gemaakt door Ibrahim en Mikail De Islam - PowerPoint PPT Presentation

agalia
gemaakt door ibrahim en mikail de islam n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
gemaakt door Ibrahim en Mikail De Islam PowerPoint Presentation
Download Presentation
gemaakt door Ibrahim en Mikail De Islam

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
gemaakt door Ibrahim en Mikail De Islam
171 Views
Download Presentation

gemaakt door Ibrahim en Mikail De Islam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. gemaakt door Ibrahim en Mikail De Islam 1.Allah 2.kaabe 3. Mekka 4.Islam 5.Oorsprong islam 6. plaatjes

 2. Allah. • Allah, de Arabische naam voor God Allah Bedevaart,reis naar een heilige plaats Haddj, jaarlijkse bedevaart naar Mekka Halal, toegestaan door de islamitische wet Haram, niet toegestaan door de islamitische wet Imam, leider van het gebed in de moskee Islam, godsdienst van de moslims Minaret, toren bij een moskee vanwaar de oproep tot gebed wordt gedaan • Moskee, gebouw waar Allah wordt vereerd, ook gebruikt voor samenkomst en lessen moslim, aanhanger van de islam • Muezzin , omroeper die tot gebed oproept Pelgrim, bedevaartgange Profeet, leraar met een boodschap van God

 3. Profeten • God wordt door moslims aanbeden als schepper van alle dingen. Hij is (ver boven de mens) verheven, soeverein, barmhartig, almachtig en alwetend. De islam kent aan God negenennegentig eigenschappen toe. Volgens moslims openbaart God niet zichzelf; Zijn tekenen van bestaan zijn wel terug te herkennen in de pracht van de schepping. Niets van God is door de mens te kennen, behalve zijn wil die via Mohammed aan de mens geopenbaard is. Moslims spreken de grootheid van God vaak uit door middel van de uitdrukking Allahu Akbar (God is groter/de grootste - het Arabisch kent geen overtreffende trap). Centraal staat ook het begrip tawhid, dat letterlijk 'een maken' betekent. Het staat voor het principe dat God de enige is die er werkelijk toe doet. tawhid is daarom tegen de scheiding van geloof en staat en aan de basis van het Islamisme, oftewel de politieke islam

 4. kaabe Hierin wordt het lichaam van de profeet Mohammed bewaard

 5. Oorsprong islam • De islam is ontstaan in de 7e eeuw. Volgens moslims ontving de profeet en de boodschapperMohammed via de aartsengel Gabriël openbaringen van God, waarin hij werd opgeroepen het geloof van Adam en Abraham opnieuw te introduceren. Voor moslims is de islam dan ook de oorspronkelijke religie zoals geopenbaard aan Abraham, Mozes, Jezus en andere Islamitische profeten. Voorgaande profeten, zoals Mozes en Jezus werden naar een volk gestuurd, terwijl Mohammed als profeet van alle volkeren wordt beschouwd. • De Koran verwijst veelvuldig naar verhalen over de profeten uit de Thora en de Bijbel, zoals Mozes en Jezus, maar ook Maria wordt veelvuldig genoemd. Soms komt de boodschap overeen, maar qua stijl en inhoud zijn er aanzienlijke verschillen. Ook zijn verscheidene heidense tradities uit voorislamitische

 6. Koran • De Koran (ook wel Qur'an genoemd) spreekt tevens met respect over de islamitische Heilige Boeken, de Thora (Tawrat), de Psalmen (Zaboer) en het BijbelseEvangelie (Indjil), waardoor volgens de islam God in vroeger tijden eveneens tot de mensen heeft gesproken. Men gelooft echter dat de Koran de laatste en beslissende openbaringen van God bevat en dat de andere heilige boeken veranderd en vervalst zijn. Joden en christenen worden de Mensen van het Boek genoemd en daar de Koran fragmentarisch is opgebouwd, geeft de Koran het advies om bij twijfel de Mensen van het Boek te raadplegen. In de geïslamiseerdeArabische wereld hebben "Mensen van het Boek" sinds de Pact van Omar de beschermde dhimmi status wat hen, zolang men Jizya betaalt, het recht geeft om hun eigen religie in privéverband te beoefenen. • Er zij verschillende alternatieve namen voor de Koran waaronder, Foerqaan (openbaring), Kitaab (boek) en Moeshaf (boek, d.w.z. bladzijden in een kaft). In traditionele zin betekent Koran letterlijk 'oplezing', wat erop duidt dat het niet alleen een tekst is die bestudeerd moet worden, maar vooral moet worden gereciteerd. Koranrecitatie wordt dan ook als een bijzondere vorm van kunst gezien en wordt onderwezen in Madrassa's. Pas door een kundige recitatie komt de poëtische kwaliteit van de tekst tot uitdrukking. Overigens is het Arabisch een taal die zich bij uitstek leent voor poëzie en de dichtkunst staat in Arabisch sprekende landen op een hoog niveau. Grote dichters worden er als helden

