etapie selekcji,

 • tworzenie listy dodatnich i ujemnych cech poszczególnych pomysłów (D. Bernacka, Od słowa do działania,Wyd. ŻAK, Warszawa 2001, s.99, 101).


Proces kreatywności pełni: utożsamiany jest z myśleniem twórczym (kreatywnym i krytycznym), czyli z operacjami intelektualnymi typu: pamięć, percepcja, myślenie abstrakcyjne i twórcze, wyobraźnia, kompetencja językowa.

W procesie myślenia twórczego powinny dominować takie operacje intelektualne, jak: abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, myślenie metaforyczne, dokonywanie transformacji (Z. Pietrasiński,

J. Kozielecki, E. Nęcka, A. Góralski), które mogą stanowić podstawę do nazwania różnych kategorii twórczych zadań.


Dokonywanie skojarze
Dokonywanie skojarzeń pełni:

- tworzenie łańcucha asocjacyjnego – chleb-posiłek-dziecko-nauczyciel-

nauka- szkoła-ławki-drewno –las-drzewa itd.,

- tworzenie sieci skojarzeń – wybór i łączenie liniami lub strzałkami

przypadkowych i na pozór niezwiązanych ze sobą słów, które w jakiś

sposób nam się kojarzą ,

- uzupełnianie rozpoczętych zdań,

- tworzenie wiersza, którego kolejne strofy rozpoczynają się od tego

samego wyrazu (anafora),

- wyodrębnianie wyrazu i układanie zdań, wierszy z wykorzystaniem

jego kolejnych liter (akrostych),

- uzgadnianie cech wspólnych losowo wybranych wyrazów i łączenie

w nieznane wcześniej związki wyrazowe,

- tworzenie wyrazu z pierwszych liter lub sylab kilku wyrazów,

będących określoną nazwą,

- układanie historyjki zawierającej wylosowane wyrazy w określonej

kolejności – tworzenie zbiorowego opowiadania (bricolage- „łatanina”)-

(por. Nęcka 2005, s.60, 62).


Dokonywanie transformacji
Dokonywanie transformacji: pełni:

 • tworzenie łańcucha obrazów, podczas którego uczestnicy dobudowują

  kolejne elementy do już istniejących – tworzenie opowiadania,

 • zmiana typowych funkcji (zastosowań) przedmiotówna funkcje

  przypisywaneinnym przedmiotom,

 • zmniejszanie lub zwiększanie tylko w wyobraźni, np. wymiarów, czasu,

  elementów związanych z jakimś przedmiotem i przewidywanie

  konsekwencji, np. przeniesienie akcji opowiadania w

  inne miejsce lub czas, przewidywanie skutków takiej zmiany,

 • spostrzeganie wad w zaletach i zalet w wadach, przekształcanie

  jednych w drugie, np. określanie kiedy i w jaki sposób wada bohatera

  opowiadania może się przekształcić w zaletę,

 • zmiana tytułów,

 • zmiana początku lub zakończenia tekstu,

 • komponowanie fantastycznych opowieści z przekształceniami,

 • modyfikowanie treści znanych bajek i baśni,


Metaforyzowanie
Metaforyzowanie pełni:

 • odgadywanie znaczenia metafory zawartej w tekście (połączone z zastosowaniem

  przekładu intersemiotycznego),

 • tworzenie metafor -ujmowanie określonych wrażeń zmysłowych

  w kategoriach właściwych innym doznaniom (synestezja), np. jabłko smakuje barwą miodu…

  (jakimś zapachem, jakimś dźwiękiem, jakimś kolorem) (por. Nęcka 2005, s.92),

 • ożywianie przedmiotów nieożywionych- nadawanie im cech ludzkich (personifikacja),

 • utożsamianie się z obiektem (identyfikacja),

 • tworzenie pytań stymulujących identyfikację, np. z bohaterem opowiadania, baśni

  (np. jesteś mądrym i potężnym królem: Czy dobrze się czujesz w swojej skórze?

  Jakie są twoje dobre strony, jakie wady ?)

  rysowanie martwych metafor np. cisza jak makiem zasiał

 • „ożywianie” związków frazeologicznych (przysłów, powiedzonek, porzekadeł)

  kojarzących się z określonym problemem, przełamywanie pierwotnego znaczenia powiedzonka,

 • kończenie zdania będącego metaforą na wiele różnych sposobów i uzasadnianie go,

 • zamiana metafory słownej na metaforę obrazową i na odwrót,

 • dopełnianie wiersza porównań (życie jest jak…),

 • zmiana wyrażeń potocznych na poetyckie


Rozumowanie dedukcyjne
Rozumowanie dedukcyjne pełni:

 • - stosowanie techniki: Co by było, gdyby… ?

 • wyszukiwanie odległych konsekwencji pewnego z góry założonego stanu rzeczy

 • po ustaleniu warunku początkowego według schematu rozumowania dedukcyjnego

 • „jeśli – to” i tworzenie pomysłów,

 • - wyciąganie wniosków do podanych przesłanek zastosowanie techniki diagramu ryby

 • służącej analizie możliwych uwarunkowań rozpatrywanego problemu czy też ustalenia

 • związków przyczynowo-skutkowych w obrębie rozwiązywanego problemu,

 • udzielanie odpowiedzi na tzw. pytania antycypacyjne (Test Odległych Konsekwencji)

 • np.Napisz opowiadanie na temat:

 • Co byś zmienił(a), gdybyś miał(a) nieograniczone możliwości.

 • Wyobraź sobie, że zostałeś milionerem….


