erasmus koordinatoru san ksme r ga 2010 gada 3 marts n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erasmus koordinatoru sanāksme Rīga, 2010.gada 3.marts PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erasmus koordinatoru sanāksme Rīga, 2010.gada 3.marts

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Erasmus koordinatoru sanāksme Rīga, 2010.gada 3.marts - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Erasmus koordinatoru sanāksme Rīga, 2010.gada 3.marts. Sanāksmes darba kārtība. Iepazīšanās Informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem, pieteikuma veidlapu aizpildīšanas kārtība Finansējuma piešķiršanas aprēķināšanas kārtība - diskusija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Erasmus koordinatoru sanāksme Rīga, 2010.gada 3.marts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erasmus koordinatoru san ksme r ga 2010 gada 3 marts
Erasmus koordinatoru sanāksme

Rīga, 2010.gada 3.marts

san ksmes darba k rt ba
Sanāksmes darba kārtība
 • Iepazīšanās
 • Informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem, pieteikuma veidlapu aizpildīšanas kārtība
 • Finansējuma piešķiršanas aprēķināšanas kārtība - diskusija
 • Sistēmas prezentācija par atskaitīšanās kārtību – diskusija
 • Sadarbība un komunikācija starp koordinatoriem un VIAA (apkopoto aptaujas anketu rezultātu prezentēšana) – diskusija
 • Plānotās aktivitātes
 • Citi jautājumi
inform cija par izsludin to pieteikumu iesnieg anu
Informācija par izsludināto pieteikumu iesniegšanu
 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš par mobilitāšu aktivitāšu īstenošanu – 2010.gada 12.marts;
 • Jāiesniedz – pieteikums uz EK atbalstu, LV budžeta atbalstu;
 • Pieteikums jāaizpilda saskaņā ar prioritātēm, kas noteiktas 2010.gada Mūžizglītības programmas projektu konkursā
 • Valoda - EK atbalsta saņemšanai – kāda no ES oficiālajām valodām (vēlams latviešu vai angļu valoda). Ir veikti attiecīgi precizējumi mājas lapā;
 • Pieteikums jāiesniedz – 1 oriģināleksemplārs un 1 kopija (gan EK, gan LV finansējumam, abi eksemplāri tiks pievienoti pie līguma);
 • Pieteikums jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: erasmus@erasmus.gov.lv
praktiski jaut jumi par pieteikuma veidlapu aizpild anu
Praktiski jautājumi par pieteikuma veidlapu aizpildīšanu

EK pieteikuma veidlapa:

 • Nacionālā aģentūra - Akadēmisko programmu aģentūra;
 • Commercial orrientation – valsts augstākās izglītības iestādes norāda no profit, privātās augstākās izglītības iestādes norāda – profit;
 • Prioritātes – atbilstoši plānotajām mobilitātes apakšprogrammām, norāda attiecīgās prioritātes (ja tādas ir). Prioritāšu skaits nav noteikts;
 • Aprakstošā daļa (D1 sadaļa) – brīvā veidā jānorāda, kādā veidā augtākās izglītības iestāde plāno sasniegt pieteikumā norādītās prioritātes
praktiski jaut jumi par anketu aizpild anu
Praktiski jautājumi par anketu aizpildīšanu

Svarīgākie soļi sagatavojot EK pieteikuma anketu:

 • Lejupielādēt pieteikuma anketu;
 • Aizpildīt visus “obligātos” laukus (lauki, kas iezīmēti sarkani);
 • Pēc veidlapas aizpildīšanas – spiest “Validate” (veiks pārbaudi vai visi lauki ir aizpildīti);
 • Kad veidlapas visi obligātie lauki ir aizpildīti un tas ir pārbaudīts, spiež pogu “Submit Online”. Ja nav kļūdu iesniegšanas procesā, serveris nosūta vēl vienu failu “Iesniegšanas apstiprinājums” (Submission confirmation), kas satur iesniegšanas ID (identitāti) un soļu aprakstu procedūras pabeigšanai. Šim failam jāatveras automātiski (pieteikums paliks atvērts arī programmā “Adobe Reader”) un arī tas jāsaglabā.
 • Pieteicējs izdrukā abus PDF failus – pieteikumu un iesniegšanas apstiprinājumu;
 • Aizpildītā pieteikuma veidlapa tiek parakstīta un iesniegta NA;
 • Ja iesniegšanas procesā notikusi kļūda - Iesniedzējs uzklikšķina uz pogas “Izveidot e‐pasta pielikumu” (“Create EmailAttachment") un nosūta to uz NA norādīto e-pasta adresi. Pēc tam pieteicējs izdrukā un iesniedz parakstītu pieteikuma veidlapu NA (bez “Iesniegšanas apstiprinājuma”
lv bud eta piepras jums
LV budžeta pieprasījums
 • LV budžeta finansējums – papildfinansējums AIIE Erasmus mobilitāšu īstenošanai, tiek izlietots papildus finansējot Erasmus programmas dalībniekus;
 • Norāda plānoto mobilitāšu skaitu, ko AIIE plāno sūtīt ar LV papildfinansējumu 2010./2011.akadēmiskajā gadā (nedrīkst pārsniegt plānoto no EK finansējuma);
 • Finansējums no LV budžeta līdzekļiem – nav obligāti jāaizpilda, veiktas izmaiņas pieteikuma veidlapā.
 • OM līdzekļus no LV budžeta finansējuma neplāno;
 • Jāskaņo ar IZM par OM no LVL budžeta līdzekļiem izlietojumu:

- diskusija par vajadzībām.

skaidrojums par apak programm m sagatavo an s viz tes
Skaidrojums par apakšprogrammām - Sagatavošanās vizītes
 • Skaidrojums par apakšprogrammām – EK izstrādājusi dokumentu Vadlīnijas pieteicējiem - 2010 IIb daļa. Paskaidrojumi par akcijām;
 • Sagatavošanās vizītes:
 • 2010./2011. akdēmiskajā gadā NA plāno uzsākt jaunu apakšprogrammu – “Sagatavošanas vizītes”;
 • Apakšprogrammas mērķis – atbalstīt AIIE, lai tās varētu nodibināt kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem:

- jaunu sadarbības līgumu slēgšana;

- Intensīvo programmu izveide;

- Erasmus studentu prakšu organizēšana;

- Erasmus centralizēto projektu organizēšana

 • AIIE, kas vēlas piedalīties programmā ir jābūt EUC, savukārt uzņemošajai institūcijai nav obligāti jābūt EUC;
 • Programmā var piedalīties – AIIE darbinieki, uzņēmumu darbinieki, kuri vēlas izveidot prakšu vietu konsorciju;
 • Pieteikuma anketa tiks publicēta mājas lapā, kā arī noteikti pieteikšanās termiņi (nav saistīts ar esošo pieteikumu iesniegšanu)
erasmus intens vie latvie u valodas kursi eilc
Erasmus intensīvie latviešu valodas kursi (EILC)

Paredzēti ārvalstu Erasmus studentiem pirms studiju uzsākšanas kādā Latvijas augstskolā/ pirms Erasmus prakses Latvijā;

Organizētājs -- jebkura Latvijas augstskola, kurai ir Erasmus universitātes harta;

Nosacījumi – kursu ilgums no 2 līdz 6 nedēļām (kopā vismaz 60 mācību stundas; vismaz 15 mācību stundas nedēļā). Mazas grupas (ap 15 dalībn.), bet ne mazākas par 10 dalībn.

Finanses -- visi šo kursu organizētāji Latvijā saņem vienādu naudas summu par viena kursa organizēšanu (5240 EUR); Erasmus studentiem šie kursi ir par brīvu;

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 5.februāris

Veidlapasun pārējie dokumenti – mājas lapā www.viaa.gov.lv, sadaļa APA programmas: Erasmus --Erasmus dokumenti – Erasmus dokumenti 2010./2011.akadēmiskais gads

erasmu s intens v s programmas ip
Erasmus Intensīvās programmas (IP)

Paredzētas – lai Latvijas augstskolas studenti un pasniedzēji, intensīvi strādājot kopā ar ārvalstu partneraugstskolu studentiem un pasniedzējiem, iztirzātu svarīgas, bet specifiskas tēmas, kuras nepasniedz augstskolās regulārajos kursos, etc.

