popularizace v sledk dopravn ho v zkumu cz 1 07 2 3 00 35 0030 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030 - PowerPoint PPT Presentation

africa
96 Views
Download Presentation

Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Popularizace výsledků dopravního výzkumu CZ.1.07/2.3.00/35.0030

 2. O37 Oblast navrhování pozemních komunikací Ing. Veronika Valentová

 3. Popularizace výsledků dopravního výzkumu DOPRAVNÍ NEHODA ANALÝZA OPATŘENÍ DOPRAVNÍ KONFLIKT BEZPEČNOSTNÍAUDIT REALIZACE OPATŘENÍ DOPRAVNÍPRŮZKUM POZEMNÍ KOMUNIKACE RYCHLOSTVOZIDEL BEZPEČNOSTNÍINSPEKCE MODELOVÁNÍ DOPRAVY INTENZITAVOZIDEL NÁVRH OPATŘENÍ HUSTOTA VOZIDEL

 4. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Specializace oblasti • Dopravní průzkumy a analýzy silniční sítě, měření a sledování dopravně – inženýrských charakteristik • Dopravně – inženýrská opatření (analýzy) • Analýza dopravních nehod • Identifikace kritických míst na síti PK • Stanovování kapacit komunikací a křižovatek, modelování dopravy • Posudky a odborné studie • Školení, vzdělávání a poradenství

 5. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Dopravní průzkumy a analýzy silniční sítě, měření a sledování dopravně – inženýrských charakteristik • Měření rychlosti a sčítání dopravy, vyhodnocení intenzit • Směrové průzkumy, příp. s využitím kamerových systémů • Provádění dopravních průzkumů zařízením TRIPOD

 6. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Dopravní průzkumy a analýzy silniční sítě, měření a sledování dopravně – inženýrských charakteristik • Sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu • Videopasport pozemních komunikací a dopravního značení s využitím měřicího vozidla

 7. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Dopravně – inženýrská opatření (analýzy) • Kapacitní posouzení komunikací a křižovatek • Hodnocení stavu silniční sítě • Návrhy optimalizace dopravní sítě • Analýzy současného stavu a návrhy zlepšení dopravní situace • Analýzy účinnosti dopravně-inženýrských opatření včetně posouzení dopravním psychologem • Dopravně inženýrská opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

 8. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Analýza dopravních nehod • Nehodové analýzy a návrhy bezpečnostních opatření • Identifikace a odstranění kritických míst na PK

 9. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Identifikace kritických míst na síti PK • Aplikace moderních přístupů v ČR • Identifikace lokalit na základě vlastností komunikace a záznamů nehodovosti

 10. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Stanovování kapacit komunikací a křižovatek, modelování dopravy • Výpočty pomocí vlastního software na základě řady metod odvozených v různých zemích • Modely dopravy sloužící k návrhu úprav křižovatek, ověření navržených opatření apod.

 11. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Posudky a odborné studie • Zpracování bezpečnostních auditů a inspekcí • Zpracování dopravně-inženýrských posouzení • Zpracování návrhů plošného zklidňování dopravy • Řešení dopravy v klidu, pěší a cyklistické • Tvorba norem a vzorových listů

 12. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Školení, vzdělávání a poradenství • Školení bezpečnostních auditorů a inspektorů podle evropské směrnice 2008/96/EC • Akreditované vzdělávání státní správy v oblasti dopravního značení • Poradenství v oblasti pěší dopravy a úprav veřejných prostranství • Poradenství v oblasti dopravního plánování s vazbou na funkční prostorovou strukturu měst, obcí a krajů

 13. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Nejvýznamnější projekty VaV řešené v současnosti Oblast navrhování pozemních komunikací řeší v současné době následující projekty vědy a výzkumu: • VG20112015013-Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřené chování účastníků silničního provozu • TA01031303 - Výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-inženýrských parametrů • TA03030747 Implementace flexibilních sloupků jako prvků městského inženýrství

 14. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřené chování účastníků silničního provozu • Síť silnic II. tříd v Jihomoravském kraji • Moderní přístupy identifikace kritických míst – predikční modely nehodovosti • Bezpečnostní inspekce pomocí měřícího vozidla – sběr dat o rizicích za jízdy, vytvoření videozáznamu pro další zpracování • Řešení kritických míst – prohlídka identifikovaných lokalit in situ, návrh nízkonákladových opatření ke snížení rizik

