aplikowanie o rodki w ramach dzia ania 5 2 po kl w 2009 roku
Download
Skip this Video
Download Presentation
Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL Departament Administracji Publicznej. Plan prezentacji. Obowiązujące dokumenty Plan Działania 2009 - Konkursy Kryteria wyboru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009 roku' - aggie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aplikowanie o rodki w ramach dzia ania 5 2 po kl w 2009 roku

Aplikowanie o środki w ramach Działania 5.2 PO KL w 2009roku

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL

Departament Administracji Publicznej

plan prezentacji
Plan prezentacji

Obowiązujące dokumenty

Plan Działania 2009 - Konkursy

Kryteria wyboru

Zasady przeprowadzania konkursów i wyboru projektów

slide3
Obowiązujące dokumenty

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) , Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 984), Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370), Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100)

Plan Działania dla Priorytetu V PO KL na rok 2009 r.

rekomendowany uchwałą KM PO KL z dnia 17 marca 2009 r, zatwierdzony pismem IZ PO KL z dnia 19 marca 2009 r.

Dokumentacja konkursowa -z dnia ogłoszenia

Zasady dokonywania wyboru projektów – wersja z 1 kwietnia 2009 r.

etap aplikowania
Etap aplikowania

Zasady dokonywania wyboru projektów PO KL

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL

Instrukcja wypełniania wniosku

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – Poradnik

Zasady finansowania PO KL

Zakres realizacji projektów partnerskich

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach PO KL

Formy zabezpieczania realizacji projektów w ramach PO KL

etap realizacji projektu
Etap realizacjiprojektu

Zasady finansowania PO KL

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady raportowania o nieprawidłowościach

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

plan dzia ania 2009 konkursy
Plan Działania 2009 - Konkursy

Konkurs nr 1/5.2.3/PO KL

Wzmocnienie potencjału RIO i SKO

Konkurs nr 2/5.2.1/PO KL

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

konkurs nr 2 5 2 1 po kl
Konkurs nr 2/5.2.1/PO KL

Tryb naboru – konkurs otwarty

Typy projektów (9)

Kryteria wyboru:

 • ogólne,
 • dostępu formalne (6),
 • dostępu merytoryczne (5),
 • strategiczne(3)

Termin ogłoszenia konkursu - II kwartał 2009 r.

Alokacja – 200 mln PLN

typy projekt w
Typy projektów
 • Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych,
 • Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów, i w wybranych aspektach jej funkcjonowania,
 • Wzmacnianie działów kadrowo-szkoleniowych jako centrów zarządzania zasobami ludzkimi w JST,
 • Promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej,
 • Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowej,
 • Promowanie zasad, mechanizmów, procedur wzmacniających przejrzystość w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,
 • Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym

9. Wzmocnienie komórek w urzędach odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację polityk i strategii o zasięgu regionalnym lub lokalnym.

kryteria dost pu formalne
Kryteria dostępu formalne

1. Uprawnieni projektodawcy:

 • samodzielnie - JST, związki JST, stowarzyszenia JST,
 • w partnerstwie z JST - organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instyucje szkoleniowe (z wyłaczeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

2. Projektodawca składa jeden wniosek na kokurs,

3. JST jest liderem (wnioskodawcą) lub partnerem tylko w jednym projekcie,

4. Minimalna wartośc projektu – 50 000 PLN

5. Maksymalna wartośc projektu – 5 000 000 PLN

6. Wkład własny – minimum 10% kosztów projektu ogółem (JST)

kryteria dost pu merytoryczne
Kryteria dostępu merytoryczne

1. grupa docelowa projektu: JST, biura związków JST,

2. zarządzanie projektem stanowi nie więcej niż 25% wartości kosztów bezpośrednich,

3. limity wartości szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych – 20% (projekty do 1 mln PLN), 15% (1-2 mln PLN), 10% (powyżej 2 mln PLN),

4. Określenie w pkt 3.4 wniosku co najmniej 1 rezultatu w każdym z trzech filarów dobrego rządzenia (państwo prawa, skuteczność i efektywność, partycypacja i przejrzystość) dla każdego urzędu objętego wsparciem

5. Określenie wskaźnikowe rezultatów oraz wskazanie sposobu monitorowania

kryteria strategiczne
Kryteria strategiczne
 • Projekt opracowany na podstawie diagnozy funkcjonowania i zgodny z przyjętym przez każdą jednostką samorządu terytorialnego - objętą wsparciem w ramach projektu - programem usprawnienia pracy urzędu gminy (miasta), starostwa powiatowego albo urzędu marszałkowskiego za pomocą określonej metodologii (np. EFQM, CAF lub PRI) – 3 pkt,
 • Grupę docelową w projekcie w co najmniej 20 % stanowią osoby należące do grupy wiekowej 45+ (w przypadku działań szkoleniowych) oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej – 4 pkt,
 • Projekt zakłada realizację co najmniej jednego zadania służącego stałej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz porównywaniu jakości wybranych usług publicznych pomiędzy co najmniej 5 urzędami JST – 4 pkt.
slide12
Nowy Generator – więcej znaków!!!