Organizētājs – jebkura Latvijas augstskola, kurai ir Erasmus universitātes harta;

Nosacījumi – IP projektā iesaistītas vismaz 3 partneraugstskolas no 3 dažādām valstīm, visām augstskolām ir Erasmus universitātes harta. Minimālais iebraukušo studentu skaits valstī, kurā atrodas IP organizētājaugstskola, -- 10. Minimālais IP ilgums –10 ar aplūkojamo tēmu saistītas nepārtrauktas darba dienas, maks. Ilgums – 6 nedēļas. IP nevar būt pētniecības darbs un konference. Vienu IP projektu augstskola var iesniegt maks. 3 gadus pēc kārtas.

Finanses – organizēšanas izdevumi (viena summa visiem Latvijas IP organizētājiem), uzturēšanās izdevumi (Latvijai noteiktas normas) un ceļa izdevumi (reālie izdevumi)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 12.marts

Veidlapasun pārējie dokumenti – mājas lapā www.viaa.gov.lv, sadaļa APA programmas: Erasmus --Erasmus dokumenti – Erasmus dokumenti 2010./2011.akadēmiskais gads

finans juma pie ir anas k rt ba aiie 1
Finansējuma piešķiršanas kārtība AIIE (1)

EK noteiktie kritēriji (1):

 • Studentu mobilitātei (SMS), darbinieku mobilitāte (STA) un darbinieku apmācība (STT) – NA finansējums jāpiešķir balstoties uz iepriekšējiem izpildes rādītājiem;
 • NA var ņemt vērā citus kritērijus – piemēram, finansējuma kopējo apjomu, pārbaudāmu pieprasījumu un attiecīgā akadēmiskā gada uzstādījumus un prioritātes (kopējais studentu un pasniedzēju skaits valstī, uzņemošā valsts un dzīves līmeņa indekss, mobilitātes ilgums).
finans juma pie ir anas k rt ba aiie 2
Finansējuma piešķiršanas kārtība AIIE(2)

EK noteiktie kritēriji (2):

 • Studentu praksēm (SMP) – piešķiramais finansējuma apjoms ir atkarīgs galvenokārt no iepriekšējiem izpildes rādītājiem, ko var papildināt ar papildus kritērijiem, tādiem kā kopējam pieejamajam finansējumam, kopējam pieprasījumam, nacionālajai stratēģijai, kvalitatīvajiem sasniegumiem u.c.
 • Jauno institūciju pieteikumu gadījumā – finansējuma piešķiršana jānosaka, balstoties uz saņemto pieprasījumu skaitu;
 • Nevienu institūciju, kas atbilst atbilstības kritērijiem dalībai Erasmus programmā, nedrīkst izslēgt no finansējuma saņēmēju loka;
 • Stipendija studentiem studijām tiek rēķināta kā “nemainīgā lime” (flat-rate) un tiek rēķināta balstoties uz kopējo mobilitātes ilgumu. Minimālā stipendijas likme ir 200 EUR. Maksimālās likmes EK finansējumam noteiktas 1b tabulā.
 • Stipendija studenta prakšu gadījumā drīkst būt pat augstāka kā par studijām. Aprēķinot stipendiju prakšu gadījumā var ņemt vērā apstākļus, ka uzņemošais uzņēmums parasti nenodrošina tos pašus apstākļus, kā uzņemošā augstskola.
finans juma pie ir anas k rt ba aiie 3
Finansējuma piešķiršanas kārtība AIIE (3)

EK noteiktie kritēriji (3):

 • Ievērojot maksimālos limitus, nosakot stipendiju, AIIE var ņemt vērā studenta sociālekonomisko situāciju, citu pieejamo finansiālo atbalstu studentam, ja nepieciešams pieprasot attiecīgi pamatojuma dokumentus. Gala stipendijas aprēķināšanu studentam veic AIIE;
 • Studentu prakšu gadījumos – studentu prakse var iekrist 2 līgumu periodos N un N+1 gados (piemēram, ja prakse ilgst no marta līdz oktobrim tad tā iekrīt gan 2010.gada, gan 2011.gada periodā). Šādos gadījumos praksei jāsākas pirms 1.jūnija N+1 un jābeidzas 31.oktobrī N+1 (vēlākais). Stipendija par pilnu prakses periodu ir jāsedz no budžeta, kas noslēgts N gada ietvaros.
finans juma pie ir anas k rt ba aiie 4
Finansējuma piešķiršanas kārtība AIIE (4)

EK noteiktie kritēriji (4):

Mācībspēku mobilitāte:

- uzturēšanās izdevumu stipendija – tiek rēķināta, balstoties uz dienas vai nedēļas limitiem (tiek segti kā nemainīgā likme) (tabula 1a);

- ceļa izdevumi – tiek aprēķināti pamatojoties uz pieprasījumu un faktiskajām izmaksām.

