orizont 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORIZONT 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORIZONT 2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

ORIZONT 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

ORIZONT 2020. Domeniul: PROVOCĂRI SOCIETALE 2.1. Agricultură și silvicultură durabile A-F.BADIU-NCP-ASAS. 2.1.1. Îmbunătățirea eficienței producției asigurând durabilitatea și reziliența in condițiile schimbărilor climatice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORIZONT 2020' - agnes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orizont 2020

ORIZONT 2020

Domeniul: PROVOCĂRI SOCIETALE

2.1.Agricultură și silvicultură durabile

A-F.BADIU-NCP-ASAS

slide2
2.1.1.Îmbunătățirea eficienței producției asigurând durabilitatea și reziliența in condițiile schimbărilor climatice

SC2-1. Înțelegerea și managementul calității solurilor pentru (obținerea) celor mai bune producții, CP – C&D, 2014;

Provocarea: calitatea şi funcţiile solurilor, care constituie baza producţiei agricole sunt afectate de modalităţile de exploatare (pregătirea terenurilor, fertilizare, alegerea soiurilor, gestiunea lucrărilor de întreţinere şi a BDB), impactul schimbărilor climatice;

Scop: Înțelegerea interacţiunilor complexe privind conţinutul în C, elemente nutritive, stocarea apei şi aerului, compoziţia şi interacțiunile endofaunei şi a endo-microorganismelor;

Rezultate aşteptate:

 • Modalităţi, metode şi strategii de supraveghere a stării de sănătate a solurilor in ceea ce priveşte funcţiile lor vitale;
 • Instrumente de gestiune şi evaluare a interacţiunilor sol-exploatare agricolă şi a impactului acestora asupra funcţiilor solului;
 • Ameliorarea practicilor de exploatare agricolă şi zootehnică în sensul stabilității producţiei

Nota: Proiecte convergente cu cele de agricultură conservativă

slide3

2.1.2. Furnizarea de servicii și bunuri publice de mediu

SC2-2. Furnizarea de servicii publice de mediu în agricultura UE – Concept și baze de date,CP - C&D 2014

Provocarea: Furnizarea de servicii publice de mediu şi ecosistemice a activităţilor agricole şi silvice este ameninţată de cererea ridicată de produse A-A şi de sistemele de exploatare intensive;

Scop:

 • Elaborarea unui cadru sistematic pentru inventarierea şi caracterizarea serviciilor publice furnizate de agro şi silvo-ecosisteme, la scară temporală şi spaţială;
 • Dezvoltarea mecanismelor de măsurarea şi valorizare a BPM;
 • Diseminarea informaţiilor spre partenerii sociali;

Rezultate aşteptate: înțelegerea de către societate a proceselor care influențează şi contribuie la furnizarea bunurilor publice de mediu de către ecosistemele agricole şi forestiere.

2 1 3 autonomizarea zonelor rurale sus inerea politicilor i a inova iei rurale
2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-3. Rolul crucial al schimbului de cunoștințe în materie de cercetare și inovare - A- Rețea tematică pentru o mai bună diseminare a cercetării și inovării în spațiul rural;CSA 2014

Provocarea: Valorificarea insuficientă a cunoștințelor noi şi inovative în spaţiul rural;

Scop: Ameliorarea transferului de informaţie şi cunoștințe CDI ↔ spaţiul rural prin inventarierea actorilor, metodelor şi reţelelor şi inițierea de servicii accesibile de diseminare şi transfer;

Rezultate aşteptate: Reţele de diseminare a rezultatele CDI şi schimb reciproc de cunoștințe

2 1 3 autonomizarea zonelor rurale sus inerea politicilor i a inova iei rurale1
2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-3. Rolul crucial al schimbului de cunoștințe în materie de cercetare și inovare - B – rețele tematice în sectoare sau cu teme agricole specifice, CSA, 2015

Provocarea:

 • Consolidarea rolului CDI în a susţine capacitatea agriculturii de a fi competitivă şi durabilă;
 • Existenţa unor sectoare /zone tematice care nu beneficiază de cunoștințe noi şi inovative;

Scop:

 • Inventarierea rezultatelor CDI destinate sectoarelor specifice;
 • Ameliorarea transferului de informaţie şi cunoștințe CDI inclusiv coduri de bune practici pe filierele de produs specifice;
 • facilitarea participării partenerilor la parteneriatul european de inovare "Productivitatea agricolă şi sustenabilitatea “

Rezultate aşteptate:

 • Nivele ridicate de difuzarea a cunoștințelor noi şi inovative in filierele A-A specifice;
 • Îmbunătățirea programelor CDI dedicate, prin abordări multidisciplinare.
2 1 3 autonomizarea zonelor rurale sus inerea politicilor i a inova iei rurale2
2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-4. Favorizareapoliticilorpublice pentru lanțurile alimentare durabile –politicile de calitate ale UE și aprovizionareacu alimente a sectorului public –CP-C&D, 2014

Provocarea:

 • Noul regulament EU pentru sistemele de calitate a produselor agricole şi alimentare (inclusiv ecologice);
 • Tendinţa sectorului public european de a deveni actor al lanţului alimentar prin politicile publice de piaţă in scopul dezvoltării "economiei calităţii"

Scop: contribuţiile şi impactul politicii de calitate asupra altor politici de dezvoltarea rurală în promovarea unei economii competitive şi inovatoare, a unei agriculturi globale viabile şi competitive;

Rezultate aşteptate: cunoaşterea efectelor politicilor de aprovizionare cu alimente a sectorului public şi dezvoltarea durabilă a politicilor de calitate ale UE

2 1 3 autonomizarea zonelor rurale sus inerea politicilor i a inova iei rurale3
2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-5: Înțelegerea problemelor cheie care afectează agricultura europeană, CP-C&D, 2015

Provocarea:

Schimbările cadrului economic, financiar şi de mediu şi impactul acestora asupra dezvoltării durabile şi competitivităţii sistemului agricol;

Evoluţia şi modificarea cerinţelor consumatorilor pe fondul urbanizării, mondializării , a influenţelor pieţelor de energie şi de capital;

Scop: Examinarea aprofundată a normelor agricole, inclusiv a celor din ţări terţe, asupra costurilor, preţurilor, competitivităţii şi accesului la credite şi în piaţă (inclusiv a micilor fermieri);

Rezultate aşteptate: Îmbunătățirea înţelegerii a rolului cheie a mediului economic şi politic; Recomandări pentru decidenţii politici în vederea îmbunătățirii PAC in sensul dezvoltării durabile şi competitivităţii sectorului; creşterea rolului TIC în asigurarea transparenţei pieţelor.

2 1 3 autonomizarea zonelor rurale sus inerea politicilor i a inova iei rurale4
2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-6: Evaluarea durabilității producției animale în UE, CP-C&D, 2014

Provocarea:

Dificultatea dezvoltării sectorului zootehnic european şi mondial datorită presiunii pe care o exercită asupra mediului (GES, poluare), asupra sănătăţii umane (zoonoze) şi a bunăstării animalelor.

Creşterea cererii de produse de origine animale în piaţa mondială;

Scop: Abordarea holistică integrată a sistemelor de creştere actuale şi viitoare pentru evaluarea dezvoltării durabile, rezilienței şi competitivităţii, în perspectiva cererii pieţei mondiale; identificarea ameninţărilor asupra viabilităţii sistemului; crearea de sisteme de schimb de cunoştinţe noi şi inovative între actorii filierelor.

Rezultate aşteptate: Elucidarea condiţiilor care asigură viabilitate şi dezvoltarea durabilă a sistemelor de producţie zootehnică; elucidarea ameninţărilor cu care este (şi va fi), confruntat sectorul; soluţii inovative; strategie pentru eliminarea/diminuarea ameninţărilor

2 1 3 autonomizarea zonelor rurale sus inerea politicilor i a inova iei rurale5
2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-7 – Eliberarea potențialului de dezvoltare a zonelor rurale prin inovare socială - CP - C&D, 2015;

Provocarea:

Identificare pârghiilor inovative sociale pentru dezvoltarea zonelor rurale vulnerabile și cu structură socială fragilă, in declin economic sau marginalizate social;

avantajele inovării sociale (dezvoltarea de noi forme de organizare şi interacţiune între categorii sociale in vederea integrării structurilor marginalizate);

Scop: Identificare pârghiilor de inovare socială dinamică în agricultură şi dezvoltarea rurală capabilă să susţină o dezvoltare durabilă; Mecanisme inovative de guvernanţă (axa LEADER, politici locale)capabile să acopere diversitate zonelor rurale europene;

Rezultate aşteptate: Elucidarea căilor şi mecanismelor de inovare socială în sistemele AA; Îmbunătățirea guvernanţei locale.

