slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operační program Životní prostředí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operační program Životní prostředí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Operační program Životní prostředí - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Financování vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007- 2013. „ Možnosti podpory podnikatelských subjektů – Operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova“ 28. srpna 2008 Hospodářská komora ČR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Operační program Životní prostředí' - ady


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Financování vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007- 2013

„Možnosti podpory podnikatelských subjektů – Operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova“ 28. srpna 2008 Hospodářská komora ČR

Mgr. Ivana Weberová, odbor fondů EU MŽP

opera n program ivotn prost ed
Operační program Životní prostředí
 • Z pohledu finančních prostředků je druhým největším operačním programem v ČR.
 • Z FS a ERDF je na OPŽP vyčleněno 4,92 mld. € cca 18,4% veškerých prostředků určených z fondů EU pro ČR.
 • Globálním cílem – je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako jednoho ze základních principů udržitelného rozvoje.
 • 7 prioritních os + TA
vodohospod sk projekty
Vodohospodářské projekty
 • Cílem podpory je zlepšit stav povrchových a podzemních vod, zlepšit jakost a dodávky pitné vody pro obyvatelstvo a snížit riziko povodní.
 • Vodohospodářské projekty patří dlouhodobě k prioritám financovaným z fondů EU v souvislosti s požadavky komunitární legislativy, která přikládá jakosti vod mimořádnou důležitost. Cílem je splnit závazky, které vyplývají z Přístupové smlouvy a z příslušných přechodných období.
 • V OPŽP této problematice věnována značná pozornost a pro financování vodohospodářských projektů jsou připraveny jak prostředky z Fondu soudržnosti, tak strukturálních fondů.
slide5

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že na problematiku vodohospodářských projektů je vyčleněno cca 40 % celkové alokace pro OP ŽP.

v voj po adavk evropsk komise a op p

Vývoj požadavků Evropské komise a OPŽP

Klíčem k financování VH projektů a celkově ke schválení OPŽP bylo dosažení dohody s EK nad oblastí provozních smluv

v voj po adavk ek a op p
Vývoj požadavků EK a OPŽP

Zpráva expertů EK z roku 2004 „Analýza žádostí o podporu z fondu ISPA pro investice do odvětví odpadní vody a pitné vody ve městech Příbram, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary a Karviná“

EK zjišťuje nevyváženost smluvních vztahů ve prospěch soukromého provozovatele

 • Neúměrně dlouhé smluvní vztahy
 • Metoda stanovení tarifů včetně nájemného
 • Nízká motivace provozovatelů k větší efektivitě
 • Nízké nájemné na úkor zisků provozovatelů
 • Netransparentní výběr provozovatele
 • Chybějící smluvní nástroje k zajištění kvality poskytovaných služeb a efektivity provozovatele
v voj po adavk ek a op p1
Vývoj požadavků EK a OPŽP

Zpráva expertů EK z roku 2006 „Analýza stávajících smluv mezi obcemi a soukromými provozovateli a navrhované úpravy těchto smluv v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování v ČR.

 • EK odmítá dílčí úpravy v provozních smlouvách navržené ČR
 • Koncem roku 2006 ČR akceptuje návrh EK na vytvoření komplexních podmínek pro přijatelnost provozních smluv v období 2007-2013 v rámci OP ŽP
v voj po adavk ek a op p2
Vývoj požadavků EK a OPŽP

Únor 2007 – odmítnutí „Guidelines“

 • EK odmítá navržené „Guidelines“ s odůvodněním, že se vztahují pouze na nové provozní smlouvy resp. na novou a oddělitelnou infrastrukturu, na kterou se má z OP ŽP uvolnit pouze cca 20 % prostředků; EK kritizuje nezahrnutí stávajících provozních vztahů a zároveň se vrací k dohodě z konce roku 2006

Únor 2007 – červen 2007

 • Zablokovaný stav, EK podmiňuje schválení OP ŽP vyřešením oblasti VDH projektů; EK „odkládá“ OP ŽP a odmítá jej posuzovat; VDH projekty ohrožují i schválení NSRR

Červen 2007 – mandát pro vyjednávání s EK

 • Vláda ČR začátkem června schvaluje mandát pro ministra ŽP, jednou ze zásad je i vyjednávání o podmínkách pro stávající provozní smlouvy včetně doby trvání smluvního vztahu
v voj po adavk ek a op p3
Vývoj požadavků EK a OPŽP

Srpen 2007 – předložení tzv. „Podmínek přijatelnosti“ EK

 • EK materiál považuje za průlomový; EK zasílá ČR první poziční dokument k OP ŽP; rozbíhá se vyjednání nad OP ŽP; EK přesto trvá na „soutěžní“ všech stávajících provozních smluv do konce programového období tj. k roku 2013
 • Lze prohlásit, že Podmínky přijatelnosti na základě demonstrace zabezpečení transparentních a vyvážených provozních vztahů přispěly k „dosažení“ milníku k roku 2022