- NA var izstrādāt minimālās un maksimālās likmes uzturēšanās izdevumu segšanai un daļējai ceļa izdevumu segšanai.

- Gala stipendiju aprēķina AIIE.

finans juma pie ir anas k rt ba aiie 5
Finansējuma piešķiršanas kārtība AIIE (5)

EK noteiktie kritēriji (5):

 • Mobilitātes organizēšana:

- finansējuma aprēķināšanu mobilitātes organizēšanai nosaka balstoties uz izejošo mobilitāšu un ielūgto lektoru no uzņēmumiem kopējo skaitu;

- finansējuma aprēķināšanā izmanto EK noteikto skalu par konkrēta finansējuma piešķiršanu vienam cilvēkam (Vadlīnijas pieteicējiem 2010.gadam, Finansiālie noteikumi – 2.tabula);

- minimālais finansējums institūcijai - 500 EUR;

finans juma pie ir anas k rt ba aiie 6
Finansējuma piešķiršanas kārtība AIIE (6)

EK noteiktie kritēriji (6):

 • MO (OM) finansējums – papildu finansējums jebkurām izmaksām (neatkarīgi no to būtības, izņemot apdrošināšanas izdevumu segšanas studentiem), kas rodas institūcijai saistībā ar aktivitātēm, lai atbalstītu studentu un darbinieku mobilitāti (gan izejošo, gan ienākošo) , piemēram, studentu un darbinieku atlase, valodu kursi, informācijas un palīdzības sniegšana studentiem un darbiniekiem, akadēmisku un organizatorisku vienošanos slēgšana ar partnerinstitūcijām, t.sk. vizītes, atgriezeniskās saiknes nodrošināšana, specifiski pasākumi, lai nodrošinātu prakšu kvalitāti u.c.
 • Finansējumu var izmantot arī ECTS īstenošanai;
 • Tā kā finansējums ir balstīts uz mobilitāšu skalu, AIIE (pārbaudes gadījumā) ir jāpierāda mobilitāšu skaits, uz ko pamatojoties ir veikts finansējuma piešķiršanas aprēķins.
 • Finansējumu var izmantot arī “sagatavošanās vizītēm” to AIIE, kurām ir EUC, lai iepazītos un noslēgtu starpinstitucionālos līgumus.
 • Sagatavošanas vizīšu programmas gadījumā, iesniedzējam ir jābūt EUC, bet uzņemošai institūcijai var nebūt EUC.
finans juma pie ir anas k rt ba aiie 7
Finansējuma piešķiršanas kārtība AIIE (7)

EK noteiktie kritēriji (7):

Personas ar īpašām vajadzībām:

 • Persona ar īpašām vajadzībām šīs programmas izpratnē ir persona, kuras fiziskā, garīgā vai ar veselību saistītā situācija ir tāda, ka personas dalība programmā nebūtu iespējama bez papildu finansiālā atbalsta;
 • Papildu finansējumu personām ar īpašām vajadzībām ir jānodrošina NA;
 • AIIE koordinatoriem ir jāpiesakās papildu finansējumam priekš personām ar īpašām vajadzībām;
 • Personai uz kuru tas attiecas, ir jāsniedz apraksts par veselības stāvokli un par nepieciešamību pēc papildu finansējuma. Pieprasījumā jāatspoguļo arī tas, vai persona uz pieprasījuma iesniegšanas brīdi saņem kādu papildu finansējumu no citiem avotiem;
 • AIIE var piešķir finansējumu kā papildinājumu ikmēneša stipendijas likmei vai piešķirot papildu stipendiju (grantu), lai segtu reāli radušās papildu izmaksas.
zero grant dal bnieki
“Zero grant” dalībnieki
 • EK Erasmus programmā ļauj piedalīties “zero grant Erasmus studentiem” (gan studijām, gan praksēm) – studenti, kas atbilst Erasmus studentu mobilitātes kritērijiem un gūst labumu no dalības Erasmus programmā, bet kuri nesaņem stipendiju Erasmus programmas ietvaros. Noteikumi, kas attiecas uz studentiem kopupā, izņemot noteikumus par stipendiju, attiecas uz Erarsmus “zero grant” studentiem;
 • EK Erasmus programmā ļauj piedalīties arī “zero grant pasniedzējiem”;
 • Zero grant dalībniekiem ir jāievēro visas Erasmus programmas prasības attiecībā uz termiņiem un noteikumiem, kas iekļauto viņu mobilitātes līgumos.
individu l sa m ja atlase aiie 1
Individuālā saņēmēja atlase -> AIIE (1)

