Misyonumuz
Download
1 / 18

Misyonumuz - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Misyonumuz' - ahanu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Misyonumuz

 • BaşarBilgisayar; 1997 yılında CBS konusundauzmanbirekipilekurulmuştur. BaşarBilgisayar’ınanaçalışmasahasıCoğrafiBilgiSistemleridir. BaşarBilgisayar, MapInfo ileküçükseviyelibirişbirliğianlaşmasıileişebaşlamışve 1999’da Türkiyeiçintekyetkilidağıtıcıkonumunaulaşmıştır. Bugün, Ortadoğuiçinçözümmerkeziolarak da destekvermektedir. MapInfo ürünlerininTürkçeolması, geliştirilmeyeaçı k olmasıve CBS kavramını tam anlamıylakapsıyorolmasınedeniyle, bugün CBS pazarında en çoktercihedilenürünlerarasındaönemlibiryertutmaktadır.


Misyonumuz

 • Firmamız 2004 yılında ODTÜ Teknokent’teyeralanArgeofisindegeliştirilmeyebaşlandı. Navigasyonyazılımıprojesiiçin, Türkiyenavigasyondatası, tümTürkiye’yesahaekiplerigönderilerekhazırlamıştır. AyrıcabuakıllıharitalariçerisinetümTürkiye’ye ait okul, eczane, otel, banka vb. gibiayrıkategorilerdebirçokihtiyaçnoktasıişaretlenmiştir.

 • 2006 yılısonunagelindiğinde, Amerikan Google firmasıileyapılangörüşmelerolumlusonuçlanmışveBaşarBilgisayar Google haritaservisleriiçinTürkiyeharitalarısağlayıcısıkonumunagelmiştir. Bugünhalendevametmekteolanbirçokönemli CBS projesinde, BaşarBilgisayarve MapInfo ürünlerikullanılmaktadır.


Misyonumuz

 • BaşarBilgisayarprojegeliştirmeninyanısıra, MapInfo eğitimleriveüniversiteleredestekkonusunda da çalışmalaryapmaktadır. Merkezofisimizdebulunan son teknoloji CBS eğitimsalonunda, konusundauzmanvedeneyimlieğitmenlertarafından, şahıs, kurumvekuruluşlaraeğitimverilmekte, ayrıcaüniversiteöğrencileri, akademisyenlerveüniversitelere CBS eğitimiiçinbüyükdesteksağlanmaktadır.


Misyonumuz

 • Misyonumuz

  • Kamudaveözelsektördetekkullanıcılıkoperasyonelsistemlerden, kurumsalyönetimvekarardesteksistemlerinekadar, değişikölçeklerdemobilve/veya internet tabanlıçözümlergeliştirmekvesunmak.

  • Türkiyebaştaolmaküzereyakınülkelerinveyerleşimyerlerinin, değişikölçeklerde, farklıamaçlariçinkullanılabilecekharitalarınıoluşturmakvesunmak.

  • Sektördekiteknolojikgelişmeleritakipedip, en uygunçözümlerioluşturmak.


Misyonumuz

Vizyonumuz

• CBS teknolojisiniinsanhayatınıkolaylaştıracakuygulamalardakullanmak.

• CBS teknolojisinikurumvekuruluşlarlabirlikte son kullanıcıya da sunabilmek.

• Konusundauzman firma vekurumlarlaişbirliğiiçindeçalışmak.


Ceo alim k kpehl van
CEOAlim KÜÇÜKPEHLİVAN


R nlerimiz
Ürünlerimiz

 • MapInfo Professional

 • EncomDiscover

 • MapXtreme

 • VerticalMapper

 • MapBasic

 • SpectrumSpatial

 • Google Eard Enterprise

 • Spacesey 3D

 • Luciad


Misyonumuz

İlk yerlinavigasyon

Bu navigasyonyerli, YolbiladlısistemTürk tipi yolgösteriyor: Köprününyanı, heykelinarkası!