 15. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-inženýrských parametrů • Hodnocení účinnosti různých typů dopravně inženýrských opatření ke snížení nehodovosti a vyhodnocení účinnosti kombinací různých opatření • Posouzení kapacitních možností dané křižovatky i v závislosti na typu navrhovaného opatření • Porovnání nákladů na zřízení a údržbu dopravně inženýrských opatření s úsporami z nehodovosti – doporučení určitého typu úpravy křižovatky

 16. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Implementace flexibilních sloupků jako prvků městského inženýrství • Možnosti využití flexibilních regulačních sloupků v hlavním dopravním prostoru – nejsou pevnou překážkou • Využití zejména pro posílení zákazu stání v blízkosti přechodů pro chodce, usměrnění vedení cyklistů, apod. • Vytvoření metodiky pro používání těchto sloupků v hlavním dopravním prostoru

 17. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Nabízená zadání diplomových prací • Závislosti mezi charakteristikami dopravního proudu a nehodovostí • Hodnocení bezpečnosti komunikace dle plynulosti jízdy • Řešení nehodových lokalit • Bezpečnostní inspekce na vybrané lokalitě • Audit bezpečnosti pozemní komunikace • Ekonomické hodnocení účinnosti staveb • Analýza očního pohybu pomocí eye trackingu

 18. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Závislosti mezi charakteristikami dopravního proudu a nehodovostí • Analýza charakteristik dopravního proudu na základě dat měřených řadu let CDV • Porovnání zjištěných závislostí s charakterem dopravních nehod • Vyvození závěrů a odpověď na otázky typu: • Má roční období vliv na množství dopravních nehod? • Kdy je vozidlo ovlivněno předchozími vozidly? • Jak se mění rychlost vozidel v závislosti na intenzitě v reálných podmínkách? • …..

 19. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Hodnocení bezpečnosti komunikace dle plynulosti jízdy • Student provede měření vlastní jízdy automobilem pomocí GPS • Trasu vyhodnotí z hlediska změn rychlosti vozidla a směrového vedení trasy • Provedení analýzy nehodovosti v místech, kde je trasa nekonzistentní • Provedení prohlídky a fotodokumentace problematických míst • Návrh opatření možných ke snížení rizika v těchto lokalitách

 20. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Řešení nehodových lokalit • Výběr úseku komunikace k řešení • Provedení analýzy nehodovosti • Návrh sanačních opatření • nízkonákladová varianta • varianta s investicemi • Vyčíslení finanční náročnosti úprav a stanovení jejich návratnosti

 21. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Bezpečnostní inspekce na vybrané lokalitě • Provedení bezpečnostní inspekce podle platné metodiky (CDV 2013) • Analýza rizik a návrh opatření • Analýza nehodovosti • Zpracování kolizních diagramů • Cílem bezpečnostní inspekce je odhalit rizika, která přispívají ke vzniku dopravních nehod či zhoršují jejich následky

 22. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Audit bezpečnosti pozemní komunikace • Zpracování bezpečnostního auditu projektové dokumentace (dokumentaci si zajistí student) dle platné metodiky (CDV, 2012) • Analýza bezpečnostních rizik • Návrh opatření k eliminaci či omezení rizik • Cílem bezpečnostního auditu je odhalit rizika, která přispívají ke vzniku dopravních nehod či zhoršují jejich následky v různých fázích přípravy dokumentace dopravních staveb – tj. ve fázích před výstavbou a během zkušebního provozu

 23. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Ekonomické hodnocení účinnosti staveb • Sledování a porovnání nákladů na stavbu a socio-ekonomických ukazatelů zjištěných na základě nehodovosti v dané lokalitě • Hodnocení účinnosti bodových opatření • příčný práh • ochranný ostrůvek • vysazená chodníková plocha • Hodnocení účinnosti liniových opatření • vyhodnocení zřízení zóny 30 • úprava kategorie komunikace • vedení cyklistické dopravy

 24. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Analýza očního pohybu pomocí eyetrackingu • Využití nejmodernějších technických přístupů k hodnocení faktorů ovlivňujících řidičovu pozornost • Hodnocení vlivu billboardů • Hodnocení podílu pozornosti sledování prostoru komunikace, jejího okolí, přístrojů uvnitř vozu apod. • Student provede svá vlastní měření s tímto systémem sledujícím pohyb očí a následně tato data vyhodnotí

 25. Děkuji vám za pozornost! Kontaktní informace: Ing. Radim Striegler radim.striegler@cdv.cz +420 602 163 974 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno telefon:+420 548 423 711 www.cdv.cz