2 1 3 autonomizarea zonelor rurale sus inerea politicilor i a inova iei rurale6
2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-8 – Armonizarea datelor/informațiilor forestiere și monitorizarea managementului durabil al pădurilor

CP - C&D, 2014

Provocarea: Emergenţa provocărilor în domeniul forestier, in special cele care vizează conservarea biodiversităţii, energia bioregenerabilă şi schimbările climatice care reclamă din parte UE a consolidare a politicilor forestiere polivalente; necesitatea inventarierii datelor forestiere pe termen lung pentru monitorizarea şi gestionare durabilităţii şi viabilităţii sistemelor forestiere

Scop: Aducerea la zi a datelor forestiere; furnizarea de informaţii asupra stadiului resurselor forestiere şi a potenţialului bioenergetic; realizarea inventarelor forestiere

Rezultate aşteptate: Crearea condiţiilor prealabile pentru armonizarea inventarului forestier european şi gestionarea unitară a inventarului forestier; creşterea viabilităţii sistemului pe termen lung.

2 1 3 autonomizarea zonelor rurale sus inerea politicilor i a inova iei rurale7
2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-9 – Modele de management forestier pentru zonele de producție și reziliența ecosistemelor într-un mediu aflat în continuă schimbare, CP - C&D, 2015

Provocarea: Schimbările importante a condiţiilor politice, sociale , economice şi de mediu, şi în special schimbările climatice care induc o frecvenţă mai ridicată a perturbaţiilor naturale (secete, arșițe, vânturi puternice, tornade, ploi torenţiale ) care afectează semnificativ ecosistemele forestiere şi induc necesitatea adoptării la nivel european a unei gestiuni adaptative a pădurilor din partea proprietarilor;

Scop: dezvoltarea/ îmbunătățirea opţiunilor de gestiune a pădurilor în conformitate cu evoluţia nevoilor societăţii în raport cu funcţiile ecosistemice ale pădurii(sechestrarea CO2, conservarea biodiversității, reglarea ciclului apei dulci şi elementelor nutritive, loasir);

Rezultate aşteptate: sisteme de gestiune şi tehnici silvice asociate pentru creşterea durabilă a producţiei de lemn in condiţiile conservării serviciilor ecosistemice

2 1 3 autonomizarea zonelor rurale sus inerea politicilor i a inova iei rurale construc ii era
2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale Construcții ERA

Programul ERA-NET are ca obiectiv îmbunătăţirea coordonării şi cooperării între programele naţionale si regionale de cercetare prin:

 • Integrarea activităţilor de CD la nivel regional sau naţional
 • Deschiderea reciprocă a programelor naţionale şi regionale.

Schemele ERA-NET:• “programme owners” - pentru organizațiile publice care dețin programe de cercetare naționale sau regionale (ministere de resort, autorităţi regionale);• “programme managers” pentru organizații care administrează programe de cercetare (agenții de finanțare, consilii de cercetare).Schemele ERA-NET si ERA-NET Plus NU finanteaza activ.CDI

ICD şi universităţileNU sunt eligibile pentru participare (decât în măsura în care au în administrare programe naționale sau regionale de cercetare).