EK noteiktās prasības individuālā saņēmēja atlasei (studentiem, pasniedzējiem, AIIE darbiniekiem):

 • Studentu, pasniedzēju un AIIE darbinieku atlasi jāveic AIIE;

EK minimālās prasības AIIE individuālo saņēmēju atlasei:

- stipendiju piešķiršanas procesam jābūt caurspīdīgam, godīgam, objektīvam, loģiskam un dokumentētam;

- AIIE ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu jebkādu interešu konfliktu personām, kas iesaistītas individuālo saņēmēju atlases procesā;

- Visām prasībām attiecībā uz studentu, mācībspēku, AIIE darbinieku atlasi ir jābūt skaidri noteiktām, dokumentētām, caurspīdīgām, kā arī tām ir jābūt pieejamām visām ieinteresētajām pusēm;

- Stipendijas piešķiršanas procesam ir jābūt publiski pieejamam un saprotamam, īpaši, kas attiecas uz stipendiātu atbilstību, noraidīšanu, atlasi un stipendijas piešķiršanas kritērijiem.

individu l sa m ja atlase aiie 2
Individuālā saņēmēja atlase -> AIIE (2)
 • Studentiem – AIIE var piemērot tādus kritērijus kā – kandidāta akadēmiskais sniegums; svešvalodas zināšanas (arī tās valsts valodas zināšanas uz kuru students dodas), motivācija u.c.;
 • Pasniedzējiem – AIIE jālūdz iesniegt mācību programmu, ko apstiprina gan nosūtošā, gan uzņemošā institūcija. Minimālās prasības noteiktas līguma pielikumā starp NA un AIIE;
 • Darbinieku apmācībai – apmācība notiek, pamatojoties uz darba programmu, ko apstiprina gan nosūtošā, gan uzņemošā institūcija/uzņēmums. Īpaša uzmanība jāpievērš interēšu konflikta novēršanai attiecībā uz darbiniekiem, kas iesaistīti Erasmus programmas īstenošanā;
 • Uzņemot pasniedzēju no uzņēmuma – jābūt uzņemošās AIIE uzaicinājumam attiecīgajai uzņēmuma personai. Stipendiju sedz AIIE.
finans juma p rdale starp apak aktivit t m
Finansējuma pārdale starp apakšaktivitātēm

Saņēmējinstitūcija drīkst:

 • Novirzīt līdz 20% no summas, kas piešķirta studijām (SMS) un 20% no summas, kas piešķirta praksēm (SMP) uz otru apakšaktivitāti (SMS SMP)
 • Novirzīt līdz 20% no summas, kas piešķirta docētājiem (STA) un 20% no summas, kas piešķirta darbinieku mobilitātei (STT) uz otru apakšaktivitāti
 • (STA STT)
 • Novirzīt līdz 20% no summas, kas piešķirta OM uz SM (studentu mobilitāti) ( OM SM)
 • Novirzīt līdz 20% no summas, kas piešķirta OM uz ST (pasniedzēju/darbinieku mobilitāti) ( OM ST)
 • Novirzīt līdz 20% no summas, kas piešķirta ST uz SM (pasniedzēju/darbinieku mobilitāte uz studentu mobilitāti) ( ST SM)
 • Nedrīkst novirzīt neko no studentu mobilitātei paredzētā finansējuma citām apakšaktiviātēm.
finans juma pie ir anas k rt ba diskusija
Finansējuma piešķiršanas kārtība – diskusija

Situācija Latvijā:

 • EK finansējums studentu stipendijām un praksei tika rēķināts, balstoties uz Erasmus studentu skaitu, kuru augstskola aizsūtījusi studijās iepriekšējā akadēmiskajā gadā, bet ja AIIE pieteikumā pieprasījusi mazāku finansējumu, tad vērā tiek ņemts skaitlis, kas norādīts pieteikumā. Tāpat tika aprēķināts Latvijas finansējums;
 • Mācībspēku mobilitātei paredzētais finansējums (pasniedzēju mobilitāte) tika rēķināts, 40% no finansējuma - balstoties uz iepriekšējā akadēmiskajā gadā aizsūtīto Erasmus docētāju skaitu, bet 60% no finansējuma – rēķināts pēc docētāju kopskaita augstskolā. Ja AIIE finansējuma pieteikumā pieprasījusi mazāku finansējumu, tad vērā tiek ņemts skaitlis, kas norādīts pieteikumā;
 • AIIE darbinieku mobilitātei paredzētais finansējums tika rēķināts – 40% no finansējuma – balstoties uz AIIE pieteikumu, bet 60% finansējuma rēķināts, pamatojoties uz AIIE personāla skaitu. Ja AIIE finansējuma pieteikumā pieprasījusi mazāku finansējumu, tad vērā tiek ņemts skaitlis, kas norādīts pieteikumā;
 • OM finansējums tika rēķināts līdz 25 personām – 310 EUR, no 26.-100 personām 112 EUR, no 101. līdz 400 personām – 64 EUR.
atskai u veidi
Atskaišu veidi

Atskaišu veidi:

 • Starpatskaite – ikvienai AIIE jāsniedz NA starpatskaite par finansējuma izlietojumu, kurā jāatspoguļo finansējuma apjoms, kas jau ir izlietots, prognoze par piešķirtā finansējuma izlietojumu (vai līdz līguma beigām varēs izlietot visu piešķirto finansējumu), un finansējuma apjoms, kuru nebūs iespējams izlietot (ja attiecināms). Starpatskaites formas nosaka NA.
 • Pamatojoties uz saņemtajām starpatskaitēm NA ir iespējams identificēt prognozējamo neizlietoto finansējuma apjomu un veikt finansējuma pārdali;
 • Gala atskaite – ikvienai AIIE jāiesniedz gala atskaite par finansējuma izlietojumu, par nosūtīto mobilititāšu skaitu, identificējot konkrētas personas, kuras devušās mobilitātē. EK finansējuma izlietojuma atskaitei izmanto EK izstrādātās atskaišu veidlapas, LV budžeta finansējuma izlietojuma atskaitei izmanto NA izstrādātās atskaišu formas.
 • Atskaite par EUC izpildi – NA ir jānodrošina, lai noteikts skaits AIIE atskaitītos par EUC izpildi (valstīs kurās ir vairāk par 3 EUC AIIE, atskaite jāveic 3+10% no kopējo AIIE skaita – LV 7 AIIE (dažāda lieluma, izvietojuma u.c.)
aizpild m s atskai u formas ek
Aizpildāmās atskaišu formas – EK

Starpatskaite:

 • Kopsavilkuma forma (elektroniski un parakstīts oriģināls)
 • Atšifrējuma forma (elektroniski)
 • Ja nav iztērēti vismaz 70% pārskaitītā avansa maksājuma – paskaidrojums, kāpēc piešķirtais avansa maksājums nav apgūts; pamatojums, ka piešķirtais finansējums tiks apgūts, vai summa, kas netiks apgūta.

Gala atskaite:

 • Kopsavilkuma forma (elektroniski un parakstīts oriģināls)
 • Atšifrējuma forma (elektroniski)
aizpild m s atskai u formas valsts bud eta finans jums
Aizpildāmās atskaišu formas – valsts budžeta finansējums

Starpatskaite:

 • Aizpildīta kopsavilkuma forma
 • Pamatojums, ka piešķirtais finansējums tiks apgūts, vai summa, kas netiks apgūta

Gala atskaite:

 • Aizpildīta kopsavilkuma forma
 • Aizpildīta gala atskaites forma
aizpild m s atskai u formas valsts bud eta finans jums2
Aizpildāmās atskaišu formas – valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta finansējuma izlietojuma gala atskaites formas

atskai u veidi par 2009 2010 a g 2 semestri
Atskaišu veidi par 2009./2010.a.g. 2.semestri

Atskaišu veidi:

 • EK budžeta finansējuma atskaites:
  • Gala atskaite par akadēmisko gadu

- LV budžeta finansējuma atskaites:

   • Starpatskaite par pavasara semestra līgumu
   • Gala atskaite par pavasara semestra līgumu
atskai u veidi 2010 2011 a g
Atskaišu veidi 2010./2011.a.g.