 • Gitmekistediğimizyere en kolayneredengidebileceğimizitarifedennavigasyoncihazınınyerlisiüretildi. TÜBİTAK destekli, "YeniNesilYolbilProjesi" ileyazılanyerlinavigasyoncihazı, Türktarifsisteminegöreyolbulacak. Türkiye'de, yoltarifederkengelenekselolarakaçıkadresyerineyapılan "Stadınarkası, camininyanı, heykeligeçince" gibitarifleryerliyapımnavigasyoncihazınauyarlandı.


Misyonumuz

* TümTürkiyesayısalharitaüretimikonusundalider* Navigasyonharitapazarında %80 pay sahibi* UlusalAdresVeritabanı (UAVT) Uyumluadresveriseti* Adresçözümlemeve geocode hizmetleri* ProfesyonelCoğrafiBilgiSistemiProjeleri* MapinfoÜrünleriÇözümOrtaklığı* Google Earth Enterprise resmiTürkiyedistribütörlüğü* 250+ kadroveYıllık 20 Milyondanfazlaciro


Misyonumuz

ÇalışmaAlanları

CoğrafiBilgiSistemleri, CBS, GIS, Geographical Information Systems, Navigasyon, Google


Misyonumuz

 • Yurtdışınateknolojiihraçediyor

 • Google TürkiyeharitalarınısağlayanyazılımşirketiBaşarsoft, yurtiçindegeliştirdiğiteknolojiuygulamalarınıkomşuülkelereihraçetmeyebaşladı.

 • Türkiye'deyakaladıklarıbaşarıyıyurtdışına da taşımakistediklerinisöyleyenBaşarsoftCEO'suvekurucuortağıAlimKüçükpehlivan, Arnavutluk Telekom veFilistinElektrikDağıtımsistemineteknolojiihraçetmeyebaşladıklarını, ÜrdünKraliyetHaritaMerkeziileyaptıklarıgörüşmelerde de son aşamayageldiklerinikaydetti. Küçükpehlivan'ınaçıklamasınagöreşirketArnavutluk'tatelefonşebekesininharitalaraişlenmesinigerçekleştiriyor. Filistin'inGazzeşehrindeiseyerelbirşirketleelektrikdağıtımıylailgiliuygulamalarıhayatageçiriyor. Küçükpehlivan, Türkiye'de TEDAŞ içinyaptıklarıyazılımveuygulamayıGazze'yeuyarladıklarınısöyledi. Küçükpehlivan, Türkiye'desatılannavigasyoncihazlarınınyüzde 75'ine haritaaltyapısınışirketolarakkendilerininsağladığını, 2012 yılındabusistemecanlıtrafikbilgisinieklediklerinikaydetti. Küçükpehlivan, "DijitalharitalarımızlaTürk Telekom, Turkcell, Vodafone gibişirketlere hem altyapı hem de müşterileriniharitaüzerindegörebilme, projeveplanlamayapmagibiyeteneklerikazandırmaktayız." dedi. Başarsoft, 'En Büyük 500 BilişimFirması 2011' listesinin 152. sırasındayeralıyor.


Misyonumuz

BaşarBilişimözel e-ticaretsistemleriileişiniziinternetetaşıyor. Akıllı SEO veakıllıentegrasyonseçenekleriilepakettasarımanlayışınıaslabenimsememiş, müşterilerineözelseçimlersunanvemüşterisininişinehiçbirzamanengelolmayançözümlergetiriyor.


Misyonumuz

Başar, profesyonel web uygulamalarındaprofesyonelleştiğigibi, bağlantılıolarakaramamotoruoptimizasyonu (SEO), SosyalMedyaYönetimi, CRM veşirketuygulamalarınaakıllıentegrasyonsistemlerigibibütünleşikolarakhizmetsunar.
H ebnem et nkaya o uzhan aksel
H.Şebnem ÇETİNKAYA Oğuzhan AKSEL