Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru
Download
1 / 60

SZKO?A ZAWODOWA SZKO?? POZYTYWNEGO WYBORU - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

P odstawa programowa a ramowe plany nauczania. SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Okres obowiązywania podstaw programowych. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SZKO?A ZAWODOWA SZKO?? POZYTYWNEGO WYBORU' - aelan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Podstawa programowa

a ramowe plany nauczania

SZKOŁA

ZAWODOWA

SZKOŁĄ

POZYTYWNEGO

WYBORUSzko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Podstawa Programowa określa

cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły-placówki

czyli

wiadomości i umiejętności, które dziecko zdobywa w szkole opisane są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia *.

* Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01)


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na każdym etapie kształcenia.

Nie wyklucza to poszerzania zakresu nauczanych treści – podstawa zobowiązuje nauczyciela do wzbogacania i pogłębiania treści nauczania stosownie do uzdolnień jego uczniów.

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Nowa podstawa programowa Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

kształcenia ogólnego

Proces kształcenia

Efekty kształcenia

Stara podstawa programowa

kształcenia ogólnego

 • Dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu kształcenia:

 • cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych,

 • treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych.

 • Wymagania te stanowią:

 • podstawę oceniania wewnątrzszkolnego,

 • jedyną podstawę oceniania na egzaminach zewnętrznych.

 • (standardy wymagań egzaminacyjnych znikają)


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Połączenie programowe Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

Okres nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej stanowi spójny programowo 6-letni (w technikum: 7-letni) okres kształcenia:

 • Solidne opanowanie wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej:

  a) (3+1) – gimnazjum oraz klasa I liceum ogólnokształcącego,

  b) (3+2) – gimnazjum oraz klasa I i II technikum,

  c) (3+3) – gimnazjum oraz nauka w zasadniczej szkole zawodowej.

 • Obowiązkowa nauka języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych w całym okresie kształcenia.

 • Technikum: kształcenie w zakresie dwóch wybranych przedmiotów ogólnokształcących realizowanych w zakresie rozszerzonym


2 1 ramowy plan nauczania okre la
§ 2.1. Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana Ramowy plan nauczania określa:

 • minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, kształcenie zawodowe oraz realizacja godzin z wychowawcą;

 • tygodniowy (semestralny) wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów (słuchaczy) poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym;

 • minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym;

 • tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym;

 • wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na:

  • zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

  • wymiar godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

§ 2.2. Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana Ramowy plan nauczania określa:

W oddziałach szkół prowadzących kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe jest sumą minimalnych wymiarów godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne, określonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

§ 3.1. Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana Ramowy plan nauczania określa:

Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na:

1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) realizację (…) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów (…)


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

§ 4.1. Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana Ramowy plan nauczania określa:

Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy (semestralny) wymiar godzin odpowiednio:

poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą;

poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego;

zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (…);

dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

§ 4.2. Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana Ramowy plan nauczania określa:

W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: zajęć religii, etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego (…).


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Ramowy plan nauczania określa: Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

§ 4.5

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego (…) ustala dyrektor szkoły.

§ 4.6

W liceum ogólnokształcącym i technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego - także w grupie międzyszkolnej.


7 1 podzia na grupy jest obowi zkowy
§ 7.1 Podział na grupy jest Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana obowiązkowy:

 • na obowiązkowych zajęciach „komputerowych” w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, przy czym liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych /dyrektorzy szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi dostosują organizację zajęć do tego wymogu do 31 sierpnia 2013 r./

 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;


7 1 podzia na grupy jest obowi zkowy1
§ 7.1 Podział na grupy jest Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana obowiązkowy:

 • w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu;

 • na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu;

 • na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Minimalny wymiar godzin Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania.

Zastosowana formuła „nie mniej niż” oznacza,

że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu.

(nie może go zmniejszyć)


Ramowy plan nauczania

Ramowy plan nauczania Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Ramowy plan nauczania dla ZSZ Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana zał.nr 6 do rozp.MEN

W trzyletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny):

1) poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze:

język polski – 160 godzin,

język obcy nowożytny – 130 godzin,

historia – 60 godzin,

wiedza o społeczeństwie – 30 godzin,

podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin,

geografia – 30 godzin,

biologia – 30 godzin,

chemia – 30 godzin,

fizyka – 30 godzin,


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Ramowy plan nauczania dla ZSZ Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

 • matematyka – 130 godzin,

 • informatyka – 30 godzin,

 • wychowanie fizyczne – 290 godzin,

 • edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin,

 • zajęcia z wychowawcą – 95 godzin,

 • kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin,

 • kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin;

  2. Na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej:

 • w oddziale specjalnym - 960 godzin na oddział,

 • w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Ramowy plan nauczania dla ZSZ Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

3. Tygodniowy wymiar godzin:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami, wynosi:

klasa I - 27 godzin,

klasa II - 29 godzin,

klasa III - 30 godzin;

2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

w oddziale specjalnym – po 10 godzin na oddział,

w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Ramowy plan nauczania dla ZSZ Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

Ramowy plan nauczania dla ZSZ

 • Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez pracodawcę na dokształcania teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.