2010./2011. akadēmiskajam gadam tiek slēgti 3 līgumi:

 • EK finansējums par visu akadēmisko gadu,
 • LV budžeta finansējums par 2010./2011. rudens semestri
 • LV budžeta finansējums par 2010./2011. pavasara semestri (ja tiek piešķirts valsts budžeta finansējums)

Atskaišu veidi:

 • EK budžeta finansējuma atskaites:
  • Starpatskaite par rudens semestri
  • Vai ir nepieciešama vēl viena starpatskaite – lai noteiktu iespējamās finansējuma pārdales?
  • Gala atskaite par akadēmisko gadu

- LV budžeta finansējuma atskaites:

   • Starpatskaite par rudens semestra līgumu
   • Gala atskaite par rudens semestra līgumu
   • Starpatskaite par pavasara semestra līgumu (ja tiek piešķirts valsts budžeta finansējums)
   • Gala atskaite par pavasara semestra līgumu (ja tiek piešķirts valsts budžeta finansējums)
sadarb ba un komunik cija starp koordinatoriem un viaa
Sadarbība un komunikācija starp koordinatoriem un VIAA
 • Aptaujas anketas – PALDIES visām AIIE par atsūtītajām anketām!
 • VIAA plāno organizēt 2 koordinatoru sanāksmes kalendārā gada ietvaros, lai pārrunātu aktualitātes programmas ieviešanas administratīvajos jautājumos, par konstatētajām problēmām, kā arī lai kopīgi meklētu risinājumus;
 • VIAA organizēs uzraudzības vizītes (monitoring visits) uz AIIE. Saraksts ar AIIE, uz kurām VIAA dosies uzraudzības vizītēs tiks precizēts aprīlī/maijā.
 • VIAA organizēs sistēmas pārbaudes un finansējuma izlietojuma pārbaudes AIIE pēc EK noteiktajiem kritērijiem. AIIE iepriekš saņems informāciju par plānotajām vizītēm;
 • VIAA organizēs Erasmus programmas rezultātu popularizēšanas semināru. 2009.gadā – Rēzekne. Diskusija par tēmām. Plānotais laiks – jūnijs?
 • Palīgmateriāls Erasmus koordinatoriem – VIAA sagatavos palīgmateriālu Erasmus koordinatoriem, kurā latviešu valodā tiks izskaidroti programmas īstenošanas jautājumi, t.sk. Minimālās/maksimālās stipendiju likmes, formulas finansējuma aprēķināšanai u.c. Praktiski jautājumi. Termiņš – līgumu slēgšanas datums 2010./2011.akadēmiskajam gadam;
 • Mājas lapas aktualizēšana atbilstoši saņēmēju – AIIE vajadzībām
 • Diskusija – pasākumi Jūsu AIIE, kur VIAA un citi Erasmus koordinatori var piedalīties
pl notie pas kumi 2010 gad
Plānotie pasākumi 2010.gadā
 • Rezultātu popularizēšanas seminārs – valorizācijas seminārs. Diskusija – vieta/tēma
 • EK atbildīgā speciālista uzraudzības vizīte Latvijā. 19.-21.aprīlis. Vizītes ietvaros plānots:

- tikties ar IZM pārstāvjiem;

- tikties ar VIAA pārstāvjiem;

- AIIE koordinatoriem - 21.04.2010. Tematiskais seminārs, diskusija ar EK koordinatoriem. Diskusija – vieta/tēma

- Erasmus programmas studentiem/pasniedzējiem

 • Baltijas valstu AIIE Erasmus koordinatoru seminārs par prakšu jautājumiem. Plānotais laiks - oktobris. Diskusija – vieta/tēma;
 • Konference par Erasmus programmas jautājumiem, saistībā ar Boloņas procesu. Diskusija – priekšlikumi
 • Diskusija – priekšlikumi papildu pasākumiem
diskusija
Diskusija

Jautājumi? Ieteikumi? Priekšlikumi?

Paldies visiem par uzmanību !