Delegátumok C#-ban - PowerPoint PPT Presentation

deleg tumok c ban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Delegátumok C#-ban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Delegátumok C#-ban

play fullscreen
1 / 20
Delegátumok C#-ban
87 Views
Download Presentation
ahanu
Download Presentation

Delegátumok C#-ban

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Delegátumok C#-ban Krizsán Zoltán iit 1.0

 2. Események kezelése • Nem kell vizuális felületnek lennie. • Delegátumok segítségével valósíthatja meg a .NET. Delegátumok C#-ban

 3. DelegátumokTípusos fv. pointer • Biztonságos kódkészítés miatt tiltott a pointer aritmetika a C#-ban. • Fv. Pointer helyett delegátum • Alakja:delegate típus nev(tipus param_nev,..) • Ha megadjuk a paraméter típusát, akkor a paraméter nevét is meg kell adni! Delegátumok C#-ban

 4. Delegátum II. • Nem csak a fv. címe, de visszatérési érték + paraméterek • Amire hivatkozik, lehet: • Statikus fv. • Példány fv. Delegátumok C#-ban

 5. Példa delegate void MyDelegate(); public class MyClass{ public void InstanceMethod(){Console.WriteLine("A message from the instance method.");} static public void StaticMethod(){Console.WriteLine("A message from the static method.");} } public class MainClass{ static public void Main(){ MyClass p = new MyClass(); MyDelegate d = new MyDelegate(p.InstanceMethod ); d(); d = new MyDelegate(MyClass.StaticMethod ); d(); } } Delegátumok C#-ban

 6. Részlet a Példa il kódjából .class private auto ansi sealed MyDelegate extends [mscorlib]System.MulticastDelegate{ .method public hidebysig specialname rtspecialname instance void .ctor( object 'object', native int 'method‘ ) runtime managed { } // end of method MyDelegate::.ctor .method public hidebysig virtual instance void Invoke() runtime managed { } // end of method MyDelegate::Invoke .method public hidebysig newslot virtual instance class [mscorlib]System.IAsyncResult BeginInvoke(class [mscorlib]System.AsyncCallback callback, object 'object') runtime managed { } // end of method MyDelegate::BeginInvoke .method public hidebysig newslot virtual instance void EndInvoke(class [mscorlib]System.IAsyncResult result) runtime managed { } // end of method MyDelegate::EndInvoke } // end of class MyDelegate Delegátumok C#-ban

 7. MulticastDelegateminden delegátum őse • _target (System.Object):az objektumra referál, amely a call back fv.-hez kapcsolódik (csak példány fv. esetén). • _methodPtr (System.Int32):egész szám, amellyel a CLR azonosítja a fv.-t. • _prev (System.MulticastDelegate):a láncolt lista előző elemére mutat. Delegátumok C#-ban

 8. MulticastDelegate II. • Két fontos tulajdonság: • Target->_target • Method->_methodPtr • Az Invoke fv. nem hívható meg közvetlenül (VB-ben viszont kötelező). • Equals újradefiniált, igaz, ha _target és _methodPtr azonosakra referál. Delegátumok C#-ban

 9. Delegátum lánc • A delegátum önmagában is hasznos, de láncolt listára fűzve hatékonyabb • _prev az előző elemre. Kezdetben null, később áll be egy érvényes objektumra. Delegátumok C#-ban

 10. System.Delegate • public static Delegate Combine(Delegate tail, Delegate head) : hozzáfűz a listához • public static Delegate Combine(Delegate[] delegateArray) : hozzáfűz a listához • public static Delegate Remove(Delegate source, Delegate value) : töröl a listából Delegátumok C#-ban

 11. System.Delegate C#-ban • public static Delegate Combinehelyett operator+= • public static Delegate Removehelyettoperator-= Delegátumok C#-ban

