slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 30
adriel

Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012 - PowerPoint PPT Presentation

146 Views
Download Presentation
Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presentatie Privatiseren publicatieborden Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 2. Inhoud presentatie Aanleiding: Processioneel beter / deelproject verbetering APV vergunningverlening Doelstellingen APV- project Doelstellingen Privatisering publicatieborden / Spandoeken Planning Presentatie bureau Nabb (nationaal adviesbureau buitenreclame, Fred Kuhlman) Vragen? Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 3. Aanleiding Processioneel Beter Proces APV-vergunningen Deelproject publicatieborden / spandoeken Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 4. Doelstellingen APV-project Doelstellingen APV-project • Regeldruk voor burgers/bedrijven verminderen • Verhogen klanttevredenheid • Efficiencyverbetering • De burger is in staatde status van zijn aanvraag via het zaaksysteem te volgen Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 5. Gemaakte keuzes • Vergunningen afschaffen en te vervangen door algemene regels (ontheffingen of meldingen). • Digitaliseren werkproces door gebruik zaaksysteem. • Optimaliseren informatievoorziening door o.a. gebruik van Intranet. • Bevoegdheid tot het nemen van besluiten (afgifte vergunningen), (onder) mandateren aan medewerkers. Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 6. Uitvoering doelstellingen • Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op 12 april 2012. • APV is zodanig ingericht dat in de toekomst geen vergunning meer benodigd is voor het onderwerp: “plaatsen van publicatieborden op de openbare weg”. Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 7. Publicatieborden / spandoeken nader bekeken • 130 vergunningen door de afdeling Burgerzaken op jaarbasis verleend • inzet personeel 130 uur op jaarbasis (1 uur per vergunning) • Opbrengsten: € 3.575,= € 27, 50 leges per vergunning • Kosten: € 20.640,= personeel 130 x € 89,54,- = € 11.640, 20 kosten ophangen van spandoeken € 9.000,= RESULTAAT: -/- € 20.640,= negatief Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 8. Gewenste situatie • Taak efficiënter uitvoeren* leges kostendekkend (stijging van de leges van € 27,50 naar € 89,54 voor publicatieborden en € 389,54 spandoeken) * Privatiseren in veel (regio-) gemeenten al een feit geen negatief resultaat maar geschatte opbrengst van ongeveer € 20.000,= op jaar basis Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 9. Doelstellingen Privatisering • Regeldrukvermindering (afschaffen van de vergunningsplicht) • Privatisering mag geen kostenstijging voor de huidige adverteerders (de Bussumse non-commerciële organisaties/instellingen betekenen) • Verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte • Het genereren van inkomsten op dit onderwerp Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 10. Juridisch kader • (uitvoerings-) beleid op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening • Bevoegdheid van het college • Nationale aanbesteding Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 11. Planning • Startnotitie aanbestedingstraject februari 2012 • Marktinventarisatie door NABB februari 2012 • Uitgangspunten geformuleerd februari 2012 • Bekendmaking aanbesteding maart 2012 • Bestek opgevraagd door 9 partijen maart 2012 • Beantwoording nota van inlichtingen mei 2012 • Wijziging gevoerd (uitvoerings-)beleid mei 2012 • Opening aanbesteding 15 mei 2012 • Gunning aan 1 partij 15 juli 2012 • Start exploitatie 1 augustus 2012 Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 12. Presentatie bureau NABB • Inhoudelijke toelichting door Fred Kuhlman • bureau NABB Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 13. PUBLICATIEBORDEN2012-2019 mogelijkheden voor Bussum Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 14. Huidige situatie: flexibel geplaatste metalen driehoeksborden Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 15. Huidige situatie: Kartonnen sandwichborden Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 16. Huidig Beleid :publicatieborden & sandwichborden • Aanvraag om vergunning 8 weken voor plaatsing • Maximaal 10 borden per vergunning, maximaal 3 vergunningen per periode => maximaal 30 borden in totaal • Alleen niet commerciële activiteiten, waarvan de aankondiging betrekking heeft op een lokale activiteit (met een paar uitzonderingen) • lndien er voor een periode niet het maximale aantal van 3 is aangevraagd is, mag een niet-commerciële campagne uit een buurgemeente uitingen plaatsen Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 17. Huidige situatie: Spandoeken Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 18. Huidig beleid :spandoeken • Aanvraag om vergunning 8 weken voor plaatsing • Alleen non-commerciële uitingen zijn mogelijk • 5 locaties • Campagneduur: 10 dagen Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 19. de toekomst voor Bussum?

 20. marktontwikkelingen • Steeds meer gemeenten gaan over tot het vervangen van de flexibele driehoeksborden naar een netwerk van vaste A0 displays • In de regio: Wijdemeren (al gerealiseerd), Naarden (al gerealiseerd), Hilversum (sinds maart 2012), Soest (vanaf juni 2012), Maarssen (sinds 2011) Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 21. waarom een vast netwerk? • Hogere kwaliteit openbare ruimte (vast netwerk / onderhouden) • Gemeente bepaalt de locatie (niet in woonwijken) • Stijging van de opbrengsten • Deregulering (vermindering lastendruk) Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 22. waarom een vast netwerk? Afschaffen vergunningplicht (lagere kosten) Plaatsing van wildplakzuil (door exploitant) Betere beheersing van wildplak Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 23. Nieuw beleid • De borden blijven bedoeld voor de aankondiging van lokale niet-commerciële activiteiten/evenementen • Plaatselijke commerciële adverteerders • Regionale, landelijke commerciële adverteerders Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 24. Tariefstelling • Groep 1Alle charitatieve en culturele campagnes van plaatselijke stichtingen, club-, buurt- en (jongeren)verenigingen en in Bussum gevestigde amateurgezelschappen binnen o.a. de segmenten muziek, dans, cultuur en toneel • Maximale prijs van €2,00 per bord per dag (op dit moment betalen de meeste van deze organisaties hetzelfde bedrag) • Groep 2 en 3Indien 8 weken voor de start van de campagne er nog beschikbaarheid is, mag exploitant deze ruimte verder ‘vrij’ invullen

 25. Uitbreiding aantal borden Aantal borden zal groeien van 30 naar 45 (alleen geplaatst langs de grote doorgaande wegen) Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 26. Door exploitant zal 1 wildplakzuil geplaatst worden nabij horecagebiedstationskwartier

 27. Spandoeken • Spandoeken worden bij hoge uitzondering nog toegestaan (voorbeeld campagnes van VVN) Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 28. Wijzigingen t.o.v. huidig beleid Vast netwerk Naast niet commercieel ook commerciële adverteerders Uitbreiding aantal borden Tariefstelling Wildplakzuil Spandoeken niet meer toestaan Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 29. Gunning aan exploitant Non-Commercieel / commercieel adverteerders contractwaarde geschat op € 25.000,= Eerst non-commercieel, dan plaatselijk commercieel, als laatst regionaal/landelijk commercieel contractwaarde geschat op € 20.000,= Geen niet commercieelws. geen afdracht Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012

 30. Tot slot Vragen? Presentatie aanbesteding publicatieborden 9 mei 2012