 7. Islam in de moderne wereld • Twee vrouwen in een moskee in Maleisië • De westerse invloed die tegen het einde van de 19e eeuw de islamitische wereld bereikte, als gevolg van het kolonialisme, heeft ook de beleving van de islam in veel landen veranderd. • Westerse seculiere waarden als democratie, de scheiding van kerk en staat en Mensenrechten , maar ook westers economisch imperialisme en racisme hadden een grote invloed op de bevolking. Eerst werd vooral een westers opgeleide elite beïnvloed door de westerse denkbeelden zoals emancipatie, mensenrechten en humanisme. De opkomst van deze denkbeelden en de slechte positie van de moslimbevolking leidde tot verwarring bij veel moslims. • In hoofdlijnen kan de manier van reageren door moslims op de moderne, seculiere wereld, verdeeld worden in een fundamentalistische dan wel een meer liberale reactie. Met name fundamentalistische moslims waren tegenstanders van deze westerse waarden terwijl seculiere moslims voorstanders waren. In eerste instantie probeerden de meesten de islam te verzoenen met de westerse waarden en argumenteerden bijvoorbeeld dat de islam altijd een sterk democratisch karakter had gehad. Anderen waren teleurgesteld over het feit dat sommige islamitische landen door westerse mogendheden overheerst werden. De westerse idealen bleken helemaal niet zo vanzelfsprekend omdat achterstelling van moslims in het bestuur van de landen toen nog algemeen voorkwam.

 8. Koran 2 • illustratie uit de 15de eeuw uit het manuscript van Al-Bīrūnī waarin Muhammad de Koran preekt in Mekka • Naast de Koran wordt door veel moslims aan de Hadith (dat zijn de overleveringen van Mohammed en zijn volgelingen) veel gezag toegekend. Pas in 733, een eeuw na de dood van de profeet in 632, verscheen de eerste biografie van Mohammed verzameld en samengesteld door Mohammad Ibn Ishaq. • In grote verzamelingen overleveringen staat beschreven wat Mohammed (of zijn naaste volgelingen) zei en deed, de soenna ofwel 'de weg' geheten. Men kent ook aan zijn algemene spreken en handelen het gezag van een goddelijke openbaring toe. Islamitische wetgeleerden en theologen hebben de eerste drie eeuwen lang geleverd gediscussieerd en gestudeerd over de vraag welke van de overgeleverde tradities, die elkaar op sommige punten tegenspreken, welke tradities authentiek zijn en welke later verzonnen zijn. • Een zeer gerespecteerde uitlegger en 'redacteur' van de Hadith uit de negende eeuw was Al-Boechari, een soennitisch ge

 9. Hadith waarin Muhammad de Koran preekt in Mekka

 10. DE LEER • Perzische afbeelding uit 1436 waarop Mohammed wordt ontvangen door de vier aartsengelen • God wordt door moslims aanbeden als schepper van alle dingen. Hij is (ver boven de mens) verheven, soeverein, barmhartig, almachtig en alwetend. De islam kent aan God negenennegentig eigenschappen toe. Volgens moslims openbaart God niet zichzelf; Zijn tekenen van bestaan zijn wel terug te herkennen in de pracht van de schepping. Niets van God is door de mens te kennen, behalve zijn wil die via Mohammed aan de mens geopenbaard is. Moslims spreken de grootheid van God vaak uit door middel van de uitdrukking Allahu Akbar (God is groter/de grootste - het Arabisch kent geen overtreffende trap). Centraal staat ook het begrip tawhid, dat letterlijk 'een maken' betekent. Het staat voor het principe dat God de enige is die er werkelijk toe doet. tawhid is daarom tegen de scheiding van geloof en staat en staat aan de basis van het Islamisme, oftewel de politieke islam.

 11. Allah naam in Arabisch • De islam leert dat alle levende wezens op aarde op de Laatste Dagdoor God geoordeeld zullen worden en wel op basis van hun daden. In tegenstelling tot het christendom leert de islam geen erfzonde, maar wel de neiging van ieder mens om van het goede pad af te dwalen. De islam ken vergelijkbaar met christenen wel een islamitische opvatting van de heilige geest, genaamd Roeh Al-Qoedoes, maar wijst de heilige drie-eenheid resoluut af. • Adam wordt in de Koran net zo goed als Eva (die niet bij naam wordt genoemd) verantwoordelijk gesteld voor de zondeval. Hij had zijn partner immers moeten afhouden van het overtreden van Gods gebod. 'Zonde' is voor de moslim het begaan van fouten door slechte invloed van buitenaf of van de eigen ziel

 12. Zeven keer rond kaabe moslims moeten tijdens de hadj zeven keer rond om de Kaaba lopen

 13. Het geloof • Moslims die in een Moskeeprostreren in gebed • De praktijk van het islamitisch geloof steunt op een stelsel van riten en plichten, de Fish, waarvan de 'Vijf zuilen van de islam' de belangrijkste zijn, namelijk de geloofsbelijdenis (de shahada), het verrichten van de vijfmaal daagse verplichte gebeden (de salat), het geven van aalmoezen (de zakat), het overdag vasten in de maand Ramadan en het maken van een bedevaart naar Mekka (de hadj). Elke moslim is traditioneel verplicht zich, indien maar enigszins mogelijk, aan deze vijf verrichtingen te houden. Hiermee worden de persoonlijke discipline van elke gelovige zowel als de onderlinge gemeenschap en de gehoorzame dienst aan God uitgedrukt.

 14. De zuilen van verering Er zijn vijf hoofdplichten: 1-het Geloofsgetuigenis 2-het verplichte gebed (de salat) 3-de offergave(de zakat) 4-de bedevaart ( de hadj) 5- het vasten

 15. EINDE • gemaakt • door • : • mikail • ibrahim