ny afp i privat sektor tillegg spensjon ikke tidlig pensjon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny AFP i privat sektor tillegg spensjon – ikke tidlig pensjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny AFP i privat sektor tillegg spensjon – ikke tidlig pensjon

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

Ny AFP i privat sektor tillegg spensjon – ikke tidlig pensjon - PowerPoint PPT Presentation

afi
259 Views
Download Presentation

Ny AFP i privat sektor tillegg spensjon – ikke tidlig pensjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ny AFP i privat sektortilleggspensjon – ikke tidligpensjon Fellesforbundet ADK Sør-Øst (Buskerud, Vestfold og Telemark)

 2. Nytt pensjonssystem Lønn Lønn Gammelt pensjonssystem Tjenestepensjon AFP AFP Folketrygd Eventuell lønn: Heltid eller deltid etter eget ønske Folketrygd Tjenestepensjon Livsvarig 62 år 67 år 67 år 62 år Livsvarig

 3. Pensjonsreformens bakgrunn

 4. Forholdet arbeidstakere/pensjonister forrykkes Nå: Ca 630.000 alderspensjonister Antall alderspensjonister forventes doblet neste 40 år ANTALL YRKESAKTIVE PER PENSJONIST 1967: 3,9 2003: 2,6 2050: 1,6

 5. Hovedtrekk i ny alderspensjon fra folketrygden • Fleksibelt uttak • Tidspunkt • Grad • Levealdersjustering • Jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået når vi lever lenger • Regulering av løpende pensjon • Lønnsvekst i stedet for G • Nye opptjeningsregler • ”Besteårsregelen” (20 beste år) byttes med ”alleårsregelen” (13 til 75 år) • 18,1 pst. av inntekt opp til 7,1 G per år

 6. Ny alderspensjon i folketrygden fases gradvis inn Opptjening • 1944-1953-kullet: bare dagens system • 1954-1962 gradvis innfasing (som vist i tabell) • 1963-kull og senere: Bare nytt system

 7. Ny AFP-tilleggspensjon fra 1. januar 2011 • Fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år • Livsvarig påslag til alderspensjonen • Må tas ut samtidig med alderspensjon • Uttak før fylte 67 år krever oppfyllelse av folketrygdens minste pensjonsnivå • Verdien av AFP regnes med i beregningen av minste pensjonsnivå (garantipensjonsnivå)

 8. Ny alderspensjon i Folketrygden: Kan tas ut fullt eller gradert (delvis) Graderinger 20, 40, 50, 60, 80 og 100 Valgt grad kan endres med minst 12 måneders mellomrom Endring til full pensjon og hel stans i pensjon kan gjøres når som helst Ny AFP tilleggspensjon Må tas ut helt og kan ikke tas ut gradert Må tas ut sammen med hel eller gradert alderspensjon i Folketrygden Tillegg på kr. 19.200,- ved uttak mellom 62 og 67 år. Ved uttak av AFP etter 67 år, fordeles tillegget på resterende forventede leveår Ny AFP er en ugradert ytelse

 9. AFP – ingen ”opptjening” av pensjon Arbeidstakeren har ingen eiendomsrett til AFP. Etterlatte arver ikke pensjon som ikke er tatt ut pga død før gjennomsnittlig levetid. Utbetaling av pensjon og betalte premier er verken på individnivå eller bedriftsnivå basert på forsikringstekniske prinsipper. Tilsvarende for gammel AFP

 10. Hvem får ny AFP i privat sektor? Hovedvilkår • På uttakstidspunktet • ansatt og reell arbeidstager i en bedrift som er tilsluttet ordningene • oppfylle inntektskrav et på minst 1 G • Ved 62 år må du oppfylle • Ansiennitetskravet på minst 7 av de 9 siste årene i tariffbundet bedrift. • Dette innebærer at, uavhengig av om du tidligere har vært ansatt i en tariffbundet bedrift før du fylte 53 år, ikke vil kunne få AFP tilleggspensjon – dersom du ikke blir omfattet av LO/NHO-ordningene innen du fyller 55 år.

