Download
1 / 12

Aujta;r ejgw;n aujtou: mevnon e[mpedon, o[fr j ejpi; mhvthr - PowerPoint PPT Presentation


  • 71 Views
  • Uploaded on

Aujta;r ejgw;n aujtou: mevnon e[mpedon, o[fr j ejpi; mhvthr h[luqe kai; piven ai|ma kelainefevV` aujtivka d j e[gnw, kaiv m j ojlofuromevnh e[pea pteroventa proshuvda`. Maar ik wachtte op de plaats/er onbeweeglijk/standvastig, totdat mijn moeder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aujta;r ejgw;n aujtou: mevnon e[mpedon, o[fr j ejpi; mhvthr' - agalia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Aujta;r ejgw;n aujtou: mevnon e[mpedon, o[fr j ejpi; mhvthr

h[luqe kai; piven ai|ma kelainefevV` aujtivka d j e[gnw,

kaiv m j ojlofuromevnh e[pea pteroventa proshuvda`

Maar ik wachtte op de plaats/er onbeweeglijk/standvastig, totdat mijn moeder

naderde en het donkere bloed dronk; meteen herkende zij mij,

en jammerend sprak zij tot mij de gevleugelde woorden:

ejgwn en menon : beide Homerische vormen; Je moet ze

natuurlijk lezen als …… ??

ejgw en ejmenon

ojfra : basisbetekenis: zolang als

totdat

ejgnw : Natuurlijk geen 1e pers. ev., maar

3e enkelv. van de stamaoristus ejgnwn

ejpea pteroenta proshuda: een formule, die je eigenlijk

uit je hoofd moet kennen!

← Antiklea in een computergame?


155 “Tevknon ejmovn, pw:V h\lqeV uJpo; zovfon hjeroventa

zwo;V ejwvn~ Calepo;n de; tavde zwoi:sin oJra:sqai.

‘Mijn kind, hoe ben jij onder (in) de nevelige duisternis gekomen,

terwijl je levend bent/leeft? Het is moeilijk/gevaarlijk voor levenden

om deze dingen te zien.

hjeroeiV : vol van ajhr (= nevel, damp, lucht) ; let op de

verwisseling van de korte en lange klinkers ! a £ h

h £ e

(= metathesis quantitatis)

Noteer nog twee eigenaardigheden van het Homerisch

taaleigen

ejwn = wjn (partic. van eijmi)

zwoisin = zwoiV


Mevssw/ ga;r megavloi potamoi; kai; deina; rJeveqra,

jWkeano;V me;n prw:ta, to;n ou[ pwV e[sti perh:sai

pezo;n ejovnt j, h]n mhv tiV e[ch/ eujergeva nh:a.

Want in het midden zijn grote rivieren en geduchte stromen,

in het bijzonder Oceanus, die iemand geenszins kan oversteken,

wanneer hij te voet is, als niet/tenzij iemand een goedgemaakt schip heeft.

pouV, podoV ; Latijn: pes, pedis : voet

Van deze stammen (ped - en pod-) zijn vele

woorden afgeleid, zoals:

pedicure , pediment , podoloog en podium!

hjn = ejan = eij + ajn

ajn + coniunctivus (ejch/) = ??

Coniunctivus generalis; een algemeen feit


160 «H nu:n dh; Troivhqen ajlwvmenoV ejnqavd j iJkavneiV

nhi? te kai; eJtavroisi polu;n crovnon~ Oujdev pw h\lqeV

eijV jIqavkhn, oujd j ei\deV ejni; megavroisi gunai:ka~ “

Ben je nu pas, lange tijd rondzwervend, vanuit Troje hierheen gekomen

met je schip en makkers? En ben je nog niet naar Ithaca gegaan

en heb je je vrouw niet gezien in het paleis?

Is het paleis van Odysseus gevonden? Zie

http://historiek.net/actueel/griek-ontdekt-paleis-van-odysseus-3631

De achtervoegsels - de en - qen komen redelijk vaak voor.

Zie H.T. 12

polun cronon: accus. van tijdsduur ; hoort bij ajlwmenoV

megavroisi : het megaron was oorspronkelijk de mannenzaal/de

grote zaal, op 4 zuilen rustend met vaak een soort ronde haard

in het midden; meestal is het meervoud te vertalen met huis/paleis

Hotel op Mallorca, gebouwd in de stijl van een Grieks Paleis


’WV e[fat j, aujta;r ejgwv min ajmeibovmenoV proseveipon`

“Mh:ter ejmhv, creiwv me kathvgagen eijV jAi?dao

165 yuch:/ crhsovmenon Qhbaivou Teiresivao`

Zo sprak zij, maar ik sprak, antwoordend/als antwoord tot haar:

‘Moeder van mij, behoefte bracht mij naar beneden naar het huis van Hades

om de ziel/schim van de Thebaan Tiresias te raadplegen;

Zoekplaatje: waar is Teiresias?