Zmiany w zasadach wyboru – korzystniejsze!!!

slide13
Procedura wyboru

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs otwarty – składanie wniosków do wyczerpania alokacji

Ocena formalna wniosków

14 dni roboczych

nie później niż 30 dni od daty wpływu pierwszego wniosku

Ocena merytoryczna wniosków (KOP)

Lista rankingowa

5 dni roboczych od przekazania pisma przez IW na podjęcie negocjacji i 20 dni roboczych na ich zakończenie

Negocjacje

Minimum 5-6 miesięcy od ogłoszenia konkursu

Podpisanie umów

og oszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie
 • dokumentacja konkursowa - kryteria wyboru (PD)
 • ogłoszenie prasowe - w dzienniku ogólnopolskim, w siedzibie IP2,
 • ogłoszenie internetowe - www.mswia.gov.pl, www.efs.gov.pl, portal NGO,
 • informacje udzielane telefonicznie - osoba do kontaktów wskazana w dokumentacji (najczęściej zadawane pytania, pytania szczegółowe odnośnie kryteriów wyboru, kwalifikowalności wydtków, itp.),
 • informacje udzielane pisemnie – adres email: [email protected]
sk adanie wniosk w
Składanie wniosków

TAK - osobiście, kurierem, pocztą

NIE - faksem, e-mailem

 • sposób przygotowania i złożenia wniosku (załączników) określony w dokumentacji konkursowej – lista sprawdzająca dla projektodawcy,
 • poświadczenie złożenia wniosku,
 • możliwość wycofania wniosku,
ocena formalna
Ocena formalna
 • pracownicy IP2 w oparciu o kryteria wyboru – ogólne i dostępu,
 • karta oceny formalnej,
 • odrzucenie – katalog uchybień formalnych w dokumentacji konkursowej,
 • pismo informujące:

wniosek poprawny i skierowany na KOP + numer KSI,

wniosek odrzucony (pouczenie o możliwości wniesienia protestu)

niezgodność z kryteriami zawartymi w dokumentacji konkursowej (lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku) skutkuje odrzuceniem wniosku !!!

najcz ciej pope niane b dy formalne
Najczęściej popełniane błędy formalne
 • źle obliczony / brak zadeklarowanego wkładu własnego (przelicz budżet),
 • wydruk próbny (podgląd wydruku),
 • brak wersji .xml (tylko .pdf), inna wersja wniosku niż wydrukowana,
 • złożenie wniosku/ załączników w 1 egzemplarzu,
 • wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dofinansowanie
 • niewłaściwa grupa odbiorców pomocy,
 • brak załączników,
 • niepoprawny sposób potwierdzania dokumentów „za zgodność z oryginałem”,
 • podpisanie wniosku przez osoby nieuprawnione do podejmowania decyzji (jednodniowe zastępstwa),
ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna
 • asesorzy, pracownicy IP2 – w oparciu o kryteria wyboru – dostępu, merytoryczne, horyzontalne, strategiczne,
 • eksperci – opinia obligatoryjna i fakultatywna,
 • deklaracja poufności w stosunku do wszystkich ocenianych na KOP,
 • karta oceny merytorycznej (wagi punktowe),
 • pismo informujące do wnioskodawców:
   • przyjęcie projektu do realizacji + możliwość podjęcia negocjacji
   • wyczerpanie limitu środków
   • odrzucenie projektu (pouczenie o możliwości wniesienia protestu)
 • odrzucenie wniosku – katalog uchybień formalnych w dokumentacji konkursowej
najcz ciej pope niane b dy merytoryczne
Najczęściej popełniane błędy merytoryczne
 • brak diagnozy problemu, przedstawienia sytuacji wyjściowej
 • określanie celu projektu jako celu Działania 5.2, POKL,
 • brak relacji pomiędzy celem / rezultatami / działaniami podejmowanymi w projekcie,
 • zaplanowanie wydatków innych niż opisane w treści projektu,
 • zawyżone wydatki związane z zarządzaniem, promocją projektu,
 • planowanie wydatków na drobny sprzęt bez wpływu na osiągnięcie celu projektu,
 • brak opisu sposobu rekrutacji personelu i uczestników,
 • rezultaty projektu nie są SMART – szczegółowe, mierzalne, trafne, realistyczne, określone w czasie,
 • brak metodologii obliczenia wkładu własnego,
 • (nie)kwalifikowalność wydatków
standard minimum spe ni 2
Standard minimum – spełnić 2!