 • Zdaniem R. Glotona i C. Clero (1976) pełni:istnienie twórczej aktywności dziecka zależy od trzech podstawowych czynników:

 • wewnętrznej motywacji,

 • klimatu porozumienia dziecka z otoczeniem,

 • poczucia bezpieczeństwa

 • i wolności.

 • Zajęcia stymulujące kreatywność zachęcające do podejmowania własnej aktywności powinny obejmować zainteresowania uczniów i dyskusje na ich temat, opowiadania i inną twórczość własną oraz rozmowy o sposobach tworzenia, o wytworze, który został poddany obróbce, o sposobach osiągania wyniku (por. Pszczołowski 1978, s. 57).


Jak m wi eby dzieci uczy y si w szkole i w domu
Jak mówić, żeby dzieci uczyły się w szkole i w domu? pełni:

 • Dzieci potrzebują potwierdzenia swoich uczuć!

  Dziecko: Z powodu kilku głupich błędów dostałem tak mało punktów.

  Dorosły: Nie martw się. Następnym razem pójdzie Ci lepiej.

  Zamiast udzielać takiej odpowiedzi :

 • Określ uczucia dziecka:

  Zdaje się, że jesteś bardzorozczarowany. Rzeczywiście można się zmartwić, jeśli zna się odpowiedź i traci się punkty przez głupie błędy.

 • Potwierdź uczucia dziecka pomrukiem, albo słowem:

  „och” albo „mhm” albo „rozumiem”.

 • Daj dziecku w fantazji to, czego nie może mieć naprawdę;

  Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś miał zaczarowany ołówek, który przestawałby pisać w momencie, kiedy miałbyś popełnić błąd?

  - Zaakceptuj uczucia dziecka, nawet jeśli nie możesz zaakceptować niewłaściwego zachowania:

  Tak się złościsz z powodu oceny, że walisz nogą w biurko. Nie mogę na to pozwolić, ale możesz mi powiedzieć, co cię tak martwi, albo narysować.


Zamiast kary w domu i w szkole
Zamiast kary w domu i w szkole pełni:

Dziecko: O cholera ! Nie umiem zrobić matematyki.

Dorosły: Powtarzałem ci tyle razy, żebyś nie używał takich słów! Teraz muszę cię ukarać.

Wskaż pomocną metodę:

Słyszę, że jesteś zmartwiony. Byłoby lepiej, gdybyś wyrażał to bez używania wulgarnych słów.

Wyraź swoją stanowczą dezaprobatę:

Martwi mnie, że używasz takich wyrazów.

Określ swoje oczekiwania:

Oczekuję, że znajdziesz jakiś inny sposób, żeby dać mi do zrozumienia, jaki jesteś zły.

Pokaż dziecku, jak może się poprawić:

Chciałbym zobaczyć listę słów, których możesz używać zamiast tamtych. Poszukaj w słowniku, jeśli potrzebujesz pomocy.


Zaproponuj wybór : pełni:

Możesz przeklinać w myślach albo użyć słów, które nikogo nie obrażają.

Pozwól dziecku doświadczyć, jakie są konsekwencje jego zachowania:

Kiedy słyszę takie słowa, nie mam ochoty ci pomagać- ani w matematyce, ani w czym innym.


Rozwi zywanie problemu w domu i w szkole
Rozwiązywanie problemu w domu i w szkole pełni:

Wysłuchaj, co dziecko czuje i czego potrzebuje

Dorosły: Bardzo się martwisz, że oblałeś test z angielskiego.

Dziecko: Tak! Napisałem dobrze tylko 12 słówek z 20, a uczyłem się wczoraj przez godzinę.

Streść punkt widzenia dziecka

Dorosły: Jesteś zniechęcony, chociaż próbowałeś wbić sobie do głowy wszystkie nowe słówka, niektórych nie zapamiętałeś.

Wyraź swoje uczucia i potrzeby

Dorosły: Martwię się, bo będziesz miał braki, jak nie zapamiętasz podstawowego słownictwa.

Zachęć dziecko do wspólnej „burzy mózgów”

Dorosły: Może wymyślimy wspólnie jakieś nowe i bardziej skuteczne sposoby uczenia się.

Pomocna pochwała w domu i w szkole

Zamiast oceniać: Ten wiersz jest piękny! Jesteś wspaniałym poetą?

- Opisz to, co widzisz lub słyszysz-Znalazłeś ciekawe rymy, oddałeś rytm jazdy pociągu,

- Opisz, co czujesz – Czuję się jakw pociągu pędzącym w nieznane


Pomocna pochwała w domu i w szkole pełni:

Zamiast oceniać:

Dorosły:Ten wiersz jest piękny! Jesteś wspaniałym poetą?

- Opisz to, co widzisz lub słyszysz-Znalazłeś ciekawe rymy, oddałeś rytm jazdy pociągu,

- Opisz, co czujesz – Czuję się jakw pociągu pędzącym w nieznane

Zamiast krytykować

Dorosły: Popatrz na te błędy ortograficzne. Stać Cię na więcej.

 • Wskaż, co należy zrobić – Trzeba jeszcze tylko poprawić w tym wierszu błędy ortograficzne i można go zamieścić w szkolnej gazetce.


Uwolnienie dziecka od narzuconej roli
Uwolnienie dziecka od narzuconej roli pełni:

 • poszukaj sposobności zaprezentowania dziecku innego obrazu jego osoby,

 • stwórz sytuację, w której dziecko może zobaczyć siebie w innym świetle,

 • pozwól dziecku usłyszeć, jak mówisz o nim coś pozytywnego,

 • określ wzór zachowania, jakiego oczekujesz,

 • przypomnij dziecku jakieś poprzednie osiągnięcia,

 • powiedz, jakie są twoje oczekiwania i/lub odczucia.


ad