Helemaal linksonder, onder de rechtervoet van Odysseus;

Hij komt immers uit de onderwereld!

Hele eerste regel = formule! Probeer uit je hoofd te leren.

kata : naar beneden ; ajna : altijd omhoog

crh-s-omenon: partic. futurum : vertaal met ; ‘om te…’


ouj gavr pw scedo;n h\lqon jAcaii?doV, oujdev pw aJmh:V

gh:V ejpevbhn, ajll j aije;n e[cwn ajlavlhmai oji>zuvn,

want ik ben nog niet dichtbij Griekenland gekomen en nog niet

heb ik ons land betreden, maar hebbend/met ellende zwerf ik steeds rond

Volgens de Grieken bevond de ingang naar de

Onderwereld zich in het zuiden van de Peloponnesus!

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaap_Taenarum

N.B. jAcaiidoV : waarom genitivus?

scedon + genit. = dichtbij

N.B. 2: een enkeling wil er nog wel eens overheen lezen:

ejcwn :van werkwoord ejcw / ejgwn = ejgw !


ejx ou| ta; prwvtisq j eJpovmhn jAgamevmnoni divw/

“Ilion eijV eu[pwlon, i{na Trwvessi macoivmhn.

sinds ik voor het allereerst de edelgeboren Agamemnon volgde

naar het Troje met sterke paarden om tegen de Trojanen te vechten.

Let erop dat je de spiritus ‘meeleest’!

ejx ouj ≠ ejx ouJ

eJpomai heeft niets te maken met eijpon !

prwtistoV : superlativus van prwtoV

oiJ TrweV, Trwwn : Trojanen

hJ Troih / hJ jIlioV / to jIlion = Troje

Optativus in een finale bijzin vervangt de

coniunctivus (na een verleden tijd in de hoofdzin)

Je hoeft er in de vertaling dus niets mee te doen!


170

jAll j a[ge, moi tovde eijpe; kai; ajtrekevwV katavlexon`

tivV nuv se kh;r ejdavmasse tanhlegevoV qanavtoio~

Maar vooruit, zeg mij dit en vertel zonder omwegen:

welk lot nu van de smartelijke dood/welk smartelijk doodslot heeft jou bedwongen?

ajge : bij een imperativus: kom/ vooruit

N.B.! hJ khr , khroV: de dood, doodslot, wijze van sterven

to khr , khroV: hart

katalegw : eigenlijk: opsommen, samenstellen, uitkiezen

(vandaar onze ‘catalogus’)


‘H dolich; nou:soV, h\ “ArtemiV ijocevaira

oi|V ajganoi:V belevessin ejpoicomevnh katevpefnen~

Of een langdurige ziekte, of heeft de pijlenschietende Artemis

jou met haar zachte pijlen, op jou afgaand, gedood?

Een plotselinge, natuurlijke (dus pijnloze) dood bij vrouwen werd

toegeschreven aan Artemis, bij mannen aan Apollo;

vandaar het epitheton: ajganoV

oJV of eJoV : zijn/haar eigen (het slaat altijd terug op

het onderwerp van de zin) (H.T. 5)

hJ nousoV = hJ nosoV (H.T. 31)


Eijpe; dev moi patrovV te kai; uiJevoV, o}n katevleipon,

175 h] e[ti pa;r keivnoisin ejmo;n gevraV, h\ev tiV h[dh

ajndrw:n a[lloV e[cei, ejme; d j oujkevti fasi; nevesqai.

Zeg mij van mijn vader en mijn zoon, die ik achterliet,

of bij hen nog mijn waardigheid is of dat reeds/inmiddels iemand anders

van de mannen (deze) heeft en ze zeggen dat ik niet meer terugkeer.

keinoV = ejkeinoV

uiJoV kent zowel vormen van de o-stam (douloV-groep)

(dus: uiJou, uiJw/, …..)

als van de gemengde groep (type: paiV, paidoV)

(dus: genit.: uiJeoV, meervoud: uiJeeV)

N.B.: legw/ eijpon + genit.!

Bij fasi een te verwachten A.c.I.


Eijpe; dev moi mnhsth:V ajlovcou boulhvn te novon te,

hje; mevnei para; paidi; kai; e[mpeda pavnta fulavssei,

h\ h[dh min e[ghmen jAcaiw:n o{V tiV a[ristoV.

Zeg mij het plan én de gedachte van mijn door velen begeerde echtgenote

of zij bij haar zoon blijft/wacht en alles standvastig bewaakt

of degene die de beste is van de Grieken haar reeds heeft getrouwd.

mnhstoV : door velen begeerd

mnhsthr: iemand die een vrouw het hof maakt; vrijer

er is een mooie parallellie te zien in constructie van de drie vragen,

gesteld in r. 171 – 173 ; 174 – 176 ; 177 – 179.

De laatste vraag is inhoudelijk natuurlijk het belangrijkst!

Romeinse kopie van Grieks origineel uit 5e eeuw v. Chr.

(nee, niet de bovenste foto!)


ad