WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 10 października 2011 Toruń.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ahmed-odom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wniosek o uruchomienie rodk w zasady sk adania i rozliczania

WNIOSEK O URUCHOMIENIE ŚRODKÓWZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

10 października 2011 Toruń


Wniosek o uruchomienie rodk w zasady sk adania i rozliczania

Wzór wniosku o uruchomienie środków stanowi załącznik nr 3 Umowy Partnerskiej zawartej 16 maja 2011 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a 83 Partnerami Projektu.

Wzór formularza wniosku znajduje się na stronie

www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce: Kultura, projekty RPO.

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Wniosek o uruchomienie rodk w zasady sk adania i rozliczania

 • Wniosek o uruchomienie środków składany jest w jednym egzemplarzu:

 • osobiście do Sekretariatu Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 • ul. Św. Jana 1/3, piętro II, pokój 55;

 • drogą pocztową na adres Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Wniosek o uruchomienie rodk w zasady sk adania i rozliczania

 • Rodzaje płatności: egzemplarzu:

 • zaliczka - to suma pieniężna wypłacana na poczet przyszłych należności;

 • refundacja środków – to zwrot poniesionych wydatków.

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Wniosek o uruchomienie rodk w zasady sk adania i rozliczania

 • Do płatności w formie zaliczki należy przygotować dokumenty tj:

 • wniosek o uruchomienie środków;

 • kopie faktur lub innych dokumentów księgowych oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną;

 • kopie dokumentów potwierdzających odbiór prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną;

 • kopieumów i aneksów do umów z wykonawcą prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną;

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszłałowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Wniosek o uruchomienie rodk w zasady sk adania i rozliczania

Rozliczenie płatności w formie zaliczki dokumenty tj:

W terminie 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zaliczki Partner dokona zapłaty faktury lub innego dokumentu księgowego,

a następnie złoży do Lidera zapłaconą i opisaną fakturę lub inny dokument księgowy wraz z dokumentami tj:

 • potwierdzenie dokonania przelewu bankowego za wykonanie zadania;

 • dokumenty dotyczące przeprowadzonej procedury udzielenia zamówień publicznych (decyzja WKZ ze wskazaniem wykonawcy/3 oferty wraz z opisem udzielonego zamówienia).

  W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego terminu Lider będzie miał prawo wezwać do złożenia stosownych wyjaśnień.

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Wniosek o uruchomienie rodk w zasady sk adania i rozliczania
t dokumenty tj:

Do refundacji środków należy przygotować dokumenty tj:

 • wniosek o uruchomienie środków;

 • fakturę lub inny dokument księgowy opisany zgodnie z wytycznymi;

 • kopie dokumentów potwierdzających odbiór prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną;

 • kopieumów i aneksów do umów z wykonawcą prac oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną;

 • potwierdzenie dokonania przelewu bankowego za wykonanie zadania;

 • dokumenty dotyczące przeprowadzonej procedury udzielenia zamówień publicznych (decyzja WKZ ze wskazaniem wykonawcy/3 oferty wraz z opisem udzielonego zamówienia).

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Wniosek o uruchomienie rodk w zasady sk adania i rozliczania

Zobowiązania Partnerów Projektu: dokumenty tj:

 • dokonywanie płatności za finansowane prace WYŁĄCZNIE przelewem bankowym. W tytule przelewu bankowego należy wskazać numer faktury lub innego dokumentu księgowego, który stanowi podstawę dokonania wydatku oraz datę wystawienia dokumentu;

 • składanie kopii faktur lub innych dokumentów księgowych oraz kopii innych dokumentów dotyczących realizacji Projektu potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. W przypadku brak poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumenty nie będą rozpatrywane;

 • prowadzenie odrębnego rachunku bankowego lub subkonta, obsługującego Projekt; wraz z pierwszym wnioskiem o uruchomienie środków należy złożyć oświadczenie o otwarciu odrębnego konta lub subkonta wraz z numerem tego konta;

 • dostarczenie oświadczenia o kwalfikowalności podatku VAT

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Wniosek o uruchomienie rodk w zasady sk adania i rozliczania

Obieg wniosku o uruchomienie środków w Urzędzie Marszałkowskim

Partner Projektu

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Inwestycji

Departament Finansów Skarbnik

wypłata środków

Partner Projektu

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Wniosek o uruchomienie rodk w zasady sk adania i rozliczania

Po zakończeniu realizacji zadania do 15 grudnia 2011 r. należy złożyć do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie końcowe.

Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 Umowy Partnerskiej zawartej 16 maja 2011 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a 83 Partnerami Projektu.

Wzór sprawozdania dostępny na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce: Kultura, projekty RPO.

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Wniosek o uruchomienie rodk w zasady sk adania i rozliczania

 • Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność r. należy złożyć do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Brak należytej staranności w opisie dokumentów księgowych – brak podpisów osób upoważnionych;

 • Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem;

 • Nieczytelne kserokopie załączonych dokumentów;

 • Brak jakiegokolwiek z wymaganych załączników – m. in. wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, protokołów odbioru, dokumentów dotyczących stosowania ustawy PZP;

 • Błędne numer rachunków bankowych;

 • Błędy rachunkowe na fakturach lub innych dokumentach księgowych.

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Wniosek o uruchomienie rodk w zasady sk adania i rozliczania

 • Dziękuję za uwagę r. należy złożyć do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Osoby do kontaktu:

 • Monika Butowska tel. 056 646 20 22 wew. *2539

 • Magdalena Dzieżyctel. 056 646 20 22 wew. *2549