Listopad 2007 – dohoda s EK o pravidlech přijatelnosti a financování VDH

Schválení OP ŽP – prosinec 2007

Vyhlášení 3. výzvy zaměřené převážně na VDH projekty 20.12.2007

dopady dohody s ek
Dopady Dohody s EK
 • Schválení OP ŽP za cca 5 mld. € přispívající na další složky životního prostředí kromě „ochrany vod“
 • Umožnění čerpání více jak 30 mld. CZK na projekty přispívající k implementaci směrnice 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod
 • Odblokování stavu u projektů Fondu soudržnosti schválených v programovém období 2004-2006
 • Vyhlášena výzva na konci roku 2007 na VDH projekty s cílem výrazně přispět k implementaci směrnice 91/271/EHS s ohledem na blížící se kritický termín konec roku 2010
podm nky p ijatelnosti vodohospod sk ch projekt
Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů
 • Příloha č. 7 Operačního programu ŽP (schválen EK prosinec 2007)  představuje dohodu s EK nad tzv. podmínkami přijatelnosti zpracovaných MŽP
 • Příloha č. 7 (dále jen „Dohoda“) se vztahuje na všechny projekty (včetně velkých nad 25 mil. EUR) s oddílným modelem provozování (infrastruktura je provozována osobou odlišnou od vlastníka na základě provozní smlouvy § 8 ZoVK, provozovatel obvykle inkasuje V+S a hradí vlastníkovi nájemné, přenos podstatné části rizik na provozovatele)
kl ov po adavky z dohody
Klíčové požadavky z Dohody

Stávající provozní smlouvy

 • Délka provozovatelské smlouvy max. do roku 2022
 • Smlouvy končící v období 2020 až 2022 – míra kofinancování EU 30 %
 • Smlouvy končící v období 2015 až 2020 – míra kofinancování EU 60 %
 • Smlouvy musí být dále upraveny tak, aby:
   • vzorec pro výpočet tarifů zamezil vzniku nepřiměřené výhody na straně provozovatele, zvýšil efektivitu a výrazně přispěl k udržitelnosti infrastruktury
   • obsahovaly výkonové parametry pro sledování kvality VDH služeb včetně dalších doprovodných nástrojů
kl ov po adavky z dohody1
Klíčové požadavky z Dohody

Nové provozní smlouvy

 • maximální délka provozní smlouvy 10 let
 • v případě finanční spoluúčasti soukromého provozovatele na investicích do infrastruktury doba trvání smlouvy může být delší (princip proporcionality)
 • nutnost provedení transparentního výběrového řízení dle požadavků české legislativy, přičemž hodnotícím kritériem musí být vždy výše ceny pro vodné a stočné
 • musí zahrnovat nástroje podporující efektivitu (výkonové parametry, sankce) a zajišťující informovanost vlastníka infrastruktury (pravidelné zprávy o výkonu provozovatele, o dodržování kvality VDH služeb)
sou asn stav smluvn ch vztah cenotvorba
Současný stav smluvních vztahů - cenotvorba
 • v našem prostředí používán model náklady + zisk, který u většiny provozních smluv znamená, že se zisk počítá jako procento z vynaložených nákladů na provoz infrastruktury, tedy metodu, která silně podporuje neefektivitu provozovatele
 • způsob výpočtu ceny pro vodné a stočné není obvykle popsán v provozní smlouvě a není dostatečná veřejná informovanost o průběhu a pravidlech při cenovém vyjednávání
 • v mnoha případech není popsán způsob stanovení nájemného, to pak ani zdaleka nestačí pro budoucí obnovu infrastruktury
aplikace dohody cenotvorba
Aplikace dohody - cenotvorba
 • základním nástrojem je tzv. Finanční model

- je v souladu s platnou cenovou regulací

- pracuje na obdobných principech jako je tomu v jiných oblastech „utilit“ (regulatorní hodnota kapitálu, návratnost vloženého kapitálu, očekávání atd.)

- umožní: vyčíslit přiměřenost zisku s ohledem na dokumentovaný kapitálový vklad provozovatele v minulosti, tak i ve vazbě na odůvodněné potřeby kapitálového vkladu do konce trvání provozní smlouvy

- umožní: dlouhodobou prognózu tarifů a jejich porovnání s limity sociální únosnosti

- umožní: samostatné plánování zákonem vyžadovaného plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury

Zveřejněno na www.opzp.cz

sou asn stav smluvn ch vztah
Současný stav smluvních vztahů
 • Efektivita provozování, kvalita vodohospodářských služeb

-ve smlouváchobecně nejsou zakotveny výkonové parametry podporující kvalitu poskytovaných služeb a motivující provozovatele k vyšší efektivitě

- dále absentují požadavky na monitorování VH služeb, tj. povinnost vyhodnocení příslušného parametru a sankce za případné neplnění povinností

- vlastník infrastruktury není dostatečně informován o plnění výkonu provozovatele

aplikace dohody
Aplikace dohody
 • každá provozní smlouva musí být vhodně a v návaznosti na místní podmínky doplněna o nástroje typu výkonové parametry, monitoring, sankce
 • aplikací těchto nástrojů dojde ke zlepšení kvality poskytovaných služeb s orientací na zákazníka i na vlastníka s ohledem na ochranu majetku a přispění k udržitelnosti infrastruktury
aplikace dohody1
Aplikace Dohody

Byla zpracována Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky Přílohy č. 7 OPŽP

MŽP a SFŽP ČR připravují v rámci TA další projekty na podporu žadatelům

Zveřejněno na webových stránkách www.opzp.cz

slide20
Děkuji za pozornost a těším se na další spolupráci.

Kontakt:

Mgr. Ivana Weberová

Ministerstvo životního prostředí

odbor fondů EU

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Tel: +420 267 122 097

Email: ivana.weberova@mzp.cz