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – Poradnik,

Respektowanie zasady w punktach wniosku:

 • 3.1 - analiza sytuacji (dane ilościowe, zasięg i obszar),
 • 3.3 - działania odpowiadają na nierówności,
 • 3.4 - rezultaty w podziale na płeć i wynikają z analizy,
 • 3.5 – równościowy sposób zarządzania projektem
lista rankingowa
Lista rankingowa
 • wnioski ocenione przez KOP (rekomendowane – spełniające kryteria i odrzucone),
 • listę zatwierdza Minister właściwy ds. administracji publicznej,
 • publikacja listy niezwłocznie po podpisaniu (www, siedziba IP2)
procedura odwo awcza
Procedura odwoławcza

Etap przedsądowy

IP2 (protest) / IZ (odwołanie)

Etap sądowy

(tylko ocena negatywna)

protest do ip2
Protest do IP2
 • na etapie oceny formalnej i merytorycznej,
 • 14 dni od daty otrzymania pisma o odrzuceniu wniosku (potwierdzenie wpływu do IP2)
 • forma pisemna ze wskazaniem zarzutów (formularz),
 • faksem – NIE!!!,
 • ponowne sprawdzenie zgodności wniosku z kryteriami wyboru określonymi w dokumentacji konkursowej,
 • załączyć dokumentację sprawy,
 • rozstrzygniecie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do IP2 (uwzględniony / odrzucony),
 • bez rozpatrzenia – katalog przypadków w Zasadach wyboru….
 • można wycofać protest przed upływem terminu rozpatrzenia (brak możliwości wniesienia skargi do sądu)
odwo anie do iz po kl
Odwołanie do IZ PO KL
 • po negatywnym rozpatrzeniu protestu przez IP2,
 • 7 dni od daty otrzymania informacji,
 • bez rozpatrzenia – katalog przypadków w Zasadach wyboru….
 • rozstrzygniecie w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez IZ PO KL,
 • można wycofać odwołanie przed upływem terminu rozpatrzenia (brak możliwości wniesienia skargi do sądu)
 • uwzględnione - powtórna ocena formalna lub merytoryczna + opinia eksperta
 • nieuwzględnione - uzasadnienie (pouczenie o możliwości wniesieniaskargi do sądu administracyjnego),

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla PO

wykorzystanie rezerwy finansowej
projekty ocenione pozytywnie w procedurze odwoławczej,

kolejne projekty z listy rankingowej,

nowy konkurs,

przy zachowaniu zasady równego traktowania beneficjentów w ramach konkursu

Wykorzystanie rezerwy finansowej
negocjacje
Negocjacje
 • wszystkie projekty rekomendowane do dofinansowania,
 • dotyczą zakresu merytorycznego i budżetu, metodologii liczenia kosztów pośrednich,
 • rozpoczęcie procedury negocjacji w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma informującego i zakończenie w ciągu 20 dni,
 • jedna możliwość poprawienia wniosku,
 • możliwe zwiększenie wartości projektu - do 5%
 • w przypadku rezygnacji z podpisania umowy – bez prawa do protestu / odwołania / skargi do sądu
za czniki do umowy
Załączniki do umowy
 • niedostarczenie kompletu (2 egzemplarze) w terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie!!!
 • lista wymaganych załączników – dokumentacja
 • ocena treści załączników przez IP2 (brak podpisów/pieczęci osób uprawnionych, niewłaściwe upoważnienia do reprezentacji i podpisywania dokumentów, …. , nieprawidłowe poświadczenia za zgodność z oryginałem, błędy rachunkowe w harmonogramie płatności, itp.)
podpisywanie um w
zatwierdzony wniosek po negocjacjach,

poprawne, w komplecie i w terminie złożone załączniki,

standardowy wzór umowy,

w siedzibie IP2 / korespondencyjnie,

złożenie zabezpieczeń realizacji umowy,

lista umów podpisanych sukcesywnie zamieszczana na stronie internetowej oraz siedzibie IP2 (nie rzadziej niż raz na miesiąc)

Podpisywanie umów
ad