 • W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawców.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Planowanie wymiaru godzin Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana kształcenia zawodowego

Szkolny plan nauczania

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ; symbol 723310 podbudowa programowa: gimnazjum

3-letni okres nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Ramowy plan nauczania dla Technikum Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana zał.nr 8 do rozp. MEN

1.W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny):

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze:

przedmioty w zakresie podstawowym:

- język polski - 360 godzin,

- dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki),

- wiedza o kulturze - 30 godzin,

- historia - 60 godzin,

- wiedza o społeczeństwie - 30 godzin,


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Ramowy plan nauczania dla Technikum Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

- podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin,

- geografia - 30 godzin,

- biologia - 30 godzin,

- chemia - 30 godzin,

- fizyka - 30 godzin,

- matematyka - 300 godzin,

- informatyka - 30 godzin,

- wychowanie fizyczne - 360 godzin,

- edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin,

przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym):


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Ramowy plan nauczania dla Technikum Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

- język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin,

 • - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin,

 • przedmioty uzupełniające:

  • historia i społeczeństwo oraz przyroda – po 120 godzin,

  • ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne – po 30 godzin,

 • zajęcia z wychowawcą - 120 godzin,

 • kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godzin,

 • kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

TECHNIKUM Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci szkoła, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, organizuje nauczanie tak, aby każdy uczeń wybrał spośród przedmiotów oferowanych przez szkołę 2 przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów powinna być:matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia.


Technikum
TECHNIKUM Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

Uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo,

jednak uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym:

1) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce,

2) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.


Technikum1
TECHNIKUM Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

 • Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, są realizowane w klasach I i II.

 • Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym.

 • Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.


Technikum2
TECHNIKUM Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej),

w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest

niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 2,

mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została

ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Realizowany dodatkowo

przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala dyrektor technikum po zasięgnięciu

opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub

międzyszkolnej).


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

TECHNIKUM Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin.

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

a) klasa I - 33 godziny,

b) klasa II - 35 godzin,

c) klasa III - 34 godziny,

d) klasa IV - 31 godzin.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Planowanie wymiaru godzin Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana kształcenia zawodowego

PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Planowanie wymiaru godzin Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

W przeciwieństwie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach nie zawiera nazw poszczególnych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego.

Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły.

Nazwy zajęć edukacyjnych powinny być zawarte w szkolnym planie nauczania.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Planowanie wymiaru godzin Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana kształcenia zawodowego

Planowanie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach zależy od:

 • typu szkoły ponadgimnazjalnej,

 • wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne,

 • wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne,


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Planowanie wymiaru godzin Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana kształcenia zawodowego

 • liczby wyodrębnionych kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach,

 • minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach,

 • wyboru przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, które będą realizowane w technikum w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotu uzupełniającego,

 • wymiaru godzin praktyki zawodowej, realizowanej w technikum i szkole policealnej.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Planowanie wymiaru godzin Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana kształcenia zawodowego

Szkolny plan nauczania

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ; symbol 723310 podbudowa programowa: gimnazjum

3-letni okres nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

KWALIFIKACJA : K1 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń ( Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana M.17.)


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Planowanie wymiaru godzin Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana kształcenia zawodowego

Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły.

W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania należy przeliczyć na godziny i realizować z godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki odpowiada jednej godzinie lekcyjnej), a ich przebieg rozłożyć w czasie w sposób określony przez dyrektora szkoły.

Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w technikum może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana zał.nr 9 do rozporządzenia MEN

 • W dwuletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze:

  • kształcenie zawodowe teoretyczne - 800 godzin;

  • kształcenie zawodowe praktyczne – 800 godzin;

  • wychowanie fizyczne – 190 godzin.

 • Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach.


Ramowy plan nauczania dla szko y policealnej za nr 9 do rozporz dzenia men
Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana zał.nr 9 do rozporządzenia MEN

 • W przypadku rocznego, 1,5-rocznego lub 2,5-letniego okresu nauczania wymiar godzin określony dla dwuletniego okresu nauczania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu.

 • Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych semestrów wynosi po 28 godzin.


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Planowanie tygodniowej liczby godzin Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana - liczba tygodni w roku szkolnym

Rok szkolny liczy około 43 tygodni (1 września - ostatni piątek czerwca)zostaje 36 tygodni zajęć po odliczeniu: ferie zimowe, świąteczne to około 4 tygodnieświęta państwowe, kościelne to około 1 tydzieńdni dyrektora, początek, koniec roku szkolnego -2 tygodniepodstawa programowa planowana jest na 30 tygodnie rocznie


Planowanie tygodniowej liczby godzin liczba godzin w cyklu
Planowanie tygodniowej liczby godzin Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana - liczba godzin w cyklu

przykład obliczenia liczby godzin dla przedmiotu realizowanego jeden raz w tygodniu:

 • 108 godzin w cyklu - zajęć (3 lata x 36 tygodni x 1 godzina)

 • 90 godzin w cyklu na realizację podstawy programowej (3 lata x 30 tygodnie)

 • różnica 18 godzin nadmiarowych w cyklu dla przedmiotu realizowanego raz w tygodniu


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoł Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana y przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na przykładzie technikum

Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to różnica między:

sumą godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczną liczbę tygodni (A, B, C), w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych,

33 x A + 35 x B + 34 x C + 31 x D = ?

a

sumą godzin: przedmioty w zakresie podstawowym, godziny z wychowawcą oraz przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające, przedmioty kształcenia zawodowego

(co najmniej w wymiarze) 1950 + 120 + 540 +1470 = 4080


Godziny do dyspozycji dyrektora szko y
godziny do dyspozycji dyrektora szkoły Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

powstają jako różnica pomiędzy:

 • minimalną liczbą godzin wynikających z rozporządzenia

  a liczbą godzin wynikających z organizacji roku szkolnego

  możliwe przeznaczenie:

 • organizacje szkolnych uroczystości

 • wycieczki, projekty

 • uzupełnienie zajęć wynikające z nieobecności nauczyciela

 • ...


Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru

SZKOŁA ZAWODOWA Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana

SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU

Program Operacyjny Kapitał LudzkiDziałanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie.Poddziałanie 3.4.2. Upowszechnianie uczenia się przez całe życieOkres realizacji: 01.2010-12.2012

SZKOŁA

ZAWODOWA

SZKOŁĄ

POZYTYWNEGO

WYBORU