2 1 3 autonomizarea zonelor rurale sus inerea politicilor i a inova iei rurale construc ii era1
2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale - Construcții ERA
 • SC2-10 - ERA-NET pentru dezvoltarea rurală și inovare,2014;
 • SC2-11: ERA-NET – pentru GES agricole – Supraveghere și atenuarea efectelor schimbărilor climatice, 2014;
 • SC2-12: ERA-NET pentru o producție agricolă durabilă (cartografierea activităților de C&D și stabilirea unor acțiuni comune pentru agricolă, creșterea animalelor, ciclul nutrienților interacțiuni sol – plantă - atmosferă), 2015;
 • SC2-13 -Acțiuni de coordonare pentru susținerea de către SM a inițiativei de programare comună în agricultură, securitate alimentară și schimbări climatice, CSA, 2014;
 • SC2-14 – Rețeaua de bio-economie ERA-NET –Spațiul european de cercetare în bio-economie, CSA, 2014;
 • SC2-15 -ERA-NET pentru o producție zootehnică durabilă, 2015;
 • SC2-16 -ERA-NET pentru sisteme agricole și alimentare durabile și reziliente în bio-economie - ERA, 2015;
slide14
2.2 Sector agroalimentar concurențial pentru o alimentație sigură și sănătoasă 2.2.1. Alegerile consumatorului informat

SC2-17 – Regimul alimentar, impulsivitate și constrângere, CP-C&D, 2014

Provocarea: cercetări recente sugerează că impulsivitatea (incl. agresivitatea) şi tulburările compulsive (incl. toxicomania) pot fi ameliorate prin schimbarea regimului alimentar şi stilului de viaţă

Scop: noi perspective ale influenţei alimentaţiei asupra comportamentului; sunt vizate metabolismului zahărului, grăsimilor, proteinelor, vitaminelor, mineralelor, acizilor aminați și aditivilor-alimentari şi a impactului impact asupra grupurilor de consumatori cu nevoi speciale(copii, adolescenţi, persoane în vârstă, persoane cu tulburări de comportament, diabetici, obezi morbizi, etc.,)

Rezultate aşteptate: îmbunătățirea sistemelor inovative sociale şi de sănătate publică; lista de măsuri corective la dispoziţia decidenţilor politici, angajatorilor, familiilor şi persoanelor implicate

2 2 2 alimente i regimuri alimentare s n toase i sigure pentru to i
2.2.2. Alimente și regimuri alimentare sănătoase și sigure pentru toți

SC2-18 – Lupta împotriva malnutriției la persoanele în vârstă,

CP-C&D, 2015

Provocarea: implicaţiile sociale şi socio-economice ale îmbătrânirii in creştere a populaţiei europene care induce modificări semnificative ale funcţiilor organelor, capacitatea de hrănire, pierderea parţială a gustului şi mirosului; aportul alimentar inadecvat al persoanelor în vârstă care poate induce malnutriţie, imobilism, rezistența la insulină, ateroscleroză şi tulburări metabolice asociate

Scop: Furnizarea către persoanele vârstnice malnutrite ca urmare a tulburări lor nutriţionale datorate senescenţei de recomandări dietetice care să le amelioreze apetitul, sănătatea şi calitatea vieţii; produse alimentare inovative care să prevină/elimine malnutriţia vârstnicilor.

Rezultate aşteptate: O mai bună înţelegere a efectelor nutriţiei asupra proceselor de îmbătrânire; Strategii de intervenţie eficace şi sigure în promovarea unei bătrâneți active cu o buna stare de sănătate; promovarea dialogului între părțile implicate (ind. alimentară, nutriţionişti, clinicieni)

2 2 2 alimente i regimuri alimentare s n toase i sigure pentru to i1
2.2.2. Alimente și regimuri alimentare sănătoase și sigure pentru toți

SC2-19 – Evaluarea riscurilor asupra sănătății a expunerii umane la substanțele toxice din alimente și apa potabilă,

CR-C&D , 2015;

Provocarea: necesitatea adoptării deciziilor de politică publică la nivel european privind securitatea, siguranţa alimentară şi sănătatea publică pe baza evaluării ştiinţifice a riscurilor datorate substanţelor de sinteză chimică, inclusiv a efectului "cocktail" al acestora.

Scop: evaluarea riscurilor sanitare provenind din surse multiple; strategii noi utilizând tehnologiile "omice“ modelarea matematică, QSAR (Corelaţia cantitativă intre structură şi activitate), TTC (indicatori redox).