 11. Hvordan beregnes ny AFP? Hvor stor blir din AFP? 0,314 % av årsinntekt opptil 7,1 G Eksempel: • Inntekt i 2009 kr 350.000 • Gir årlig AFP-pensjon på kr. 1.099 (350.000 x 0,314%) • Slik inntekt i 40 år gir en gj.snittlig AFP pensjon på kr. 43.960,- (1.099 x 40)

 12. Få høyere ytelse ved å utsette uttakOpptjeningseffekt Utsettelse av uttak av pensjon (alderspensjon fra folketrygden og AFP) gir høyere månedlige pensjonsutbetalinger ved å ”skyve” pengene foran deg Nøytralt system AFP til fylte 70 år Folketrygden til fylte 75 år Opptjening ved å jobbe etter 62 år Folketrygden til fylte 75 år (effekten avhenger av besteårsregelen) AFP – ingen slik effekt

 13. Forskjell på pensjon med og uten AFP ved forskyvning av uttak – Inntekt 282.000 (født i 1986) Uttak ved 62 år: Folketrygd kr. 108.000 (38,5%) AFP tillegg kr. 40.000 Samlet trygd kr.148.000 (52,5%) Uttak ved 67 år: Folketrygd kr. 144.000 (51,5%) AFP tillegg kr. 29.000 Samlet trygd kr.173.000 (61,5%) Uttak ved 70 år: Samlet trygd kr: 202.000 (71.5%)

 14. Forskjell på pensjon med og uten AFP ved forskyvning av uttak – inntekt 500.000 (født i 1955) Uttak ved 62 år: Folketrygd kr. 187.500 (37,5%) AFP tillegg kr. 70.500 Samlet trygd kr. 258.000 (50,0%) Uttak ved 67 år: Folketrygd kr. 244.000 (48,5%) AFP tillegg kr. 70.000 Samlet trygd kr. 314.000 (62,5%) Uttak ved 70 år:Samlet trygd kr. 372.500 (74,5%)

 15. Pensjon, arbeidsinntekt eller begge deler? Arbeid og pensjon er to forskjellige ting i ny pensjonsordning. Det er arbeidsgiver uvedkommende om du starter uttak av pensjon mens du er i arbeid. Folketrygd og AFP kan fra 2011 tas ut uten prøving mot arbeidsinntekt. (I gammel AFP medførte inntekt utover kr 15.000 reduksjon i pensjonen) Ved uttak av pensjon og samtidig inntekt, beholdes opptjeningseffekten – du legger mer i ”potten” samtidig som du tar ut pensjon. Du bestemmer selv hvor stor del av pensjonen du vil ta ut og får utsettelseseffekt på den delen du ikke tar ut. Du kan endre pensjonen din mellom 20 – 80 % med minst 12 mnd. mellomrom. Endring til full pensjon eller ingen pensjon kan gjøres når som helst.

 16. Vilkår på uttakstidspunktet (fra 62 år) • Ansatt og reell arbeidstaker : Du må ved uttak, og i de tre foregående årene sammenhengende ha jobbet i minst 20 prosent stilling i tilsluttet bedrift . • 26 ukers slingringsmonn i løpet av treårsperioden, men må være arbeidstaker på uttakstidspunktet. • 26-ukersgrensen utvides med ytterligere 26 uker hvis du har mottatt sykepenger eller AAP (Her kreves ikke at man har gjenopptatt arbeidet på uttakstidspunktet) • Disse regler har bare betydning dersom du i perioden du mottar slike ytelser jobber mindre enn 20 prosent. Sett deg godt inn i regelverket

