neredey z l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEREDEYİZ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEREDEYİZ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75
aggie

NEREDEYİZ? - PowerPoint PPT Presentation

220 Views
Download Presentation
NEREDEYİZ?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NEREDEYİZ? STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ NEZİR ÜNSAL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

 2. Günün sözü Bir problemi onu ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemezsiniz! Einstein

 3. GÜÇ DENKLEMİ ÜLKENİN GÜCÜ=(SV+PV)xSDxSPxSİ

 4. Planlamada akımlar • 1946 dan sonra : Uzun Vadeli Planlama • 1950 : Kalite Kontrollü Yaklaşım (son ürün muayenesi) • 1960 : Süreç Kontrollü Yaklaşım • 1975 : TKY (TQM) Anlayışı -Sürekli Kalite Geliştirme -Stratejik Planlama -Stratejik Yönetim Sistemi

 5. Stratejik yönetim • “Stratejik yönetim, bir organizasyonun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniğidir.” (Bryson) • “Stratejik yönetim, bir organizasyonun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz eder.” (Barry)

 6. Stratejik yönetim • Stratejik yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder (DPT).

 7. Stratejik yönetim A: İşi doğru yapma B: Doğru işi yapma A: Etkinlik B: Etkililik

 8. Stratejik Yönetim Ne Değildir? • Sihirbaz oyunları ile dolu bir torba ya da bir teknikler paketi ? DEĞİL Analitik düşünmektir, kaynakların harekete geçirilmesidir. • Geleceğin tahmini? DEĞİL Geleceği değiştirecek girişimlerin düşünülüp uygulanmasıdır. • Gelecek kararlarla uğraşmak? DEĞİL Bugünkü kararların geleceği ile uğraşmaktır.

 9. Vizyon Nerede olmayı hayal ediyoruz? Stratejik Amaçlar 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz? 5 Misyon Neden varız? 4 3 Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz? 2 1 Yıllık hedefler Stratejik Yönetim

 10. Stratejik Planlama • Sonuçların planlanmasıdır, • Değişimin planlanmasıdır, • Gerçekçidir, • Kaliteli yönetimin aracıdır, • Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur, • Katılımcı bir yaklaşımdır.

 11. Stratejik Planlama Süreci

 12. Stratejik Planda Bulunması Gerekenler • DURUM ANALİZİ (ÖZET) • MİSYON • VİZYON • DEĞERLER • AMAÇLAR • HEDEFLER • STRATEJİLER • 5 YILLIK TAHMİNİ MALİYET

 13. Performans Programında Bulunması Gerekenler • EYLEM PLANLARI/PROJELER • KAYNAKLAR • BÜTÇE

 14. Stratejik Planlama Süreci

 15. Mevzuat Analizi 0 Benimsetme İLKELER MİSYON VİZYON Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Kritik Başarı Faktörleri Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi 2 Hedefler İş Takviminin Oluşturulması Stratejiler 4 3 Durum Analizi Performans Kriterleri Paydaş Belirleme Faaliyet ve Projeler Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri Görüşlerin Alınması 1 Nihai SP Performans Planı GZFT ve Öneriler UYGULAMA Stratejik Konular

 16. 0 • Genelge • Üst yöneticilerle görüşme • SP anlayışı konusunda uzlaşma • SP ekibinin seçim kriterleri • Takım oluşturma çalışmaları • Çalışmanın ana unsurlarının zamanlanması Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi İş Takviminin Oluşturulması Planlamanın Planlanması

 17. Hiç birimiz, hepimiz kadar zeki değiliz.

 18. DURUM ANALİZİ • NEREDEYİZ?

 19. Mevzuat Analizi 0 Benimsetme İLKELER MİSYON VİZYON Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Kritik Başarı Faktörleri Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi 2 Hedefler İş Takviminin Oluşturulması Stratejiler 4 3 Durum Analizi Faaliyet Alanları Performans Kriterleri Paydaş Belirleme Faaliyet ve Projeler Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri Görüşlerin Alınması 1 Nihai SP Performans Planı GZFT ve Öneriler UYGULAMA Stratejik Konular

 20. Durum Analizi (Neredeyiz)? • Tarihi gelişim • Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi • Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi • Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar) • Kuruluş içi analiz ve Çevre analizi (GZFT)

 21. 1.Tarihi gelişim • Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir.

 22. 2.Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi • Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır.

 23. Mevzuat Analizi

 24. 3.Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi Ürün/Hizmet : Herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısı

 25. Mühendislik Fakültesinin Hizmet/Ürün Grupları • Eğitim Öğretim • Araştırma Geliştirme

 26. MEB Faaliyet Alanları (Örnek)

 27. DURUM ANALİZİ 4. PAYDAŞ ANALİZİ

 28. Paydaş Analizi • Paydaş: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar • Çalışanlar, • Müşteriler, • Liderler, • Stratejik Ortaklar, • Temel Ortaklardır.

 29. Paydaş Analizi • İç Paydaş (Çalışanlar) • Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) • Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle)

 30. İç paydaşlar(Çalışanlar) • Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. • ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları • yöneticiler ve • Bakan

 31. Dış Paydaşlar • Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. • ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, • kuruluşa girdi sağlayanlar, • sendikalar, ilgili sektör birlikleri

 32. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinin Paydaşları • Rektörlük • Tıp Fakültesi • Hastane çalışanları • H.Ü Öğrencileri • Sosyal Güvenlik Kuruluşları • Sağlık hizmeti talep edenler • Kamu kuruluşları • Tedarikçiler

 33. Stratejik ortak • Gönüllülük vardır. • Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. • “Kazan Kazan” yaklaşımı. • ÖRNEK: Medya

 34. Temel ortak • Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. • ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik

 35. Müşteri (Yaralanıcı, Hedef kitle) Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar

 36. Hacettepe Üniversitesinin Müşterileri • Öğrenciler • Veliler • STK • Firmalar • Medya • Toplum • Askeri kuruluşlar • Hasta ve yakınları

 37. MEB’in müşterileri kimler? • MEB kimlerin müşterisi?

 38. Paydaş görüşleri alınması • Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? • Kurumun olumlu yönleri nelerdir? • Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri? • Kurumdan beklentileriniz?

 39. Paydaş görüşleri alınması • Mülakat • Anket uygulanması • Atölye çalışması • Toplantı

 40. Paydaş Analizi-Belirleme

 41. MEB’in Paydaşları O: Bazı Paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır. V: Paydaşların tamamı

 42. Müşteri/Hizmet Matrisi O: Bazı Paydaşlar, Bir kısmı ile ilişki vardır. V: paydaşların Tamamı

 43. MEB paydaşları

 44. MEB paydaş matrisi

 45. Paydaşların Değerlendirilmesi

 46. Afrikalılara neyi nasıl yapacaklarını söyleyebilecek eskimolar olabilir.

 47. DURUM ANALİZİ 5. KURULUŞ İÇİ ANALİZ ÇEVRE ANALİZİ GZFT (SWOT) Analizi Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler

 48. GZFT (SWOT) F G Z T

 49. 1.Kuruluş İçi Analiz • Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi

 50. Kuruluş içi analizde; • Kuruluşun yapısı • Beşeri kaynaklar • Kurum kültürü • Teknoloji • Mali durum dikkate alınmalıdır.