Rezultate aşteptate: noi strategii şi abordări în evaluarea riscurilor care sa limiteze utilizarea animalelor in cercetările toxicologice; dezvoltarea de sisteme şi instrumente pentru evaluarea riscurilor de sănătate datorate expunerii la substanţele chimice.

slide17

2.2.3. O industrie agroalimentară durabilă și competitivă(subiectele relevante sunt focalizate în "Securitate alimentară durabilă" și "Deșeuri„)

2.2.4. Industrie agroalimentară durabilă și competitivă

SC2-20 – Agenda strategică UE-China pentru cercetări asupra alimentelor, CP-C&D, 2014

Provocarea: crearea de structuri parteneriale cu economiile emergente in domeniul alimentelor, a echipamentelor de industrie alimentară;

Scop: abordarea interdisciplinară a securităţii alimentare, transformării alimentelor, gestiunea lanţului alimentar, gestiunea deşeurilor alimentare urbane, guvernanța , suveranitate şi etica alimentară, interacţiunea partenerilor (academic-industrial-guvernamental)

Rezultate aşteptate: crearea unei alianţe strategice fondată pe avantajele mutuale intre parteneri pe baza unei agende comune de cercetare strategică; consolidarea competitivităţii, crearea de întreprinderi mixte.

orizont 20201
ORIZONT 2020

2.3 Eliberarea potențialului resurselor acvatice

slide19

2.3.1. / / 2.3.2 Dezvoltarea pescuitului european durabil // Dezvoltarea competitivă a acvaculturii europene respectând condiționalitățile de mediu

SC2-21 - Provocările și amenințările asociate bolilor asupra animalelor acvatice in crescătoriile europene, CP-C&D, 2014

Provocarea: diversitatea speciilor şi practicilor piscicole şi a agenţilor patogeni care afectează piscicultura şi acvacultura; necesitate unor instrumente de prevenţie şi combatere cu un înalt nivel de biosecuritate pentru consumatori.

Scop: impactul endo şi ecto paraziţilor asupra produşilor de acvacultură (peşte şi fructe de mare); rolul factorilor de mediu în rezistența la paraziți, minimizarea impactului prin detectare fiabilă şi precoce; minimizare impactul agenţilor patogeni asupra producţiei de moluşte; creşterea toleranţei/ rezistenței prin selecţie; studiul virusului OsHV-1.

Rezultate aşteptate: Eliminarea/ diminuarea impactului endo şi ecto paraziților şi maladiilor specifice in piscicultură şi acvacultură

2 3 2 dezvoltarea competitiv a acvaculturii europene respect nd condi ionalit ile de mediu
2.3.2 Dezvoltarea competitivă a acvaculturii europene respectând condiționalitățile de mediu

SC2-22 – Construirea unei platforma de dialog asupra acvaculturii in UE și America Latină, CP-C&D, 2014

Provocarea: Poziția de lider in acvacultură şi diversitatea potenţialului biodiversităţii Americii latine pentru biocombustibili de generaţia a III asociat disponibilităţilor de spaţiu şi de forţă de muncă

Scop: Identificarea problemelor de interes comun între UE şi ţările latino-americane pentru acvacultură; construirea unei platforma de dialog între actorii filierei : producători, servicii de susţinere, furnizorii de tehnologii, decidenți politici, ONG şi CDI de acvacultură; promovarea bunelor practici de dezvoltarea durabilă a acvaculturii in condiţiile asigurării condiţiilor de mediu, bunăstarea animalelor şi siguranţa produselor.

Rezultate aşteptate: crearea oportunităților pentru operatorii şi furnizorii de servicii din UE şi America Latină; diseminarea bunelor practici care garantează protecţie a consumatorilor

2 3 2 dezvoltarea competitiv a acvaculturii europene respect nd condi ionalit ile de mediu1
2.3.2 Dezvoltarea competitivă a acvaculturii europene respectând condiționalitățile de mediu

SC2-23 – Anticiparea efectelor schimbărilor climatice asupra pescuitului și acvaculturii (INCO), CP-C&D, 2015