 12. Példa II.-set osztály class Set { private Object[] items; public Set(Int32 numItems){ items = new Object[numItems]; for (Int32 i =0; i < numItems; i++) items[i] = i; } public delegate void Feedback(Object value, Int32 item, Int32 numItem); public void ProcessItems( Feedback feedback ){ for(Int32 item = 0; item< items.Length(); item++){ if ( feedback != null ){ feedback(items[item], item+1, items.Length); } } } } Delegátumok C#-ban

 13. Példa II.-App static void Main(){ StaticCallbacks(); InstanceCallbacks(); } static void StaticCallbacks() { Set setOfItems = new Set(5); setOfItems.ProcessItems (null);Console.WriteLine(); setOfItems.ProcessItems ( new Set.Feedback(App.FeedbackToConsole) ); Console.WriteLine(); setOfItems.ProcessItems ( new Set.Feedback(App.FeedbackToMsgBox) ); Console.WriteLine(); Set.Feedback fb = null; fb += new Set.Feedback(App.FeedbackToConsole); fb += new Set.Feedback(App.FeedbackToMsgBox); setOfItems.ProcessItems(fb);Console.WriteLine(); } static void InstanceCallbacks() { Set setOItems = new Set(5); App appobj = new App(); setOItems.ProcessItems( new Set.Feedback(appobj.FeedbackToFile) ); Console.WriteLine(); } Delegátumok C#-ban

 14. Példa II.-App static void FeedbackToConsole(Object value, Int32 item, Int32 numItems){ Console.WriteLine("Processing item {0} of {1}: {2}.", item, numItems, value); } static void FeedbackToMsgBox(Object value, Int32 item, Int32 numItems){ MessageBox.Show(String.Format("Processing item {0} of {1}: {2}.", item, numItems, value)); } void FeedbackToFile(Object value, Int32 item, Int32 numItems){ StreamWriter sw = new StreamWriter("Status", true); sw.WriteLine("Processing item {0} of {1}: {2}.",item,numItems, value); sw.Close(); } Delegátumok C#-ban

 15. IL kód • Nézzük meg az IL kódot! • feedback( items[item], item+1, items.Length );helyett:IL_001b: callvirt instance void Set/Feedback::Invoke(object, int32, int32) Delegátumok C#-ban

 16. MulticastDelegate.Invoke Public Int32 virtual Invoke(Object value, Int32 item, Int32 numItem ) { if (_prev != null) _prev.Invoke( value, item, numItems ); return _target.methodPtr(value, item, numItems } Delegátumok C#-ban

 17. Teljes kontroll a delegátum lánc felett • public virtual Delegate[] GetInvocationList() • Klónozza a lista elemeit egy tömbbe, de minden elem _prev-je null. • A visszaadott tömbön végigjárhatunk! Delegátumok C#-ban

 18. Példa III class Light{ public String GetPosition() { return "Villany felkapcsolva!"; } } class Fan{ public String Speed() { throw new Exception("Nagyon gyors!"); } } class Speaker{ public String Volume() { return "Nagyon hangos!"; } } Delegátumok C#-ban

 19. Példa III-AppI delegate string GetStatus(); static public void Main() { GetStatus getstatus = null; getstatus += new GetStatus( new Light().GetPosition ); getstatus += new GetStatus( new Fan().Speed ); getstatus += new GetStatus( new Speaker().Volume ); Console.WriteLine( GetComponentStatusReport(getstatus) ); } Delegátumok C#-ban

 20. Példa III-AppII static String GetComponentStatusReport(GetStatus status){ if ( status == null) return null; StringBuilder sb = new StringBuilder(); Delegate[] arrayOfDelegates = status.GetInvocationList(); foreach( GetStatus getstatus in arrayOfDelegates ){ try{ sb.AppendFormat("{0}{1}{1}", getstatus() , Environment.NewLine); } catch(Exception e){ Object o = getstatus.Target; sb.AppendFormat("Hiba keletkezett: {1}{2}{0} Hiba: {3}{0}{0}", Environment.NewLine, ((o == null) ? "" : o.GetType() + "."), getstatus.Method.Name, e.Message); } } return sb.ToString(); } Delegátumok C#-ban