 17. Ansiennitetsvilkår for arbeidstakeren ved 62 år • Må være i tariffbundet bedrift i minst 7 av de siste 9 årene. Overgangsregler for årskullene: • 1944-1951: 3 av siste 5 år • 1952: 4 av siste 6 år • 1953: 5 av siste 7 år • 1954: 6 av siste 8 år • 1955: 7 av siste 9 år • Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år: • Er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling • Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift • Har høyere inntekt (lønn/kapitalinntekter) fra annen bedrift • NB: Ansiennitetsvilkåret kan ikke oppfylles etter fylte 62 år

 18. Ny pensjon/AFP og uføretrygd • 100 % uføretrygd – kan frasi seg trygd og begynne å arbeide og ta ut pensjon, men vil ikke ha ansiennitet til å få AFP-tilleggspensjon. • 50 % uføretrygd – kan ”fylle opp” inntil 100 % trygd, pensjon og AFP og fortsatt arbeide 50 % ved siden av. • En person som søker om uføretrygd etter fylte 62 år får sin søknad behandlet etter vanlige regler om uføretrygd og kan ikke ”overføres” til pensjon. • En person som mottar AAP kan ikke få pensjon i tillegg. • Dersom en person er i jobb og tar ut pensjon blir syk eller ledig, fortsetter pensjonen og vedkommende får sykepenger/AAP eller dagpenger etter dagens regler.

 19. Premiebetaling for arbeidsgiver • Faste satser forsvinner, premie beregnes ut fra en prosentsats av ansattes inntekt mellom 1 G og 7,1 G • Premiesats for 2011: 1,40 prosent av samlede utbetalinger til bedriftens arbeidstakere • Premiesatsen vil årlig bli justert for å ”være bærekraftig” • Ingen premie for ansatte det året de fyller 62 år • Egenandel AFP bortfaller i ny AFP-ordning • Første premieinnbetaling for ny AFP 1. kvartal 2011 • Sluttfinansiering for bedr. med gammel AFP - egenandel på 25% av pensjon og kr. 160,- mnd/heltidsansatt i 2011. Reduserte satser kommende år frem til utfasing innen 2016.

 20. Hva bør arbeidsgiver og tillitsvalgte tenke på for tilpasning av ny pensjon fra 2011? • Et hovedelement i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Uttaksreglene er derfor gjort mer fleksible for den enkelte. • Er bedriften og tillitsvalgte forberedt på at det i fremtiden vil være flere som: • ønsker å kombinere arbeid og pensjon • ønsker redusert stilling • ønsker å jobbe lenger eller gå av tidligere • Endringer i arbeidsforhold kan kreve forhandlinger. (Hovedavtalen 9-3 og Arbeidsmiljølovens 10-2)

 21. Ny søknadsprosess for AFP tilleggspensjon Søknad sendes elektronisk via NAV (Din pensjon) MÅ søke alderspensjon i Folketrygden samtidig Søknadsskjema også tilgjengelig på www.nyafp.no Bedrift må gjennom Altinn oppgi opplysninger om arbeidsforhold NAV gir opplysninger til Fellesordningen om trygdehistorikk Fellesordningen godkjenner/avslår NAV beregner og utbetaler

 22. Vil ny pensjonsordning medføre at du må stå lengre i arbeid for å kunne få en pensjon å leve av? Det er vanskelig å spå – ”særlig om fremtida” Sjekk derfor hvordan din pensjon kan bli på NAV Din pensjon sidene og les om AFP på www.lo-nho-ordningene.no

 23. Mer informasjon? Se nyafp.no

 24. I nettjenesten Din pensjon kan alle få oversikt over egen pensjon og søke elektronisk selv • Beregne fremtidig alderspensjon • inkludert AFP • Søke om pensjon elektronisk • Se egen pensjonsopptjening • Få svar på spørsmål Din pensjon benytter reelle tall fra NAV sine systemer

 25. Din pensjon – nå også med nytt regelverk • Din pensjon har ny funksjonalitet for å: • Beregne alderspensjon på nytt regelverk • Beregne AFP i privat sektor på nytt regelverk • Sammenligne ulike alternativer • Vise opptjening på ny opptjeningsmodell • Tilby visning av formler til veileder http://www.nav.no/dinpensjon