Provocarea: Impactul schimbările climatice (încălzirea globală), asupra componentelor biosferei, in special asupra funcţiilor ecosistemelor; Necesitatea anticipări naturii impactului asupra sistemului de producţie alimentară specific; Adaptarea rapidă a activităţii de pescuit şi pregătirea acvaculturii europene fată de pericolele şi oportunităţile legate de schimbările climatice;

Scop: Înțelegerea impactului schimbărilor climatice in ecosistemul acvatic în special asupra capacităţii de producţie, dinamica de creştere individuală şi populaţională, migraţiile şi interacţiunile cu alte populaţii acvatice;  Evaluarea riscurilor, analiza vulnerabilităţii metode inovative de alertă precoce

Rezultate aşteptate: reducerea incertitudinilor şi riscurilor implementare politicilor de planificare a producţiei adaptarea la scenariile probabile datorate schimbărilor climatice

slide22

SC2-24 – Abordarea ecosistemică a acvaculturii europene, CP-C&D, 2015

Provocarea:Identificarealocaţiilor cele mai adecvate pentru acvacultură în condiţiile accesului concurenţial la resursele de apă dulce (irigaţii, consum uman, animal, industrial) şi apă sărată;  dificultatea financiară a investitorilor de a se conforma legislaţiei europene şi a SM privind calitatea apei şi a produselor acvatice de înaltă calitate;  Impactul de mediu negativ al unor practici de acvacultură;

Scop:Instrumente pentru predicţia şi evaluarea posibilităţilor de încărcare a sistemului resurselor de apă la diferite scări geografice, funcţie de specificitatea regională a acvaculturii;  Instrumente operaţionale pentru evaluarea impactului de mediu;  Metode de gestionare a efluenţilor

Rezultate aşteptate: Crearea de condiţii propice pentru a facilita investiţiile în acvacultură; Instrumente fiabile de predicţie a impactului de mediu;  Instrumente operaţionale destinate administraţiilor naţionale pentru licenţiere operatorilor acvacultori.

slide23

SC2-25 - Un nou cadru de guvernanță pentru gestiunea pisciculturii europene – de la centralizare la regionalizare și trecerea la autogestiunea, CP –C&D, 2015

Provocarea:  Gestiunea centralizată detaliată, dificilă, rigidă şi ineficientă în raport cu potenţialul piscicol şi de acvacultură european (mare, diversificat, cu particularităţi regionale)  Viziunea noii PCP privind gestiunii regională durabile a ecosistemelor acvatice şi de pescuit in bazinele maritime Necesitatea gestionării stocurilor / populaţiilor de peşti la nivel european, regional şi naţional.

Scop: Indicatori cadru, instrumente şi metode de gestiune specifice intereselor, practicilor şi ecosistemelor regionale;  Sisteme de supraveghere pentru performanţele metodelor de gestiune a stocurilor actuale şi viitoare;

Rezultate aşteptate: politici publice bazate pe ecosistemele globale de gestiune a pescuitului în ecoregiuni; optimizarea avantajelor economice şi sociale noi oportunităţi în materie de guvernanţă

slide24

SC2-26 – Asigurarea viabilității economice și a competitivității pescuitului și acvaculturii europene de a comasa potențialul pieței de fructe de mare, CP –C&D, 2015

Provocarea: Necesitatea asigurării viabilităţii economice a pescuitului şi acvaculturii aflate la intersecţia provocărilor datorate procesele biologice, sistemele tehnologice şi lanțurile de comercializare; Pericolul concurenţei pieţei mondiale;  Necesitatea dezvoltării de modelelor şi instrumentelor de programare/predicţie;

Scop:Segmente, sisteme şi produse inovative destinate creşterii producţiei şi productivităţii în filierelor specifice;  Efectele costurilor de producţie asupra dezvoltării pieţelor, a cererii şi ofertei, a fluctuaţiei preţurilor din piaţa internaţională; Impactul sistemelor de reglementare asupra dezvoltării şi rentabilităţii filierei.

Rezultate aşteptate: Susţinereaviabilităţii economice a pescuitului şi acvaculturii europene

2.3.3.Stimularea inovării in domeniul marin prin intermediul biotehnologiei(se va asocia cu creșterea albastră)